Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility 2004 1 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility 2004 1 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Działanie 4.7 Analiza struktur w polskich i niemieckich służbach skarbowych i celnych Henning Erbe, Monachium, urzędnik służby celnej w stanie spoczynku Jochen Vierheilig, Drezno, landtag saksoński

2 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Serdecznie witamy Sprawy organizacyjne Harmonogram Przedstawienie uczestników

3 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Zadanie Zalecenia dotyczące przyszłych struktur organizacyjnych Raport i ocena warsztatu

4 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Zagadnienia podstawowe Jak powinna wyglądać organizacja/struktura administracji, aby była ona odporna na korupcję? Co zrobiły Polska, Niemcy i inne kraje, aby osiągnąć ten cel? Jakie zalecenia istnieją w tym zakresie np. ze strony organizacji międzynarodowych?

5 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Program rządowy w zakresie walki z korupcją Strategia antykorupcyjna, 1 etap: 2002 – 2004 Strategia antykorupcyjna, 2 etap: 2005 – 2009 oAnaliza NIK oLista niedociągnięć za duży zakres kompetencji pojedynczego urzędnika/pracownika za duża uznaniowość nie zwracanie uwagi na dokumentację i zgłoszenia niewystarczająca kontrola wewnętrzna nierówny dostęp do informacji brak odpowiedzialności osobistej brak rozwiązań antykorupcyjnych zbyt duża zależność od usługodawców zewnętrznych omijanie kontroli państwowych konflikt interesów

6 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Uwagi kontrolne Najwyżej Izby Kontroli (NIK) (Threat of Corruption..., summery 2003) Administracja skarbowa oskomplikowane regulacje prawne ozbyt powszechna praktyka udzielania upustów podatkowych Administracja celna owadliwe zorganizowanie procedur służbowych oniedostateczne wyposażenie materialne oniedostateczny nadzór służbowy Rozmowa w NIK r.

7 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Acquis Communautaire UE Projekty (blueprints) administracji celnych onr 1 Ustawodawstwo onr 2 Organizacja i zarządzanie onr 3 Human Resource Management onr 4 Customs Ethics onr 5 Szkolenia onr 6 Revenue Collection onr 7 Border and Inland Control onr 8 Investigation and Enforcement onr 9 Customs Laboratories onr 10 Infrastructure and Equipment onr 11 Trade Facilitation and Relations with Business onr 12 Transit and Movement of Goods onr 13 Computerisation

8 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Acquis Communautaire UE Blueprint nr 4 Customs Ethics Kwestie dotyczące etyki zawodowej Wymogi organizacyjne i strukturalne osystem kontroli zarządzania osystem rekrutowania personelu osystem wymiany informacji z sądami, prokuratorami i policją oorganizacja systemów i procedur w służbie celnej w celu zminimalizowania okazji do dokonywania oszustw przez personel osystem audytu wewnętrznego osystem dla informatorów umożliwiający przekazywanie wskazówek przez osoby z zewnątrz na temat oszustw i nieprawidłowości, których dopuszczają się pracownicy administracji

9 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Kompendium WCO Integrity Best Practices – WCO 2005 Temat: Reforma i modernizacja zlikwidowanie praktyk przestarzałych i niewydajnych modernizacja i reforma procedur, aby wykluczyć obejścia przykład Polski

10 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Zalecenia OECD w zakresie podejścia do konfliktów interesów w służbie publicznej z 2003r. Cel: owspieranie organów państwowych w zakresie opracowania skutecznych metod obchodzenia się z konfliktami interesów oprzedstawienie sprawdzonych metod Raporty krajów członkowskich dotyczące postępów i stosowania wytycznych OECD

11 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Czyn karalnyPolskaNiemcy Sprzedajność / łapownictwo228, , 334 Przyjmowanie korzyści / wręczanie korzyści228, , 333 Sprzedajność / łapownictwo w obrocie gospodarczym , 300 Zmowy przy przetargach ograniczające konkurencję 296a298 Łapownictwo wyborcze, korumpowanie deputowanych 250a108e, 108b Łapownictwo zagranicznych funkcjonariuszy w służbie publicznej 228wewn. ustawa antykor. Handel wpływami230 Łapownictwo w sporcie zawodowym296b

