Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Oddział ARiMR Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Oddział ARiMR Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich"— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Oddział ARiMR Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Podsumowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Działania PROW realizowane w ramach programowania 2004 - 2006
Działanie 1: Renty strukturalne Działanie 2: Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Działanie 3: Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Działanie 4: Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Działanie 5: Zalesianie gruntów rolnych Działanie 6: Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Działanie 7: Wspieranie grup producentów rolnych Działanie 8: Pomoc techniczna

3 BUDŻET PROW 3 592,40 mln €

4 Renty strukturalne Renty strukturalne mają na celu zapewnienie dochodu rolnikom w wieku przedemerytalnym, którzy zdecydują się zrezygnować z prowadzenia działalności rolniczej i przekażą swoje gospodarstwo w sposób, który służy poprawie struktury agrarnej.

5 Renty strukturalne Działanie o dobrym odbiorze społecznym;
Szeroki dostęp dla rolników prowadzących działalność rolniczą; Bardzo atrakcyjna wysokość świadczenia; Zachęta do przejmowania gospodarstw po rodzicach, pozostania i pracy na wsi czyli zmiany pokoleniowej.

6 Renty strukturalne Ilość złożonych wniosków w Małopolsce: 2511
W Powiecie Wielickim 156

7 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych
Wspieranie gospodarstw niskotowarowych ma przyczynić się do poprawy ich dochodowości i umożliwić podjęcie inwestycji prowadzących do uzyskania produkcji, którą można umieścić na rynku.

8 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych – warunki uzyskania wsparcia
Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych (1250 € /rok na gospodarstwo) wypłaca się przez 5 lat. Realizowane cele: Przestawienie gospodarstwa niskotowarowego na produkcję metodami ekologicznymi, Przystąpienie do grupy lub organizacji producentów, Ukończenie szkolenia w zakresie określonym w odnośnych przepisach prawnych, Zakup lub dzierżawa gruntu rolnego, Zakup zwierząt gospodarskich lub zakup maszyn rolniczych, Rozpoczęcie prowadzenia produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej,

9 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych
Działanie cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem przy ograniczonych środkach finansowych przewidzianych w budżecie; Małe wymagania wobec beneficjentów; Brak sankcji w przypadku niezrealizowania celów pośrednich.

10 Wspieranie gospodarstw
niskotowarowych Ilość złożonych wniosków w Małopolsce: 15 340 W Powiecie Wielickim 302

11 Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
Celem działania jest promocja produkcji rolniczej prowadzonej zgodnie z wymogami ochrony środowiska, ochrony i kształtowania krajobrazu, ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk, a także ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.

12 Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
Różnorodność działań: rolnictwo zrównoważone rolnictwo ekologiczne utrzymanie ekstensywnych łąk i pastwisk ochrona gleb i wód tworzenie stref buforowych zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich

13 Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
Ilość złożonych wniosków w Małopolsce: 3 715 W Powiecie Wielickim 156

14 Zalesianie gruntów rolnych
Cele działania: powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie użytków rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa, utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych, zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla.

15 Zalesianie gruntów rolnych
Płatność na zalesianie udziela się do działek rolnych: użytkowanych jako grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe albo sady, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiących własność lub współwłasność wnioskodawcy, o powierzchni co najmniej 0,3 ha i szerokości nie mniejszej niż 20 m.

16 Zalesianie gruntów rolnych
Ilość złożonych wniosków w Małopolsce: 296 W Powiecie Wielickim 8

17 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE
Działanie ma na celu ułatwienie dostosowania gospodarstw do standardów UE, dotyczących ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt.

18 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE
Pomocą finansową mogą być objęte następujące przedsięwzięcia: wyposażenie gospodarstwa w płytę gnojową, wyposażenie gospodarstwa w zbiornik na gnojówkę lub gnojowicę przygotowanie pomieszczeń w których prowadzony jest dój oraz w których przechowywane jest mleko tak, aby powierzchnie te były gładkie i łatwo zmywalne, wyposażenie gospodarstwa w dojarkę oraz schładzalnik do mleka wyposażenie gospodarstwa w klatki dla kur nieśnych.

19 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE
Ilość złożonych wniosków w Małopolsce: 952 W Powiecie Wielickim 34

20 Wspieranie grup producentów rolnych
Celem działania jest : podniesienie dochodów rolników przez zmniejszenie kosztów produkcji, poprawa jakości produkcji w wyniku zastosowania wspólnych technologii produkcji, wykształcenia wspólnego systemu sprzedaży produktów, ustalenia zasad dotyczących informacji o produkcji.

21 Wspieranie grup producentów rolnych
Ilość złożonych wniosków w Małopolsce: 3

22 Pomoc techniczna Celem działania jest:
zapewnienie wsparcia dla wysokiej jakości i spójności działań (m.in. przygotowanie programu, monitoring, kontrola, ocena) służących wdrażaniu Planu, sprawny i efektywny system informacji i promocji Planu.

23 Z-ca Kierownika Biura Powiatowego Roman Wisło
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Z-ca Kierownika Biura Powiatowego Roman Wisło


Pobierz ppt "Małopolski Oddział ARiMR Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google