Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE ZINTEGROWANE. Zarządzanie współczesną organizacją w perspektywie holistycznej dr Marian Krupa 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE ZINTEGROWANE. Zarządzanie współczesną organizacją w perspektywie holistycznej dr Marian Krupa 2007."— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE ZINTEGROWANE. Zarządzanie współczesną organizacją w perspektywie holistycznej dr Marian Krupa 2007

2 1. Zarządzanie - w poszukiwaniu definicji 2. Zarządzanie jako proces rozwiązywania problemów decyzyjnych 3. Teoria i praktyka zarządzania – dylematy kształcenia menedżerów? 4. Zarządzanie holistyczne – podsumowanie 5. Idea integracji w SAP R/3 6. Udoskonalenie procesu technologiczno-organizacyjnego firmy ALFA – ćwiczenie 1 AGENDA

3 1.Zarządzanie – w poszukiwaniu definicji

4 Zarządzanie Zarządzanie w ujęciu klasycznym rozumiemy jako proces: planowania, organizowania, przewodzenia, kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów. [J. A.F. Stoner, Ch. Wankel (1996), Kierowanie, s. 23.] Zarządzanie– w poszukiwaniu definicji

5 1.Planowanie (Planning) - określenie celów dla firmy/ przedsiębiorstwa 2.Organizowanie (Organizing) - określenie różnych stanowisk, zakres kompetencji i ich odpowiedzialności oraz relacje czy też powiązania pomiędzy nimi 3.Kierowanie (Directing) - wydawanie odpowiednich poleceń, rozkazów 4.Kontrolowanie (Controlling) - sprawdzanie poprzez kontrole budżetów, raportów, wizytacje oraz przegląd sytuacji obejmującej wykonywanie wydawanych poleceń służbowych i osiąganych wytyczonych wcześniej celów 5.Zatrudnianie (Staffing) -rekrutacja i szkolenie personelu Bardziej rozbudowane zestawienie głównych funkcji zarządzania proponuje M. Archer Zarządzanie– w poszukiwaniu definicji

6 W prakseologii (nauka o sprawnym działaniu) określamy zarządzanie jako działanie umożliwiające człowiekowi gospodarowanie zgodnie z zasadą efektywności i skuteczności. Zasada racjonalności ekonomicznej! Zarządzanie– w poszukiwaniu definicji

7 M.P. Follet stwierdza, że istotą zarządzania jest to, że: Menedżerowie osiągają cele organizacji powodując wykonanie potrzebnych zadań przez innych, nie zaś drogą wykonania ich przez nich samych [1]. [1] J. A.F. Stoner, Ch. Wankel (1996), op. cit., s. 23. Zarządzanie– w poszukiwaniu definicji

8 W szerszym wymiarze możemy przedstawić zarządzanie jako: proces osiągania celów organizacyjnych z ludźmi, poprzez ludzi i dla ludzi [1]. [1] J. A.F. Stoner, Ch. Wankel (1996), op. cit., s. 23. Zarządzanie– w poszukiwaniu definicji

9 Zarządzanie jest to sztuka wytworzenia towarów i usług z pomocą zasobów ludzkich i materialnych [1]. Henry M. Boettinger: zarządzanie jest sztuką, porządkowaniem chaosu. Według niego, malarstwo czy poezja (albo jakakolwiek inna dziedzina sztuki i literatury) wymaga trzech składników: wizji artysty, znajomości rzemiosła, skutecznego komunikowania się. Pod tymi względami zarządzanie jest sztuką, gdyż wymaga tych samych składników [2]. [1] M. Archer (1982), op. cit., s. 450. [2] J. A.F. Stoner, Ch. Wankel (1996), op. cit, s. 39. Zarządzanie– w poszukiwaniu definicji

