Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko"— Zapis prezentacji:

1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wniosek o dofinansowanie dla projektów z zakresu gospodarki odpadowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 14 czerwca 2012 r.

2 1. Aktualny nabór wniosków
Priorytet II Konkurs nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012 Kwota przewidziana na konkurs: euro Data ogłoszenia: r. Termin naboru wniosków: ‐ r. 2. Możliwe są dalsze konkursy lub akceptacja projektów poprzez „listę indykatywną” – zależnie od realizacji innych priorytetów 3. W nowej perspektywie finansowania , też będą realizowane projekty odpadowe. Ministerstwo Środowiska sugeruje opracowywanie „project pipeline” WFOŚiGW mogą pomagać beneficjentom w przygotowaniu projektów, ale nie będą wtedy ich oceniać (dyr. A. Malarz) 4. Możliwe jest proponowanie typów projektów dla nowej perspektywy 2014 – 2020.

3 W okresie programowania 2007 – 2013 dużym problemem jest zgodność projektów z zakresem Wojewódzkich Programów Gospodarki Odpadami, Zmiany WPGO spowodowały niejednokrotnie, że projekty zatwierdzone w ramach procedur konkursowych w POIiŚ, okazywały się być niezgodne z nową wersją WPGO. Powoduje to niezgodność z wymaganiami formalnymi i brak zapewnienia trwałości projektu. Dlatego Ministerstwo Środowiska zaleca ścisłą współprace z Urzędami Marszałkowskimi, w celu zapewnienia zgodności zgłaszanych projektów z nową wersją WPGO

4 PODSTAWY Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów: Regulamin konkursu Wzór wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełnienia wniosku Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 26 maja 2008 r.) Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.1. w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

5 Wzór wniosku o dofinansowanie oraz lista wzorów oświadczeń znajduje się na stronie www.ekoportal.pl
Opracowano listy sprawdzające do wniosku o dofinansowanie (www.ekoportal.pl) Instrukcję do wypełniania wniosku o dofinasowanie – wyjaśniono w niej jakie informacje powinny być zawarte w których punktach wniosku. Wniosek o dofinansowanie – jest tłumaczeniem dokumentu opracowanego przez KE Instrukcja wypełniania wniosku jest opracowana przez MRR i zawiera dokładne informacje co ma być we wniosku, często są to inne i szersze informacje niż wynika to z zapisów w samym wniosku Kompletność informacji jest weryfikowana w trakcie wszystkich etapów oceny.

6 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU DLA PROJEKTU „ODPADOWEGO” WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI – NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY Priorytet: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

7 ADRESY I ODNIESIENIA W PKT. A.1. wpisujemy dane WFOŚiGW w Warszawie: 1. 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie A Adres: Ulica . J. S. Bacha Nr domu 2, Nr lokalu – Miejscowość - Warszawa Kod pocztowy A Kontakt – Tomasz Skrzyczyński Prezes Zarządu A Telefon - tel. (22) A Fax/Teleks - fax (22) A Poza tym dane Wnioskodawcy: Czy podano adres wnioskodawcy wraz z kontaktami? Czy nazwa Beneficjenta jest zgodna z KRS, EDG lub innym dokumentem rejestrowym, w którym jest zarejestrowany? Czy podano NIP i REGON? NIP powinien być numerem gminy nie urzędu Czy wpisano zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym adres siedziby zarządu, bądź władz (kierownictwa) beneficjenta (województwo, powiat, miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu? Czy podano dane kontaktowe do osoby/osób wyznaczonych w instytucji beneficjenta do kontaktów oficjalnych w sprawach dotyczących projektu?

8 B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU
B.1.1. TYTUŁ PROJEKTU/ FAZA PROJEKTU Czy tytuł identyfikuje obszar realizacji projektu? Czy tytuł w jednoznaczny sposób określa cele projektu? Czy tytuł wskazuje etap realizacji projektu? Czy tytuł nie przekracza limitu znaków łącznie ze spacjami (ok. 100) i stanowi jedno zdanie?

