Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

24 dni 14 dni 14 dniowy termin liczony od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o naborze W terminie co najmniej 24 dni przed dniem rozpoczęcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "24 dni 14 dni 14 dniowy termin liczony od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o naborze W terminie co najmniej 24 dni przed dniem rozpoczęcia."— Zapis prezentacji:

1 24 dni 14 dni 14 dniowy termin liczony od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o naborze W terminie co najmniej 24 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy wystąpić z wnioskiem do SW o podanie do publicznej wiadomości informacji o mozliwości składania za naszym pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy 30 dniowy termin składania wniosków 21 dni Sporządzenie listy ocenionych operacji i przekazanie informacji Wnioskodawcom 45 dni Przekazanie właściwemu podmiotowi wdrażającemu wniosków oraz sporządzonych list

2 Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1 Kwiecień 2010 r.

3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

4 Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.), rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

5 WNIOSKI – II kwartał 2010 rok Rozpoczęcie przyjmowania wniosków przez ARiMR – 10 maj 2010 r. ZAKOŃCZENIE przyjmowania wniosków: 9 czerwca 2010r.

6 Limit dostępnych środków 589 769,13 zł

7 Potencjalni odbiorcy pomocy: Osoby fizyczne: rolnik, małżonek rolnika lub domownik w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnik : 1.Prowadzi gospodarstwo o pow. minimum 1 ha 2.Opłaca podatek rolny 3.Nie pobiera renty lub emerytury Domownik : 1.Ukończył 18 lat 2.Pozostaje we wspólnym gospodarstwie lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa 3.Stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związany umową o pracę 4.Jest objęty w pełnym zakresie ubezpieczeniem (wypadkowe, chorobowego, macierzyńskiego, emerytalno-rentowego) 12 miesięcy (poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS Później – może być ZUS Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej !

8 KRYTERIA DOSTĘPU 1. Jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życie, 2. Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 3. Ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys mieszkańców 4. Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej (PROW 2004-2006, 2007-2013) 5. Do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa przyznano w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku płatność do gruntów rolnych 6. Nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej

9 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej KRYTERIA DOSTĘPU_cd 7. Działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należacej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys mieszkańców NOWE: Której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

10 Wysokość pomocy Max.do 100 000 PLN jeden beneficjent rolnik, małżonek rolnika, domownik Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej NOWOŚĆ NOWOŚĆ: możliwość zaliczkowania operacji

11 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH – zaliczamy koszty Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Zagospodarowanie terenu; Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;

12 Co jeszcze NOWEGO ? Do KK zalicza się również KK poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 roku

13 Można realizować przedsięwzięcie w 2 etapach Co jeszcze ciekawego ? 1 Etap w planie 2 Podpisanie umowy w O/R ARiMR Realizacja 2 etapu Zakończenie projektu 36 mies od umowy Wniosek o 2 płatność Nie mniej niż 25% wartości projektu Można realizować przedsięwzięcie w 1 etapie Wniosek o płatność składamy w okresie 24 mies od podpisania umowy Realizacja 1 etapu Wniosek o płatność 24 mies od podpisania umowy

14 Lokalne kryteria oceny projektu Działanie PROW Lokalne kryteria oceny projektu Przyznana ocena Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1. Wnioskodawca ma doświadczenie w pozyskiwaniu bezzwrotnych środków zewnętrznych w ostatnich 5 latach z wyłączeniem płatności bezpośrednich w ostatnim roku (weryfikowanie na podstawie oświadczenia): Nie pozyskał środków - 0 punktów, Pozyskał 1-2 dotację - 1 punkt, Pozyskał 3-5 dotacji - 2 punkty, Pozyskał powyżej 5 dotacji – 3 punkty 2. Powierzchnia gospodarstwa (które beneficjent posiada lub w którym pracuje): Powyżej – 0 punktów, Od 8 do (włącznie) – 1 punkt, Od 4 do (włącznie) – 2 punkty, Do (włącznie) – 3 punkty 3. Wnioskowana kwota: Poniżej 10.000 zł – 0 punktów, Od 10.000 do 30.000 zł (włącznie) – 1 punkt, Od 30.000 do 50.000 zł (włącznie) – 2 punkty, Powyżej 50.000 zł – 3 punkty 4. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy (w przeliczeniu na etaty średnioroczne): O etatów – 0 punktów, Do 1 etatu (włącznie) – 1 punkt, Do 3 etatów (włącznie) – 2 punkty, Powyżej 3 etatów – 3 punkty 5. Wnioskodawca: Nie jest członkiem organizacji pozarządowej – 0 punktów, Jest członkiem organizacji pozarządowej – 3 punkty 6. Operacja jest realizowana w miejscowości: Od 3 do 5 tys. mieszkańców – 2 punkty, Do 3 tys. mieszkańców (włącznie) – 5 punktów 7. Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze LGD: Mały – 0-2 punktów, Średni – 3-5 punktów, Znaczący – 6-8 punktów

15 Dziękuję za uwagę Agnieszka Rybacka


Pobierz ppt "24 dni 14 dni 14 dniowy termin liczony od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o naborze W terminie co najmniej 24 dni przed dniem rozpoczęcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google