Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Zaawansowanych Technologii „POMORZE” CZT-P

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Zaawansowanych Technologii „POMORZE” CZT-P"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Zaawansowanych Technologii „POMORZE” CZT-P
Inauguracja CZT-P – Gdańsk, r.   Centrum Zaawansowanych Technologii „POMORZE” CZT-P prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski Prorektor, Politechnika Gdańska Koordynator CZT-P

2 Cele Centrów Zaawansowanych Technologii
Tworzenie centrów badawczo-rozwojowych o potencjale (masie krytycznej) pozwalającym na włączenie się w najbardziej ambitne badania na poziomie światowym i zmierzających do realizacji strategii lizbońskiej Koordynacja i rozwój prac badawczo-rozwojowych w priorytetowych dla polskiej gospodarki obszarach Utworzenie silnej, dynamicznej instytucji pośredniczącej pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorstwami Upowszechnianie i implementacja nowych technologii w gospodarce i społeczeństwie, rozwój przedsiębiorczości Strukturyzacja i integracja sfery B+R Integracja z regionalną strategią rozwoju, RIS, współpraca z samorządem

3 Podstawą koncepcji realizacji Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze jest list intencyjny rektorów, dyrektorów instytutów naukowo-badawczych z dnia 31 lipca 2003 roku (spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim), wyrażający wolę powołania Centrum Zawansowanych Technologii. „Podstawą prawną dla funkcjonowania CZT będzie porozumienie uczestników konsorcjum w formie umowy cywilno-prawnej. Sygnatariusze listu traktują powyższą inicjatywę jako otwartą na poszerzenie o inne podmioty, w szczególności przedsiębiorstwa naszego regionu prowadzące działalność w zakresie zaawansowanych technologii.”

4 Projekt CZT-P został złożony do MNiI - styczeń 2004 r.
Projekt CZT-P zatwierdzony przez MNiI - wrzesień 2004 r

5 CZT-P działa w oparciu o zawartą w dn. 23. 01. 2004 r
CZT-P działa w oparciu o zawartą w dn r. umowę konsorcyjną podpisaną przez 21 instytucji*, określającą zasady funkcjonowania i sprzężenie finansowo-administracyjne między podmiotami naukowo-akademickimi i firmami. */obecnie konsorcjum CZT-P tworzą 24 instytucje

6 Instytucje tworzące Konsorcjum CZT-P:
1.      Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 2.      Akademia Medyczna Gdańsk, 3.      Akademia Morska w Gdyni, 4.      Uniwersytet Gdański, 5.      Politechnika Gdańska, 6.      Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk, 7.      Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, 8.      Instytut Oceanologii PAN, Sopot, 9.      Morski Instytut Rybacki, Gdynia, 10.  C-MAP Poland Sp. z o.o., Gdańsk, 11.  DGT Sp. z o.o., Gdańsk, 12.  Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Telmor" Sp. z o.o. 13.  Infracorr Sp. z o.o. , Gdańsk, 14.  Instytut Wdrożeń Technicznych - "Intech" Spółdzielnia, Gdańsk, 15.  Jabil Circuit Poland Sp. z o.o., Kwidzyn, 16.  Lonza-Nata Sp. z o.o., Gdańsk, 17.  Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, 18.  Oceanic - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno Kosmetyczne, Sopot, 19.  Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe "Impuls", Gdańsk, 20.  "Techno-Service" S.A., Gdańsk, 21.  Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A., Starogard Gdański. 22.  INTEL Technology Poland, 23. Państwowy Instytut Geologiczny O/ Geologii Morza, Gdańsk 24. Instytut Morski w Gdańsku

7 Instytucje wspierające CZT-P:
Instytucje wspierające CZT-P: Urząd Marszałkowski, Gdańsk, Gmina Miasta Gdańsk, Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasto Sopot, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorskie Centrum Technologii, Centrum Transferu Technologii, Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa, Grupa LOTOS.  

8 Jednostką reprezentującą Konsorcjum CZT-P jest
Politechnika Gdańska, Koordynator CZT-P, Członek Zarządu CZT-P: prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski – Prorektor PG ds. Współpracy ze Środowiskiem Gospodarczym i Inicjatyw Europejskich Tel , Fax Członkowie Zarządu CZT-P: prof. dr hab. Bernard Lamek – Prorektor UG, dr hab. Jacek Bigda, prof. nadzw. - AMG