9 B.2. KATEGORYZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM:
B.2.1. Kod jest zgodny z klasyfikacją wg kryteriów priorytetowych obszarów tematycznych * i kwalifikuje się do następujących obszarów tematycznych (zał. II do Rozp. 1828/2006?*) 44 – Gospodarka odpadami 50 – Rekultywacja terenów przemysłowych i zdegradowanych: 53 – Zapobieganie ryzyku; * Załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 B.2.1 Kod dla wnioskowanej formy finansowania tj. 01- pomoc bezzwrotna? B.2.3. Kod wymiaru terytorialnego – nie dotyczy B.2.4. Kod rodzaju działalności gospodarczej: 21 – działania związane ze środowiskiem B Kod klasyfikacji wg. kryterium lokalizacji

10 B.3. ZGODNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ Z PROGRAMEM OPERACYJNYM:
B.3.1. Nazwa: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko B.3.2. Kod programu operacyjnego: CCI 2007PL161PO002 B.3.3. Fundusz: Fundusz Spójności B.3.4. Nazwa osi priorytetowej: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi B.3.5. Nazwa działania: Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

11 B.4. OPIS PROJEKTU: B.4.1. Opis projektu (lub etapu projektu): B.4.1. a. Przedstawić opis projektu (lub etapu projektu): Czy podany opis przedstawia zakres: geograficzny, przedmiotowy i podmiotowy projektu? Zakres geograficzny lokalizacja Zakres przedmiotowy: zakres planowanych działań z podziałem za kwalifikowane i niekwalifikowane Wydatki i koszty kwalifikowane i niekwalifikowane Niektóre wydatki wymagają bardziej szczegółowego opisu i uzasadnienia np. „przenośne środki trwałe” Zakres podmiotowy (struktura i sposób zarządzania projektem w fazie realizacji i fazie operacyjnej, struktura własności majątku, zachowanie trwałości projektu.) Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków, Wydatki kwalifikowane poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Jak brakuje miejsca warto odwołać się do innego załącznika np. Studium wykonalności

12 B.4.1. b. Jeśli projekt jest etapem projektu:
Należy wyjaśnić czy etap jest technicznie i finansowo niezależny? Opisać poszczególne zrealizowane i planowane etapy Etap projektu może również obejmować badania wstępne, techniczne dotyczące wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji przedsięwzięcia B.4.1. c. Jakie kryteria przyświecały pomysłowi podziału projektu na etapy: gotowość techniczno- administracyjna wykonalność finansowa lub techniczna

13 B.4.2.a Techniczny opis inwestycji w infrastrukturę
opis powinien wynikać z treści pkt. B.4.1.a. i być spójny z pkt. B.5.1. dla zakładów zagospodarowania odpadów stałych winien zawierać następujące informacje: rodzaje technologicznej obróbki odpadów (sortowanie, kompostowanie, spalanie, składowanie), zagospodarowanie odcieków lub biogazu, obiekty infrastruktury techniczno- technologicznej, prace rekultywacyjne, zakres prac (budowa, modernizacja, rozbudowa) wskazanie administracyjnej lokalizacji wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej dla zakładów termicznego przekształcania odpadów. należy wykazać, ze w przypadku budowy ZTPO nie zostaną ograniczone rodzaje unieszkodliwiania odpadów znajdujące się wyżej w hierarchii gosp. odpadowej, a wiec sortowanie i kompostowanie – odp przepustowość wykazać zgodność z WPGO Spójność z B.4.2.a. i B.4.2.b.

