Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W SPRAWOZDANIU UWZGLĘDNIONO DANE INSTYTUCJI i STOWARZYSZEŃ BIORĄCYCH WŁĄCZAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁANIA NA RZECZ Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W SPRAWOZDANIU UWZGLĘDNIONO DANE INSTYTUCJI i STOWARZYSZEŃ BIORĄCYCH WŁĄCZAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁANIA NA RZECZ Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w."— Zapis prezentacji:

1 W SPRAWOZDANIU UWZGLĘDNIONO DANE INSTYTUCJI i STOWARZYSZEŃ BIORĄCYCH WŁĄCZAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁANIA NA RZECZ Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Olsztynie DANE ZOSTAŁY POGRUPOWANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 7 DOTYCZĄCYM MONITOROWANIA PROGRAMU RODZINA BEZ PRZEMOCY 1

2 Statystyczne podsumowanie dotychczasowych działań prowadzonych w Olsztynie, w związku z przemocą w rodzinie, w ramach GSPPwR Podkreślenie roli aktywnych partnerów w działaniach na rzecz GSPPwR Wskazanie postępujących zmian w rozwijającym się partnerstwie instytucji Wskazanie nowych kierunków działań 2

3 Zespoły DZIK Filary GSPPwR Koordynator GOW MZPiTU 3 Struktura olszty ń skiego Gminnego Systemu Przeciwdzia ł ania Przemocy w Rodzinie

4 Opracowanie i wydanie II edycji Procedur Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 1000 szt. Opracowanie i wydanie Procedur postępowania w przypadku krzywdzenia dzieci – dla pracowników jednostek oświatowych w Olsztynie – 1000 szt. Opracowanie i wydanie ulotki informacyjno-edukacyjnej Punktu Pomocy PROMYK Gminnego Ośrodka Wsparcia MZPiTU – 1000 szt. Koło ratunkowe – program TV 4

5 Kampania była skierowana do świadków przemocy w rodzinie Cel: podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Olsztyna na temat instytucji zajmujących się interwencją i pomocą w sytuacji przemocy w rodzinie oraz zachęcenie mieszkańców do reagowania i zgłaszania podejrzenia występowania przemocy w najbliższym środowisku np. u sąsiadów. Czas kampanii: 29.09.08r. – 31.10.08r., działania medialne do końca lutego`09r. oraz od 11-12.09r. (10 spotów TV-AutoBox oraz 60 plakatów AutoBox w olsztyńskich autobusach KM) 5

6 6

7 Filary – liczba spotkań 6 Spotkania indywidualne (robocze) z Członkami GSPPwR, dotyczące procedury NK, współpracy w ramach DZIK (MOPS, KMP, Prokuratura, Sąd, WS Szpital Dziecięcy, Stowarzyszenia: Arka, Powrót z U Patronat, Caritas, dyrektorzy jednostek oświatowych) Liderzy – liczba spotkań z GOW MZPiTU – 4 (regulaminy i zasady współpracy, superwizja oraz warsztaty szkoleniowe) Zorganizowanie i przeprowadzenie Konferencji Rodzina bez przemocy – nowe kierunki działania w Hotelu Wileńskim, w celu wymiany doświadczeń z miastem Gdańsk, podsumowania rocznej pracy na rzecz GSPPwR w Olsztynie z osobami, instytucjami współtworzącymi GSPPwR – 110 os. 7

8 udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez Prezydenta Miasta Olsztyn oraz w spotkaniach zespołu powołanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Wypracowanie założeń oraz koncepcji funkcjonowania Poradni Rodzinnej w Olsztynie Opracowanie koncepcji działań systemowych w związku z przemocą w rodzinie (objęcie działaniami całej rodziny) Aplikacja wniosku do funduszu EFS - program pomocowy dla osób dośw. przemocy w rodzinie. 8

9 Wypracowywanie efektywności procedury NK (KMP oraz MOPS) Kontynuacja procedury informowania Policji o klientach MZPiTU oraz MOPS w związku z procedurą NK Podjęcie działań zmierzających do połączenia procedury NK z działaniami DZIK 9

10 Procedura NK oraz objęcie nadzorem rodzin w związku z przemocą w rodzinie 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 ,,Specyfika kontaktu i rozmowy z osobą doznającą przemocy w rodzinie – II etap. Doskonalenie kompetencji psychologicznych, interpersonalnych w prowadzeniu rozmów i przesłuchań z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. Doskonalenie umiejętności psychologicznych i interdyscyplinarnych w kontakcie z os. doświadczającą przemocy w rodzinie - II etap.,,Warsztaty szkoleniowe dla Liderów zespołów interdyscyplinarnych DZIK.,,Budowanie kontaktu z dzieckiem krzywdzonym – dwie edycje. Szkolenie dla koordynatorów,,Niebieskiej Karty w MOPS Olsztyn. Efektywna współpraca w zespole interdyscyplinarnym. Koszty łącznie: 26.540,10 zł 15

16 16

17 Superwizowano pracę Liderów DZIK - 2 spotkania dla 10 os. 17

18 Realizacja: 2. Działań interwencyjnych: pomocowych 3. Działań powstrzymujących: terapeutycznych 4. Działań korekcyjno-edukacyjnych : skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Realizacja programów 27