12 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Przepisy prawa służbowego Ustawa o Służbie Publicznej z r. Ustawa o Służbie Celnej z r. Regulacje dotyczące: odostępu do organów administracji ościeżek kariery zawodowej opraw i obowiązków oetyki zawodowej oprawa dyscyplinarnego ooświaty ouposażenia / płac owykonywania zajęć ubocznych ozwalniania ze stosunku służbowego Wykroczenia służbowe oczęstość występowania korupcji oprzypadki wykryte / niewykryte owalka z korupcją przez centralne jednostki specjalne

13 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) Współpraca przy dochodzeniach / śledztwach Reorganizacja kompetencji

14 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Kontrola skarbowa Ustawa o kontroli skarbowej z r. Nadzór i kontrola omajątku państwowego oprzychodów państwa ozarządzania majątkiem innych organów państwa oobrotu towarowego z zagranicą ouczciwości pracowników służb skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia przepisów antykorupcyjnych (art. 228 – 231 KK) oprzestrzegania obowiązków służbowych administracji skarbowej okomórek administracji skarbowej (kontrola resortowa)

15 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Grupa antykorupcyjna w Ministerstwie Finansów Pismo z r. (prośba o zajęcie stanowiska wobec uwag NIK-u) Analiza sposobu pracy komórek organizacyjnych MF

16 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Decyzja nr 38 szefa służby celnej z r. Powołanie koordynatorów ds. etyki zawodowej Określenie zakresu zadań

17 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Ocena sytuacji w administracji skarbowej Pismo naczelnika wydziału ds. organizacji administracji skarbowej z dnia r. Problematyczne obszary korupcjogenne ozłożoność prawa podatkowego ozbyt mało kontroli oduża uznaniowość w zakresie upustów podatkowych omożliwości manipulowania przy przetwarzaniu danych owiążąca interpretacja prawna podatnika po upływie 4 miesięcy oniskie zarobki pracowników oprzechodzenie szczególnie wykwalifikowanego personelu do sektora prywatnego onieprzestrzeganie zasady wielu par oczu omała liczba wykrytych przypadków oniewystarczająca świadomość łamania prawa u obywateli w zakresie wręczania łapówek przez nich samych

18 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Krytyka Organizacje pozarządowe oFundacja Batorego: znaczna korupcja w urzędach skarbowych i celnych oTransparency International: małe zainteresowanie państwa zwalczaniem korupcji Miesięcznik FORBES (5/2006): analiza ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli polskiej gospodarki

19 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Struktura polskiej i niemieckiej administracji skarbowej Trójetapowość oMinisterstwo MF Federalne Ministerstwo Finansów 16 ministerstw finansów krajów związkowych oOrgany średniego szczebla izby skarbowe, izby celne, organy kontroli skarbowej główne dyrekcje skarbowe oOrgany lokalne: urzędy skarbowe, (główne) urzędy celne Rozszerzenie UE o kraje Europy Wschodniej oLikwidacja urzędów celnych na polskiej granicy zachodniej / niemieckiej granicy wschodniej oRozwój personelu Reorganizacja niemieckiej administracji celnej

20 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Prawne regulacje podrzędne Przepisy wykonawcze w oparciu o uprawnienia ustawowe lub moc organizacyjną Rozporządzenia z mocą ustawy Wytyczne administracyjne Instrukcje służbowe Cel oodciążenie ustawodawcy okorzyści czasowe w administracji oujednolicenie stosowania prawa oograniczenie uznaniowości owzmocnienie zasady równego traktowania obywateli

21 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Audyt wewnętrzny Polska administracja skarbowa ooperacyjna komórka śledcza, jednak ozapewnienie uczciwości / walka z korupcją nie są głównymi akcentami pracy Niemiecka administracja skarbowa owspieranie nadzoru służbowego i merytorycznego okontrole, analizy słabych punktów owykrywanie naruszeń prawa ozalecenia w zakresie działań organizacyjnych i kadrowych

22 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Kontrola zewnętrzna Niemiecka administracja skarbowa ostwierdzenie sytuacji podatkowej oszerokie obowiązki podatnika w zakresie wspierania i powiadamiania organów skarbowych ow przypadku podejrzenia o płacenie łapówek: powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Polska administracja skarbowa