14 B.4.2. b. wskaźniki wpisać właściwe wskaźniki produktu minimum wskaźniki dla danej osi priorytetowej w POIiŚ z „Katalogu wskaźników obowiązkowych” Liczba nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów – szt. Liczba zmodernizowanych zakładów zagospodarowywania odpadów – szt. Powierzchnia terenów powojskowych i popoligonowych poddanych rekultywacji – ha Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rekultywacji gruntów lub poddanych ochronie – szt. Inne np.: liczba wybudowanych/zmodernizowanych: kompostowni, spalarni, składowisk, sortowni, innych zakładów – szt. wskaźniki rezultatu udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do wytworzonych, (%) poziom składowania odpadów (%)

15 B.4.2. c. główni beneficjenci infrastruktury – grupa docelowa
liczbę osób i podmiotów z zewnętrznego otoczenia projektu, którzy korzystać będą z wytworzonej infrastruktury informacje winny być spójne z B.5.2. i E.2 B.4.2. d. czy projekt prowadzony w ramach partnerstwa prywatno- publicznego? Jeśli tak, należy opisać formę PPP, podstawę prawną, procedurę wyboru partnera prywatnego, kwestie własności majątku, podziału ryzyka, fazy operacyjnej szczegółowo należy opisać strukturę organizacyjną po zakończeniu realizacji projektu (podmiot odpowiedzialny za zarządzanie środkami trwałymi) zapewnić spójność z pkt. B.4.1. a (podmiotowy zakres projektu) B.4.2. e. czy projekt prowadzony w ramach środka trans-granicznego opis środka transgranicznego – identyfikacja. B.4.2. f. czy projekt prowadzony w ramach sieci traneuropejskiej przedmiotu uzgodnień nie

16 B.5. CELE PROJEKTU Cele projektu z 3 „punktów widzenia” w ramach sektora gospodarki odpadowej B.5.1. z punktu widzenia otoczenia społeczno- ekonomicznego B jako element Programu operacyjnego B.5.3. spójność z B.4.1.a i B.4.2.b. Z celów wynikać winien przedmiot projektu, a z przedmiotu wskaźniki produktu, Informacje w pkt. B.5.. B.4.1.a i B.4.2.b. powinny: zachować zależność przyczynowo- skutkową Być adekwatne i kompletne

17 B.5.1. CELE PROJEKTU – Istniejąca infrastruktura i wpływ projektu
Opis braków istniejącej infrastruktury, w 3 częściach: opis projektu o jego lokalizacji opis stanu docelowego wkład w osiągnięcie wskazanych celów – wypełnieniu „luki w infrastrukturze”. Opis potencjalnych zagrożeń (organizacyjnych, środowiskowych, prawnych) Dane o brakach i niedoborach winny opierać się o wiarygodne źródła (odnosić się do aktów prawnych polskich i unijnych) Podać dokumenty z których wynika celowość projektu: Strategia Rozwoju Kraju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Polityka Ekologiczna Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , POIiŚ KPGO, WPGO inne wojewódzkie gminne

18 B.5.2. CELE PROJEKTU – Cele społeczno- gospodarcze
Opis winien składać się z 2 części: celów jakościowych celów ilościowych Np. zwiększenie liczby obsługiwanej ludności, redukcja zanieczyszczeń, poprawa warunków sanitarnych i zdrowotnych Obligatoryjnie w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji unijnej polityki „równości szans” Wystarczy napisać że jest obojętny z punktu widzenia „polityki równych szans” a więc polityki niedyskryminacji mniejszości i równości

19 B.5.3. CELE PROJEKTU – Wkład w realizację programu operacyjnego
Ilościowy wkład w realizację celów POIŚ: Liczba nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów – szt. (32) Liczba zmodernizowanych zakładów zagospodarowywania odpadów – szt.(20) Powierzchnia terenów powojskowych i popoligonowych poddanych rekultywacji – ha (17 000) Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rekultywacji gruntów lub poddanych ochronie – szt. (10) wskaźniki rezultatu udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do wytworzonych, (%) z 95,5 do 85 poziom składowania odpadów (%) z 79,1 do 50 obligatoryjnie należy podać jaki procent całkowitych oraz kwalifikowanych kosztów, stanowią , koszty bezpośrednio przyczyniające się do celów POIiŚ.

