Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Katarzyna Głowacka-Rochebonne Komisja Europejska DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Katarzyna Głowacka-Rochebonne Komisja Europejska DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne."— Zapis prezentacji:

1 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Katarzyna Głowacka-Rochebonne Komisja Europejska DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Równość Szans Efekty i wyzwania EFS w Polsce

2 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Działania podejmowane na szczeblu europejskim Równość szans kobiet i mężczyzn (równość płci) jest podstawową wartością UE Traktat (art. 2, art. 3, art. 13, art. 137 i 141 oraz Dyrektywy) Strategia Lizbońska Rada Europejska w Barcelonie Zintegrowane Wytyczne dla Wzrostu i Zatrudnienia Odnowiona Agenda Społeczna

3 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Działania podejmowane na szczeblu europejskim Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2006-2010) Wyrównywanie niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn; Ułatwianie godzenia życia prywatnego i zawodowego; Propagowanie równego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji; Wykorzenianie wszelkich form przemocy uwarunkowanej płcią; Eliminowanie stereotypów związanych z płcią; Propagowanie równości płci poza UE.

4 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Działania podejmowane na szczeblu europejskim Sprawozdanie sródokresowe dot. realizacji Planu Działań Komunikat « Znoszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn »; Podręcznik włączania problematyki równości płci do głównego nurtu polityki zatrudnienia; Model elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity); Europejska sieć na rzecz promowania kobiet na stanowiskach decyzyjnych; Zapobieganie przemocy – Daphné III; Włączenie kwestii równości kobiet i mężczyzn jako szczególny priorytet do programów wspólnotowych w dziedzinie kształcenia i szkolenia; Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.

5 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Sytuacja w 2008 r. Zatrudnienie Zmniejszyła się ponad piętnastoprocentowa luka między wskaźnikiem zatrudnienia kobiet i mężczyzn; Bezrobocie Współczynnik bezrobocia wzrastał szybciej wśród mężczyzn, a nawet przewyższył współczynnik bezrobocia kobiet; Edukacja Kobiety są nadal lepiej wykształcone niż mężczyźni; Luka dotycząca plac Zarobki mężczyzn nadal znacznie przewyższają zarobki kobiet; Przedsiębiorczość Średnio w UE kobiety stanowią 1/3 przedsiębiorców.

6 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Uwzględnianie problematyki płci w projektach współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Okres programowania 2000-2006 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych - art. 1 i art.2 Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego - art. 2.1 (e), art. 2.2 (c) Okres programowania 2007-2013 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności - art. 16 Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie EFS - art. 2 i 4.5, art. 3 (b) (iii), art. 6 i art. 10

7 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Okres programowania 2007-2013 Perspektywa równości płci, realizowana poprzez podejmowanie konkretnych działań, ma być również uwzględniania jako zasada horyzontalna, stosowana we wszystkich priorytetach EFS. Zasada ta jest dodatkowo wzmocniona odniesieniem do wszystkich Funduszy Strukturalnych. Komisja Europejska wspiera działania łączące EFS z Europejską Strategią Zatrudnienia oraz Strategią Lizbońską – polityka równości płci jest niezbędna do osiągnięcia ich celów. W praktyce: Państwa Członkowskie powinny uwzględniać perspektywę równości płci na każdym etapie procesu programowania, wdrażania i ewaluacji EFS.

8 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Przygotowanie projektu FRANCJA Poradnik: Równość szans kobiet i mężczyzn w twoim projekcie Pytania adresowane wprost do projektodawcy: Definicja – jak rozumiesz równość kobiet i mężczyzn? Czy tak samo rozumieją to partnerzy w twoim projekcie? Czy zasada ta jest wdrożona w twojej jednostce (firmie, instytucji)? Diagnoza sytuacji – czy uwzględnia podział na płeć? Cele projektu – czy biorą od uwagę podział na płeć (nawet jeśli nie dotyczą bezpośrednio wsparcia w tym zakresie). Opis działań – czy przewidziano realizację instrumentów pod kątem nierówności, zdiagnozowanych na początku? Jaki będą mieć wpływ na sytuację kobiet / mężczyzn? Budżet – czy przeznaczono odpowiednie środki do zaplanowanych działań?

