Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O konkurencyjności przedsiębiorstwa stanowi w dużej mierze jego nowoczesność i innowacyjność. Mając zatem na względzie poprawę tej konkurencyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O konkurencyjności przedsiębiorstwa stanowi w dużej mierze jego nowoczesność i innowacyjność. Mając zatem na względzie poprawę tej konkurencyjności."— Zapis prezentacji:

1

2

3 O konkurencyjności przedsiębiorstwa stanowi w dużej mierze jego nowoczesność i innowacyjność. Mając zatem na względzie poprawę tej konkurencyjności przewiduje się wykorzystanie możliwości RPO do realizacji elementów Regionalnej Strategii Innowacyjności, tj. budowanie potencjału innowacyjnego w województwie i promocji współpracy. Otworzy to nowe możliwości rozwoju dla tych, którzy chcą być konkurencyjni. Źródłem takich możliwości jest sprawnie działająca strefa naukowo-badawcza współpracująca z gospodarką regionu. Zdefiniowane zaplecze naukowo-badawcze i udokumentowane doświadczenia w sferze wdrożeń uzasadniają wybór trzech sektorów jako kluczowych, tzn. produkcję artykułów żywnościowych i napojów, ochronę środowiska i szeroko rozumiane usługi budowlane.

4 Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 1. Poddziałanie 1.1.5 Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (fakultatywnie zgodnie z kryteriami oceny) 2. Poddziałanie 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycyjne dla dużych przedsiębiorstw 3. Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 4. Poddziałanie 1.1.8 Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo – naukowych

5 Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

6 Cel Poddziałania Celem Poddziałanie jest wzrost konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez promocję produktów i procesów przyjaznych dla środowiska, działania przyczyniające się do podniesienia zdolności inwestycyjnych istniejących podmiotów gospodarczych poprzez systemy dotacji inwestycyjnych służących rozwojowi a nie bieżącemu utrzymaniu działalności

7 Rodzaje projektów Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące: dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie świadczenia usług w zakresie ochrony środowiska, zakup urządzeń niezbędnych do unowocześnienia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska.

8 Rodzaje projektów cd. W ramach udzielanej pomocy mogą być realizowane projekty polegające w szczególności na: budowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń prowadzących do zmniejszenia zużycia wody surowców naturalnych lub materiałów; budowie lub przebudowie obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem, służących spalaniu paliw lub systemów ciepłowniczych; budowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych; budowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów; budowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych lub niebezpiecznych; budowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń do zbierania, w tym segregowania lub magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych; budowie lub przebudowie oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych, budowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń w celu zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami do wód; dostosowaniu istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik, termomodernizacji budynków wyłącznie w powiązaniu z modernizacją systemów grzewczych.

9 Alokacja łączna na Poddziałanie 23 541 790 EUR (EFRR 85% + BP 15%) W 2008 r. – 7 232 959,15 EUR (po kursie 3,4564 = 25 000 000,00 PLN) W 2009 r. - 4 567 022,46 EUR (po kursie 4,6959 = 21 446 280,81 PLN) W 2010 przewiduje się ewentualne konkursy w przypadku nie wykorzystania alokacji w roku 2009

10 Konkurs 2008 r. Liczba złożonych wniosków - 55 Wartość wnioskowana – 38 275 825,57 PLN Liczba podpisanych umów o dofinansowanie - 31 Wartość dotacji – 19 902 689,58 PLN % wykorzystania alokacji 79,61%

11 Konkurs 2009 r. Liczba złożonych wniosków - 40 Wartość wnioskowana – 18 068 712,61 PLN Liczba wniosków przekazana do oceny merytorycznej - 28 Wartość wnioskowana – 15 370 380,09 PLN

12 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

13 Cel poddziałania Celem poddziałania jest wsparcie nowych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw na nie stosowane dotychczas w regionie metody produkcji (innowacja procesowa), dostarczanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów i usług (innowacja produktowa) lub zmiany dotyczące organizacji firmy (innowacja organizacyjna).

14 Rodzaje projektów Dotacje na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw na nie stosowane dotychczas w regionie metody produkcji (innowacja procesowa) lub dostarczanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów i usług (innowacja produktowa) lub zmiany dotyczące organizacji firmy (innowacja organizacyjna).

15 Alokacja łączna na Poddziałanie 30 588 236 EUR (EFRR 85% + BP 15%) W 2009 r. –15 294 117,95 EUR (po kursie 4,2135 = 64 441 766,00 PLN) w tym 8 000 000 PLN na ewentualne protesty Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa do 27 listopada 2009 r.