20 C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI
C.1. Analiza popytu analiza winna mieć charakter dynamiczny zasady określenia wskaźnika nagromadzenia odpadów uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji przedsięwzięcia struktura i skala działalności gospodarczej w regionie dochody do dyspozycji – obecnie i prognoza? metodologia szacowania jednostkowego wytwarzania odpadów prognoza wytwarzania odpadów w oparciu o analizę elastyczności cenowej i dochodowej? (jaki jest ten wskaźnik) bieżący i przyszły popyt łącznie aktualny i przyszły bilans odpadów prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat Analiza popytu zgłaszanego przez przemysł Analiza popytu zgłaszanego przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy Czy określono właściwie zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy

21 C.2. Inne rozwiązania Syntetyczny opis analizy opcji: kryteria analizy opcji alternatywne rozwiązania inwestycyjne uzasadnienie wybranego wariantu (techniczna wykonalność i realizacja celu) założenia do wykonanej analizy opcji, w tym do przyjętych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych - te same założenia dla wszystkich analizowanych wariantów. analiza popytu jest zgodna z wytycznymi - metoda DGC charakterystyka rozważanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji pod względem finansowym, jak i ich wpływu na środowisko (kompatybilność z OOŚ)

22 C.3. Podsumowanie głównych wyników SW
Streszczenie wyników SW Czy potwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia zagwarantuje osiągnięcie wymaganych standardów ilościowych i jakościowych? Czy w przypadku, gdy projekt jest etapem większego przedsięwzięcia, przedstawiono podstawowe informacje dotyczące pozostałych etapów oraz uzasadnienie jego podziału? Czy w przypadku, gdy projekt jest etapem większego przedsięwzięcia wykazano, że jest on technicznie i finansowo niezależny oraz cechuje się własną efektywnością? Czy projekt był przygotowywany z udziałem środków pomocowych UE, jeśli tak należy je podać

23 D. HARMONOGRAM Harmonogram w D.1. powinien być zgodny z załącznikiem wykres Gantt’a Wykres Gantt’a to graf stosowany głównie w zarządzaniu projektami. Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania oraz rozplanowanie ich w czasie.

24 D.2.1. Stopień rozwoju projektu pod względem administracyjnym
daty wydania decyzji Planowane daty uzyskania decyzji Decyzje lokalizacyjne i pozwolenia Decyzje środowiskowe zakupy gruntów, Ogłoszenia o zamówieniach publicznych podpisane umowy z wykonawcami D.2.3. Finansowanie projektu Źródła finansowania wkładu własnego gwarancje uzyskania finansowania (umowy pożyczki, promesy) harmonogram uzyskiwania finansowania spójność z H.2.2. i I.1.3. D.2.4. Jeśli realizacja się rozpoczęła należy ją opisać: elementy wykonanych prac poniesione koszty i wydatki.

25 Główne elementy i parametry Wartość niedyskontowana
Główne elementy i parametry Wartość niedyskontowana Wartość dyskontowana (zaktualizowana wartość netto) 1. Okres odniesienia (lata) 2. Finansowa stopa dyskontowa (%)[1] 3. Łączny koszt inwestycji (w PLN, niedyskontowany) 4. Łączny koszt inwestycji (w PLN, dyskontowany) 5. Wartość rezydualna (w PLN, niedyskontowana) 6. Wartość rezydualna (w PLN, dyskontowana) 7. Dochody (w PLN, dyskontowane) 8. Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane) 9. Dochód netto = dochody – koszty operacyjne wartość rezydualna (w PLN,dyskontowany) = (7) – (8) + (6) 10. Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2) =koszt inwestycji – dochód netto (w PLN, dyskontowane) = (4) – (9) 11. Luka w finansowaniu (%) =(10)/(4)

26 E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI
Analiza zgodna z: Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny.

27 E. 1. Analiza finansowa wyliczenie dotacji unijnej wskaźniki efektywności finansowej trwałość finansowa projektu i beneficjenta E.1.1. Krótki opis metodyki i przyjętych szczegółowych założeń ceny nominalne ceny netto (bez VAT) stopa dyskontowa 8% analiza 15 lat dane makroekonomiczne, ze strony MRR E.1.2. Główne elementy i parametry do analizy finansowej wypełnienie tabeli w oparciu i dane analizy finansowej generator wniosku o dofinansowanie, sam wylicza lukę w finansowaniu liczby nalęży zaokrąglać w dół. E.1.3. Główne wyniki analizy finansowej podać wskaźniki efektywności i je opisać: FRR/C, FNPV/C, FRR/K FNPV/K

