Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Paweł Bryła Uniwersytet Łódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Paweł Bryła Uniwersytet Łódzki."— Zapis prezentacji:

1 Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Paweł Bryła Uniwersytet Łódzki

2 Finansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego (mln euro) Razem w latach 2004-06: 1748 mln € © by Paweł Bryła

3 Instrumenty SPO (1) n Inwestycje w gospodarstwach rolnych n Ułatwianie startu młodym rolnikom n Szkolenia n Wsparcie doradztwa rolniczego n Scalanie gruntów n Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi n Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego © by Paweł Bryła

4 Instrumenty SPO (2) n Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa n Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem n Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego katastrofą naturalną i/lub pożarem n Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych © by Paweł Bryła

5 Inwestycje w gospodarstwach rolnych (1) n Pomocą finansową mogą zostać objęte koszty: n budowy lub remontu budynków gospodarczych, n zakupu lub instalacji maszyn oraz urządzeń i narzędzi do produkcji rolnej, przechowalnictwa i magazynowania, przygotowania produktów do sprzedaży, n zakupu gruntów rolnych i budynków przeznaczonych do produkcji rolnej, © by Paweł Bryła

6 Inwestycje w gospodarstwach rolnych (2) n zakładania plantacji wieloletnich, n zakupu zwierząt hodowlanych (stada podstawowego), n budowy, zakupu i instalacji urządzeń do nawadniania upraw, n inwestycji służących ochronie środowiska, poprawie warunków dobrostanu zwierząt i podniesieniu standardów higienicznych produkcji rolnej, n koszty ogólne (planowania wstępnego, w tym przygotowania dokumentacji technicznej i ekonomicznej przedsięwzięcia) © by Paweł Bryła

7 Inwestycje w gospodarstwach rolnych (3) n Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. n Gdy gospodarstwo położone jest na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania – maksymalnie 60%. n W przypadku młodych rolników poziom pomocy wynosi odpowiednio maksymalnie 55 lub 65%. n Limit: 160 000 zł © by Paweł Bryła

8 Ułatwianie startu młodym rolnikom n Kwota dotacji może być przeznaczona na pokrycie kosztów: n rozpoczęcia produkcji, takich jak: zakup środków produkcji, nasion i zwierząt (koszty obrotowe). n zakupu kwoty mlecznej n takich jak przy inwestycjach w gospodarstwach rolnych n Limit: 60 000 zł n Beneficjenci: młodzi rolnicy (do 40 lat), podejmujący po raz pierwszy samodzielną działalność rolniczą © by Paweł Bryła

9 Szkolenia (1) n Wsparcie organizacji warsztatów, seminariów, kursów doskonalenia zawodowego, stażów, akcji wdrażania dobrych praktyk, wizyt studyjnych i innych odpowiednich instrumentów szkoleniowych dotyczących korzystania z instrumentów WPR, pomocy strukturalnej i innych tematów istotnych dla rolników © by Paweł Bryła

10 Szkolenia (2) n Beneficjenci: n jednostki doradztwa rolniczego; n szkoły rolnicze; n związki / stowarzyszenia ochrony środowiska i rolnicze; n instytucje i centra rozwoju przedsiębiorczości typu non – profit; n szkoły wyższe i jednostki badawczo – rozwojowe oraz placówki im podległe; n prywatne firmy szkoleniowe © by Paweł Bryła

11 Wsparcie doradztwa rolniczego n Pomoc polega na pokryciu kosztów poniesionych przez firmy doradcze pomagające odbiorcom pomocy w przygotowaniu wniosków składanych dla działań Sektorowego Programu Operacyjnego oraz I i II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. n Beneficjenci: publiczne i prywatne instytucje i firmy doradcze © by Paweł Bryła

12 Scalanie gruntów W ramach niniejszego działania finansowane będzie: n Opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej; n Zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją przestrzeni produkcyjnej. n Beneficjenci: starosta powiatu reprezentujący właścicieli gospodarstw rolnych © by Paweł Bryła

13 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi n Pomocą objęte będą koszty: opracowania dokumentacji technicznych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnyc h, n wykonania prac związanych z budową i modernizacją urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych. Beneficjenci: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych © by Paweł Bryła

