Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I w ramach HALCROW Global Infrastructure Consortium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I w ramach HALCROW Global Infrastructure Consortium."— Zapis prezentacji:

1 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I w ramach HALCROW Global Infrastructure Consortium

2 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium Karpacz Pogórzyn Piechowice Szklarska Poręba Kowary Mysłakowice

3 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Beneficjent: z Spółka Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., udziałowcami której są gminy Związku Gmin Karkonoskich i Związek Gmin Karkonoskich. n Operator: n odpowiedzialny za eksploatację majątku zrealizowanego w ramach przedsięwzięcia : z Spółka Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

4 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Przedmiot studium : z analiza gospodarki wodno-ściekowej gmin ZGK, a w szczególności ich potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie w kontekście wymagań ochrony środowiska określonych przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz możliwości finansowych udziałowców projektu.

5 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Zakres Studium Wykonalności: n analiza otoczenia makroekonomicznego, (w kraju oraz regionie), n analiza popytu na usługi, n opis istniejącego systemu wodno–ściekowego, n analiza opcji rozwiązań techniczno–organizacyjnych z wyborem rozwiązania optymalnego, n analiza kosztów wraz z planem wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia oraz prognozami finansowymi, n analiza kosztów i korzyści społeczno–ekonomicznych, n analiza wrażliwości i ryzyka.

6 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Cel przedsięwzięcia / projektu z poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno- ściekowej gmin ZGK do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

7 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Dwupoziomowa analiza alternatyw technicznych z analizy wszystkich wariantów rozwiązań na bazie istniejących dokumentacji projektowo-koncepcyjnych WYBÓR NAJEFEKTYWNIEJSZEGO WARIANTU GLOBALNEGO z właściwa selekcja zakresu inwestycyjnego uwzględniająca stan przygotowania formalno- prawnego, efektywność i możliwości finansowe ZAKRES ETAPU I

8 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n ILOŚĆ ROZPATRYWANYCH WARIANTÓW Gmina Ilość wariantów System wodociągowy System kanalizacyjny Karpacz 1- Kowary 22 Mysłakowice 43 Piechowice 14 Podgórzyn 21 Szklarska Poręba 28

9 Lokalizacja I etapu

10 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Zakres rzeczowy – system wodociągowy Gmina Wodociąg magistralny /zasilający [km] Wodociąg rozdzielczy [km] Hydro -forownie [szt.] Ujęcie wody [szt.] SUW / SDW [szt.] Zbiornik zapasowo -wyrównawczy [szt.] Kowary 4,04 1 Mysłakowice 6,84 Piechowice 4,5017,373 Szklarska Poręba 15, Razem

11 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Zakres rzeczowy – system kanalizacyjny Gmina Kanalizacja sanitarna grawitacyjna [km] Pompownie ścieków [szt.] Rurociągi tłoczne [km] Kanalizacja deszczowa [km] Oczyszczalnia ścieków [szt.] Kowary 37,8920,301,27 Mysłakowice 81,886122,37 Piechowice 24,7660,842,323 Podgórzyn 35,7161,20 Szklarska Poręba 45,1764,48 1 Razem 225, ,493,5931

12 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium

13 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium Podstawowe założenia do analiz finansowych n Horyzont planowania obejmował lata , tj. prognozę na 25 lat ekonomicznego życia projektu n Prognoza wyników finansowych została wykonana w cenach zmiennych, tj. po uwzględnieniu inflacji i dodatkowo - realnego wzrostu poziomu wynagrodzeń. n Prognoza inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń została przyjęta na podstawie wytycznych NFOŚiGW,

14 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium Podstawowe założenia do analiz finansowych n Prognozy kosztów oszacowano w oparciu o analizę obecnych kosztów gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGK, z uwzględnieniem prognozowanego popytu na usługi, n Przychody od momentu zakończenia przedsięwzięcia do końca 15 roku analizy zostały obliczone przy założeniu 4 % obciążenia dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych opłatami za wodę i ścieki. n W latach następnych, tj prognozę przychodów sporządzono zgodnie z bieżącym prawem regulującym politykę ustalania opłat za te usługi.

15 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium Wskaźniki NPV i IRR dla przedsięwzięcia

16 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium Dla wariantu z dotacją z Funduszu Spójności, wartość NPV jest także ujemna, jednakże biorąc pod uwagę wysokość wskaźnika IRR (5,9% przy stopie dyskonta 7%) oraz zyski generowane w spółce, ujemne wartości NPV nie świadczą o braku wykonalności przedsięwzięcia, tylko o jego niekomercyjnym charakterze

17 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium Poziomu dotacji z Unii Europejskiej Do obliczenia poziomu dotacji tzw. luki finansowej przyjęto model różnicowy, dla którego obliczono zdyskontowane przepływy pieniężne. Poziom wsparcia wynosi: ,9 tys. zł czyli 77,3 % kosztów kwalifikowanych

18 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium Montaż finansowy inwestycji

19 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium

20 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium Korzyści społeczne Projekt przyczynia się do generowania dużej skali korzyści społecznych odnoszących się głównie do: n wzrostu ilości i jakości ścieków oczyszczonych, n rozbudowy sieci wodociągowej kanalizacyjnej, n poprawy standardu życia mieszkańców, n poprawy jakości wód powierzchniowych podziemnych n poprawy walorów turystycznych i przyrodniczych regionu.

