Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI"— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI

2 RSI jest elementem systemu narodowego, ale samodzielnie wchodzi także w powiązania poza NSI, co daje nowe szanse w poszukiwaniu źródeł innowacji

3 RSI mogą wzbogacać swoje możliwości poprzez własne kombinacje tworzenia współzależności i czerpania korzyści ze skumulowanych zasobów wiedzy, technologii i doświadczenia

4 Czynniki wpływające na system innowacyjny
Czynniki instytucjonalne Polityka państwa Aktywność innowacyjna

5 RSI to specyficzne forum wspólpracy różnego rodzaju oorganizacji i instytucji działających w regionie, których głównym celem jest rozwój przedsiębiorczości i innowacji w regionie

6 RSI - Władze regionalne i samorządowe Agencje rozwoju regionalnego
Wyższe uczelnie Instytuty B+R Ośrodki transferu techniki Ośrodki doradztwa Instytucje finansowe Firmy konsultingowe Firmy produkcyjne, usługowe itp.

7 Istotą projektu "RIS" (Regional Innovation Strategy) jest budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, instytucjami badawczymi, przedsiębiorstwami, przemysłem, dostawcami usług finansowych i doradczych, władzami samorządowymi oraz instytucjami użyteczności publicznej i rozwijania specyficznych umiejętności pracowników w zakresie badań i innowacji

8 Regionalne strategie innowacji są zwłaszcza istotne dla najsłabiej rozwiniętych regionów, które aby wyrównać różnice z lepiej rozwiniętymi muszą stawiać na innowacyjne i najbardziej rozwojowe (perspektywiczne) sektory gospodarcze regionu

9 Założenia dla regionalnych strategii innowacji
Partnerstwo i konsensus publiczno-prywatny RSI powinny być zintegrowane i multidyscyplinarne RSI powinny kłaść nacisk na stronę popytową RSI powinny być zorientowane na działania Regiony uczestniczące w RIS powinny wykorzystywać współpracę pomiędzy regionami i benchmarking polityk RIS powinny być cykliczne

10 Region stanie się konkurencyjny, jeśli przedsiębiorstwa regionu będą wprowadzały nowe produkty, technologie, metody organizacji pracy, wykorzystując rolę nauki, jako dostawcy nowych rozwiązań technologicznych

11 Najbardziej rozwinięte regiony Europy to te, które zdołały stworzyć środowiska sprzyjające innowacjom: system instytucji finansowych, doradczych i pośrednictwa w transferze technologii oraz system zachęt i pomocy publicznej. Środowiska takiego nie da się stworzyć nakazowo, potrzebny jest proces współpracy, oddolnych inicjatyw zarówno ze strony nauki jak i gospodarki. To sukces rynkowy jest główną motywacją innowacji.

12 W Polsce jednym z działań, które mają na celu zwiększenie innowacyjności jest opracowanie i wdrożenie regionalnych strategii innowacji (RSI)

13 Nie jest możliwe bezpośrednie przenoszenie rozwiązań innych państw, gdyż każdy z systemów powstaje i funkcjonuje w innym specyficznym dla siebie otoczeniu

14 W 2000 roku, w ramach Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej (5
W 2000 roku, w ramach Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej (5.PR UE) - 2 Program Horyzontalny "Promocja Innowacji oraz Wsparcie Uczestnictwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw" - został ogłoszony konkurs na opracowanie projektów Regionalnych Strategii Innowacji i Transferu Technologii jak również Regionalnych Strategii Innowacji dla regionów krajów stowarzyszonych (RIS NAC) w 5.PR UE (Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia).

15 Głównym celem projektów RIS NAC jest rozwój regionalnych systemów innowacji, dzięki zastosowaniu metodologii projektów Regionalnych Strategii Transferu Technologii (RITTS) oraz Regionalnych Strategii Innowacji (RIS), które zostały zrealizowane i wdrożone w regionach UE.

16 Opracowanie strategii musi zawierać realizację zadań w następujących obszarach:
Tworzenie konsensusu w regionie Definiowanie strategii Identyfikacja projektów pilotażowych Opracowanie i wdrożenie systemu oceny i nadzoru Projekty powinny być realizowane w trzech fazach: definicji, implementacji i oceny. Projekt celowy KBN nie obejmuje realizacji działań pilotażowych. Faza wdrożeniowa projektu celowego obejmuje przygotowanie i akceptowanie przez samorząd województwa formalnych dokumentów określających sposób realizacji działań wynikających ze strategii.