28 28

29 29

30 Działania interwencyjne 30

31 31

32 32

33 przesłuchania sądowo-prokuratorskie: 2009r. – 31, 2008r. - 16, 2007r - 6. 33

34 34

35 35

36

37 Pracownik socjalny DzielnicowyKuratorPedagog Przedst. instytucji pomocowej, org., pozarządowej 37 LIDER zespołu

38 Praca DZIK polega na: współpracy w zakresie realizacji procedury NK sporządzeniu diagnozy danej rodziny/członka rodziny ustaleniu/określeniu planu pomocy/procedurpodjęciu konkretnych, ustalonych działań monitorowaniu sytuacji danej rodziny 38

39

40

41

42

43

44 l.p. Problemy towarzyszące przemocy Ilość spraw 1 demoralizacja2 2 agresja szkolna6 3 problemy zdrowotne1 4 nie realizowanie obowiązku szkolnego6 5 alkoholizm82 6 choroba psychiczna i zaburzenia psychiczne13 7 bezrobocie38 8 narkomania1 9 długotrwała choroba1 10 ubóstwo22 11 niski dochód33 12 problemy wychowawcze10 13 częsta zmiana miejsca zamieszkania2 14 problemy z nauką szkolną dzieci10 15 niepełnosprawność4 16 niewydolność wychowawcza44 17 kradzieże1 18 wagary1 19 bezradność34 20 nieprzystosowanie społeczne45 21 upośledzenie umysłowe1

45

46

47

48

49 Następuje profesjonalizacja współdziałania w ramach zespołów DZIK Niezmiernie ważna staje się rola koordynatora NK w KMP oraz MOPS, a także ich współdziałania w celu objęcia szczelną pomocą olsztyńskich rodzin oraz efektywnej realizacji procedury NK Należy doskonalić procedurę zgłaszania NK w ramach DZIK Wskazane byłoby aby pełnienie funkcji Lidera zespołu DZIK, wiązało się ze zmniejszeniem ilości innych obowiązków służbowych Działania prowadzone przez członków Zespołów DZIK, powinny być wzmacniane przez przełożonych, a sposób działania bardziej sformalizowany (formalne powołanie) Nastąpiło zwiększenie roli oraz zaangażowanie organizacji pozarządowych we wspólne inicjatywy Lepsze współdziałanie instytucji w ramach Systemu pozwala na doskonalenie świadczonej pomocy oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań (ważna rola roboczych spotkań) 49

50 Zwiększeniu uległa wykrywalność przypadków przemocy w rodzinie (dane instytucji oraz dane dot. procedury NK) Należy doskonalić współpracę z Prokuraturą oraz s. Dochodzeniowo-Śledczą w celu zmniejszenia ilości odmowy wszczęcia postępowania i umorzeń (wzmocnienie roli informacji oraz dokumentacji posiadanej przez zespoły DZIK) W obliczu zintensyfikowania działań na rzecz wykrywalności a następnie interwencji oraz działań wzmacniających, terapeutycznych kluczową rolę pełnią profesjonalnie działające jednostki pomocowe. Należy zwrócić uwagę na standardy świadczonych usług oraz prowadzić działania zmierzające do powstania kolejnych ofert pomocy, w tym dzieciom krzywdzonym Należy inicjować powstawanie kolejnych grup pomocowych dla os. doznających przemocy (psychoedukacyjne, wsparcia) oraz kontynuować ideę pracy ze sprawcami przemocy 50

51 Na skutek cyklicznie prowadzonych szkoleń dla różnych grup zawodowych, zauważa się poprawę jakości współpracy oraz większą śmiałość w podejmowaniu zawodowych decyzji Istotna rola prowadzonej permanentnie edukacji publicznej (kampanie społeczne, informacje medialne) Rozpowszechnianie opracowanych i uaktualnionych Procedur GSPPwR, Procedur dla pracowników jednostek oświatowych stanowi pomocne narzędzie w pracy zawodowej Istotne znaczenie ma gotowość Członków GSPPwR do aktywności, zabierania głosu, wystąpień, formułowania uwag, spostrzeżeń, prezentowania swoich działań podczas wspólnych spotkań, konferencji 51

52 GPPiRPA oraz PN`09r.: 140 tyś. Dotacja celowa`09r.: 10,5 tyś. 52

53 Wsparcie w pracy interdyscyplinarnej DZIK Cykliczne spotkania z Liderami Dalsze wypracowywanie współpracy Podjęcie działań na rzecz powstania w Olsztynie: Poradni Rodzinnej, Hostelu dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, Olsztyńskiego Centrum Dziecka i Rodziny Wsparcie koordynatora NK w KMP oraz MOPS Włączenie w działania DZIK kuratorów społecznych oraz strażników miejskich Służba zdrowia – wypracowywanie współpracy Sformalizowanie działania DZIK-ów Wypracowanie systemowej pracy z rodziną dotkniętą przemocą 53

54 Kwalifikacja do poziomu zaawansowanego oddziaływań wobec wszystkich grup Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców Oddziaływania wobec partnerek sprawców, biorących udział w programie korekcyjno- edukacyjnym Oddziaływania wobec osób doświadczających przemocy os. dorosłe oraz dzieci (zajęcia indywidualne i grupowe) 54

55 Oddziaływanie wobec osób dośw. przemocy (os. dorosłe i dzieci) Oddziaływanie wobec sprawców przemocy w rodzinie Grupa rozwoju osobistego – łączenie obu grup


Pobierz ppt "W SPRAWOZDANIU UWZGLĘDNIONO DANE INSTYTUCJI i STOWARZYSZEŃ BIORĄCYCH WŁĄCZAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁANIA NA RZECZ Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google