9 W ramach priorytetowych zadań CZT-P wyłoniono listę projektów możliwych do szybkiego wdrażania i komercjalizacji. Jednocześnie opracowano wieloletni plan szczegółowych działań, centrum transferu technologii, centrum i program szkoleń, centrum informatyczne i inkubator przedsiębiorczości Koordynatorem CZT-P oraz RIS-P jest Politechnika Gdańska, co wyraża spójność realizowanych działań, a udział wielu podmiotów w konsorcjum zapewnia konsensus środowiska, wzmocniony dodatkowo ustanowieniem Instytucji Wspierające CZT-P reprezentowanej przez Urząd Marszałkowski, Agencję Rozwoju Pomorza, Gminy Miast, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

10 Celem Centrum Zaawansowanych Technologii - POMORZE (CZT-P) jest zabezpieczenie stałego wdrażania wyników badań do gospodarki, poprzez wytwarzanie nowych produktów i usług oraz lokowanie ich na rynku. Realizowane będą badania i wdrożenia mające największe szanse realizacji na rynku i przyczyniające się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w zakresie biotechnologii, chemii żywności i leków, technologii informacyjnych, telekomunikacji, materiałów funkcjonalnych i nanotechnologii oraz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem nadmorskiego charakteru regionu.

11 CZT OS Ochrona Środowiska
CZT BCZL Biotechnologia, chemia żywności i leków Lider modułu: dr hab. Jacek Bigda, prof. nadzw., Akademia Medyczna w Gdańsku CZT TIT Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne Lider modułu: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska    CZT MFN Materiały funkcjonalne i nanotechnologie Lider modułu: prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, CZT OS Ochrona Środowiska Lider modułu: prof. dr hab. Anna Szaniawska, Uniwersytet Gdański

12 Centrum Zaawansowanych Technologii - POMORZE
 Moduły naukowo-badawcze CZT BCZL biotechnologia, chemia żywności i leków CZT MFN materiały funkcjonalne, nanotechnologia CZT TIT technologie informacyjne, telekomunikacja CZT OS ochrona środowiska ekotechnologie

13 Członkowie Konsorcjum CZT (Uczelnie, Inst.PAN, JBR, Firmy)
Instytucje wspierające CZT (Urzędy, Instytucje publiczne, Firmy) Rada Konsorcjum CZT Zarząd Konsorcjum CZT Regionalna Rada CZT Koordynator CZT Dyrektor CZT Biuro CZT Rada Naukowa CZT Centrum szkoleniowe Moduły naukowo-badawcze Centrum informatyczne Inkubator gospodarczy Centrum transferu technologii --- Pomorska Sieć Innowacyjna --- (parki technologiczne; firmy high-tech, innowacyjne, współpracujące z CZT-P)

14 Program Centrum realizuje cele Narodowego Planu Rozwoju Gospodarczego i związanych z nim sektorowych programów operacyjnych (SPO) takich jak SPO RZL, SPO WKP i ZPORR, w ścisłej korelacji z realizowaną Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P).  

15 CZT-P będzie stanowić główny element Pomorskiej Sieci Innowacyjności (PSI) budowanej w ramach RIS-P, skupiającej firmy i instytucje innowacyjne regionu. Bazę techniczno-laboratoryjną i administracyjną dla CZT-P i PSI zapewni Pomorska SSE, która przejmuje od Skarbu Państwa duży obiekt poprzemysłowy „3L” (26 tys. m2) zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Akademii Medycznej (AMG), Politechniki (PG) i Uniwersytetu Gdańskiego (UG).

16 Centrum Zaawansowanych Technologii –
POMORZE to:  -         konsolidacja potencjału naukowo-badawczego Pomorza, w celu efektywniejszego wykorzystania kadry naukowej, aparatury badawczej poprzez zintegrowanie rozproszonych zespołów naukowych o najwyższych osiągnięciach w skali krajowej i międzynarodowej w zakresie tematyki ustalonej w modułach CZT-P, uprawiających działalność naukowo-badawczą ukierunkowaną na szybkie wdrożenia i wsparcie dla firm regionu, szczególnie MŚP,

17 -         kreowanie pozabudżetowych źródeł finansowania poprzez ukierunkowaną współpracę naukowców z firmami regionu, wykorzystanie Centrów Doskonałości, projektów 6, 7PR UE, uzupełniających projektów EU np. z Norwegią, programu Eureka, projektów w ramach funduszy strukturalnych, -         budowanie spójnej platformy naukowo-badawczej Pomorza, gdzie firmy, władze regionu, zainteresowane instytucje krajowe i europejskie będą mogły uzyskać informacje o ofertach naukowo-badawczo-gospodarczych, pozyskać partnerów do ich realizacji oraz przede wszystkim skorzystać z przygotowanych projektów wdrożeniowych wyrażających determinację środowiska naukowo-badawczego do komercjalizacji wyników badań -         CZT-P to pilotażowy projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Woj. Pomorskiego.