14 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (1) n Pomocą finansową mogą zostać objęte koszty: n przygotowania lokalnych strategii rozwoju terenów wiejskich; n modernizacji przestrzeni publicznej; n budowy lub modernizacji publicznej infrastruktury turystycznej i kulturalnej; n modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe; © by Paweł Bryła

15 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (2) n odnowy obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu oraz ich adaptacji na cele kulturalne i społeczne; n opracowania i publikacji materiałów informacyjnych oraz promocyjnych; n współpracy i wymiany doświadczeń z Lokalnymi Grupami Działania (LAG) uczestniczącymi w inicjatywie LEADER+. n Beneficjenci: miejscowości gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, liczące nie więcej niż 5 tys. mieszkańców © by Paweł Bryła

16 Różnicowanie działalności rolniczej (1) n Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: n agroturystyki, n usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, n edukacji przyrodniczej oraz promocji tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, n usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej, n wstępnego przetwórstwa i przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, © by Paweł Bryła

17 Różnicowanie działalności rolniczej (2) n sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących z gospodarstwa własnego lub ze stowarzyszenia gospodarstw, n rzemiosła i rękodzielnictwa, n drobnych usług na rzecz mieszkańców wsi, n tworzenia i upowszechniania kultury regionalnej, n e-commerce. © by Paweł Bryła

18 Różnicowanie działalności rolniczej (3) n Dozwolone są wydatki na: n budowę i remonty budynków, n zakup i instalację wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym oprogramowania, n zakup zwierząt służących rozwojowi funkcji rekreacyjnych gospodarstwa, n Poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. n Beneficjenci: prowadzący gospodarstwo rolne © by Paweł Bryła

19 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem (1) n Pomocą finansową mogą zostać objęte koszty: n budowy lub modernizacji dróg wewnętrznych; n budowy lub modernizacji indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę wraz z uzdatnianiem; n budowy lub modernizacji lokalnych lub indywidualnych systemów kanalizacyjnych nie włączonych w system sieci kanalizacyjnych; © by Paweł Bryła

20 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem (2) n budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w energię, w tym ze źródeł skojarzonych i odnawialnych; n instalacji indywidualnych stałych łączy internetowych. n Beneficjenci: Osoby fizyczne i prawne, które zamieszkują bądź prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą na terenach wiejskich © by Paweł Bryła

21 Przywracanie potencjału produkcji leśnej n W ramach niniejszego działania wspierane będą projekty związane z n odnawianiem lasów; n pielęgnacją drzewostanu; n wzmocnieniem systemu ochrony przeciwpożarowej. n Pomoc jest udzielana w formie całkowitego zwrotu 100% kosztów kwalifikowanych. n Beneficjenci: Lasy Państwowe, właściciele lasów prywatnych © by Paweł Bryła

22 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (1) n Wspierane będą inwestycje służące osiągnięciu poniższych celów: n poprawie warunków sanitarno-higienicznych produkcji, n rynkowemu ukierunkowaniu produkcji i wykorzystaniu istniejących nisz rynkowych, n tworzeniu nowych i racjonalizacji istniejących kanałów zbytu, n poprawie jakości produktów, n wzrostowi wartości dodanej produkcji, © by Paweł Bryła

23 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (2) n wzrostowi konkurencyjności przetwórstwa rolno-spożywczego, n zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko, n ulepszeniu struktury logistycznej, n poprawie dobrostanu zwierząt, wprowadzaniu nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji. © by Paweł Bryła

24 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (3) n Kwalifikujące się wydatki: n budowa i remont budynków produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, n zakup oraz instalacja maszyn i urządzeń, n zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej, sprzętu do sterowania procesem produkcji i oprogramowania, n zakup specjalistycznych środków transportu, wprowadzenie systemów kontroli jakości, certyfikacji i atestacji, takich jak standardy ISO, EMAS itd. © by Paweł Bryła

25 Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Paweł Bryła Uniwersytet Łódzki

26 Finansowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (mln euro) Razem w latach 2004-06: 2763 mln € © by Paweł Bryła