28 E. 1.4. Dochody uzyskane w wyniku realizacji projektu
wnioski dotyczące zachowania trwałości finansowej realizacji zasady „zanieczyszczający płaci” punkt należy wypełnić jeśli projekt generuje przychody E. 1.4.a Czy opłaty pokrywają koszty operacyjne i amortyzację? E. 1.4.b Czy opłaty różnią się w przypadku poszczególnych użytkowników infrastruktury? E. 1.4.c.i. Czy opłaty są proporcjonalne (do rzeczywistego zużycia) E. 1.4.c.ii. Czy opłaty są proporcjonalne (do zanieczyszczenia powodowanego przez użytkowników) E. 1.4.c.iii. Jeżeli jest brak taryf i opłat, w jaki sposób pokrywane będą koszty utrzymania i operacyjne

29 E. 2. Analiza społeczno- gospodarcza
zidentyfikować najważniejsze społeczno- gospodarcze korzyści i koszty projektu. dokonać ich kwantyfikacji (ujęcie ilościowe) dokonać ich monetyzacji (ujecie pieniężne) Dotyczy to dużych projektów, dla małych projektów wystarcza analiza jakościowa (bez monetyzacji) E Krótki opis metodyki E.2.2. Szczegóły głównych korzyści kosztów i korzyści E.2.3. Główne wskaźniki analizy gospodarczej E.2.4. Wpływ projektu na zatrudnienie wpływ ilościowy wzrost jedynie jest uwzględniany wyłącznie wpływ bezpośredni E.2.5. Główne policzalne/niepoliczalne korzyści i koszty

30 E. 3. Analiza ryzyka i wrażliwości
analiza w oparciu o dwa scenariusze wariant „podstawowy” i „pesymistyczny” E.3.1. Krótki opis metodyki i wyników zasady identyfikacji czynników ryzyka Doboru zmiennych krytycznych Określenia wielkości procentowej zmiany zmiennych krytycznych E.3.2. Analiza wrażliwości identyfikacja z zmiennych krytycznych Określenie wielkości procentowej zmiany zmiennych krytycznych Określenie wpływu określonej zmiany procentowej zmiennej krytycznej na wskaźniki efektywności finansowej Przeprowadzenie analizy wrażliwości jest obowiązkowe Wykazanie w analizie ryzyk może być podstawą do uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych projektu „rezerwy w finansowaniu” E.3.3. Analiza ryzyka Opis ryzyk o charakterze jakościowym

31 F. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
zgodnie z wytycznymi MRR „Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych, F.1. W jaki sposób projekt przyczynia się: do realizacji celów zrównoważonego rozwoju trwałości środowiska – powołać się na unijne dokumenty dot. środowiska i ZR Czy przedstawiono sposób wdrożenia przez projekt polityk UE w zakresie zrównoważonego rozwoju tj. trwałości środowiska (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, zatrzymania utraty bioróżnorodności itd.), odnosi się do zasady działań zapobiegawczych i rozwiązania problemów u źródła – zasady polityki ekologicznej przestrzega zasadę „zanieczyszczający płaci” – jeśli zanieczyszczający płacą opłaty, co pokrywa amortyzacją aktywów projektu i koszty operacyjne zasada jest zachowana, jeśli nie w pełni trzeba wyjaśnić powody.

32 O ile przeprowadzono kilka postępowań środowiskowych pole F. 2. – F. 3
O ile przeprowadzono kilka postępowań środowiskowych pole F.2. – F.3. należy wypełnić odrębnie dla każdego postępowania F.2. Konsultacje z organami ochrony środowiska należy podać nazwy organów i opisać zakres ich kompetencji i decyzje podejmowane w ramach projektu Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska? Jeżeli nie to czy podano powody? Jeżeli tak, czy podano nazwy i adresy? Czy wyjaśniono zakres obowiązków organów? F.3. Ocena wpływu na środowisko naturalne F.3.1. Zezwolenie na inwestycję w sprawie OOŚ. Czy wydano zezwolenia na realizację inwestycji? (decyzje środowiskowe lub równoważne) Jeżeli nie to kiedy będzie wydana? O ile jest konieczna

