Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentuje: Jan Kowalski Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentuje: Jan Kowalski Krajowa Izba Doradców Podatkowych"— Zapis prezentacji:

1 Prezentuje: Jan Kowalski Krajowa Izba Doradców Podatkowych
! Doradca podatkowy Szanowni Państwo Zwracamy się do Państwa - osób młodych, które w najbliższej przyszłości będą stały, bądź już stoją u progu wyboru swojej ścieżki zawodowej i życiowej. Chcemy wam przedstawić jedną z dróg, którą może dalej kroczyć młody człowiek u progu kariery zawodowej. Prezentacja ta ma przybliżyć Państwu nowy zawód – zawód DORADCY PODATKOWEGO. Doradca podatkowy to w Polsce zawód nowy, stosunkowo młody i mało znany. Doradcy podatkowi utożsamiani są często z biurami rachunkowymi, co jest pewnym nieporozumieniem. Doradca podatkowy ma o wiele szersze uprawnienia. Prezentuje: Jan Kowalski Krajowa Izba Doradców Podatkowych

2 Agenda Historia zawodu Charakterystyka zawodu Droga do zawodu
Krajowa Izba Doradców Podatkowych

3 * Historia zawodu

4 Historia zawodu 1989 – upowszechnienie zasad gospodarki rynkowej
Wraz z upowszechnieniem zasad gospodarki rynkowej i rewolucją w systemie opodatkowania, pojawia się potrzeba korzystania z usług specjalistów od podatków. Powstają pierwsze kancelarie doradztwa podatkowego. 1990 – powstają pierwsze kancelarie doradztwa podatkowego

5 Historia zawodu 1996 – uchwalenie ustawy o doradztwie podatkowym
2002 – I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych 2010 około 9 tys. doradców podatkowych w całym kraju nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym 1996 – powołanie profesji doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego poprzez uchwalenie ustawy o doradztwie podatkowym. 2002 – I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych – powstają struktury samorządu doradców podatkowych i pierwsze przepisy korporacyjne regulujące zasady wykonywania zawodu. 2010 – na polskim rynku działa około 9 tys. Doradców podatkowych – wchodzi w życie nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym, spełniającą oczekiwania środowiska doradców podatkowych i ich klientów.

6 Obecnie Rosnące zapotrzebowanie na usługi doradców podatkowych
Wzrost zainteresowania zawodem Coraz więcej młodych osób w kręgach doradców podatkowych Rosnące zapotrzebowanie na usługi doradców podatkowych Wzrost zainteresowania zawodem wśród absolwentów studiów wyższych Coraz więcej młodych, doskonale wykształconych osób wykonuje czynności kręgach doradztwa podatkowego

7 ! Charakterystyka zawodu

8 Charakterystyka zawodu
Zawód zaufania publicznego Wspólny CEL: Ochrona najcenniejszych dóbr człowieka: Wolności Życia Zdrowia Majątku Zaufanie wzbudzają: Wysokie kompetencje zawodowe Wysoki poziom moralny Gwarancja poufności Działanie w interesie podatników Obowiązkowe ubezpieczenie OC Zawód zaufania publicznego Profesja powołana w celu ochrona najcenniejszych dóbr człowieka: Wolności (np. adwokaci) Życia i Zdrowia (np. lekarze) Majątku (np. doradcy podatkowi) Państwo oddaje część swojego władztwa samorządowi zawodowemu, który sprawuje pieczę nad jego wykonywaniem. Tytułem „doradca podatkowy” może się posługiwać wyłącznie osoba wpisana na listę doradców podatkowych. Tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej. Ten, kto, nie będąc uprawniony, wykonuje czynności doradztwa podatkowego, podlega odpowiedzialności karnej (grzywnie do zł). Korzystanie z usług podmiotów działających w ramach tzw. szarej strefy, wiąże się dla podatnika ze znacznym ryzykiem. Wysokie kompetencje zawodowe (wiedza sprawdzona w trudnym egzaminie państwowym, co najmniej dwuletnia praktyka daje gwarancję doświadczenia) Wysoki poziom moralny (obowiązek przestrzegania kodeksu etyki zawodowej) Gwarancja poufności (ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej) Działanie w interesie podatników (doradca podatkowy podejmuje czynności zawodowe w celu ochrony interesów klienta) Obowiązkowe ubezpieczenie OC (brak posiadania aktualnej polisy OC uniemożliwia świadczenie czynności doradczych i może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną)

