Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Robert Godek Starosta Strzyżowski SAMORZĄD POWIATOWY JAKO WYRAZ TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Robert Godek Starosta Strzyżowski SAMORZĄD POWIATOWY JAKO WYRAZ TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ."— Zapis prezentacji:

1

2 Robert Godek Starosta Strzyżowski SAMORZĄD POWIATOWY JAKO WYRAZ TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ

3 Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz tożsamości lokalnej Polski samorząd terytorialny ukształtowany został na podstawie rodzimej tradycji administracyjnej w okresie tworzenia podstaw demokratycznej III Rzeczypospolitej. Wybory do nowopowołanych Rad Gmin były pierwszymi po II wojnie światowej wolnymi wyborami i odbyły się 27 maja 1990 r.

4 Powstały wówczas samorząd gminny poprzez wyłonienie autentycznej reprezentacji mieszkańców w Radzie Gminy oraz jej organu wykonawczego – Zarządu Gminy dysponujących budżetem gminy – czyli środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację przypisanych zadań, stał się rzeczywistym kreatorem zmian w społeczności lokalnej Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz tożsamości lokalnej

5 Z punktu widzenia historycznego powstałe gminy były kontynuacją utworzonych w 1973 r. gmin zbiorowych – wcześniej bowiem istniały gminy jednostkowe – każda miejscowość stanowiła odrębną jednostkę administracyjną – ta struktura istnieje do dzisiaj np.. Na Słowacji

6 W 1999 r. gdy powstały samorządowe powiaty i województwa gminy zbiorowe były już okrzepłymi i utrwalonymi w świadomości społecznej organizmami administracyjnymi Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości

7 Samorządy powiatowe powstawały w odpowiedzi na znaczne zapotrzebowanie społeczne, wiele społeczności gminnych podejmowało liczne zabiegi w celu utworzenia powiatu, najczęściej nawiązującego swoim terytorium do tych funkcjonujących przed 1975 r. Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz tożsamości lokalnej

8 Wśród najważniejszych zadań samorządu powiatowego znalazły się m.in. zadania w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, dróg publicznych, kultury, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu i wiele innych Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz tożsamości lokalnej

9 Podobnie jak w przypadku samorządów gminnych powiaty jako struktury samorządowe dysponują organem stanowiącym, jakim jest Rada Powiatu, organem wykonawczym, jakim jest Zarząd Powiatu oraz samodzielnym budżetem Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz tożsamości lokalnej

10 Szczególną kompetencją powiatów stało się utworzenie powiatowej administracji zespolonej; w skład powiatu w 1999 r. weszły nie tylko jednostki organizacyjne samorządu, ale również powiatowe inspekcje, służby i straże, tj. Komendy Powiatowe Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcja Sanitarna i Weterynaryjna oraz Nadzoru Budowlanego, nad którymi nadzór sprawuje Starosta, Zarząd Powiatu wykonuje swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego, centralnego urzędu całej administracji powiatowej Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz tożsamości lokalnej

11 Funkcje kontrolne i nadzorcze w stosunku do wszystkich szczebli samorządu pełni wojewoda, w zakresie gospodarki finansowej Regionalna Izba Obrachunkowa, działalność samorządów poddana jest też kontroli wielu innych instytucji kontrolnych, kontrolę wewnętrzną pełnią funkcjonujące w Radach Komisje Rewizyjne Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz tożsamości lokalnej

12 Powstały w 1999 r. Powiat Strzyżowski zajmuje obszar 503 km 2, w 2001 r. mieszkało na tym terenie mieszkańców, tworzy go pięć gmin zbiorowych powstałych na obszarach dawnych gromad w 1973 r., jedno miasto Strzyżów. Tradycyjnie jest to typowy dla Podkarpacia obszar rolniczy z funkcjami przemysłowymi Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz tożsamości lokalnej

13 Dla powstałego samorządu koniecznym stało się opracowanie nowych zasad funkcjonowania w sytuacji, w której nie było aktualnych wzorców – należało m.in.. skonstruować pierwszy budżet, ustalić wszystkie akty prawa miejscowego, w tym statut powiatu i regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego, znaleźć siedziby dla nowych urzędów i instytucji Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz tożsamości lokalnej

14 Powiat Strzyżowski położony jest w obszarze problemowym środkowo – zachodnim województwa podkarpackiego, charakteryzującym się wg Strategii rozwoju województwa podekarpackiego dominacją obszarów wiejskich oraz wieloma barierami wewnętrznymi utrudniającymi jego rozwój

15 Pod względem rozwoju gospodarczego Powiat Strzyżowski zajmuje niską pozycję konkurencyjną na tle innych powiatów Województwa Podkarpackiego PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU (1) WYSOKA ZŁ RZESZÓW (MIASTO) KROSNO (MIASTO) POW. MIELECKI POW. DĘBICKI POW. STALOWOWOLSKI POW. JASIELSKI ŚREDNIA ZŁ POW. KROŚNIEŃSKI POW. SANOCKI POW. JAROSŁAWSKI POW. LEŻAJSKI POW. ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI NISKA POW. RZESZOWSKI POW. PRZEWORSKI POW. PRZEMYSKI TARNOBRZEG (MIASTO) POW. TARNOBRZESKI POW. ŁAŃCUCKI PRZEMYŚL (MIASTO) POW. KOLBUSZOWSKI POW. BIESZCZADZKI POW. STRZYŻOWSKI POW. BRZOZOWSKI POW. NIŻAŃSKI POW. LUBACZOWSKI STOPA BEZROBOCIA (2)