27 Instrumenty PROW (1) n Renty strukturalne n Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych n Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania n Program rolnośrodowiskowy n Zalesianie gruntów rolnych n Wsparcie dostosowań do standardów wspólnotowych n Grupy producentów rolnych © by Paweł Bryła

28 Renty strukturalne n Wysokość: 310%-590% kwoty najniższej emerytury (obecnie 552 zł) n Beneficjentem programu będzie rolnik, który: n ukończył 55 lat, n prowadzi działalność rolniczą od co najmniej 10 lat i podlegał w tym czasie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej 5 lat, n podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w dacie złożenia wniosku © by Paweł Bryła

29 Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych n 1250 EUR/ gospodarstwo n Premia może być wypłacana w ciągu 5 kolejnych lat, przy czym po III roku otrzymywania premii beneficjent musi wykazać osiągnięcie celów cząstkowych planu restrukturyzacji gospodarstwa. n Beneficjenci: rolnicy – osoby fizyczne, właściciele gospodarstw rolnych odpowiadających definicji gospodarstw niskotowarowych © by Paweł Bryła

30 Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (1) n Wsparcie udzielane jest w postaci corocznych zryczałtowanych płatności (dotacji wyrównawczych), przyznawanych do hektara gruntów położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i pozostających w użytkowaniu rolniczym. Płatnością objęte mogą być: grunty orne, sady, łąki trwałe oraz pastwiska trwałe. Wysokość szacowanych stawek płatności w ramach ONW Typ ONW Dopłata n EUR/ha n Nizinnestrefa nizinna I33,6 n strefa nizinna II52,2 n Górskiestrefa górska I55,2 n strefa górska II67,8 © by Paweł Bryła

31 Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (2) Wysokość szacowanych stawek płatności w ramach ONW ( EUR/ha) n Nizinnestrefa nizinna I33,6 n strefa nizinna II52,2 n Górskiestrefa górska I55,2 n strefa górska II 67,8 © by Paweł Bryła

32 Program rolnośrodowiskowy n Schemat I: Ochrony różnorodności biologicznej obszarów rolnych n Schemat II - Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu n Schemat III - Rolnictwo ekologiczne n Schemat IV - Ochrona zasobów genetycznych w rolnictwie n Średnia stawka pomocy finansowej w programie wynosi około 120 EUR/ha/rok. © by Paweł Bryła

33 Zalesianie gruntów rolnych (1) n Dofinansowanie kosztów założenia uprawy i zabezpieczenia przed zwierzyną. Dotacja będzie ona wypłacana w 2 ratach, w pierwszym i piątym roku od założenia uprawy (I rata stanowi 80%, a II rata - 20% wysokości premii zalesieniowej). Premia pielęgnacyjna stanowi zryczałtowaną płatność, wypłacaną co roku, przez 5 lat od założenia uprawy, która uwzględnia koszty prac pielęgnacyjnych. © by Paweł Bryła

34 Zalesianie gruntów rolnych (2) n Premia zalesieniowa stanowi zryczałtowaną płatność, która uwzględnia pokrycie kosztów, wynikających z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne i jest wypłacana co roku, przez 20 lat od założenia uprawy. Premia zalesieniowa podlega prawu dziedziczenia. n Wsparcie nie będzie przyznawane rolnikom korzystającym ze wsparcia w postaci renty strukturalnej © by Paweł Bryła

35 Wsparcie dostosowań do standardów wspólnotowych n Wsparcie ma postać rocznej premii wypłacanej przez okres nie więcej niż 5 kolejnych lat, według stawki malejącej. n Wysokość premii uzależniona jest od zakresu podjętych prac dostosowawczych. n Określa się limit łącznej wysokości pomocy przypadającej w ramach niniejszego działania na jednego beneficjenta w wysokości 60 000 PLN. © by Paweł Bryła

36 Grupy producentów rolnych n Wsparcie będzie realizowane w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od daty uznania danej grupy producentów rolnych n 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji do sumy EUR 1.000.000 sprzedanej odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, oraz n 2.5%, 2.5%, 2%, 1.5% i 1.5% wartości produkcji powyżej EUR 1.000.000 sprzedanej odpowiednio w 1., 2., 3., 4., i 5. roku. © by Paweł Bryła


Pobierz ppt "Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Paweł Bryła Uniwersytet Łódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google