33 Czy wskazano jakim załącznikiem dyrektywy objęty jest projekt?
Jeżeli projekt jest objęty załącznikiem nr 1 czy załączono odpowiednie załączniki? Jeżeli projekt jest objęty załącznikiem 2 to czy przeprowadzono ocenę wpływu na środowisko? (czy dotyczy to procedury OOS czy Raportu OOŚ Jeżeli tak czy załączono odpowiednie dokumenty? Jeżeli nie czy podano uzasadnienie? Czy przedstawiona została ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) z uwzględnieniem: prawidłowości klasyfikacji przedsięwzięcia pod kątem wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE. stanu zaawansowania wymaganych postępowań w sprawie OOŚ, poprawności przeprowadzonych procedur pod kątem zgodności z wymogami Dyrektywy 97/11/EC. wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, przeprowadzonych postępowań administracyjnych,

34 F.3. c.d. (ważne jest wykazanie we wniosku zgodności z prawem unijnym dot. OOŚ)
Wyniki konsultacji społecznych data podania wniosku o wydanie decyzji i raportu (wraz ze streszczeniem) do publicznej wiadomości informacje odnośnie uwag i wniosków złożonych w związku z udziałem społeczeństwa wskazanie w jaki sposób uwagi i wnioski społeczeństwa oraz opinie właściwych organów zostały wykorzystane Czy podano do publicznej wiadomości informacji danych decyzji? Czy, gdy została wydana decyzja o przyznaniu lub odmowie właściwy organ poinformował o tym społeczeństwo? (97/11/WE, Art. 1.3) Czy podano treść decyzji i związane z nią warunki? (97/11/WE. Art. 9.1) Czy podano podstawowe przyczyny i uwarunkowania na podstawie których decyzja jest oparta ? (97/11/WE. Art. 9.1 Czy wykonana ocena została przeprowadzona w sposób w sposób kompleksowy? Czy ocena uwzględnia całe przedsięwzięcia (nie zachodzi przypadek tzw. salami slicing)? Czy uwzględniono skumulowane efekty oddziaływania na środowisko Czy uwzględniono krótkotrwałe efekty oddziaływania na środowisko

35 F.3.3 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Czy wskazano plany i programy podlegające ocenom oddziaływania na środowisko (zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE), z których wynika realizacja przedsięwzięcia. Czy uwzględniono skutki realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych prognozach oddziaływania planów i programów na środowisko.

36 F.4. Czy opisano wpływ na obszary objęte siecią Natura 2000 ?
Czy załączono mapę lokalizacji przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych w tym sieci Natura 2000 w skali:1: ? Czy opisano i wyjaśniono zastosowaną procedurę ooś i podano jej planowany przebieg, o ile nie jest zakończona? Czy zakres analizy opcji jest pełny i obejmuje? Rodzaje wariantów: Wariant wskazany przez wnioskodawcę, Warianty alternatywne: alternatywne wobec danego zamierzenia w ramach danego zamierzenia lokalizacyjne technologiczne działania ochronne. A ponadto: wariant „zero” wariant „ekologiczny Czy analiza opcji w Raporcie jest uwzględniona w Studium wykonalności

37 F.5. Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony srodowiska
audyt środowiskowy Zarządzanie środowiskiem Monitoring środowiskowy (specjalny) F.6. Koszt środków podjętych w celu skorygowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne np. ograniczenie hałasu odorów ograniczenie emisji pyłów F.7. W przypadku projektów dot. gospodarki odpadami wyjaśnić spójność projektu z krajowymi planami mającymi powiazanie z realizacją programów i polityk unijnych (WPGO, KPGO)