10 Innym wyznacznikiem istoty zarządzania jest umiejętność tworzenia tzw. wartości dodanej. To co stanowi o istocie pojęcia zarządzanie biznesem jest to działalność tworząca wartość dodaną, zysk. Inaczej, różne przejawy ludzkiej działalności w społeczeństwie wytwarzałyby znacznie mniej niż to co uzyskujemy obecnie [1]. [1] J. A.F. Stoner, Ch. Wankel (1996), op. cit, s. 39. Zarządzanie– w poszukiwaniu definicji

11 ...czy też jako proces umożliwiający tworzenie się synergii organizacyjnej. 2+2 = 5 Zarządzanie– w poszukiwaniu definicji

12 Panowaniem nad różnorodnością i przekształcaniem potencjalnego konfliktu we współpracę [Koźmiński], Dyrygowanie wielkimi orkiestrami symfonicznymi [Deming], Inspirowaniem i wzbudzaniem zaufania [Waters], zapewnieniem satysfakcji [Levitt], Dostarczeniem jakości [Feigenbaum]. Zarządzanie– w poszukiwaniu definicji oraz:

13 Zarządzanie - wędrówkę przez chaos... [Koźmiński] lub procesem porządkowania chaosu... [Kuc] Zarządzanie– w poszukiwaniu definicji

14 proces decyzyjny Zarządzanie organizacją stanowi proces decyzyjny występujący zawsze w warunkach pewności, ryzyka i niepewności. Zarządzanie– w poszukiwaniu definicji

15 2. Zarządzanie jako proces rozwiązywania problemów decyzyjnych

16 Na pytanie, czym jest zarządzanie padają różne odpowiedzi [1] : dla cybernetyka zarządzanie to sterowanie procesami zachodzącymi w organizacji dla socjologa - to przede wszystkim władza nad osobami wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, urzędu itp. w klasycznej teorii organizacji zarządzanie widziane jest jako zbiór funkcji kierowniczych, spośród których najczęściej wymienianymi są: planowanie, organizowanie, koordynacja, motywowanie i kontrola. Jednak na pytanie: co robią zarządzający, wszyscy zgodnie odpowiadają: podejmują decyzje. [1] A, K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 88. Zarządzanie– rozwiązywanie problemów

17 Decyzje... W literaturze z zakresu zarządzania role decyzyjne menedżera uważa się za najważniejsze. Występują one przed rolami informowania (komunikowania) i rolami interpersonalnymi. (...) Nowoczesne zarządzanie można więc bez większego uproszczenia rozpatrywać jako jeden ciąg decydowania i tworzenia warunków skutecznej realizacji decyzji [1]. [1] J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995, s. 126-127. Zarządzanie – rozwiązywanie problemów

18 Decydowanie jest istotną powinnością każdego kierownika. Często wręcz utożsamia się je z zarządzaniem. Taką opinię wyraził H. Simon, laureat nagrody Nobla za prace o zarządzaniu [1]. [1] Z. Mikołajczyk, K. Zimniewicz,: B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998, s. 157. Zarządzanie – rozwiązywanie problemów Decyzje...

19 Decyzje menedżerskie a ryzyko Menedżerowi nigdy nie uda się ustalić wszystkich faktów, które powinien znać. Większość decyzji musi opierać się na wiedzy niepełnej: albo z powodu niedostępności informacji, albo dlatego, że jej zdobycie wymagałoby za dużo czasu i pieniędzy [1]. P. Drucker [1] A. Peszko, A. Gazda, Podstawy zarządzania, WSIiZ, Rzeszów 2000, s. 81. Zarządzanie – rozwiązywanie problemów

20 Proces podejmowania decyzji Proces podejmowania decyzji [1] 1.Rozpoznanie problemu (P), 2.Ustalenie wariantów rozwiązania problemu (wariantów wyboru) (W) oraz rozwiązań alternatywnych (A), 3.Przewidywanie i ocenę ewentualnych wyników każdego z wariantów (O), 4.Wybór ostatecznej decyzji (D), 5.Wydanie decyzji. [1] J. Tragalski: A. Stabryła, J. Trzcieniecki (red.), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1986, s. 204. Zarządzanie – rozwiązywanie problemów