9 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Przygotowanie projektu FRANCJA c.d. Co jeszcze możesz zrobić, jako projektodawca? Podejmij działania mające na celu « uwrażliwienie » na kwestie GM wszystkich uczestników projektu. Jeżeli jest taka potrzeba - wykorzystaj eksperta zewnętrznego. Określ wskaźniki niezbędne do właściwej ewaluacji projektu. O ile to możliwe zawsze uwzględniaj podział na płeć. Monitoruj realizację projektu pod kątem realizacji założeń, ale także identyfikacji ewentualnych barier, które uniemożliwiły osiągniecie celów. Upowszechnij dobre praktyki – podziel się swoimi sukcesami z innymi projektodawcami. Przemyśl jak zapewnić ciągłość działań podejmowanych w ramach projektu.

10 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Przygotowanie projektu FRANCJA Praktyczny kwestionariusz dla projektodawcy zawierający pytania z zakresu: 1.Dostępu do rynku pracy, 2.Udziału kobiet w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, 3.Szkoleń zawodowych, 4.Godzenia życia zawodowego z prywatnym/rodzinnym, 5.Uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji. Odpowiedzi: od a (całkowicie tak) do d (zupełnie nie) Wynik określa poziom uwzględnienia perspektywy równości płci w projekcie.

11 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Przykłady projektów BELGIA Projektodawca: FLORA Projekt: Gender Consulting & Training 2000- 2008 Cele: uwrażliwienie na różnice miedzy kobietami i mężczyznami w projektach szkoleniowych i dotyczących integracji z rynkiem pracy, poprawa efektywności szkoleń i przeciwdziałania wykluczeniu kobiet poprzez uwzględnienie perspektywy płci na każdym etapie projektu (tworzenie, realizacja, ewaluacja). Przebieg realizacji projektu: od eksperymentów, poprzez tworzenie narzędzi i upowszechnianie ich, aż do przejścia w trwałą strukturę. Trwały rezultat: Stowarzyszenie Genderatwork asbl. www.florainfo.be

12 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Przykłady projektów BELGIA Genderatwork asbl – biuro doradcze zajmujące sie praktycznym wdrażaniem perspektywy równości płci. Zadanie: pomoc w zorganizowaniu, wdrożeniu i ewaluacji aspektów GM poprzez konsulting, szkolenia i coaching. Misja: przyczynić sie do wyrównania szans kobiet i mężczyzn wśród wszystkich grup społecznych, we wszelkich możliwych formach. Działalność: doradztwo dla instytucji, gmin, potencjalnych projektodawców EFS, a także uczestnictwo w 7. Programie Ramowym (gender in research). www.genderatwork.be info@genderatwork.be

13 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Przykłady projektów FRANCJA Projekt « GEPETTO » - opieka nad dziećmi do 13 r. z. 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu w domu -Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rodziców, którzy pracują w nietypowych godzinach, -Jest uzupełnieniem dla istniejących struktur opieki nad dziećmi. Kontynuuje działalność i otwiera nowe filie. http://www.gepetto.net coordination@gepetto.net

14 European Social Fund Przydatne strony www EFS i wsparcie dla kobiet http://ec.europa.eu/employment_social/esf/fields/woman_pl.htm Historie sukcesu EFS: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/library/library_pl.htm?openT ab=success_stories Filmy: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_pl.htm

15 European Social Fund Przydatne dokumenty 1.Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:PL:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:PL:PDF 2.Zasada Gender Mainstreamning w nowych programach EFS 2007-2013 http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/200606-reflection-note- gender_pl.pdf http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/200606-reflection-note- gender_pl.pdf 3.Inne publikacje http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=422&langId=pl&furtherPubs=yes

16 European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Aktualne wydarzenia w DG EMPL 1.Konkurs: dofinansowanie ponadnarodowych sieci tematycznych w ramach EFS Wśród 6 wniosków o dofinansowanie, 2 związane są z równością płci: - European Network on Gender Mainstreaming (IZ PO EFS Szwecji) - Gender in Regions (IZ PO EFS Toskanii) 2.Ewaluacja: Evaluation of the European Social Fund's support to Gender Equality Cel: ocena pierwszego okresu wdrażania PO 2007-2013 pod kątem wdrażania zasady GE

17 European Social Fund Dziękuję za uwagę http://ec.europa.eu/esf


Pobierz ppt "European Social Fund Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS Katarzyna Głowacka-Rochebonne Komisja Europejska DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google