Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Oś 1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 1 listopad 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Oś 1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 1 listopad 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Oś 1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 1 listopad 2009 r.

2 Szkolenia zawodowe

3 3 Cel działania: Doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów Szkolenia zawodowe 1.Osoby fizyczne 2.Osoby prawne 3.Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej Kto może korzystać ze wsparcia:

4 Szkolenia zawodowe Kryteria - beneficjent: 1.Dysponuje kadrą dydaktyczną i bazą do prowadzenia szkoleń, posiada doświadczenie w organizacji szkoleń oraz której przedmiotem lub celem jest prowadzenie działalności szkoleniowej 2.Nie podlega wykluczeniu (na podstawie Rozp. Rady WE 1698/2005) 3.Nie prowadzi działalności w zakresie produkcji i obrotu środkami produkcji dla rolnictwa – nie dotyczy ODR 4.Nie jest PODMIOTEM WDRAŻAJĄCYM 5.Ma nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów - NOWOŚĆ O POMOC MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ RÓWNIEŻ WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWLINEJ, którzy spełniają w/w kryteria z wyłączeniem: kadra dydaktyczna kadra dydaktyczna – musi dysponować przynajmniej jeden ze wspólników, baza dydaktyczno-lokalowa baza dydaktyczno-lokalowa – jw. O POMOC MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ RÓWNIEŻ PODMIOTY zamierzające na podstawie innej umowy niż s.c. wspólnie realizować operację, którzy spełniają w/w kryteria z wyłączeniem: kadra dydaktyczna kadra dydaktyczna – musi dysponować przynajmniej jeden z podmiotów baza dydaktyczno-lokalowa baza dydaktyczno-lokalowa – jw.

5 Szkolenia zawodowe

6 DZIEDZINY w, których będą prowadzone szkolenia: 1.Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw (tzw. cross-comliance); 2.Upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie; 3.Upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej, a w szczególności integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego; 4.Upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej; 5.Ekonomiczne zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną; 6.Podejmowanie nowych rynkowo zorientowanych kierunków produkcji rolnej; 7.Popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskania dodatkowych dochodów; 8.Poprawa jakości i higieny produkcji; 9.Prawidłowe warunki utrzymania zwierząt; 10.Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw na Obszarach Szczególnie Narażonych; 11.Zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym; 12.Warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.

7 Szkolenia zawodowe (wnioski składamy 05.10 – 13.11.2009) KONKURSY_2009 rok: (wnioski składamy 05.10 – 13.11.2009) 1.Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo z asad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych – wojewódzkie 2 dni (łącznie 12 godzin, w tym 6 godz. wykłady + 6 godz. warsztaty w gospodarstwie); 2.Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej – krajowy; 2 dni (łącznie 12 godzin), 3.Rolnictwo ekologiczne i zasady sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach ekologicznych - krajowy; 3 dni (łącznie 18 godzin, w tym 2 dni wykłady + 1 dzień warsztaty w gospodarstwie ekologicznym); 4.Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – wojewódzkie 1 dzień (łącznie 6 godzin, z podziałem na grupy: mięso wieprzowe, wołowe, drób, baranina), 5.Produkcja biogazu rolniczego – korzyści i zagrożenia - krajowy; 2 dni (łącznie 12 godzin, w tym 1 dzień wykłady + wyjazd do biogazowni rolniczej; 6.Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu gwarancją sprawnego zarzadzania gospodarstwem rolnym– wojewódzkie 2 dni (łącznie 12 godzin), 7.Możliwości ubezpieczenia przez rolników upraw i zwierząt gospodarskich – krajowy 1 dzień (6 godzin),

8 8 Szkolenia zawodowe Formy prowadzonych szkoleń: Kursy, warsztaty i wyjazdy studialne, Pomoc jest przyznawana na operacje wybraną w drodze konkursu Jeżeli operacja jest realizowana w kilku etapach, każdy z etapów nie może trwać krócej niż 2 miesiące

9 Szkolenia zawodowe Ocena merytoryczna operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy: 1.szczegółowy program 2.kwalifikacje i doświadczenie wykładowców 3.baza dydaktyczno-lokalowa 4.koszt 1 osobogodziny 5.Posiadane doświadczenie w organizacji szkoleń 1 – 20 punktów 1 – 10 punktów 1 – 30 punktów 1 – 20 punktów

10 10 Szkolenia zawodowe Wysokość i zakres wsparcia: Refundacja 100% kosztów kwalifikowanych projektu kosztów bezpośrednich refundacja udokumentowanych kosztów bezpośrednich poniesionych w związku z przeprowadzeniem szkolenia 1 koszty ogólne - w wysokości nie więcej niż 15% udokumentowanych bezpośrednich kosztów szkoleń 2 najem powierzchni biurowej, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne usługi księgowe INNE (np. pomoc administracyjna)

11 Szkolenia zawodowe Koszty kwalifikowalne: 1 1.Nabór uczestników; 2.Zakup artykułów biurowo-kancelaryjnych i papierniczych do przeprowadzenia szkolenia 3.Opracowania, powielanie i drukowanie materiałów szkoleniowych 4.Wykorzystanie pomieszczeń służących do przeprowadzenia szkolenia lub najem takich pomieszczeń 5.Udostępnienie budynków, urządzeń i innych obiektów, a także gruntów przeznaczonych do przeprowadzenia szkolenia 6.Najem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia 7.Zakup odzieży ochronnej dla wykładowców oraz uczestników szkolenia 8.Wynagrodzenia wykładowców 9.Dojazdy, zakwaterowanie i wyżywienie wykładowców oraz uczestników szkolenia 10.Tłumaczenia tekstów koniecznych do prowadzenia szkolenia 11.Podróże służbowe pracowników, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia 12.Zatrudnienie kierownika operacji

12 Szkolenia zawodowe Jak to będzie funkcjonowało: FAPA OGŁOSZENIE KONKURSU (warunki określa MRiRW) Minimum 30 dni Maksimum 45 dni FAPA 60 dni FAPA OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKRSU PODPISANIE UMÓW Wniosek + ZAŁĄCZNIKI: 1.NUMER IDENTYFIKACYJNY (NOWOŚC) w KSEP 2.Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres, siedziba 3.Opis operacji – w tym określenie zasięgu terytorialnego, zakresu, celów i kosztów 4.Oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą 5.INNE DOKUMENTY I ZAŚWIADCZENIA Realizacja szkoleń I etap Minimum 2 miesiące II etap III etap

13 13 Beneficjenci 500 projektów Liczba beneficjentów (2007 – 2013) Jakie środki finansowe : 40 mln Euro

14 14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Oś 1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 1 listopad 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google