Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizowany obecnie przez ARiMR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizowany obecnie przez ARiMR"— Zapis prezentacji:

1 Realizowany obecnie przez ARiMR
PROW 2007 – 2013 Realizowany obecnie przez ARiMR

2 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

3 Wspieranie gospodarowania na obszarach
górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Cele działania ONW : zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich – działalność rolnicza przez co najmniej 5 lat od otrzymania pierwszej płatności promowanie rolnictwa przyjaznego dla środowiska – przestrzeganie DOBREJ KULTURY ROLNEJ ZGODNEJ Z WYMOGAMI OCHRONY ŚRODOWISKA zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich – prowadzenie działalności rolniczej oraz wprowadzenie degresywności

4 Wspieranie gospodarowania na obszarach
górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Kto może otrzymać płatność ONW? Gospodarstwo w całości lub częściowo jest zlokalizowane w granicach ONW, przy czym płatność z tytułu ONW dotyczy tylko działek rolnych, zlokalizowanych w granicach ONW. Powierzchnia użytków rolnych należących do danego gospodarstwa, zlokalizowanych w obszarze ONW i wykorzystywanych do produkcji rolniczej wynosi co najmniej 1 ha.

5 Zasięg ONW

6 Renty strukturalne

7 Renty strukturalne Cel działania:
Działanie ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz przyśpieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze przygotowane do zawodu rolnika.

8 Renty strukturalne Definicja beneficjentów:
Renta strukturalna przysługuje producentowi rolnemu, będącemu osobą fizyczną, który: ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego; prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym, w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i przez okres co najmniej 5 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w dniu składania wniosku o rentę strukturalną;

9 Renty strukturalne Definicja beneficjentów:
przekazał gospodarstwo rolne; zaprzestał prowadzenia wszelkiej towarowej działalności rolniczej nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty przekazał gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 3 ha użytków rolnych albo 1 ha użytków rolnych w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwie: małopolskim lub podkarpackim lub śląskim lub świętokrzyskim

10 Forma i wysokość pomocy
Renty strukturalne Forma i wysokość pomocy Renta strukturalna wypłacana będzie beneficjentowi, nie dłużej jednak jak do osiągnięcia 65 lat, w formie płatności miesięcznej. Podstawowa wysokość pomocy wynosi 150% kwoty najniższej emerytury. Wysokość renty strukturalnej może zostać zwiększona o 100% kwoty najniższej emerytury, jako dodatek na małżonka.

11 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

12 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
Wsparcie na zalesianie - pokrywa koszty założenia uprawy leśnej (jednorazowa zryczałtowana płatność) Premia pielęgnacyjna – za utrzymanie nowej uprawy leśnej oraz za ochronę indywidualną sadzonek drzew (5 lat od dnia wykonania zalesienia) Pielęgnacja uprawy leśnej obejmująca wykaszanie chwastów, zabiegi ochronne przeciw chorobom i szkodnikom, zabezpieczanie uprawy przed zgryzaniem oraz dokonywanie cięć pielęgnacyjnych Premia zalesieniowa - rekompensata utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod uprawy rolnej. Okres wsparcia 15 lat

13 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
Warunkiem uzyskania pomocy będzie spełnienie następujących wymogów: zalesienia gruntów rolnych może być wykonywane na gruntach ornych oraz sadach; zalesienia gruntów innych niż rolne mogą być wykonywane na odłogowanych gruntach rolniczych; do zalesienia mogą być przeznaczane grunty przewidziane do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; minimalna powierzchnia zalesienia wynosi 0,5 ha, przy minimalnej szerokości zalesionej działki - 20 m, z wyjątkiem gruntów graniczących z lasem.

14 Grupy producentów rolnych

15 informacji o produkcji.
Grupy producentów rolnych Cel działania Cel działania realizowany będzie przez dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, poprzez wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, jej centralizacji i dostawy do odbiorców oraz ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji.

16 Forma i wysokość pomocy
Grupy producentów rolnych Forma i wysokość pomocy Pomoc finansowa będzie realizowana w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od daty wpisu grupy do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez właściwego ze względu na siedzibę grupy marszałka województwa.