18 Zakres działalności CZT-P
I etap (do 2 lat) : struktura sieciowa; koordynacja działalności naukowo-badawczej na poziomie regionu; włączenie instytucji środowiskowych naukowo-badawczych (RCBS, POMCERT, ...) do CZT-P - wspomaganie działalności naukowo-badawczej ukierunkowanej na wdrożenia, na innowacyjne technologie, na nowe produkty; - system ochrony własności intelektualnej; - wyłanianie wiodących obszarów naukowo-badawczych ważnych dla gospodarki regionu i kraju; - tworzenie systemu transferu technologii i wymiany informacji typu „oferta-potrzeba”; - laboratoria usługowo-eksperckie pracujące na potrzeby środowiska naukowego i gospodarczego; - laboratoria naukowo-przemysłowe (firmy – instytucje naukowo-badawcze); - sieć inkubatorów akademickich;

19 Zakres działalności CZT-P
II etap : nowa struktura zarządzania (np. Fundacja); rozszerzenie działalności I etapu; budowa 2-3 środowiskowych laboratoriów specjalistycznych, interdyscyplinarnych, np. nano-[techechnologia-biotechnologia-farmakologia]; mechatronika-elektronika molekularna; energetyka niekonwencjonalna; utworzenie parku naukowo-technicznego w Gdańsku (3L);

20 UMOWA KONSORCJUM z dn r. Preambuła Procesy integracyjne realizowane w Europie niosą dla polskiej nauki i gospodarki nowe wyzwania w zakresie sfery badawczo – rozwojowej. Włączając się w strategię lizbońską region pomorski wspólnie w innymi regionami Europy dążyć powinien do budowania dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Nowe wymogi rynkowe powodują konieczność poszukiwań przez podmioty naukowo – badawcze i gospodarcze interdyscyplinarnych i wielopodmiotowych struktur wymiany doświadczeń oraz platform umożliwiających realizację wspólnych prac rozwojowych. Wyrazem takich poszukiwań jest koncepcja Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze”.

21 i gospodarczym regionu pomorskiego.
1.      Strony zobowiązują się do utworzenia Konsorcjum pod nazwą: Centrum Zaawansowanych Technologii „POMORZE”, zwane dalej „Centrum” lub „Konsorcjum”. Elementami Centrum będą cztery sprzężone moduły naukowo – badawcze: CZT BCZL, CZT TIT, CZT MFN, CZT OS, bazujące na potencjale akademickim, naukowym i gospodarczym regionu pomorskiego. 2.      W dniu roku w Gdańsku do umowy przystąpiły następujące strony: 21 instytucji

22 Cele Centrum Celem Centrum jest: -  wsparcie technologiczne przedsiębiorstw regionu pomorskiego i kraju poprzez stworzenie regionalnej platformy naukowo-gospodarczej konkurencyjnej wobec innych ośrodków krajowych i zagranicznych, -    integracja potencjału badawczego i laboratoryjnego uczelni wyższych Trójmiasta, instytutów PAN i resortowych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką w dziedzinach uznanych za szczególnie ważne i priorytetowe dla kraju.

23 Rada Konsorcjum 1. Strony umowy tworzą Radę Konsorcjum delegując w jej skład po jednym przedstawicielu. 2. Koordynator zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum w terminie nie późniejszym niż 30 dni po zarejestrowaniu Centrum. 3. Rada Konsorcjum na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera Przewodniczącego Rady kierującego jej posiedzeniami. 4. Rada Konsorcjum działa na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu. 3.   Rada Konsorcjum Centrum sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Centrum, zatwierdza plany działalności merytorycznej Centrum, zatwierdza plan ekonomiczno-finansowy Centrum oraz podejmuje decyzje o przyjęciu do Centrum nowych członków.

24 Rada Regionalna Centrum
Rada Regionalna Centrum jest organem doradczym Rady Konsorcjum. Rada Regionalna zapewnia współpracę Konsorcjum z władzami samorządowymi, otoczeniem gospodarczym, podmiotami pośredniczącymi w procesie transferu technologii i innymi instytucjami. W skład Rady Regionalnej Centrum wchodzą w skład reprezentanci instytucji wspierających Centrum. Każda z instytucji wspierających może delegować jednego reprezentanta do Rady. Członkowie Rady Regionalnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Konsorcjum.

