Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Elżbieta Lemańska – kierownik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Elżbieta Lemańska – kierownik."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Elżbieta Lemańska – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej 26.03.2010, Jelenia Góra Sytuacja kobiet na rynku pracy na przykładzie powiatu jeleniogórskiego i miasta Jeleniej Góry

2 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na koniec grudnia 2008 r. mieszkało 149 135 mieszkańców: W ogólnej liczbie mieszkańców, występowała przewaga kobiet ( 52,8 % ). Współczynnik feminizacji określający liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn wyniósł na koniec grudnia 2008 r. - 112: w Jeleniej Górze - 114 w powiecie jeleniogórskim - 109. Powiat:Liczba ludności Liczba kobiet powiat jeleniogórski63 757 33 296 Jelenia Góra85 378 45 446 ogółem149 135 78 742

3 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia na przestrzeni lat 2007-2009 (stan na 31.12 danego roku) Rok / zasięg 200720082009 Polska 11,2% 9,5% 11,9% województwo dolnośląskie 11,4% 10,0% 12,5% powiat jeleniogórski 15,1% 13,7% 19,1% Jelenia Góra 7,7% 6,7% 9,5% W rankingu wielkości stopy bezrobocia, powiat Jelenia Góra zajmował piąte miejsce w województwie. Poziom bezrobocia na obszarze powiatu jeleniogórskiego jest znacząco wyższy niż poziom bezrobocia w Jeleniej Górze, w województwie dolnośląskim i Polsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak dużych zakładów branży wytwórczej i przetwórczej na terenie powiatu. Istniejące były i są nadal systematycznie likwidowane, w tym m.in.: Kowarska Fabryka Dywanów, Zakłady Lniarskie Orzeł w Mysłakowicach, Zakład Przetwórstwa Mlecznego Fromako w Radomierzu.

4 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Według stanu na 31.XII.2009r. bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego stanowili: 9,1 % ludności w wieku produkcyjnym, 6,0 % ogółu mieszkańców powiatu. Dla miasta Jeleniej Góry wskaźniki te osiągnęły poziom: 6,3 % ludności w wieku produkcyjnym, 4,2 % ogółu mieszkańców. W ogólnej liczbie 7.375 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Jeleniej Górze było 3.476 kobiet, tj. 47,1 % ogółu bezrobotnych.

5 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba bezrobotnych w latach 2007-2009 (stan na 31.12 danego roku) rokPolskawojewództwo dolnośląskie PUP Jelenia Góra bezrobotni ogółem kobiety bezrobotniogółemkobietybezrobotniogółemkobiety 2007 1.746,5731.017,348 127,45772,7615 5972 873 2008 1.473,752833,435 113,89063,3785,0212 663 2009 1.811,117936,861 140,36472,2667 3753 476

6 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Na koniec grudnia 2009 roku w ewidencji Urzędu pozostawało: bezrobotnych do 25 roku życia - 494 kobiety bezrobotnych, którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia - 67 kobiet bezrobotnych długotrwale - 1 459 kobiet bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 684 kobiety bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 868 kobiet bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 1 267 kobiet bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego - 750 kobiet bezrobotnych bez wykształcenia średniego - 1 985 kobiet bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia - 903 kobiety bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia - 8 kobiet bezrobotnych niepełnosprawnych - 241 kobiet (liczb nie sumuje się)

7 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet wg wieku – PUP Jelenia Góra (stan na 31.12 danego roku) Wiek Powiatowy Urząd Pracy 2008 r. Ogółem kobiety 2009 r. Ogółem kobiety 18 - 24 lata 494290 958494 25 - 34 lata1.3488312.0091 063 35 - 44 lata 8935371.297659 45 - 54 lata1.5408022.015962 powyżej 55 lat 746311.096298 5.0212 6637.3753 476

8 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poziom wykształcenia Powiatowy Urząd Pracy 2008 r. ogółem kobiety 2009 r. ogółem kobiety wyższe 373220 575343 policealne i śr. zawodowe1.0146071.442772 średnie – ogólne 427295 585376 zasadnicze zawodowe 1.3616302.113805 gimnazjalne i poniżej 1.8469912.6601 180 5.02126637.3753 476 Struktura bezrobotnych kobiet wg wykształcenia – PUP Jelenia Góra (stan na 31.12 danego roku)

9 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staż pracy Powiatowy Urząd Pracy 2008 r. ogółem kobiety 2009 r. ogółem kobiety bez stażu 6873601.096539 do 1 roku 672333 991491 1 – 5 lat 9895331.548707 5 – 10 lat 689423 975475 10 - 20 lat 9605421.257644 20 – 30 lat 7893811.116487 30 lat i więcej 23591 392133 5.02126637.3753 476 Struktura bezrobotnych kobiet wg stażu pracy – PUP Jelenia Góra (stan na 31.12 danego roku)

10 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas pozostawania bez pracy Powiatowy Urząd Pracy 2008 r. ogółem kobiety 2009 r. ogółem kobiety do 1 mies.1.110509914334 1-3 mies.1.4307072.191980 3-6 mies.8274371.483696 6-12 mies.6363911.458703 12-24 mies.431247865510 powyżej 24 mies.587336464235 5.02126637.3753 476 r.est osób posiadających 30 lat 2008 rokudziałanie unduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia s Struktura bezrobotnych kobiet wg czasu zarejestrowania – PUP Jelenia Góra (stan na 31.12 danego roku)

11 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMAMI NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – w 2009r. liczba osób kobiety Prace interwencyjne1813 Roboty publiczne44793 Staże783478 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy3313 Szkolenia618333 Szkolenia w zakresie Aktywnego Poszukiwania Pracy12884 Refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych 259181

12 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba osób kobiety Przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 467195 Prace społecznie użyteczne438164 Studia podyplomowe14 9 Zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy10868 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 lub osobą zależną 1512 Dodatek aktywizacyjny499 208 ogółem:3 827 LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMAMI NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - cd 1 851

13 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem ( dziećmi) do lat 7 wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na: - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj. 1.317 zł br. przysługuje do 6 m-cy może być poprzedzona zaliczką

14 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Elżbieta Lemańska – kierownik CAZ 26.03.2010, Jelenia Góra Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Elżbieta Lemańska – kierownik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google