21 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium Korzyści społeczno-gospodarcze Tworzenie bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia: n 6 osób w Jednostce Wdrażania Projektu (PIU), n 13 osób przy eksploatacji systemu wodno-ściekowego n 255 osób zatrudnionych bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych) Generowanie popytu konsumpcyjnego oraz inwestycyjnego Wzrost popytu na usługi m.in. sektora budowlanego

22 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium Wskaźniki: Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV) Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR)

23 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Struktura instytucjonalna – przyjęte rozwiązanie

24 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Jednostka Wdrażania Projektu (Project Implementation Unit) W skład PIU wchodzą: Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, stanowisko ds. obsługi prawno - organizacyjnej (Kierownik PIU), stanowisko ds. obsługi inżynieryjnej, stanowisko ds. obsługi finansowej, obsługa adm., kosztorysant, tłumacz.

25 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Kontrakty Zaplanowano ogółem 16 kontraktów, obejmujących: 10 kontraktów na usługi, w tym 6 na projekty techniczne dla II etapu projektu, 6 kontraktów na roboty.

26 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Kontrakty na projektowanie – przetargi – I kwartał budowa i modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Karpaczu 2. pozostała część sieci wodociągowej w Kowarach 3. sieć wodociągowa w g. Mysłakowice dla m. Kostrzyca, Bukowiec, Krogulec, Karpniki, Gruszków, Strużnica i Czerwony Dworek 4. kanalizacja sanitarna w g. Mysłakowice dla m. Karpniki, Krogulec, Strużnica, Gruszków 5. przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Podgórzynie 6. kanalizacja sanitarna dla m. Staniszów, Głębock, Zachełmie i części Borowic

27 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Pozostałe kontrakty na usługi – data przetargu 1. Pomoc techniczna w I fazie projektu (dokumenty przetargowe)- III kwartał Inżynier Kontraktu- I kwartał Pomoc techniczna podczas realizacji projektu - I kwartał Promocja podczas realizacji projektu - I kwartał 2006

28 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Kontrakty na roboty – daty przetargów 1.Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i stacją wodociągową oraz budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w Kowarach - I kwartał Budowa sieci wodociągowej w Dąbrownicy i Mysłakowicach na os. Tęcza i ul. Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kostrzyca, Bukowiec, Mysłakowice, Łomnica, Wojanów- Bobrów i Dąbrownica- I kwartał Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Piechowice- II kwartał 2006

29 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Kontrakty na roboty c.d. – daty przetargów 4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla miejscowości Miłków i Ścięgny w Podgórzynie i kolektora tranzytowego na terenie Mysłakowic- II kwartał Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Szklarska Poręba - II kwartał Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hoffmana w gminie Szklarska Poręba- II kwartał 2006

30 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Warunkiem koniecznym zrealizowania zakresu objętego I etapem jest uzyskanie wsparcia finansowego w postaci dotacji z Funduszu Spójności oraz kredytów i pożyczek. n Wiązać się to będzie z obowiązkiem sprostania stawianym przez te instytucje wymaganiom.

31 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n ZALECENIA: z podjęcie przez Rady gmin ZGK odpowiednich uchwał dotyczących programu i złożenia Aplikacji, z jak najszybsze zamknięcie procedur OOS, z zakończenie prac projektowych i uzyskanie brakujących pozwoleń na budowę dla inwestycji zaliczonych do I etapu w I kwartale 2005r., z jak najszybsze rozpoczęcie działalności przez KSWK Sp. z o.o. i PIU

32 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n ZALECENIA: z szybkie opracowanie dokumentów przetargowych i ich uzgodnienie, by ogłaszanie przetargów odbywało się zgodnie z harmonogramem, z natychmiastowe przystąpienie do wyceny majątku wodno-ściekowego w każdej z gmin, z podpisanie odpowiednich umów z gminą Szklarska Poręba i Piechowice, z dążenie do dalszego uproszczenia struktury instytucjonalnej.

33 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium n Zwraca się uwagę na: z konieczność dużej sprawności działania spółki KSWK sp. z o.o., w tym PIU, z potrzebę ogromnego wsparcia ze strony gmin, z duże znaczenie informowania społeczeństwa z ogromną wagę szczegółowego zaplanowania organizacji robót budowlanych.


Pobierz ppt "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I w ramach HALCROW Global Infrastructure Consortium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google