9 Charakterystyka zawodu
Doradca podatkowy „PRZEWODNIKIEM” klienta udziela porad i opinii dotyczących obowiązków podatkowych oraz rozliczeń innych niż podatki uczestniczy w optymalizacji podatkowej planowanych przedsięwzięć reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami prowadzi księgi podatkowe i inne ewidencje doradza w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego wspiera klientów w zakresie korzystania z programów pomocowych, w tym unijnych zapewnia obsługę kadrowo – płacową Doradca „specjalista od podatków”

10 Charakterystyka zawodu
Profesjonalizm Gwarancję profesjonalizmu doradcy podatkowego stanowią obowiązki: Ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych Zachowania tajemnicy zawodowej Przestrzegania zasad etyki zawodowej Profesjonalizm Gwarancję profesjonalizmu doradcy podatkowego stanowią • Wysokie wymagania dla kandydatów do zawodu oraz obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, • obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej ( z której może go zwolnić wyłącznie sąd, podobnie jak adwokata lub dziennikarza), • obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej. Na straży wywiązywania się przez doradców podatkowych z tych obowiązków stoi samorząd zawodowy i korporacyjne sadownictwo dyscyplinarne.

11 Charakterystyka zawodu
Prestiż Profesjonalizm Rosnące znaczenie i popularność zawodu Partnerstwo biznesowe Działanie w interesie podatnika Prestiż • Wykonywanie zawodu zaufania publicznego • Profesjonalna reprezentacja interesów podatnika, również przez sądami powszechnymi (podobnie jak radca prawny lub adwokat) • Rosnące znaczenie i popularność zawodu, • Partnerstwo biznesowe.

12 Charakterystyka zawodu
Atrakcyjność profesji Rozwój osobisty Możliwość wpływu na tworzenie prawa podatkowego Interdyscyplinarność Możliwość rozwoju międzynarodowej kariery Wysokie zarobki Atrakcyjność profesji • Szerokie perspektywy rozwoju osobistego • Możliwość wpływu na kształt prawa podatkowego • Interdyscyplinarność • Możliwość rozwoju międzynarodowej kariery • Atrakcyjne zarobki

13 * Perspektywa Klienta www.kidp.pl
Dlaczego podatnik potrzebuje pomocy doradcy podatkowego? Rola doradcy polega na opiekowaniu się przedsiębiorcą, aby osiągał jak najwyższe zyski i nie popełniał wykroczeń przeciwko obowiązującemu prawu podatkowemu.

14 Perspektywa Klienta Problemy podatnika
Skomplikowane, niejasne i różnie interpretowane prawo podatkowe Brak świadomość zmian w prawie podatkowym Niewykorzystanie należnych podatnikowi uprawnień Nieświadome niedopełnienie obowiązku złożenia odpowiedniej deklaracji bądź też zapłaty podatku Problemy podatnika: - skomplikowane, niejasne i różnie interpretowane prawo podatkowe - trudności z nadążeniem nad zmianami w prawie podatkowym - brak świadomości przysługujących podatnikowi uprawnień i umiejętności skorzystania z nich - brak wiedzy o możliwościach optymalizacji podatkowej, czyli zapłaty podatków i innych należności publicznoprawnych tylko w takiej wysokości, jaka przewidują aktualne przepisy prawne.

15 Perspektywa Klienta Parasol ochronny podatnika Zysk Klienta:
spokój i bezpieczeństwo czas i pieniądze partner w biznesie obrona praw podatnika Korzyści dla klienta wynikające ze współpracy z doradca podatkowym spokój– prawidłowo i terminowo sporządzona dokumentacja podatkowa (deklaracje, zeznania itp.), zastępowanie podatnika w przypadku wezwania przez urząd podatkowy lub w postępowaniu przez sądem bezpieczeństwo – nad zgodnym z prawem i zasadami etyki wykonywaniem zawodu czuwają organy samorządu doradców podatkowych (w tym dwuinstancyjne sadownictwo dyscyplinarne). Poza tym każdy doradca musi posiadać ubezpieczenie OC – zabezpieczające ewentualne szkody po stronie klienta. Obowiązek ubezpieczeniowy jest na bieżąco monitorowany przez właściwe struktury samorządu. czas na prowadzenie biznesu i zwiększanie zysków partnerstwo biznesowe – wsparcie w strategicznych decyzjach finansowych pod katem skutków podatkowych ochrona praw podatnika w razie konfrontacji z urzędem lub sądem z zakresu podatków