38 G. UZASADNIENIE WKŁADU PUBLICZNEGO
G.1. Konkurencja Wsparcie będzie udzielane jako rekompensata za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 106 ust. 2 TFUE, zgodnie z […] i na podstawie „Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami”. G.2. Wpływ pomocy wspólnotowej na realizację projektu Czy pomoc wspólnotowa przyspieszy realizację projektu tak/nie Będzie czynnikiem decydującym w realizacji projektu tak/nie

39 H. PLAN FINANSOWANIA H.1. Podział kosztów posługujemy się Wytycznymi do kwalifikowania wydatków w ramach POIŚ wydatki i koszty różnice znaczenia koszty niekwalifikowane – koszty poniesione poza okresem kwalifikowania i inne nie zgłoszone współfinansowania, ale niezbędne do funkcjonowania projektu Nieprzewidziane wydatki do 10% kosztów inwestycyjnych – są kosztem kwalifikowanym, nie wchodzą do wyliczenia luki w finansowaniu Dostosowanie cen – miałoby zastosowanie w przypadku projektu realizowanego w cenach stałych (wpływ inflacji) – ale projekty są w cenach zmiennych w przypadku kwalifikowalności VAT należy ją wyjaśnić

40 Całkowite koszty projektu koszty niekwalifikowalne
Pln Całkowite koszty projektu koszty niekwalifikowalne koszty kwalifikowane (A) (B) (C)=(A)-(B)  1. Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów 2. Zakup gruntów. 3. Roboty budowlane 4. Instalacje i maszyny/ sprzęt 5. Nieprzewidziane wydatki 6. Dostosowanie cen (jeśli dotyczy) 7. Pomoc techniczna 8. Promocja 9. Nadzór budowlany 10. Suma cząstkowa 11. (VAT) 12. RAZEM

41 H.2. Całkowite planowane zasoby i planowany wkład funduszy
wyjaśnienie w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie  H.2.1. Obliczenie wkładu wspólnotowego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Wartość 1. Koszt kwalifikowalny (w PLN, niedyskontowany) (sekcja H.1.12 lit. C) 2. Poziom deficytu finansowania (%) = (E ) 3. Kwota stanowiąca przedmiot decyzji, tj. podstawy obliczania poziomu współfinansowania osi priorytetowej (art. 41 ust. 2) = (1)*(2) (przestrzegającej zasady maksymalnego wkładu publicznego zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy państwa) 4. Stopa współfinansowania osi priorytetowej (%) 85% 5. Wkład wspólnotowy (w PLN) = (3)*(4)

42 H.2.2. Źródła finansowania kwota w kolumnie a) winna być równa H.1. wiersz 12 litera A sumie kwot w kolumnach b) c) d) i e) informacje w H.2.2. winny być spójne z D.2.3. i I.1.3. H.3 – nie dotyczy

43 SPÓJNOŚĆ Z POLITYKĄ I PRAWEM WSPÓLNOTOWYM
I.1. Inne źródła finansowania wspólnotowego jeśli odp. Tak – należy wyjaśnić I.1.1. Czy złożono wniosek pomoc z innego źródła wspólnotowego? I.1.2. Czy dany projekt jest uzupełnieniem innego projektu finansowanego ze środków wspólnotowych? I.1.3. Czy złożono wniosek o udzielenie pożyczki lub wsparcie kapitału własnego przez EBI/ EFI I.1.4. Czy złożono wniosek pomoc z innego źródła wspólnotowego w odniesieniu do wcześniejszego etapu projektu? I.2. Czy projekt podlega procedurze prawnej w zakresie zgodności z prawem wspólnotowym Chodzi o „pomoc publiczną” wpisujemy „nie” I.3. Środki upubliczniania informacji Spójność informacji z H.1. wiersz 8 litera C pn. „Podanie do wiadomości”

44 I.4. Udział inicjatywy JASPERS w przygotowaniu projektu
Jeśli „tak” należy opisać I.5. Zamówienia publiczne Jeśli umieszczono informacje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich należy podać numery referencyjne i wypełnić tabelę Podobnie jak w kwestiach OOŚ, w problematyce „zamówień publicznych” mogą występować różnice pomiędzy prawem polskim a unijnym Pierszeństwo mają przepisy unijne – a beneficjent zobowiązuje się do ich przestrzegania podpisując „umowę o dofinansowaniu” Sposób postępowania określają wytyczne instytucji zarządzajacych i pośredniczących J. POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWEJ Beneficjent składa w IW wypełniony pierwszy punkt

