Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie"— Zapis prezentacji:

1 Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie
(omówienie wzoru wniosku) Krzysztof Kasprzyk Konferencja pt. Realizacja projektów z Funduszu Spójności w sektorze środowiska i transportu Łódź, wrzesień 2007 r.

2 Zasady wypełniania, lista załączników Poszczególne elementy
Plan prezentacji Wzór wniosku Zasady wypełniania, lista załączników Poszczególne elementy A. ADRESY I ODNIESIENIA B. SZCZEGÓŁY PROJEKTU C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI D. HARMONOGRAM E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI F. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO G. UZASADNIENIE WKŁADU PUBLICZNEGO H. PLAN FINANSOWANIA I. SPÓJNOŚĆ Z POLITYKĄ I PRAWEM WSPÓLNOTOWYM J. POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWEJ ZAŁĄCZNIK I DEKLARACJE INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNYCH ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000 ZAŁĄCZNIK II – ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI Podsumowanie

3 Wzór wniosku Ten sam wzór dla projektów dużych (25 mln w sektorze środowiska i 50 mln euro w pozostałych) Załącznik XXI do rozporządzenia wykonawczego 1828/2006 – inwestycje w infrastrukturę (gdy nie ma pomocy publicznej) Załącznik XXII do rozporządzenia wykonawczego 1828/2006 – inwestycje produkcyjne (gdy jest pomoc publiczna) elementy odnoszące się wyłącznie do tego załącznika oznaczono w prezentacji na czerwono

4 Zasady wypełniania Wniosek wypełniony w PLN, przeliczenie na euro dopiero na ostatnim etapie, tylko dla dużych projektów Wypełniany w języku polskim Tekst (wersja polska) dokładnie taki, jak w rozporządzeniu Instrukcja do wniosku przygotowana we współpracy z IP, dostosowana do specyfiki danego sektora/priorytetu/działania Różnice w wymaganych załącznikach Wydatki na wypełnianie wniosku nie są kwalifikowane

5 A. Adresy i odniesienia A.1. Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. instytucja zarządzająca lub organ pośredniczący) IZ, IP lub IW/IP2 W sektorze środowiska – MRR (duże projekty) , MŚ - pozostałe A.2. Organizacja odpowiedzialna za realizację projektu (beneficjent) Dane jednego podmiotu, który będzie stroną umowy o dofinansowanie i odpowiadał za projekt; inne podmioty, które będą ponosić wydatki – w polu B 4.1 Opis projektu

6 B. Szczegóły projektu B.1. Opis projektu
Krótki tytuł projektu, [w przypadku pomocy publicznej także informacje o przedsiębiorstwie] B.2. Kategoryzacja działań związanych z projektem Kategorie interwencji – zgodnie z szczegółowym opisem priorytetów dla danego działania B.3. Zgodność i spójność z programem operacyjnym Nazwa i numer programu, funduszu, priorytetu

7 B. Szczegóły projektu B.4. Opis projektu B.5. Cele projektu
Zwięzły opis projektu, w tym: informacja o innych podmiotach ponoszących wydatki, strukturze własnościowej po realizacji, itp. informacja o wydatkach, o których mowa w wytycznych do kwalifikowalności dla POIiŚ inne etapy inwestycji, techniczny opis – zgodnie z instrukcją do wniosku wskaźniki produktu – wg obowiązkowej listy dla danego działania  B.5. Cele projektu Zgodność z dokumentami strategicznymi Cele społeczno-gospodarcze projektu, mierzalne

8 C. Wyniki studium wykonalności
 C.1. Analiza popytu Zgodnie ze studium wykonalności, z uwzględnieniem zasady dostępności cenowej (affordability), wyjaśnienie ew. wzrostu popytu  C.2. Inne rozwiązania Warianty, które rozważano w studium wykonalności  C.3. Przedstawić podsumowanie głównych wniosków wynikających z przeprowadzonego studium wykonalności / [Uwagi dotyczące mocy produkcyjnych]

9 D. Harmonogram D.1. Harmonogram projektu
- Studium wykonalności, ocena wpływu na środowisko, przygotowanie dokumentacji przetargowej, zamówienia publiczne, nabycie gruntów, etap budowy, etap operacyjny - Krótki opis, wykres Gantta  D.2. Stopień rozwoju projektu Opis stanu gotowości

10 E. Analiza kosztów i korzyści
 E.1. Analiza finansowa Zgodnie z wytycznymi MRR/MŚ: Okres odniesienia (lata) Finansowa stopa dyskontowa – 8% Łączny koszt inwestycji (niedyskontowany) [też niekwalifik.] Łączny koszt inwestycji (dyskontowany) [też niekwalifik.] Wartość rezydualna (niedyskontowana) Wartość rezydualna (dyskontowana) Dochody (dyskontowane) [wpływy] Koszty operacyjne (dyskontowane) [wypływy] Dochody netto = (7) – (8) + (6) Wydatki kwalifikowane (art. 55.2) = (4) – (9) [dyskontowane!] Luka w finansowaniu (%) = (10) / (4)