16 ! Droga do zawodu

17 Droga do zawodu Pełna zdolność do do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych Nieskazitelny charakter i postępowanie dające pewność prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego Wyższe wykształcenie Dwuletnia praktyka zawodowa Zdany egzamin na doradcę podatkowego Ślubowanie i wpisanie na listę Krajowej Rady Doradców Podatkowych Warunki dla kandydatów do zawodu 1. Pełna zdolność do czynności prawnych korzystania z pełni praw publicznych 2. Nieskazitelny charakter i postępowanie dające pewność prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego 3. Wyższe wykształcenie 4. Dwuletnia praktyka zawodowa 5. Zdany egzamin na doradcę podatkowego 6. Ślubowanie i wpisanie na listę Krajowej Rady Doradców Podatkowych

18 Droga do zawodu Egzamin państwowy Część pisemna Test Studium przypadku
Część ustna Pytania otwarte Państwowa Komisja Egzaminacyjna Egzamin jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjna, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministra Finansów, sędziowie Naczelnego Sadu Administracyjnego i wojewódzkich sadów administracyjnych oraz pracownicy naukowi. Wpis na listę doradców podatkowych następuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, odbyciu praktyki i uroczystym złożeniu ślubowania. Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu „doradca podatkowy”.

19 ! Krajowa Izba Doradców Podatkowych

20 Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Czym jest? Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym sprawującym pieczę nad wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. Przynależność doradców podatkowych do KIDP jest obowiązkowa i powstaje w chwili wpisania danej osoby na listę. KIDP jest reprezentowana przez szesnaście Regionalnych Oddziałów. Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym - to ogół doradców podatkowych wpisanych na listę. Krajowa Izba Doradców Podatkowych, działając poprzez swoje organy - sprawującym pieczę nad właściwym wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego (m.in. stoi na straży wysokiego poziomu usług, postępowania w zgodzie z zasadami etyki, przestrzegania tajemnicy zawodowej i posiadania ubezpieczenia OC. • Przynależność doradców podatkowych do KIDP jest obowiązkowa i powstaje w chwili wpisania na listę. • Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych (reprezentanci 16 Regionalnych Oddziałów Izby wyłonieniu podczas wyborów regionalnych), zwoływany raz na 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych (składająca się z 34 osób wybranych przez Zjazd) KIDP jest działa w szesnastu Regionalnych Oddziałach, mających siedziby w miastach wojewódzkich. W ramach samorządów zawodowego funkcjonuje dwuinstancyjne sądownictwo dyscyplinarne.

21 Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Inicjatywy KIDP Zespół Ochrony Zawodu Inicjatywy ustawodawcze Biblioteka Doradcy Podatkowego Serwis internetowy wspomagający rozwój doradców i kontakty z Izbą Bogata oferta szkoleń dla doradców podatkowych Biuletyn „Doradca Podatkowy” Wybrane działania samorządu zawodowego doradców podatkowych • Zespół Ochrony Zawodu – eliminowanie podmiotów z tzw. szarej strefy • Inicjatywy ustawodawcze – opiniowanie przepisów podatkowych, udział w procesie legislacyjnym • Nowoczesny i interaktywny serwis internetowy, wspomagający rozwój doradców i ich kontakty z Izbą • Bogata oferta szkoleń dla doradców podatkowych organizowanych w regionalnych oddziałach Izby • Działalność wydawnicza – publikacje elektroniczne i Biuletyn „Doradca Podatkowy”

22 Dlaczego warto zostać doradcą podatkowym?

23 * * Jan Kowalski Kontakt: Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310 Warszawa Sekretariat Biura KIDP tel.: (022) fax: (022) www:


Pobierz ppt "Prezentuje: Jan Kowalski Krajowa Izba Doradców Podatkowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google