17 Czas trwania projektu powinien wynosić 2 lata
Czas trwania projektu powinien wynosić 2 lata. Zalecany czas realizacji poszczególnych faz: Faza definicji - 9 miesięcy, Faza implementacji - 9 miesięcy, Faza oceny - 6 miesięcy.

18 Na przełomie roku 2001/2002 w pięciu regionach naszego kraju rozpoczęły się prace przy tworzeniu znanych w Europie Regionalnych Strategii Innowacyjnych. Projekty zostały wyłonione w drodze konkursu ogłoszonego 15 czerwca 2000 w 2 Programie Horyzontalnym "Innovation and SME" na regionalne strategie innowacyjne w krajach nowo stowarzyszonych. Projekty RIS NAC realizowane w kraju:

19 RSI w Polsce ->Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego ->Regionalne Strategia Innowacji dla Dolnego Śląska ->RIS Kujawy Pomorze ->RIS Małopolska ->RSI - Innowacyjna Wielkopolska ->RSI - Warmia Mazury ->RSI - Województwo Lubelskie ->RSI - Województwo Łódzkie ->RSI - Województwo Podkarpackie ->RSI - Województwo Pomorskie ->RSI - Województwo Śląskie ->RSI - Województwo Zachodniopomorskie ->RSI Lubuskie ->RSITT - Innowacje dla Północnych Czech i Opola

20 Lista adresów stron www Regionalnych Strategii Innowacji poszczególnych województw:
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODLASKIE WOJEWÓDZTWO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO ŚWIETOKRZYSKIE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

21 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE http://www.ris-pomorskie.pg.gda.pl/

22 W Unii Europejskiej koordynacją prac dotyczących RSI zajmuje się Innovating Regions in Europe (IRE) Sieć IRE stanowi platformę współpracy i wymiany doświadczeń z realizacji regionalnych polityk innowacyjnych, a także służy ułatwianiu wdrażania nowych narzędzi polityki w celu promocji i kreowania międzyregionalnych systemów wymiany informacji.

23 System innowacyjny powinien być rozumiany jako kompleks instytucji i łączących je powiązań, dzięki którym dana gospodarka stanowi sprawny mechanizm generowania i dyfuzji wiedzy. OECD wyróżniła cztery formy powiązań w systemie innowacyjnym: - powiązania przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo, w tym powiązania z komercyjnymi wiedzochłonnymi usługami dla biznesu (np. wspólna działalność B+R, wspólne produkty, patenty), - powiązania przedsiębiorstwo - sfera nauki i badań oraz publiczne instytucje transferu technologii (wspólna działalność B+R), - rynkowy transfer technologii tj. dyfuzja wiedzy i innowacji drogą np. zakupu maszyn, urządzeń, licencji (wydatki pośrednie na B+R), - mobilność pracowników oraz transfer wiedzy ukrytej.

24 Narodowe systemy innowacyjne składają się z systemów regionalnych
Narodowe systemy innowacyjne składają się z systemów regionalnych. Za regionalne systemy innowacyjne uznaje się zazwyczaj systemy wyodrębnione administracyjnie. Regiony takie powinny być wyznaczane na bazie historycznie ukształtowanego poczucia tożsamości regionalnej, czy uwarunkowań geograficznych. Administracyjny, regionalny system innowacji będzie się pokrywał z rzeczywistym systemem regionalnym jeśli o wiele więcej interakcji będzie zachodzić między elementami tego systemu niż między elementami systemu i elementami znajdującymi się poza tym systemem. Często kumulacja współzależności nie pokrywa się z granicami administracyjnymi. Jednocześnie, w ramach poszczególnych regionalnych systemów innowacji, możliwe jest występowanie podsystemów czy też "biegunów innowacji" gdzie szczególnie silne są współzależności łączące skoncentrowane przestrzennie podmioty i instytucje. Tymi biegunami innowacji są klastry innowacyjne.

25 Klastry to systemy innowacyjne oparte głównie o transfer wiedzy w oparciu o bezpośrednie kontakty ludzi.

26 KLASTRY Quasi klaster automatyki przemysłowej w Gdańsku
Klaster poligraficzny w Warszawie Klaster budowlany w regionie świętokrzyskim

27 Szansą na poprawę innowacyjności polskich przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, są regionalne strategie innowacji


Pobierz ppt "REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google