23 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Grupa kontrolna bawarskiej administracji skarbowej Kontrole owszystkich postępowań skarbowych zakończonych przez urząd skarbowy pod określonym aspektem, np. wszystkie zwroty podatku oopracowanie określonych kryteriów Stwierdzenie typowych nieprawidłowości Specjalizacja grupy

24 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Atlas zagrożeń Podstawa: analiza ryzyka Określenie stopni zagrożenia Przypisanie określonej czynności abstrakcyjnej stopniowi zagrożenia

25 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Zasada dwóch / wielu par oczu Decyzja nr 17, Dyrektywa nr 3, RWPK ust. 41, 42 Uczestniczenie innej osoby Współkontrolowanie na płaszczyźnie horyzontalnej Kontrola następcza na płaszczyźnie wertykalnej Stosowanie łączone

26 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Rotacja personelu Decyzja nr 17, Dyr. nr 4, RWPK ust Zmiana kompetencji merytorycznej / miejscowej Zmiana składu zespołu roboczego Przeniesienie posiadacza stanowiska służbowego

27 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Oznaki usiłowania korumpowania ( torowanie drogi - nęcenie) Umizgiwanie się do urzędnika Częste kontaktowanie się, zbędne z merytorycznego punktu widzenia Symulowanie zrozumienia dla przeciążenia pracą Sprowokowanie urzędnika do aktywnego działania i odegrania piłeczki Apelowanie do poczucia odpowiedzialności Wręczanie drobnych upominków, np. kalendarzy, długopisów

28 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Oznaki osobowe Rzucająca się w oczy zażyłość z petentami / osobami składającymi wnioski Zaburzenie równowagi psychicznej z powodu problemów rodzinnych lub finansowych Ewidentnie kosztowna stopa życiowa, której też nie można logicznie wyjaśnić Tzw. ryzykowny sposób życia, np. hazard, uzależnienie od alkoholu Ścisłe prywatne powiązania z osobami albo firmami, z którymi istnieje również kontakt służbowy

29 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Oznaki osobowe Kierowanie kompetencji na własną osobę Przejmowanie klientów, petentów Celowe zaniechanie działań zabezpieczających (rezygnacja z zasady dwóch par oczu) Nadmierne argumentowanie za określonym zleceniem Postawa odmowna przy grożącym przeniesieniu (przyklejenie się do stołka) Izolacja względem innych pracowników, stała obecność, rezygnacja z urlopu

30 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Oznaki osobowe Obstawanie petentów / składających wnioski przy jednym określonym referencie Nagła, nie dająca się wyjaśnić zmiana zdania Wykonywanie niedozwolonej działalności dodatkowej Krążące plotki

31 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Warunki dostępu dla nowych pracowników Obiektywność przy wybieraniu personelu ookreślenie minimalnej przeciętnej stopni na świadectwie / stopni egzaminacyjnych opisemne egzaminy przydatności (egzaminy wstępne) owieloosobowe gremium odpowiedzialne za wybór kandydatów Odrzucenie kandydatów o zbyt wysokich kwalifikacjach

32 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Struktury uposażenia Odpowiednie wynagrodzenie Orientacja: zawody porównywalne

33 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Działania dydaktyczno-szkoleniowe Zawodowe wykształcenie podstawowe oNiemcy korpus oficerów młodszych: 3-letnie studia w wyższej szkole zawodowej –18 miesięcy studium teoretycznego –18 miesięcy praktyk –egzamin częściowy po zakończeniu części podstawowej –kontrola wybranej ścieżki kariery zawodowej na koniec służby przygotowawczej: dyplomowany ekonomista korpus chorążych: 2-letnia służba przygotowawcza –8 miesięcy fachowego studium teoretycznego –16 miesięcy praktycznego kształcenia zawodowego –egzamin częściowy po kursie wprowadzającym –kontrola wybranej ścieżki kariery zawodowej po kursie końcowym oPolska informacje udzielone przez uczestników

34 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Działania dydaktyczno-szkoleniowe Dalsze kształcenie zawodowe oNiemcy zawodowe programy towarzyszące dla wszystkich obszarów administracji skarbowej instytucje szkoleniowe wewnętrzne oraz dla całej administracji oPolska informacje udzielone przez uczestników

