Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Elżbieta Lemańska – kierownik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Elżbieta Lemańska – kierownik."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Elżbieta Lemańska – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej , Jelenia Góra Sytuacja kobiet na rynku pracy na przykładzie powiatu jeleniogórskiego i miasta Jeleniej Góry

2 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na koniec grudnia 2008 r. mieszkało mieszkańców: W ogólnej liczbie mieszkańców, występowała przewaga kobiet ( 52,8 % ). Współczynnik feminizacji określający liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn wyniósł na koniec grudnia 2008 r : w Jeleniej Górze w powiecie jeleniogórskim Powiat:Liczba ludności Liczba kobiet powiat jeleniogórski Jelenia Góra ogółem

3 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia na przestrzeni lat (stan na danego roku) Rok / zasięg Polska 11,2% 9,5% 11,9% województwo dolnośląskie 11,4% 10,0% 12,5% powiat jeleniogórski 15,1% 13,7% 19,1% Jelenia Góra 7,7% 6,7% 9,5% W rankingu wielkości stopy bezrobocia, powiat Jelenia Góra zajmował piąte miejsce w województwie. Poziom bezrobocia na obszarze powiatu jeleniogórskiego jest znacząco wyższy niż poziom bezrobocia w Jeleniej Górze, w województwie dolnośląskim i Polsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak dużych zakładów branży wytwórczej i przetwórczej na terenie powiatu. Istniejące były i są nadal systematycznie likwidowane, w tym m.in.: Kowarska Fabryka Dywanów, Zakłady Lniarskie Orzeł w Mysłakowicach, Zakład Przetwórstwa Mlecznego Fromako w Radomierzu.

4 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Według stanu na 31.XII.2009r. bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego stanowili: 9,1 % ludności w wieku produkcyjnym, 6,0 % ogółu mieszkańców powiatu. Dla miasta Jeleniej Góry wskaźniki te osiągnęły poziom: 6,3 % ludności w wieku produkcyjnym, 4,2 % ogółu mieszkańców. W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Jeleniej Górze było kobiet, tj. 47,1 % ogółu bezrobotnych.

5 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba bezrobotnych w latach (stan na danego roku) rokPolskawojewództwo dolnośląskie PUP Jelenia Góra bezrobotni ogółem kobiety bezrobotniogółemkobietybezrobotniogółemkobiety , , ,45772, ,752833, ,89063,3785, ,117936, ,36472,

6 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Na koniec grudnia 2009 roku w ewidencji Urzędu pozostawało: bezrobotnych do 25 roku życia kobiety bezrobotnych, którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia - 67 kobiet bezrobotnych długotrwale kobiet bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka kobiety bezrobotnych powyżej 50 roku życia kobiet bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych kobiet bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego kobiet bezrobotnych bez wykształcenia średniego kobiet bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia kobiety bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia - 8 kobiet bezrobotnych niepełnosprawnych kobiet (liczb nie sumuje się)

7 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet wg wieku – PUP Jelenia Góra (stan na danego roku) Wiek Powiatowy Urząd Pracy 2008 r. Ogółem kobiety 2009 r. Ogółem kobiety lata lata lata lata powyżej 55 lat

8 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poziom wykształcenia Powiatowy Urząd Pracy 2008 r. ogółem kobiety 2009 r. ogółem kobiety wyższe policealne i śr. zawodowe średnie – ogólne zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura bezrobotnych kobiet wg wykształcenia – PUP Jelenia Góra (stan na danego roku)

9 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staż pracy Powiatowy Urząd Pracy 2008 r. ogółem kobiety 2009 r. ogółem kobiety bez stażu do 1 roku – 5 lat – 10 lat lat – 30 lat lat i więcej Struktura bezrobotnych kobiet wg stażu pracy – PUP Jelenia Góra (stan na danego roku)

10 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas pozostawania bez pracy Powiatowy Urząd Pracy 2008 r. ogółem kobiety 2009 r. ogółem kobiety do 1 mies mies mies mies mies powyżej 24 mies r.est osób posiadających 30 lat 2008 rokudziałanie unduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia s Struktura bezrobotnych kobiet wg czasu zarejestrowania – PUP Jelenia Góra (stan na danego roku)

11 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMAMI NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – w 2009r. liczba osób kobiety Prace interwencyjne1813 Roboty publiczne44793 Staże Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy3313 Szkolenia Szkolenia w zakresie Aktywnego Poszukiwania Pracy12884 Refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

12 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba osób kobiety Przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Prace społecznie użyteczne Studia podyplomowe14 9 Zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy10868 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 lub osobą zależną 1512 Dodatek aktywizacyjny ogółem:3 827 LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMAMI NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - cd 1 851

13 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem ( dziećmi) do lat 7 wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na: - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj zł br. przysługuje do 6 m-cy może być poprzedzona zaliczką

14 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Elżbieta Lemańska – kierownik CAZ , Jelenia Góra Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Elżbieta Lemańska – kierownik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google