Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Działania inwestycyjne dla rolników i przedsiębiorców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Działania inwestycyjne dla rolników i przedsiębiorców."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Działania inwestycyjne dla rolników i przedsiębiorców

2 2 Działania PROW 2007-2013 Działanie Budżet (mln euro) Podmiot wdrażający Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 40,0FAPA Ułatwienie startu młodym rolnikom420,0ARiMR Renty strukturalne2 187,6ARiMR Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 350,0ARiMR Modernizacja gospodarstw rolnych1 779,9ARiMR Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 1 100,0ARiMR Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 600,0Samorządy Województw Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności100,0ARiMR Działania informacyjne i promocyjne30,0Agencja Rynku Rolnego Grupy producentów rolnych140,0ARiMR kontynuacja działań SPO Restrukturyzacja… kontynuacja działań PROW 2004-2006

3 3 Działania PROW 2007-2013 Działanie Budżet (mln euro) Podmiot wdrażający Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 2 488,8ARiMR Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 2 303,8ARiMR Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 653,5ARiMR Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych 140,0ARiMR kontynuacja działań SPO Restrukturyzacja… kontynuacja działań PROW 2004-2006

4 4 Działania PROW 2007-2013 Działanie Budżet (mln euro) Podmiot wdrażający Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej345,6ARiMR Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw1 023,6ARiMR Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej1 471,4Samorządy Województw Odnowa i rozwój wsi589,6Samorządy Województw Oś 4: Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju620,5Samorządy Województw Wdrażanie projektów współpracy15,0Samorządy Województw Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 152,0Samorządy Województw Pomoc techniczna 266,6ARiMR kontynuacja działań SPO Restrukturyzacja… kontynuacja działań PROW 2004- 2006

5 5 PROW 2007-2013 Działania inwestycyjne dla rolników 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom, 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

6 6 Modernizacja gospodarstw rolnych (działanie 121) Budżet: 1 779,9 mln euro Planowana liczba: beneficjentów - 59 378 operacji (projektów) - 79 171 Beneficjenci Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: są posiadaczami (np. właścicielami lub dzierżawcami) gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

7 7 Modernizacja gospodarstw rolnych Kryteria dostępu Pomoc przyznaje się na operację (projekt) obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, która m.in.: przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, jest uzasadniona ekonomicznie, nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej, nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której jest brak rynku zbytu, nie jest finansowana z innych środków publicznych.

8 8 Modernizacja gospodarstw rolnych Koszty kwalifikowalne budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, zakładanie, wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne, budowa, zakup lub instalacja elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

9 9 Modernizacja gospodarstw rolnych Forma oraz maksymalna wysokość pomocy Refundacja części, tj. maksymalnie 40%-75% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania w okresie realizacji PROW 2007-2013 – 300 tys. zł.

10 10 Ułatwianie startu młodym rolnikom (działanie 112) Budżet: 420 mln euro Planowana liczba beneficjentów - 33 600 Beneficjenci osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku : jest pełnoletnia i nie ukończyła 40 roku życia, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, jest posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż średnia powierzchnia gospodarstwa w danym województwie, lub w kraju (jeżeli średnia wojewódzka jest mniejsza od krajowej), od rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej (przez wnioskodawcę lub jego małżonka) minęło nie więcej niż 14 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku (od lipca 2008 r. – 12 miesięcy).

11 11 Ułatwianie startu młodym rolnikom Forma, wysokość i przeznaczenie pomocy Pomoc udzielana jest w formie jednorazowej premii w wysokości 50 tys. zł, z której przynajmniej 70% (tj. 35 tys. zł) musi być wykorzystane na inwestycje określone w biznesplanie, związane z modernizacją i rozwojem gospodarstwa rolnego.

12 12 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (działanie 311) Budżet: 345,6 mln euro Planowana liczba: beneficjentów – 19 750 operacji (projektów) – 21 530 Beneficjenci Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który spełnia obowiązujące kryteria dostępu do pomocy oraz wymogi formalne określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z 17 października 2007 roku.

13 13 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej, jeśli operacja m.in.: jest uzasadniona pod względem ekonomicznym, spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie, nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, albo miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

14 14 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Kryteria dostępu c.d. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w ww. miejscowościach, operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej, realizacja operacji nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy (warunek ten ma ulec zmianie w ramach nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.).

15 15 Pomoc udzielana jest z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Szczegółowy wykaz rodzajów wspieranych działalności nierolniczych według PKD, zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 roku. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

16 16 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in.: budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, wraz z zakupem instalacji technicznej, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

17 17 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Forma oraz maksymalna wysokość pomocy Refundacja części, tj. maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł.

18 18 PROW 2007-2013 Działania inwestycyjne dla przedsiębiorców 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

19 19 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (działanie 123) Budżet: 1 100,0 mln euro Planowana liczba: beneficjentów - 1 500 operacji (projektów) - 3 500 Beneficjenci Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która m.in.: wykonuje działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonując działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro,

20 20 Zwiększanie wartości dodanej … Beneficjenci c.d. posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jest zdolna do realizacji planowanego przedsięwzięcia, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE.

21 21 Zwiększanie wartości dodanej … W ramach działania wspierane są inwestycje w sektorach przetwórstwa, w tym m.in.: mleka (z wyjątkiem produkcji masła), mięsa, owoców i warzyw, zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu), jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, produktów rolnych na cele energetyczne. Szczegółowy wykaz rodzajów wspieranych działalności według PKD, obejmujących również sprzedaż hurtową określonych produktów rolnych zawierają załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 roku oraz jego nowelizacji z 2 kwietnia 2008 roku.

22 22 Zwiększanie wartości dodanej … Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana, jeżeli operacja m.in.: dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych w zakresie określonym w Programie, związana jest z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi, prowadzi do poprawy ogólnych wyników przedsiębiorstwa, realizowana jest w zakładzie spełniającym obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, nie została rozpoczęta przed dniem złożenia Wniosku o przyznanie pomocy, nie dotyczy sprzedaży detalicznej, nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.

23 23 Zwiększanie wartości dodanej … Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in.: budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli, zakup lub instalację maszyn lub urządzeń, zakup środków transportu, koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

24 24 Zwiększanie wartości dodanej … Forma oraz maksymalna wysokość pomocy Refundacja części, tj. maksymalnie 25%, 40% lub 50% kosztów kwalifikowalnych operacji (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa). Maksymalna wysokość pomocy, przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi – 20 mln zł.

25 25 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (działanie 312) Budżet: 1 023,6 mln euro Planowana liczba: beneficjentów – 27 300 operacji (projektów) – 28 670 Beneficjenci Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

26 26 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zakres pomocy obejmuje wsparcie podobnie jak w działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, z wyjątkiem wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym. Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje koszty podobne jak w działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

27 27 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Forma pomocy - refundacja do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna kwota pomocy: 100 tys. zł - w przypadku gdy działalność dotyczy przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, przy czym w wyniku realizowanej operacji musi powstać co najmniej jedno miejsce pracy. 300 tys. zł – w przypadku pozostałych rodzajów działalności, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć: 100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy, 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy, 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy.


Pobierz ppt "1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Działania inwestycyjne dla rolników i przedsiębiorców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google