35 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Ocena etatów Cele owynagrodzenie posiadacza etatu według wymogów związanych z wykonywaną pracą owspieranie i nagradzanie gotowości pracowników do wydajnej pracy przejęcie bardziej wymagających funkcji umożliwia awans bodziec do ulepszania kwalifikacji powierzenie bardziej odpowiedzialnego stanowiska, tym samym wyrażenie uznania dla wykonanej pracy outworzenie katalogów ocen zapewnia równe stosowanie takich samych kryteriów oceny ow przypadku ogłoszeń o wolne miejsca pracy często decydujący punkt odniesienia w celu określenia profilu wymogów Badania prowadzone w ramach oceny etatów mogą stanowić impuls do przeprowadzenia zmian organizacyjnych

36 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Kalkulacja zapotrzebowania kadrowego Cel ookreślenie liczby etatów i miejsc pracy wymaganych w celu wykonania zadań owyniki nieodzowne w celu planowania kadr i podejmowania decyzji organizacyjnych opodstawa działań budujących i merytorycznych oważna dla statystyk i pracy nad wizerunkiem publicznym Punkt wyjściowy: zadania administracji Metody kalkulacyjne ometoda oparta na miejscu pracy ometoda oparta na wartościach charakterystycznych

37 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Sfera zamówień publicznych Zastosowanie IT Pakt o prawości Wykluczenie skorumpowanych przedsiębiorców (czarna lista)

38 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Unowocześnienie administracji Trzy filary Nowoczesne zarządzanie administracją Zmniejszenie biurokracji E-Government

39 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Nowoczesne zarządzanie administracją / nowy model sterowania Sytuacja wyjściowa oproblemy finansowe organów administracji oprzymus do zorientowania na klienta okoszty połączenia Niemiec oprzymus do działań ekologicznych i gospodarnych Najważniejsze elementy ozorientowanie na wynik ozdecentralizowane kompetencje zasobowe ozarządzanie kontraktami okonkurencja

40 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Public Private Partnership (PPP) Definicja Cel opozyskanie nowych zasobów dla organów administracji oodciążenie budżetów ozysk na czasie w przypadku kompleksowych projektów Obszary zastosowania ozasadniczo wszystkie obszary państwa i administracji oprzykłady opłata za korzystanie z autostrad przez samochody ciężarowe projekty budowy dróg / tunelów działania z zakresu budowy nowych szkół i modernizowania starych zamek miejski w Berlinie wieczyste umowy budowlane ze spółkami prywatnymi wraz z natychmiastowym najmem obiektu (np. szkoły) logistyka ruchomych towarów handlowych

41 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility E-Government / BundOnline 2005 Cel outworzenie federalnej administracji wspieranej przez rozwiązania IT onowe kanały dostępu do urzędów oprzyspieszenie kontaktu z urzędem obardziej przejrzyste procedury oprzyspieszenie modernizacji administracji w krajach UE owyraźne odciążenie finansowe urzędów orozbudowa zgodnie z wymogami europejskiej strategii IKT 2010 Stan obecny oprzestawienie procedur w ponad 100 urzędach federalnych wszystkich resortów oopracowanie standardów uniwersalnych i stabilnych struktur w zakresie E- Government Harmonogram o1 faza: 2000 – 2005 o2 faza: 2005 – 2010

42 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Model Berlin - Spandau Walka z korupcją poprzez orozbudowaną politykę informacyjną wobec pracowników odużą przejrzystość procedur udzielania zamówień publicznych Element podstawowy: model oparty na trzech filarach ogrupa kontrolna ds. zwalczania korupcji ocontrolling w zakresie udzielania zamówień publicznych ozewnętrzny ombudsman (adwokat zaufania)

43 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Zasada Wyjątki Nie wymagające pozwolenia Prezenty niskiej wartości Goszczenie Skutki prawne Przyjmowanie nagród i prezentów

44 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Koordynatorzy ds. etyki zawodowej (PL) Osoby kontaktowe w sprawach prewencji korupcyjnej (D) Polska administracja celna Koordynowanie informacji i dokumentacji Szkolenia Analiza i zwalczanie nieetycznych sposobów zachowania Wspieranie etycznych sposobów zachowania

45 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Współpraca z biurami administracji celnej Współpraca z biurami kontroli wewnętrznej Szerzenie etyki zawodowej poza administracją celną Uczestniczenie w seminariach dot. zagadnień etycznych Współpraca z prasą

