Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt
Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

2 zdrowia fizycznego i psychicznego
DEFINICJA POJĘCIA „DOBROSTAN” Stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku.

3

4

5 Prawo a dobrostan zwierząt

6 PRZEPISY PRAWA EUROPEJSKIEGO dotyczące DOBROSTANU ZWIERZĄT
Przepisy te odnoszą się do: Warunków utrzymania Warunków transportu Warunków uboju i uśmiercania

7 Europejska konwencja:
ochrony zwierząt utrzymywanych dla celów hodowlanych z o ochronie zwierząt domowych z o ochronie zwierząt rzeźnych z dotycząca ochrony zwierząt kręgowych przeznaczonych do celów doświadczalnych i naukowych z dotycząca transportu międzynarodowego zwierząt z

8 W Unii Europejskiej przepisy dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich regulowane są przez następujące akty prawne:

9 ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
Dyrektywy Rady: 98/58/EC z 20 lipca 1998 dotycząca ochrony zwierząt gospodarskich. 1999/74/EC z 19 lipca 1999 ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek 91/629/EEC z 19 listopada1991 ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt. 97/2/EC z 2 stycznia 1997 ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt. 91/630/EEC z 19 listopada 1991 określająca minimalne normy ochrony świń 2001/88 uzupełniająca dyrektywę 91/630 2001/93 zmieniająca załącznik do dyrektywy 91/630

10 AKTY PRAWNE UE DOTYCZĄCE OCHRONY ZWIERZĄT
Dyrektywa 93/119 EEC dotycząca ochrony zwierząt podczas uboju i uśmiercania

11 AKTY PRAWNE UE DOTYCZĄCE OCHRONY ZWIERZĄT
Dyrektywa 86/609 EEC dotycząca ochrony zwierząt używanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych

12 AKTY PRAWNE UE DOTYCZĄCE OCHRONY ZWIERZĄT
Dyrektywa 99/22 EEC o utrzymaniu dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych

13 AKTY PRAWNE UE DOTYCZĄCE OCHRONY ZWIERZĄT PODCZAS TRANSPORTU
Rozporządzenie Rady (EC) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 roku dotyczące kryteriów Wspólnoty dla punktów postoju i uzupełniające plan podróży określony w aneksie do dyrektywy 91/628/EEC Rozporządzenie Rady (EC) nr 411/98 z dnia 16 lutego 1998 roku o dodatkowych standardach dotyczących ochrony zwierząt, mających zastosowanie do pojazdów drogowych używanych do przewozu zwierząt gospodarskich, w czasie dłuższym niż 8 godzin.

14 Przepisy Polskie odnośnie dobrostanu. 1
Przepisy Polskie odnośnie dobrostanu 1.Ustawa o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U ) znowelizowana Ustawą o Ochronie Zwierząt 6 czerwca 2002r (Dz.U ) 2.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r.w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629)

15 Kontrola i nadzór nad dobrostanem zwierząt

16 PODSTAWY PRAWNE DOBROSTANU
Dyr.91/628 -art.10 Dyr.91/629- art.9 Dyr.91/630- art.9 Dyr.98/58 – art.6 Państwa członkowskie zapewnią przeprowadzanie kontroli celem sprawdzenia, czy wykonane zostały postanowienia powyższych Dyrektyw i Załączników; za kontrole odpowiedzialne będą kompetentne władze. Kontrole, które mogą być przeprowadzane przy okazji sprawdzania innych aspektów prowadzenia hodowli, obejmą co roku statystycznie reprezentatywną próbkę.

17 ZASADY KONTROLI Zasady kontroli reguluje Decyzja Komisji UE
2000/50 z 17 grudnia 1999r, dotycząca minimum wymogów wobec warunków utrzymania zwierząt gospodarskich.

18 Instytucje kontrolujące w rożnych krajach UE
Belgia Ministerstwo Rolnictwa Dania Departament Weterynarii i Żywności Francja – Depart. Zdrowia i Dobrostanu Min. Rol. Irlandia Inspektorat Zdrowia i Dobrostanu zw. W.Brytania - Państwowy Serwis Weterynaryjny Hiszpania Inspekcja Weterynaryjna

19 W POLSCE Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
Art.34a.1.Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.

20 W zakresie nadzoru, o którym mowa
w ust. 1, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone przez organy tej Inspekcji posiadają uprawnienia określone w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji weterynaryjnej

21 Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z Inspekcją Weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru.

22 Przy nadzorze nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w zakresie utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń i testów oraz przeprowadzenia tych doświadczeń lub testów Inspekcja Weterynaryjna współpracuje z Krajową Komisją Etyczną oraz z lokalnymi komisjami etycznymi.

23 Transport

24 powiatowy lekarz weterynarii na wniosek zainteresowanego przewoźnika.
Decyzję w sprawie dopuszczenia środka transportu drogowego do użycia w transporcie zwierząt wydaje powiatowy lekarz weterynarii na wniosek zainteresowanego przewoźnika.

25 Decyzja, zawiera: 1) określenie numeru rejestracyjnego środka transportu , 2)  określenie transportowanego gatunku zwierząt, 3)   określenie terminu ważności decyzji, nie może on być dłuższy niż 12 miesięcy, 4) rozstrzygnięcie czy środek transportu może być wykorzystany do wykonywania transportu, trwającego dłużej niż 8 godz.

26 Powiatowy lekarz weterynarii
cofa decyzję o dopuszczeniu środka transportu drogowego do użycia w transporcie zwierząt, jeżeli nie spełnia on wymagań.

27 potwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii.
Przewoźnik może zatrudniać do transportu zwierząt wyłącznie kierowców i konwojentów posiadających kwalifikacje niezbędne do transportowania zwierząt, potwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii.

28 zatrudnieni do przewozu zwierząt
Kierowcy i konwojenci zatrudnieni do przewozu zwierząt obowiązani są do potwierdzenia, do dnia 31 grudnia 2003 r., kwalifikacji do transportu tych zwierząt. Przewoźnicy wykonujący działalność w zakresie transportu zwierząt są obowiązani do spełnienia wymogów wynikających z ustawy do dnia

29 KODEKS ETYKI I DEONTOLOGII WETERYNARYJNEJ
Lek. wet. obowiązany jest do przestrzegania praw zwierząt, zawartych w naszym ustawodawstwie i światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia oraz respektowania podstawowych zasad sozologii. Lekarz weterynarii powinien zwracać uwagę posiadaczy zwierząt oraz władz państwowych i samorządowych na nieprawidłowości w zakresie ochrony zdrowia i poszanowania zwierząt.

30 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google