45 Częste błędy we wnioskach
brak nr NIP i REGON (pkt. A.2.1.b) brak danych procentowych (pkt. B.2.1. oraz B.2.4.) błędne kody NUTS; niezgodności pomiędzy harmonogramem (pkt. D.1.), a wykresem Gantt’a niewłaściwe wykresy Gantt’a brak załączników załączniki niepodpisane lub nieopatrzone pieczęcią wnioskodawcy brak aktywnych tabel w formacie Excel w SW zakres studium niezgodny z preferowanym przez IZ niewłaściwie przygotowana wersja elektroniczna wniosku kilka sum kontrolnych w ramach jednego wniosku

46 Projekty realizowane zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami Uwagi do wypełnienia wniosku w części G.1 (pomoc publiczna) dla projektów gospodarki odpadami dotyczących świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym[1] Zgodnie ze wnioskiem Komisji Europejskiej część G.1 wniosku dot. pomocy publicznej powinna być każdorazowo wypełniona, a do wniosku można, o ile jest to konieczne, załączyć dodatkowe informacje. W oparciu o tę wskazówkę należy więc w ww. projektach: Zaznaczyć kratkę „Tak” dot. pomocy publicznej w tych przypadkach, których odpowiednie wytyczne wskazują, że wypłacana za świadczenie usług publicznych rekompensata jest formalnie pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W takim przypadku należy w polu „Całkowita kwota przyznanej pomocy” podać kwotę, na jaką opiewa umowa o świadczenie usług publicznych (w wyjaśnieniu załączonym do wniosku należy wskazać, że w omawianym polu wpisano kwotę wynikającą z umowy) albo kwotę na jaką planuje się zawarcie ww. umowy (w takim przypadku należy w wyjaśnieniu wskazać, że ostateczna kwota rekompensaty zostanie ustalona po przeprowadzeniu przetargu, bezpośrednim zawarciu umowy itp.). Z kolei w polu „Całkowity koszt projektu inwestycyjnego” należy podać kwotę wynikającą z rubryki 12 i kolumny A tabeli w części H.1 wniosku (Razem/Całkowite koszty projektu). Pozostałe pola w części G.1 należy pozostawić puste. W wyjaśnieniu załączonym do wniosku należy ponadto wskazać, że udzielenie pomocy publicznej w formie grantu z UE odbywa się w ramach umowy o świadczenie usługi publicznej zawartej na wskazany okres zgodnie z właściwym aktem prawa wspólnotowego (należy w tym zakresie powołać odpowiedni akt prawa wspólnotowego wymieniony w wytycznych MRR). W pozostałych przypadkach należy zaznaczyć kratkę „Nie” w odniesieniu do pomocy publicznej. W wyjaśnieniu załączonym do wniosku należy wskazać, że projekt będzie realizowany w ramach umowy o świadczenie usługi publicznej zawartej zgodnie z właściwym aktem prawa wspólnotowego (należy w tym zakresie powołać odpowiedni akt prawa wspólnotowego wyniesiony w wytycznych MRR[ Należy przy tym podać kwotę, na jaką opiewa umowa o świadczenie usług publicznych okres jej zawarcia (albo kwotę i okres na jakie planuje się zawarcie ww. umowy - w takim przypadku należy w wyjaśnieniu wskazać, że ostateczna kwota rekompensaty i okres obowiązywania umowy zostaną ustalone po przeprowadzeniu przetargu, bezpośrednim zawarciu umowy itp.). Mając na uwadze przytoczone wyjaśnienia Komisji Europejskiej należy stosować ww. wskazówki.

47 Dziękuję za uwagę Jarosław Sarul Wydział Funduszy Pomocowych
WFOŚiGW w Warszawie ul. J.S. Bacha 2 Warszawa tel.: (22) wew. 128


Pobierz ppt "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google