Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄD TERYTORIALNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄD TERYTORIALNY."— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄD TERYTORIALNY.

2 GMINA- ORGANY. Organ stanowiący i kontrolny- Rada Gminy
Kadencja 4 lata, licząc od dnia wyborów( odwołanie organu stanowiącego przed upływem kadencji może nastąpić w drodze referendum lokalnego) SKŁAD - radni w liczbie: 15 w gminach do mieszkańców 21 w gminach do mieszkańców 23 w gminach do mieszkańców 25 w gminach do mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych. - przewodniczący i jeden do trzech wiceprzewodniczących; wybrani przez radę gminy , ze swego grona bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym( odwołanie wymaga tej samej większości, na wiosek co najmniej 1/ 4 ustawowego składu rady).

3 GMINA – ORGANY. KOMPETENCJE
Organ stanowiący i kontrolny- Rada Gminy. KOMPETENCJE Domniemanie kompetencji: do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej - wyłączna właściwość organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego obejmuje m. in: - uchwalanie statutu jednostki i aktów prawa miejscowego - uchwalanie budżetu jednostki , rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nieudzielania organowi wykonawczemu absolutorium z tego tytułu - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych oraz ich finansowania - podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach ustawowych podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu ( m. in. dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, emitowania obligacji, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni). oraz m.in. - uchwalanie stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4 GMINA- ORGANY. Organ wykonawczy- wójt( burmistrz, prezydent miasta)
nazewnictwo: wójt- gminy wiejskie burmistrz- miasto prezydent- miasto powyżej mieszkańców, a także miasta , w których przed wejściem w życie ustawy o samorządzie gminnym działał prezydent ( miasta powyżej mieszkańców i miasta będące siedzibą wojewódzkiej rady narodowej) - funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie, członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem, zatrudnieniem w administracji rządowej, mandatem posła lub senatora.

5 GMINA- ORGANY. Organ wykonawczy- wójt( burmistrz , prezydent miasta)
Wybór: wójt( burmistrz, prezydent miasta) wybierany jest w wyborach bezpośrednich. KADENCJA kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy. Po upływie kadencji pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

6 GMINA- ORGANY. Organ wykonawczy- wójt ( burmistrz, prezydent miasta)
GŁÓWNE KOMPETENCJE Wójt( zarząd powiatu, zarząd województwa) m. in: -wykonuje uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu i zadania jednostki określone przepisami prawa - przygotowuje projekty uchwał organu stanowiącego -gospodaruje mieniem jednostki samorządu -wykonuje budżet jednostki samorządu - zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych - w sprawach niecierpiących zwłoki wydaje przepisy porządkowe Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz kieruje urzędem gminy, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników jest organem wydającym decyzje administracyjne w rozumieniu KPA Na wiosek wójta( starosty powiatu, marszałka województwa) organ stanowiący jednostki samorządu powołuje skarbnika jednostki( głównego księgowego budżetu jednostki ) w przypadku gminy i powiatu także sekretarza gminy lub powiatu.

7 POWIAT- ORGANY. Organ stanowiący i kontrolny- Rada Powiatu. KADENCJA
trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów ( odwołanie organu stanowiącego przed upływem kadencji może nastąpić w drodze referendum lokalnego) SKŁAD: - radni w liczbie: 15 w powiatach liczących do mieszkańców oraz po 2 na każde kolejne rozpoczęte mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radych - przewodniczący i jeden lub dwóch wiceprzewodniczących: wybrani przez radę powiatu ze swojego grona, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym( odwołanie wymaga tej samej większości , na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady)

8 POWIAT- ORGANY Organ stanowiący i kontrolny- Rada Powiatu KOMPETECJE
Wybór i odwołanie organu wykonawczego : zarządu powiatu wyłączna właściwość organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego obejmuje m. in: - uchwalanie statutu jednostki i aktów prawa miejscowego - uchwalanie budżetu jednostki , rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nieudzielania organowi wykonawczemu absolutorium z tego tytułu - uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych oraz ich funansowania - podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach ustawowych podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu ( m. in. dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, emitowania obligacji, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni). oraz m. in - uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego -uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