11 E. Analiza kosztów i korzyści
 E.1. Analiza finansowa - Zaktualizowana wartość netto: FNPV/C < 0 – bez pomocy wspólnotowej FNPV/K – uwzględniając pomoc wspólnotową - Finansowa stopa zwrotu FRR/C FRR/K Sposób pobierania opłat [w przypadku pomocy publicznej – inne dane, w szczególności zmiana obrotów, wykorzystanie mocy produkcyjnych]

12 E. Analiza kosztów i korzyści
 E.2. Analiza społeczno-gospodarcza podstawowe koszty i korzyści ENPV, ERR wpływ projektu na zatrudnienie bezpośredni [i pośredni]  E.2. Analiza ryzyka i wrażliwości analiza wrażliwości – wariant bazowy i pesymistyczny analiza ryzyka – jakościowa, prawdopodobieństwo niskie/średnie/wysokie

13 F. Analiza oddziaływania na środowisko
  F.1. W jaki sposób projekt: a) przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, itd.) b) przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta u źródła c) przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”

14 F. Analiza oddziaływania na środowisko
  F.2. Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska   F.3. Ocena wpływu na środowisko naturalne Szczegółowe informacje o decyzji środowiskowej, także strategiczna ocena oddziaływania na środowisko   F.4. Ocena wpływu na obszary NATURA 2000

15 F. Analiza oddziaływania na środowisko
F.5. Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska np. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiskowy F.6. Koszt środków podjętych w celu skorygowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne Opis, procent kosztów całkowitych F.7. W przypadku projektów dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów stałych wyjaśnić czy projekt jest spójny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem połączonymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach

16 G. Uzasadnienie wkładu publicznego
G.1. Konkurencja W przypadku projektów nie dotyczących pomocy publicznej, należy wskazać „NIE” w odpowiedzi na pytanie „Czy projekt korzysta z pomocy państwa?” W przeciwnym wypadku – wypełnić załącznik dla inwestycji produkcyjnych G.2. Wpływ pomocy wspólnotowej na realizację projektu Wypełniać tylko dla projektów dotyczących pomocy publicznej

17 H. Plan finansowania H.1. Podział kosztów
Można wliczać wydatki prywatne do kosztów kwalifikowanych Nieprzewidziane wydatki – do 10% wartości całkowitych kosztów inwestycji Dostosowanie cen – tylko przy cenach nominalnych (bieżących) Wykazuje się zarówno koszty kwalifikowane jak i niekwalifikowane (zakup gruntu powyżej 10%, wykraczające poza zakres kwalifikowany w ramach priorytetu)

18 H. Plan finansowania H.2. Całkowite planowane zasoby i planowany wkład z funduszy Wartość kwalifikowalna (niezdyskontowana) - spójna z H.1 Luka w finansowaniu (%) - spójna z E.1 Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi priorytetowej” (art. 41 ust. 2) – max wydatki kwalifikowane Stopa współfinansowania osi priorytetowej (%) Wkład wspólnotowy = (3) * (4) ! W przypadku innego poziomu dofinansowania dla działania, niż dla priorytetu, we wniosku wpisuje się stopę dofinansowania dla priorytetu, ale beneficjent otrzymuje wyłącznie tyle, ile wynika ze stopy dla działania

19 H. Plan finansowania H.3. Roczny plan finansowania wkładu wspólnotowego w podziale na lata ma istotne znaczenie z punktu widzenia zasady n+3 / n+2, na tej podstawie prawdopodobnie zostanie określony w decyzji o potwierdzeniu dofinansowania plan dla danego projektu

20 I. Spójność z polityką i prawem wspólnotowym
I.1. Inne źródła finansowania wspólnotowego I.2. Czy projekt podlega procedurze prawnej w zakresie zgodności z prawem wspólnotowym? I.3. Środki upubliczniania informacji I.4. Udział inicjatywy JASPERS w przygotowaniu projektu I.5. Zamówienia publiczne Informacja o już opublikowanych w Dz. Urz. WE

21 J. Poświadczenie właściwej instytucji krajowej
Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe. Beneficjent IW/IP2 IP IZ

22 Załączniki Załączniki wymagane na etapie I (preselekcji)
Załączniki wymagane na etapie II (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie / przekazaniem projektu Komisji Europejskiej) - Załącznik I DEKLARACJA INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNEJ ZA MONITORING OBSZARÓW NATURA 2000 Załącznik II ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

23 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google