16 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu poniżej 8 000 000,00 PLN Minimalna kwota wsparcia (EFRR + BP) 300 000,00 PLN Maksymalna kwota wsparcia (EFRR + BP) 4 000 000,00 PLN Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych (UE + środki państwa) 50 % (w tym 85 % EFRR + 15 % budżet państwa)

17 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

18 Cel Poddziałania Celem Poddziałania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, który będzie realizowany poprzez zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych istniejących podmiotów gospodarczych w zakresie wdrożenia innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych

19 Rodzaje projektów Dotacje na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenia w nowoczesny sprzęt i technologie oraz zmiany organizacyjne i procesowe

20 Alokacja łączna na Poddziałanie 31 658 226 EUR (EFRR 85% + BP 15%) W 2008 r. - 17 359 101,96 EUR (po kursie 3,4564 = 60 000 000,00 PLN) W 2009 r. - 14 299 124,04 EUR (po kursie 4,6959 = 67 148 686,00 PLN)

21 - 92 wniosków złożonych - kwota wnioskowana: 70 713 178,92 PLN (105 % alokacji) - 77 wniosków poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej - 69 wnioski przekazane do oceny strategicznej

22 20 października 2009 r. akceptacja listy projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Podpisanych zostanie 69 umów (wartość dofinansowania 56 427 868,41 PLN, tj. 84,03% alokacji) Pozostałe środki finansowe zostaną przekazana na finansowanie listy rezerwowej dla konkursu nr 01/08/1.1.7 (23 projekty na kwotę 18 518 819,29 PLN)

23 Zestawienie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w podziale ze względu na miejsce realizacji

24

25 Zestawienie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów pod względem reprezentowanej branży

26

27 Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo - naukowych

28 Cel Poddziałania Celem poddziałania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, który będzie realizowany poprzez zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych istniejących podmiotów gospodarczych, w zakresie inwestycji w badania i rozwój.

29 Rodzaje projektów Wsparcie wspólnych przedsięwzięć przemysłowo – naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażaniem wyników prac w przedsiębiorstwach.

30 Alokacja łączna na Poddziałanie 5 882 353 EUR (EFRR 85% + BP 15%) W 2009 r. – 5 882 353,00 EUR (po kursie 4,6959 = 27 623 529,00 PLN) Konkurs I półrocze 2010 r.

31 Umowa o dofinansowanie projektu pt.: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji nowych opakowań giętkich opracowanych na podstawie wyników badań dzięki pozyskaniu innowacyjnej technologii produkcji folii nr UDA-RPWM.01.01.08-28-001/09-00 z dnia 09.10.2009 r. Beneficjent Fabryka Opakowań Foliowych ROSSOPLAST D. i R. Rossochaccy Spółka Jawna Projekt realizowany we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badawczo- Rozwojowym Opakowań (COBRO) w Warszawie

32

33 Regionalny System Wspierania Innowacji Program operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.2.2 umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.12.2008 r. Okres realizacja 01.07.2008 – 31.12.2009 r. Wartość projektu 2 629 950,72 PLN

34 Regionalny System Wspierania Innowacji – cd. Podstawowe zadania: - spotkania w szkołach nt. innowacyjności – 200 h, ok. 4000 os. - 2 Regionalne Wystawy Innowacyjności wraz z promocją - konkurs Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji - edycja wydawnictwa Innowacyjność na Warmii i Mazurach" - bieżąca działalność informacyjna konsultantów RSWI - wizyty w przedsiębiorstwach jako odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby – spotkania z przedsiębiorcami (właściciele i kadra zarządzająca) oraz pracownikami pod hasłem Nauka dla biznesu, w zakresie najnowszych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych itd. a także możliwości finansowania innowacji -organizacja 80 spotkań otwartych o charakterze informacyjnym

35 Rozwój sieci usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki KSI Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.2 umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 01.10. 2009 r. Okres realizacji 01.10.2009 – 30.09.2010 r. Wartość projektu 560 000,00 PLN podstawowe zadania : - 80 audytów technologicznych - 8 transferów technologii

36 Popularyzacja wiedzy z zakresu własności intelektualnej poprzez działania promocyjne Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 31.12.2008 r. Okres realizacji 01.01.2009 – 30.06.2010 r. Wartość projektu 361 600,00 PLN

37 Popularyzacja wiedzy z zakresu własności intelektualnej poprzez działania promocyjne Podstawowe cele /zadania: - Dyfuzja wiedzy na temat WI poprzez organizację warsztatów i konferencji. - Poprawa możliwości komunikacyjnych między przedsiębiorcami sektora MŚP zainteresowanych tematyką WI. Cel ten będzie zrealizowany poprzez stworzenie strony internetowej zawierającej kompleksowe informacje na temat ochrony WI oraz forum dyskusyjnego służącego do wymiany doświadczeń przedsiębiorców w tym zakresie. - Zwiększenie świadomości przedsiębiorców sektora MŚP w zakresie WI poprzez przeprowadzenie akcji medialno – reklamowych (druk ulotek, plakatów, audycje radiowe i telewizyjne, gadżety promocyjne). - Prezentacja dobrych praktyk z zakresu WI. Cel będzie realizowany poprzez wydanie dwóch podręczników dobrych praktyk prezentujących korzyści przedsiębiorców wynikające z ochrony WI.