46 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Niemiecka administracja celna Partner do rozmów dla zatrudnionych, obywateli, kierownictwa biur Doradztwo, spotkania informacyjne Kontrola przy oznakach korupcji Doradzanie kierownictwu w przypadku podejrzenia o korupcję Doradzanie w zakresie PR

47 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Kodeks Etyki Służby Celnej Służba dla dobra Rzeczypospolitej, demokracji, obywatela Obowiązki elementarne Przyswojenie, stosowanie i przekazywanie wiedzy i zdolności Obowiązek bezstronnego sprawowania urzędu i niewykorzystywania go do własnych potrzeb Obowiązek bezstronności

48 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Kodeks Etyki Funkcjonariusza Służby Celnej Normy określające właściwą postawę funkcjonariusza Służby Celnej Normy chroniące sumienność / uczciwość funkcjonariusza Służby Celnej Normy regulujące relacje funkcjonariuszy Służby Celnej Normy chroniące godność / prestiż zawodowy funkcjonariusza Służby Celnej

49 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Wytyczne rządu federalnego Bądź wzorem: pokaż swoim zachowaniem, że nie tolerujesz ani nie promujesz korupcji Natychmiast odrzucaj próby korumpowania i poinformuj niezwłocznie swoich przełożonych oraz osobę kontaktową w sprawach zwalczania korupcji Jeżeli przypuszczasz, że ktoś chce Cię poprosić o faworyzowanie niezgodne z obowiązkami, postaraj się o to, by pozyskać kolegę jako świadka Pracuj tak, żeby w każdej chwili można było sprawdzić Twoją pracę…

50 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Zwróć uwagę na oddzielenie służby od życia prywatnego. Sprawdź, czy Twoje prywatne interesy mogą prowadzić do kolizji z Twoimi interesami służbowymi Wspieraj swą placówkę służbową w wykrywaniu i wyjaśnianiu korupcji. Poinformuj swoich przełożonych i osobę kontaktową ds. zwalczania korupcji w przypadku wystąpienia oznak zachowania korupcyjnego Wspieraj swą placówkę służbową w rozpoznawaniu błędnych struktur organizacyjnych sprzyjających korupcji Dokształcaj się w zakresie działań antykorupcyjnych

51 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Wytyczne dla przełożonych Przełożony jako wzorzec postępowania Słabe punkty Niewystarczający nadzór służbowy i merytoryczny Ślepe zaufanie do pracowników Rozpoznanie słabych stron charakteru Negatywny przykład przełożonych w zakresie przyjmowania prezentów Brak konsekwencji

52 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Działania przeciw słabym punktom Pouczanie i uwrażliwianie Działania organizacyjne jasna definicja kompetencji decyzyjnych systematyczne uelastycznianie opracowywania procedur wyczerpanie możliwości zasady wielu par oczu profilaktyczna rotacja po upływie 5 lat działania przeciw słabym punktom pouczenie i uwrażliwienie w ramach rozmów z pracownikami działania organizacyjne

53 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Opieka Zwiększona opieka przy podwyższonym zagrożeniu Nieprzerwany dialog z pracownikami Branie pod uwagę służbowych / osobistych problemów pracowników Niedopuszczenie do kolizji interesów Czujność przy przeciążeniu / niedociążeniu pracownika Podwyższona uwaga w przypadku osobistych słabości pracownika Czujność w przypadku wyrażanego niezadowolenia

54 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Nadzór / styl kierowania Wbudowanie mechanizmów kontrolnych Unikanie izolowania / usamodzielniania się poszczególnych pracowników Zwracanie uwagi na oznaki korupcji Kontrole doraźnie w zakresie obszarów uznaniowości Rozmowy z klientelą administracji

55 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Środki / działania techniczne Budynki / pomieszczenia o podwyższonym zapotrzebowaniu na ochronę Kontrole wstępu Obszar IT – ochrona danych Protokołowanie dostępu do danych Zasada czystego biurka (Clean Desk) Zaszeregowanie rzeczy pod zamknięciem Potrzeba ochrony środków komunikacji

56 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility Pozyskiwanie informacji Koordynator ds. etyki zawodowej Gorąca linia telefoniczna Adwokat zaufania (ombudsman) Virtual Letter Box / anonimowa platforma komunikacyjna w każdym przypadku ważna jest jednak: możliwość anonimowego przekazywania informacji


Pobierz ppt "Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce Transition Facility 2004 1 Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google