Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Małopolski Oddział ARiMR Podsumowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Małopolski Oddział ARiMR Podsumowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004."— Zapis prezentacji:

1 1 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Małopolski Oddział ARiMR Podsumowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 -2006

2 2 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Działanie 1: Renty strukturalne Działanie 2:Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Działanie 3: Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Działanie 4: Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Działanie 5:Zalesianie gruntów rolnych Działanie 6:Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Działanie 7:Wspieranie grup producentów rolnych Działanie 8: Pomoc techniczna Działania PROW realizowane w ramach programowania 2004 - 2006

3 3 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY BUDŻET PROW 2004 - 2006 3 592,40 mln

4 4 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Renty strukturalne mają na celu zapewnienie dochodu rolnikom w wieku przedemerytalnym, którzy zdecydują się zrezygnować z prowadzenia działalności rolniczej i przekażą swoje gospodarstwo w sposób, który służy poprawie struktury agrarnej. Renty strukturalne

5 5 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Działanie o dobrym odbiorze społecznym; Szeroki dostęp dla rolników prowadzących działalność rolniczą; Bardzo atrakcyjna wysokość świadczenia; Zachęta do przejmowania gospodarstw po rodzicach, pozostania i pracy na wsi czyli zmiany pokoleniowej. Renty strukturalne

6 6 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Ilość złożonych wniosków w Małopolsce: 2511 W Powiecie Wielickim 156 Renty strukturalne

7 7 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Wspieranie gospodarstw niskotowarowych ma przyczynić się do poprawy ich dochodowości i umożliwić podjęcie inwestycji prowadzących do uzyskania produkcji, którą można umieścić na rynku. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

8 8 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Wspieranie gospodarstw niskotowarowych – warunki uzyskania wsparcia Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych (1250 /rok na gospodarstwo) wypłaca się przez 5 lat. Realizowane cele: Przestawienie gospodarstwa niskotowarowego na produkcję metodami ekologicznymi, Przystąpienie do grupy lub organizacji producentów, Ukończenie szkolenia w zakresie określonym w odnośnych przepisach prawnych, Zakup lub dzierżawa gruntu rolnego, Zakup zwierząt gospodarskich lub zakup maszyn rolniczych, Rozpoczęcie prowadzenia produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej,

9 9 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Działanie cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem przy ograniczonych środkach finansowych przewidzianych w budżecie; Małe wymagania wobec beneficjentów; Brak sankcji w przypadku niezrealizowania celów pośrednich. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

10 10 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Ilość złożonych wniosków w Małopolsce: 15 340 W Powiecie Wielickim 302 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

11 11 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Wspieranie przedsięwzięć rolno- środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Celem działania jest promocja produkcji rolniczej prowadzonej zgodnie z wymogami ochrony środowiska, ochrony i kształtowania krajobrazu, ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk, a także ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.

12 12 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Wspieranie przedsięwzięć rolno- środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Różnorodność działań: rolnictwo zrównoważone rolnictwo ekologiczne utrzymanie ekstensywnych łąk i pastwisk ochrona gleb i wód tworzenie stref buforowych zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich

13 13 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Wspieranie przedsięwzięć rolno- środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Ilość złożonych wniosków w Małopolsce: 3 715 W Powiecie Wielickim 156

14 14 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Zalesianie gruntów rolnych Cele działania: powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie użytków rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa, utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych, zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla.

15 15 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Zalesianie gruntów rolnych Płatność na zalesianie udziela się do działek rolnych: użytkowanych jako grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe albo sady, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiących własność lub współwłasność wnioskodawcy, o powierzchni co najmniej 0,3 ha i szerokości nie mniejszej niż 20 m.

16 16 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Zalesianie gruntów rolnych Ilość złożonych wniosków w Małopolsce: 296 W Powiecie Wielickim 8

17 17 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Działanie ma na celu ułatwienie dostosowania gospodarstw do standardów UE, dotyczących ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt.

18 18 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Pomocą finansową mogą być objęte następujące przedsięwzięcia: wyposażenie gospodarstwa w płytę gnojową, wyposażenie gospodarstwa w zbiornik na gnojówkę lub gnojowicę przygotowanie pomieszczeń w których prowadzony jest dój oraz w których przechowywane jest mleko tak, aby powierzchnie te były gładkie i łatwo zmywalne, wyposażenie gospodarstwa w dojarkę oraz schładzalnik do mleka wyposażenie gospodarstwa w klatki dla kur nieśnych.

19 19 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Ilość złożonych wniosków w Małopolsce: 952 W Powiecie Wielickim 34

20 20 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Wspieranie grup producentów rolnych Celem działania jest : podniesienie dochodów rolników przez zmniejszenie kosztów produkcji, poprawa jakości produkcji w wyniku zastosowania wspólnych technologii produkcji, wykształcenia wspólnego systemu sprzedaży produktów, ustalenia zasad dotyczących informacji o produkcji.

21 21 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Wspieranie grup producentów rolnych Ilość złożonych wniosków w Małopolsce: 3

22 22 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Pomoc techniczna Celem działania jest: zapewnienie wsparcia dla wysokiej jakości i spójności działań (m.in. przygotowanie programu, monitoring, kontrola, ocena) służących wdrażaniu Planu, sprawny i efektywny system informacji i promocji Planu.

23 23 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Z-ca Kierownika Biura Powiatowego Roman Wisło


Pobierz ppt "1 Biuro Wspólnej Polityki Rolnej Kraków 2007 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Małopolski Oddział ARiMR Podsumowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google