16 poza rolnictwem indywidualnymw rolnictwie indywidualnymbezrobotnipozostali Największa grupa ludności Powiatu związana jest z rolnictwem. W r było to osób, w tym roku 8935 osób pracowało na terenie Powiatu poza rolnictwem indywidualnym a 5858 było zarejestrowanych jako bezrobotne Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości

17 Bezrobocie jest niewątpliwie największym problemem społecznym Powiatu w ciągu ostatniego dziesięciolecia Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości 17,40% 18,10% 15% 13,10% 10,40% 10,30% 13,20% 14,90% 16% 15,70% 14,30% 6,50% 12,50% 16,90% 17,30% 16,20% 14,50% 12,30% 14,60% 17% 17,90% 16,90% 15,30% 13,50% 7,00% 20% 19,80% 18,70% 17,10% 15,30% 19% 17,90% 17,80% 19,70% 16,40% 13,30% 6,60%

18 Udział podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby ludności jest w powiecie stosunkowo niski w odniesieniu do udziału wojewódzkiego i ogólnokrajowego 7,92 5,9 4, PolskaWojewództwoPowiat Wykres nr 8 - Udział podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w stosunku do liczby ludności w 1999 r. udział podmiotów gospodarczych Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości

19 Jednym z największych sukcesów naszej społeczności ostatnich kilkunastu lat jest wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych, dzięki którym w znacznym stopniu łagodzone są skutki bezrobocia na tym terenie Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości Liczba podmiotów gospodarczych

20 Podmioty gospodarcze zlokalizowane w powiecie działają w różnych branżach. Najwięcej zarejestrowanych podmiotów w zdecydowanej większości prywatnych funkcjonuje w handlu, następnie w budownictwie i przemyśle Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwoPrzemysł BudownictwoHandel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i łącznośćObsługa nieruchomości i firm Wycinek 7Edukacja Ochrona zdrowia i opieka społecznaHotele i restauracje Pośrednictwo finansowePozostali

21 Aktywność gospodarcza przekłada się na wzrastającą liczbę osób pracujących na terenie powiatu – dane wg informacji własnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości Liczba pracujących na terenie powiatu

22 Pod względem liczby pracujących najwięcej osób zatrudniają firmy prowadzące działalność produkcyjną, następnie działające w handlu, edukacji, opiece społecznej i ochronie zdrowia oraz budownictwie Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwoDziałalność produkcyjna BudownictwoHandel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i łącznośćObsługa nieruchomości i firm Administracja publiczna i obrona narodowaEdukacja Ochrona zdrowia i opieka społecznaHotele i restauracje Pośrednictwo finansowePozostali

23 W roku 2002 Rada Powiatu przyjęła Strategię rozwoju powiatu strzyżowskiego na lata 2002 – 2010, wyznaczając m.in. mocne i słabe strony powiatu, strategiczne pola rozwoju, kierunki zmian i oczekiwane priorytety rozwoju WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W LATACH Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości

24 Wyznaczone w wizji rozwoju powiatu strzyżowskiego pola strategiczne rozwoju powiatu stanowią komplementarną całość i odpowiadają potrzebom społecznym występującym na tym terenie Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości Rolnictwo, turystyka i agroturystyka Edukacja ogólna, zawodowa i menedżerska Infrastruktura komunikacyjna i ochrona środowiska Inicjatywy lokalne i współpraca regionalna Gospodarka i przedsiębiorczość

25 Strategia rozwoju powiatu dostosowana jest również do potencjałów rozwojowych występujących na tym terenie – jednym z nich jest turystyka i rekreacja Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości

26 Jednym z najważniejszych atutów powiatu strzyżowskiego są jego walory przyrodniczo – krajobrazowe – ponad 80% obszaru powiatu objęte jest różnymi formami ochrony przyrody Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości

27 Na tym terenie zachowały się do dzisiaj unikalne elementy dziedzictwa kulturowego – m.in.. włączone do szlaku architektury drewnianej obiekty sakralne Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości

28 Pojawiają się też w ostatnim okresie nowe elementy mogące tworzyć wkrótce produkt turystyczny powiatu – powyżej wykopaliska odtwarzające zarys ruin zamczyska średniowiecznego w Czudcu Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości

29 Ciekawostką są obiekty fortyfikacyjne – schrony kolejowe z okresu II wojny światowej w Stępinie i Strzyżowie – z roku na rok lepiej przygotowane dla turystów i zwiedzających Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości

30 Instrumentem w realizacji zadań samorządu powiatowego jest budżet powiatu, którego dochody w 2000 r. przedstawiały się następująco Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości

31 Po stronie wydatkowej w tym roku budżet mojego powiatu zaś wyglądał w ten sposób Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości

32 Środki finansowe w budżecie samorządowym, złożone wnioski do programów pomocowych (PAOW, SAPARD, PHARE), rezerwy celowe w budżecie państwa pozwoliły naszemu samorządowi na realizację wielu zadań prorozwojowych Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości

33 Ćwiczenie: -kwota nadwyżki – zł, -Potrzeby: --drogi powiatowe 25 mln zł, 1km ok Zł, -Budynki oświatowe: 4 mln zł, 1 zadanie ok zł, -Szpital powiatowy – 4 mln zł – 1 zadanie zł, -Wnioski organizacji pozarządowych – remonty zabytkowych kościołów – ogółem wnioski na zł, jedno zadanie ok zł, działalność zespołów muzycznych (3)– zł, stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych Zł, -Uruchomienie nowego wydziału programów pomocowych w Starostwie zł, -Organizacja imprez kulturalnych przez cały rok przez powiat – zł, Robert Godek Starosta Strzyżowski Samorząd powiatowy jako wyraz lokalnej tożsamości


Pobierz ppt "Robert Godek Starosta Strzyżowski SAMORZĄD POWIATOWY JAKO WYRAZ TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google