9 POWIAT- ORGANY Organ wykonawczy- zarząd powiatu SKŁAD ZARZĄDU:
- od 3 do 5 osób - starosta jako przewodniczący zarządu, wicestarosta, oraz pozostali członkowie - członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

10 POWIAT- ORGANY Organ wykonawczy- zarząd powiatu KADENCJA:
zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu powiatu. GŁÓWNE KOMPETENCJE: zarząd powiatu m. in: -wykonuje uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu i zadania jednostki określone przepisami prawa - przygotowuje projekty uchwał organu stanowiącego -gospodaruje mieniem jednostki samorządu -wykonuje budżet jednostki samorządu - zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych -w sprawach niecierpiących zwłoki wydaje przepisy porządkowe

11 POWIAT- ORGANY Organ wykonawczy- zarząd powiatu
Marszałek województwa( starosta powiatu) - przewodniczy zarządowi jednostki samorządu - organizuje pracę zarządu i starostwa( urzędu marszałkowskiego) kieruje bieżącymi sprawami powiatu , oraz reprezentuje powiat na zewnątrz, -jest kierownikiem starostwa powiatowego ( urzędu marszałkowskiego)oraz zwierzchnikiem służbowym jego pracowników i kierownikiem jednostek organizacycjnych samorządu( starosta jest także zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży) - jest organem wydającym decyzje administracyjne w rozumieniu KPA -decyzje wydawane przez zarząd województwa z zakresu administracji publicznej podpisuje marszałek województwa w decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu , którzy brali udział w wydaniu decyzji.

12 WOJEWÓDZTWO- ORGANY Organ stanowiący i kontrolny- sejmik województwa
Kadencja 4 lata, licząc od dnia wyborów ( odwołanie organu stanowiącego przed upływem kadencji może nastąpić w drodze referendum lokalnego) SKŁAD - radni w liczbie: 30 w województwach liczących do mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte mieszkańców -przewodniczący oraz nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących: wybierani przez sejmik województwa, ze swojego grona, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym( odwołanie wymaga tej samej większości, na wiosek co najmniej 1/ 4 ustawowego składu rady)

13 WOJEWÓDZTWO- ORGANY Organ stanowiący i kontrolny- sejmik województwa
Wybór i odwołanie organu wykonawczego : zarządu województwa. wyłączna właściwość organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego obejmuje m. in: - uchwalanie statutu jednostki i aktów prawa miejscowego - uchwalanie budżetu jednostki , rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nieudzielania organowi wykonawczemu absolutorium z tego tytułu - podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach ustawowych podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu ( m. in. dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, emitowania obligacji, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni). oraz m. in - uchwalanie strategii rozwoju województwa - uchwalanie „ Priorytetów współpracy zagranicznej województwa” - podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej.

14 WOJEWÓDZTWO- ORGANY Organ wykonawczy- zarząd województwa
SKŁAD ZARZĄDU: - 5 osób - marszałek województwa, jako jego przewodniczący , wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie - członkostwa w zarządzie województwa niemożna łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego, oraz zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

15 WOJEWÓDZTWO- ORGANY Organ wykonawczy- zarząd województwa
-wykonuje uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu i zadania jednostki określone przepisami prawa - przygotowuje projekty uchwał organu stanowiącego -gospodaruje mieniem jednostki samorządu wykonuje budżet jednostki samorządu w sprawach niecierpiących zwłoki wydaje przepisy porządkowe Marszałek województwa - przewodniczy zarządowi jednostki samorządu - organizuje pracę zarządu i starostwa( urzędu marszałkowskiego) kieruje bieżącymi sprawami powiatu , oraz reprezentuje powiat na zewnątrz, -jest kierownikiem starostwa powiatowego ( urzędu marszałkowskiego)oraz zwierzchnikiem służbowym jego pracowników - jest organem wydającym decyzje administracyjne w rozumieniu KPA -decyzje wydawane przez zarząd województwa z zakresu administracji publicznej podpisuje marszałek województwa w decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu , którzy brali udział w wydaniu decyzji.

16 2)M. Droba: Podstawy Prawa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008r.
Bibliografia: 1)K. Czajkowska- Matosiuk: Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 1, wydanie 2 C. H. Beck Warszawa 2008. 2)M. Droba: Podstawy Prawa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008r.


Pobierz ppt "SAMORZĄD TERYTORIALNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google