Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sektorowy Program Operacyjny Działanie 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sektorowy Program Operacyjny Działanie 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych."— Zapis prezentacji:

1 Sektorowy Program Operacyjny Działanie 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych.

2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych. Działanie 1.1. W ramach niniejszego działania wspierane będą projekty inwestycyjne związane z modernizacją gospodarstw rolnych, prowadzące do ich dostosowania do warunków funkcjonowania na jednolitym rynku.

3 Kto może ubiegać się o wsparcie? Osoby fizyczne - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadzący na terenie Polski działalność rolniczą jako posiadacze samoistni lub zależni gospodarstw rolnych, bądź produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej. Osoby prawne - podmioty zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, które zgodnie z wpisem do ww. rejestru prowadzą działalność rolniczą lub produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej w granicach Polski w oparciu o nieruchomości będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym

4 Na co może być przeznaczone wsparcie ? budowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz do przechowywania i magazynowania produktów rolnych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej i wyposażenia, zakup lub instalację maszyn, urządzeń, wyposażenia lub narzędzi do produkcji rolnej, przechowalnictwa, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, w tym: sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony i nawożenia oraz zbioru roślin, ciągników rolniczych, maszyn lub urządzeń do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych,

5 Na co może być przeznaczone wsparcie ? zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do przygotowywania, lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia lub zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka, urządzeń do usuwania lub składowania odchodów zwierzęcych oraz urządzeń niezbędnych do utrzymania czystości i higieny produkcji, zakup gruntów rolnych, w części stanowiącej nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu, zakup budynków lub budowli, o ile zakup ten jest ściśle związany z celami projektu, w części stanowiącej nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,

6 Na co może być przeznaczone wsparcie ? zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich, obejmujące wyłącznie zakup kwalifikowanego materiału roślinnego, wyposażenia tj. konstrukcji do podtrzymywania roślin oraz folii lub agrowłókniny do ściółkowania oraz koszty grodzenia nowozakładanych sadów lub plantacji, wyposażanie pastwisk: grodzenia, budowy wiat dla zwierząt, zakup i instalację urządzeń do pojenia zwierząt oraz budowy ujęć wody lub jej doprowadzania, zakup zwierząt hodowlanych (stada podstawowego) - zwierząt należących do gatunków gospodarskich, osobników hodowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207 póz. 1762 z późn. zm.),

7 Na co może być przeznaczone wsparcie ? budowę, zakup i instalację urządzeń do nawadniania upraw, budowę, zakup i instalację urządzeń służących ochronie środowiska (dotyczy projektów w zakresie składowania odchodów zwierzęcych, odpadów, mycia i czyszczenia sprzętu) poprawie warunków utrzymania zwierząt i podniesieniu standardów higienicznych produkcji rolnej.

8 Formy pomocy Pomoc finansowa udzielana jest w formie refundacji (zwrotu) części poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów projektu.

9 Wysokość pomocy Odbiorca pomocy może otrzymać łącznie nie więcej niż 300 000 zł w okresie programowania. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie: 50% kosztów kwalifikowalnych lub 60% kosztów kwalifikowalnych, jeśli gospodarstwo położone jest na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 55% kosztów kwalifikowalnych, jeśli odbiorcą pomocy jest młody rolnik lub 65% kosztów kwalifikowalnych, jeśli gospodarstwo położone jest na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i odbiorcą pomocy jest młody rolnik.

10 Koszty kwalifikowane Koszt podlegający częściowemu zwrotowi – są różne dla poszczególnych przedsięwzięć i zostały zamieszczone przy opisie każdego zadania

11 Młody rolnik w ramach działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych za młodego rolnika uznaje się osobę fizyczną, która spełnia dwa następujące warunki: rozpoczęła po raz pierwszy samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego nie dawniej niż w ciągu ostatnich 5 lat przed datą przyznania pomocy w ramach Działania, w chwili, gdy po raz pierwszy rozpoczęła samodzielne prowadzenie gospodarstwa, nie przekroczyła wieku 40 lat.

12 Ograniczenia Pomoc nie może być przyznana na realizację projektów kwalifikujących się do finansowania w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej" dotyczących: wyposażenia gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych, dostosowania ferm kur niosek, dostosowania gospodarstw produkujących mleko do standardu UE pod względem zdrowia publicznego

13 Warunki uzyskania wsparcia Gospodarstwo, którego dotyczy projekt, jest prowadzone przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. spełnia kryterium żywotności ekonomicznej lub osiągnie żywotność ekonomiczną po zakończeniu realizacji projektu.

14 Żywotność ekonomiczna suma nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności rolniczych prowadzonych w tym gospodarstwie. Nadwyżki bezpośrednie oblicza się na podstawie wskaźników Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (Standard Gross Margines - SGM) wyznaczonych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolniczej i regionów.

15 Wielkość ekonomiczna określana jest w ESU (European Size Unit). Wartość l ESU odpowiada nadwyżce równej 1200 euro. Gospodarstwem żywotnym pod względem ekonomicznym jest gospodarstwo o wielkości ekonomicznej równoważnej co najmniej 4 ESU. O ile gospodarstwo nie spełnia kryterium żywotności ekonomicznej w chwili składania wniosku o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest przedstawić plan przedsięwzięcia określający docelowy (po realizacji projektu) profil i skalę produkcji, przy czym planowana łączna nadwyżka bezpośrednia musi osiągnąć wymagany poziom 4 ESU.

16 Minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt. Gospodarstwa objęte pomocą, w chwili składania końcowego wniosku o refundację, muszą być w pełni dostosowane do dotyczących je przepisów określających wymagania w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt, nawet tych, których termin wejścia w życie nastąpi później niż planowany termin zakończenia realizacji projektu.


Pobierz ppt "Sektorowy Program Operacyjny Działanie 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google