21 Proces podejmowania decyzji Proces podejmowania decyzji [1] [1] J. Tragalski: A. Stabryła, J. Trzcieniecki (red.), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1986, s. 204. Zarządzanie – rozwiązywanie problemów P AD WO

22 Proces podejmowania decyzji c.d. Proces podejmowania decyzji c.d. [1] 1.Obserwacja 2.Formalne rozpoznanie 3.Interpretacja-diagnoza 4.Definiowanie 5.Określenie celu(ów) 6.Określenie wariantów 7.Oszacowanie poszczególnych wariantów 8.Wybór wariantu 9.Realizacja 10.Monitorowanie [1] W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001, s. 18-19. Zarządzanie – rozwiązywanie problemów

23 Proces podejmowania decyzji Proces podejmowania decyzji [1] 1.Obserwacja – Proces decyzyjny zaczyna się w momencie uświadomienia sobie potrzeb, które trzeba zaspokoić. Może to być wynik intuicji, szczęśliwego zbiegu okoliczności lub żmudnej pracy analitycznej czy badawczej. 2.Formalne rozpoznanie – Sformułowanie zadania lub celu, który ma być osiągnięty. Jest to wynik uświadomienia sobie, że problem nie może być zignorowany. [1] W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001, s. 18-19. Zarządzanie – rozwiązywanie problemów

24 3. Interpretacja-diagnoza – Sformułowanie zadania lub celu, który ma być osiągnięty. Jest to wynik uświadomienia sobie, że problem może być zignorowany. 4. Definiowanie – Na tym etapie następuje wyjaśnienie wszystkich niejasności, określenie ograniczeń i próba formalizacji opisu sytuacji decyzyjnej. [1] M. Bielski, Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 253. Zarządzanie – rozwiązywanie problemów Proces podejmowania decyzji Proces podejmowania decyzji [1]

25 5. Określenie celu(ów) – Ustalenie, co ma zostać osiągnięte w wyniku realizacji decyzji. 6. Określenie wariantów – Rozważenie różnych sposobów podejścia do rozwiązywania sytuacji problemowej. 7. Oszacowanie poszczególnych wariantów – Dokonuje się tego pod kątem stopnia osiągnięcia celu i wynikającej stąd satysfakcji. Zarządzanie – rozwiązywanie problemów Proces podejmowania decyzji Proces podejmowania decyzji [1]

26 8. Wybór wariantu – Proces oparty na indywidualnym, często subiektywnym wartościowaniu. W przypadku podmiotu decyzyjnego wybór wariantu jest rezultatem dyskusji, negocjacji itp. 9. Realizacja – Etap decydujący o ostatecznym powodzeniu wdrożenia; jego skuteczność zależy przede wszystkim od umiejętności i możliwości decyzyjnych decydenta. Zarządzanie – rozwiązywanie problemów Proces podejmowania decyzji Proces podejmowania decyzji [1]

27 10. Monitorowanie – Pozwala ocenić trafność podjętych decyzji i ewentualne bieżące ich korygowanie, a w przypadku niedostatecznych wyników – wycofanie się. Zarządzanie – rozwiązywanie problemów Proces podejmowania decyzji Proces podejmowania decyzji [1]

28 Schemat procesu decyzyjnego prowadzącego do aktu zakupu. SPP, Rzeszów. Cyt za: M. Sołtysiak, Proces podejmowania decyzji przez konsumenta na przykładzie zakupu samochodu, w: K. Jaremczuk, Człowiek w procesie gospodarowania, Rzeszów 1998, s. 285. Zarządzanie

29 Zarządzanie= procesem podejmowania decyzji w warunkach pewności, ryzyka i niepewności w celu realizacji założeń strategicznych przedsiębiorstwa (efektywnie i skutecznie) poprzez funkcje planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania. Zarządzanie – rozwiązywanie problemów

30 3. Teoria i praktyka zarządzania – dylematy kształcenia menedżerów?