38 Enterprise Europe Network (EEN) Konsorcjum Business and Innovation Support for North East Poland Umowa z The Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) z dnia 19.03.2008 r. oraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 19.08.2008 r. Okres realizacji projektu 01.01.2008 – 31.12.2010 r. Wartość projektu 259 750,00 euro

39 Enterprise Europe Network (EEN) Konsorcjum Business and Innovation Support for North East Poland cd. Sieć Enterprise Europe Network powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej. Strategicznym celem sieci jest pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i zwiększanie ich świadomości w zakresie polityki Komisji Europejskiej. W ramach sieci EEN funkcjonuje konsorcjum BISNEP (Business and Innovation Support for North East Poland, które dotyczy obszaru trzech regionów Polski (województwa) – Warmińsko – Mazurskie, Podlaskie i Lubelskie. Konsorcjum BISNEP składa się z sześciu organizacji: Uniwersytet Warszawski (UW) – Koordynator Podlaska Fundacja Rozwoju (PRDF) – Partner Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (UWM) – Partner Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (WMARR)- Partner Politechnika Lubelska (LUT) – Partner Lubelska Fundacja Rozwoju (LDF) – Partner

40 Rola kobiet w innowacyjnych przedsiębiorstwach w województwie warmińsko-mazurskim Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Projekt własny Instytucji Wdrażającej ZPORR Finansowany w ramach nadkontraktacji środków EFRR Okres realizacja 01.04.2009 – 30.06.2009 r. Wartość projektu 146 353,70 PLN

41 Rola kobiet w innowacyjnych przedsiębiorstwach w województwie warmińsko-mazurskim Celem projektu było podniesienie potencjału województwa warmińsko – mazurskiego w sferze innowacji poprzez promowanie innowacyjnych przedsięwzięć kobiet w regionie. Beneficjenci Ostateczni projektu: 1. Jednostki administracji samorządowej szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego 2. Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe 3. Przedsiębiorstwa 4. Organizacje okołobiznesowe

42 Rola kobiet w innowacyjnych przedsiębiorstwach w województwie warmińsko- mazurskim 1. Prace badawcze i analityczne dotyczące bieżącej oceny stanu innowacyjności przedsiębiorczości kobiet w województwie warmińsko-mazurskim 2. Spotkania subregionalne: rola kobiet w organizacji dawniej i dziś, stereotypy płci – jak postrzegana jest kobieta w przedsiębiorstwie, fakty i mity nt. aktywności zawodowej Polek, korzyści dla organizacji wynikające z zatrudnienia kobiet, jak i jakie kompetencje doskonalić, by przygotować kobiety do nowych ról w innowacyjnych przedsiębiorstwach, rozpoznanie potencjału – autoprezentacja kobiety podczas rozmowy kwalifikacyjnej, kobiecy a męski styl zarządzania w nowoczesnym biznesie, budowanie skutecznej strategii współpracy między kobietami i mężczyznami Zrekrutowano 122 osoby, w tym 110 kobiet

43 Wzmocnienie potencjału województwa warmińsko- mazurskiego w zakresie wspierania inicjatyw klastrowych Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Projekt własny Instytucji Wdrażającej ZPORR Finansowany w ramach nadkontraktacji środków EFRR Okres realizacja 01.04.2009 – 30.06.2009 r. Wartość projektu 747 730,00 PLN

44 Wzmocnienie potencjału województwa warmińsko- mazurskiego w zakresie wspierania inicjatyw klastrowych Cele projektu jest wzmocnienie potencjału województwa warmińsko- mazurskiego (starostw, urzędu marszałkowskiego, urzędów miast, szkół wyższych IOB oraz istniejących struktur klastrowych) w zakresie wspierania rozwoju inicjatyw klastrowych Beneficjenci Ostateczni projektu: 1. Władze samorządowe szczebla regionalnego 2. Istniejące struktury klastrowe 3. Jednostki samorządowe szczebla powiatowego i gminnego 4. Jednostki B+R 5. Organizacje samorządu gospodarczego 6. Inne jednostki zaangażowane w procesy innowacyjne w regionie

45 Wzmocnienie potencjału województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wpierania inicjatyw klastrowych 1. Działania szkoleniowe – cztery spotkania szkoleniowe 2. Wizyta studyjna w Hiszpanii – gospodarzem była organizacja IMADE – Madrycki Instytut na Rzecz Rozwoju, której celem strategicznym jest promocja rozwoju regionalnego poprzez działania stymulujące wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Uczestnicy poznali klastry działające w Hiszpanii, m.in. energii odnawialnej, sztuki graficznej, biotechnologii, finansowy, audiowizulany, zdrowotny, zabezpieczeń oraz turystyczny 3. Działania analityczno-badawcze: Koncepcja funkcjonalno-przestrzenne Warmińsko- Mazurskiego Centrum Clasteringu Budowlanego, Uwarunkowania rozwoju struktur klastra ciepłowniczego na obszarze Polski północno-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego, Analiza potencjału województwa pod względem powstania nowych inicjatyw klastrowych w regionie

46 Plac Gen. Józefa Bema 3 10-561 Olsztyn tel.: 89 521 12 50, fax.: 089 521 12 60

47


Pobierz ppt "O konkurencyjności przedsiębiorstwa stanowi w dużej mierze jego nowoczesność i innowacyjność. Mając zatem na względzie poprawę tej konkurencyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google