25 Zarząd, Dyrektor i Biuro Centrum
1.      Rada Konsorcjum zwykłą większością głosów powołuje Zarząd Konsorcjum. Zarząd Konsorcjum jest złożony z przedstawicieli podmiotów tworzących Konsorcjum: 3 przedstawicieli uczelni, 1 przedstawiciela instytutów naukowych i badawczo-rozwojowych oraz 3 przedstawicieli przedsiębiorstw. W skład Zarządu wchodzi przedstawiciel Koordynatora. 2.      Zarząd uczestniczy w posiedzeniach Rady Konsorcjum. 3.      Zarząd koordynuje merytoryczną działalność Centrum, opracowuje plan działalności Centrum oraz nadzoruje bieżącą działalność Centrum w zakresie administracyjno-finansowym, prawnym i sprawozdawczym. 4.      Koordynator, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu, powołuje Dyrektora Centrum, który imiennie będzie reprezentował Centrum na zewnątrz i prowadził działalność w zakresie zwykłego zarządu. Dyrektor uczestniczy w posiedzeniach Rady Konsorcjum i Zarządu.

26 5. Dyrektor Centrum kieruje Biurem Centrum. Biuro Centrum zapewnia obsługę administracyjną Zarządu. 6. Dyrektor Centrum wraz z Biurem kieruje bieżącą działalnością Centrum w zakresie administracyjno-finansowym, prawnym i sprawozdawczym. 7. Działalność Konsorcjum będzie finansowana ze środków Koordynatora do czasu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na działalność Centrum, a także ze środków zewnętrznych oraz przekazywanych przez strony umowy na zasadach przyjętych przez Radę Konsorcjum w terminie nie późniejszym niż 90 dni po zarejestrowaniu Centrum.

27 Rada Naukowa Centrum 1.      Rada Naukowa jest ciałem opiniodawczym dla Rady i Zarządu Konsorcjum. 2.      Rada Naukowa tworzona jest z 3 przedstawicieli każdego z modułów naukowych tworzących Centrum i od 3 do 6 niezależnych ekspertów w zakresie tematycznym Centrum, powołanych przez Radę Konsorcjum spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd. 3.      Rada Naukowa opiniuje program naukowy Centrum i projekty realizowane przez zespoły oraz dokonuje ich wewnętrznej oceny. Obsługę administracyjną Rady Naukowej zapewnia Biuro Centrum.

28 Postanowienia końcowe
1. Strony umowy Konsorcjum zobowiązują się współdziałać w zakresie przedmiotu umowy, a zwłaszcza: -   wspólnie realizować zintegrowane, multidyscyplinarne projekty badawcze obejmujące zadania określone w załączniku, -    wspólnie generować i transferować do przemysłu nowe technologie, -  wspólnie prowadzić działalność ekspertyzową, szkoleniową i edukacyjną. 2. Strony umowy Konsorcjum zachowują prawo do prowadzenia niezależnej działalności badawczej i wdrożeniowej poza Centrum.

29 Prezentacja zakresu tematycznego Modułów CZT-P
Prof. Andrzej Zieliński - PG Prof. Jacek Bigda - AMG Dr Andrzej Tonderski – UG/POMCERT Prof. Henryk Krawczyk – PG/TASK

30 Program działań Koordynatora CZT-P
-         aktualizacja składu Konsorcjum, zbieranie ofert nowych kandydatów na członków CZT-P, (do ) -   powołanie biura i konkursu na kierownika biura, (do końca 11.04) -   przygotowanie statutu CZT-P, (do końca 11.04) -    zebranie członków konsorcjum w celu wyboru zarządu i zatwierdzenia statutu, -   członkowie konsorcjum (instytucje) powinni wyznaczyć stałych przedstawicieli w CZT-P, przesłać informację do Koordynatora CZT-P (do końca 11.04); -   uruchomienie strony internetowej i serwisu informacyjnego, działania reklamowe, -   przygotowanie projektu centralnego CZT-P dotyczące budowy biura i systemu obsługi informacyjnej, Przygotowywanie projektów z Modułów do SPO -   określenie zasad finansowania CZT-P, -   wsparcie prawno-administracyjne przy przygotowywaniu projektów planowanych w Modułach tematycznych, -   organizacja środowiskowego seminarium nt. form działalności CZT-P, inicjowanie spotkań projektowych w Modułach.

31 Adres do kontaktów: Koordynator CZT-P prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski – Prorektor PG ds. Współpracy ze Środowiskiem Gospodarczym i Inicjatyw Europejskich Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk Tel , Fax

32 Biuro Realizacji Projektu RIS-P e-mail: ris-pomorskie@pg.gda.pl
POLITECHNIKA GDAŃSKA Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Politechnika Gdańska, Gmach Główny pokój 265 tel. (058) , tel./fax. (058) ,


Pobierz ppt "Centrum Zaawansowanych Technologii „POMORZE” CZT-P"

Podobne prezentacje


Reklamy Google