31 Czyż nie jest prawdą, że sto lat nauki w niebiańskim raju nie dorównuje jednemu dniu pracy na ziemskim świecie. mądrość japońska Teoria i praktyka zarządzania

32 Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa; praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego Mądrość potoczna Teoria i praktyka zarządzania

33 Teorie ekonomiczne, których uczyłem, miały być kluczem do rozwiązania wszelkich problemów. Życie jednak wyglądało inaczej. Sala wykładowa wydawał mi się kinem: na ekranie dobro zwycięża, ale kiedy film się kończy, to okazuje się, że w rzeczywistości jest na odwrót. Yunnus Teoria i praktyka zarządzania

34 Bez względu na to, w jakim stopniu uważają się za pragmatyków, bez względu na to, jak widzą siebie kierownicy tkwiący w rzeczywistości - wszyscy posługują się teoriami. R.A. Webber, 1996, s. 12 Teoria i praktyka zarządzania

35 W jakim stopniu tzw. teoria wspiera praktykę zarządzania? Teoria i praktyka zarządzania

36 4. Zarządzanie holistyczne - podsumowanie

37 Model: Zarządzanie zintegrowane i holistyczne

38 otoczenie polityczno-prawne otoczenie konkurencyjne otoczenie społeczno-kulturowe otoczenie makroekonomiczne otoczenie ekologiczne otoczenie techniczne OTOCZENIE MODEL ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANEGO KLIENCI PARTNERZY PRACOWNICY ZARZĄD DOSTAWCY SPOŁECZNOŚĆ URZĘDY MEDIA AKCJONARIUSZE ORG. CHARYT. Perspektywa systemowa WARTOŚĆ Wartość ekonomiczna Wartość autoteliczna

39 Jakość zarządzania marketingowego, finansami, produkcją, zasobami ludzkimi itd. jest tak naprawdę określona poprzez jakość wzajemnej integracji - zarządzania holistycznego. Zarządzanie holistyczne Integracja i holizm

40 5. Idea integracji w SAP R/3

41 Platforma integracyjna Integracja w SAP R/3

42 Platforma integracyjna Integracja w SAP R/3

43 przykład : Integracja funkcji logistycznych i finansowych

44 Pytania ?

45 6. Udoskonalenie procesu technologiczno- organizacyjnego firmy ALFA – ćwiczenie 1

46 Udoskonalenie procesu

47 ZADANIE Przy pomocy wybranej koncepcji zarządzania dokonaj zmian w procesie produkcji firmy Alfa 1. Cele zmian organizacyjnych – założenia strategiczne: Uzyskanie najmniejszej wartości kosztów produkcyjnych na wytworzenie 1 szt. danego wyrobu, czyli Kp > min UWAGA: ograniczenie wykonania zadania: - utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia i wyposażenia (uzasadnij ewentualne inwestycje) - poziom zapasów między stanowiskami powinien być zerowy 2. Przedstaw wszystkie możliwe strategie zmian 3. Przedstaw obliczenia nowego procesu pracy 4. Przedstaw graficznie nowy model produkcyjny

48 Podsumowanie Procesy obecne Ocena wartości (sprawności) Procesy przyszłe Ocena wartości (sprawności) Procesy potencjalne

49 LITERATURA H. Steinmann, G. Schreyögg, Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995. L.H. Haber, Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995. A. Peszko, A. Gazda, Podstawy zarządzania, WSIiZ, Rzeszów 2000. A, K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. A.K. Koźmiński, K. Obłój, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989. J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995. A. Stabryła, J. Trzcieniecki (red.), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1986. M. Bielski, Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE ZINTEGROWANE. Zarządzanie współczesną organizacją w perspektywie holistycznej dr Marian Krupa 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google