17 Grupy producentów rolnych
Kryteria dostępu Wsparcie będzie udzielone wyłącznie grupom producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru. Wsparcie będzie udzielane grupom producentów rolnych, wyłączając sektory: owoców i warzyw, grzybów, orzechów oraz ryb. Pomoc przyznawana będzie na wniosek grupy.

18 Program Rolnośrodowiskowy
Głównym zadaniem programów rolnośrodowiskowych jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i maksymalizacja jego pozytywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną i krajobraz obszarów wiejskich

19 Program Rolnośrodowiskowy
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone Pakiet 4. Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 Pakiet 5. Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 Pakiet 6. Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych Pakiet 7. Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich Pakiet 8. Ochrona gleb i wód Pakiet 9. Strefy buforowe

20 Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom
Uzasadnienie: Przejmowanie gospodarstw przez młodych rolników sprzyja pożądanym zmianom strukturalnym w rolnictwie i prowadzi do wzrostu konkurencyjności sektora rolnego. Jednocześnie rozpoczęcie samodzielnej działalności wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych, przeznaczonych m.in. na modernizacje gospodarstwa rolnego. Cel działania: Młodym rolnikom, rozpoczynającym samodzielne prowadzenia działalności rolniczej, będzie udzielana pomoc w formie jednorazowej premii. Pomoc będzie przyznawana rolnikom o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, którzy przedstawią i będą realizować plan rozwoju działalności rolniczej.

21 Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom
Beneficjent – osoba fizyczna, która 1. nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, a w szczególności nie była posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR albo 2. prowadzi działalność rolniczą, a w szczególności stała się posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR: w drodze spadku, w drodze spadku lub darowizny otrzymanych w trakcie nauki bądź przed uzyskaniem pełnoletności, ; z tym, że pomoc nie może być przyznana po upływie 18 miesięcy prowadzenia działalności rolniczej

22 Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom
Beneficjent – osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie; wykształcenie może zostać uzupełnione w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego, będzie rozwijał działalność rolniczą zgodnie z założeniami biznesplanu; co najmniej 70% kwoty premii wykorzysta na cele związane z rozwojem gospodarstwa, zgodnie z założeniami biznesplanu; po przejęciu gospodarstwa i przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, z mocy ustawy w pełnym zakresie, będzie prowadził gospodarstwo przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy,

23 Modernizacja Gospodarstw Rolnych
Uzasadnienie: Gospodarstwa rolne w RP są w trakcie dostosowywania się do warunków funkcjonowania na Jednolitym Rynku UE. Konieczne jest wsparcie finansowe inwestycji mających na celu poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez modernizację technicznej infrastruktury produkcyjnej, dostosowanie profilu, skali i jakości produkcji do potrzeb rynku, poprawę bezpieczeństwa żywności,. Cel działania: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego poprzez zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych oraz zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

24 Modernizacja Gospodarstw Rolnych
Pomoc przyznaje się na inwestycję, która: przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa: wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie ochrony środowiska, poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie warunków utrzymania zwierząt, poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie higieny i bezpieczeństwa produkcji,

25 Modernizacja Gospodarstw Rolnych
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji). Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 300 tys. zł (min 20 tys. zł.) Poziom wsparcia 40% kosztów inwestycji 50% kosztów inwestycji realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 40 roku życia 50% kosztów inwestycji realizowanej na obszarach górskich, innych obszarach. 60% kosztów inwestycji, realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia, na obszarach górskich, innych obszarach ONW.

26 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Cel działania: Wspierane będą projekty dotyczące poprawy konkurencyjności uwarunkowanej wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawy warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów.

27 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Beneficjent Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych; działa jako przedsiębiorca prowadzący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników lub przedsiębiorstwo posiadające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 200 mln euro.

28 Z-ca Kierownika Biura Pow. Roman Wcisło
Dziękuję za uwagę Roman Wcisło Z-ca Kierownika Biura Pow. Roman Wcisło


Pobierz ppt "Realizowany obecnie przez ARiMR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google