Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Fenomen korupcji Korupcja zagraża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Fenomen korupcji Korupcja zagraża."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Fenomen korupcji Korupcja zagraża społecznemu i demokratycznemu porządkowi naszego społeczeństwa, ponieważ narusza zasady równości wobec prawa niezawisłość sprawowania urzędu w administracji publicznej uczciwą konkurencję w gospodarce wolnorynkowej oraz wspiera nieprzejrzystą gospodarkę opierającą się na przywilejach.

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Szkody materialne i niematerialne spowodowane korupcją szkody w sferze zaufania w przypadku administracji, gospodarki i polityki niedozwolone wykorzystywanie pieniędzy z podatków zwiększone koszty następcze (pokrycie kosztów korupcji)

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 m Dlatego należy represyjnie i prewencyjnie (!) konsekwentnie przeciwdziałać korupcji.

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Definicja pojęcia Pojęcie korupcji trudno jest jednoznacznie zdefiniować w związku z brakiem jego określenia. W powszechnym rozumieniu obejmuje ono zarówno czyny karalne jak i niegodne praktyki moralno-etyczne. W sensie prawnokarnym korupcja definiowana jest jako działanie zabronione prawnokarnie albo zaniechanie, które przy nadużyciu funkcji urzędowej z inicjatywy własnej albo z polecenia skierowane jest na przyznanie albo uzyskanie korzyści materialnej lub niematerialnej dla siebie albo dla osoby trzeciej.

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przyczyny korupcji Za z reguły różnymi motywami kierującymi dającymi i biorącymi jak np. uzyskanie przewagi nad konkurencją, gwarancja zysku, niezadowolenie i brak uznania w zawodzie stoją w szczególności następujące potencjalne przyczyny korupcji: przeobrażenie wartości w społeczeństwie i brak świadomości niesprawiedliwości wzrastająca kompleksowość struktur urzędowych oraz wynikający stąd brak przejrzystości intensywniejsze wykorzystywanie zleceń publicznych przez sektor prywatny w celu dalszego umacniania powiązań i zależności dla realizacji zleceń z sektorem prywatnym i z jego zwyczajowym zachowaniem.

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 m brak kontroli i regulacji w urzędach, np.: brak nadzoru służbowego i fachowego niewystarczające kształcenie i dokształcanie ciągły jeszcze brak mechanizmów prewencyjnych odnośnie korupcji (np. zasada 4 oczu) w obszarach zagrożonych korupcją zbyt duża swoboda podejmowania decyzji i nadmierny margines uznaniowości lub nieefektywny controlling

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Metoda Trzech Filarów w zwalczaniu korupcji Dla potrzeb zwalczania korupcji w administracji hamburskiej przyjęła się tzw. Metoda Trzech Filarów, która obejmuje trzy korespondujące ze sobą grupy działań: Stworzenie w administracji procesów odpornych na korupcję, które należy wdrożyć i stale ulepszać poprzez odpowiednie mechanizmy kontroli i sterowania wewnątrz urzędu. Wymienić należy tutaj np. stworzenie audytu wewnętrznego, przeprowadzanie analiz ryzyka (szczególnie we wrażliwych obszarach) oraz regularny controlling. Istotne znaczenie ma w tym kontekście konsekwentny i efektywny nadzór służbowy i fachowy sprawowany przez każdego przełożonego.

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 k Uwrażliwianie poprzez kształcenie i dokształcanie; do tej grupy należą nie tylko pracownicy, ale i – głównie przede wszystkim – przełożeni. Nie można ponadto zaniedbać uświadamiania opinii publicznej. Można by się zastanowić tutaj nad umieszczeniem przystępnych informacji w Internecie. Konsekwentne ściganie prawnokarne i dyscyplinarne, które w Hamburgu gwarantuje bezpośrednia współpraca oparta na zaufaniu pomiędzy Wydziałem Dochodzeń Wewnętrznych oraz Wydziałem (57) Prokuratury właściwym wyłącznie ds. postępowań korupcyjnych. Ponadto ma miejsce bezpośrednia wymiana informacji z przełożonymi ds. dyscyplinarnych (w strukturach policyjnych), z administracją skarbową oraz z audytami wewnętrznymi poszczególnych organów fachowych.

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Konferencja Antykorupcyjna (Instytucja poprawy współpracy między organami władzy w Hamburgu, Niemcy) Uczestnikami KAK są osoby na kierowniczych stanowiskach reprezentujące: Prokuraturę Departament Przestępstw Gospodarczych w Krajowym Urzędzie Kryminalnym Organ sprawiedliwości Izbę obrachunkową Organ ds. budowlanych Organ ds. ochrony środowiska Urząd Senatu ds. Okręgowych Organ ds. gospodarczych Urząd ds. Wodno-Portowych Urząd ds. personalnych Organ administracji skarbowej Wydział Dochodzeń Wewnętrznych, którego szef jest jednocześnie przewodniczącym

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Działania zainicjowane lub uchwalone przez KAK uregulowanie rotacji personelu, kształcenie i dokształcanie na temat korupcji, obowiązek informowania w przypadku podejrzenia korupcji, działania wyeliminowania konkurencji, uregulowanie przyjmowania prezentów i nagród oraz, wiążący sposób postępowania w celu zobowiązania ekspertów i pracowników biur architektonicznych i inżynieryjnych.

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 i Centralna Komórka Doradcza Do dyspozycji wszystkich pracowników organów administracyjnych oraz osób prywatnych w charakterze placówki kontaktowej w zakresie pytań dotyczących prewencyjnego i represyjnego zwalczania korupcji. Krąg dyskusyjny dotyczący korupcji … w którym uczestniczą pracownicy Wydziału Dochodzeń Wewnętrznych oraz Wydziału Prokuratury w Hamburgu właściwego do spraw postępowań korupcyjnych. wymiana doświadczeń wyjaśnianie zagadnień prawnych omawianie aktualnych postępowań

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Prewencja korupcyjna w administracji publicznej Strategia prewencyjna Możliwe pojedyncze działania prewencyjne w zakresie korupcji Ustalenie obszarów roboczych zagrożonych korupcją, analiza ryzyka Konsekwentny nadzór służbowy i fachowy Zasada wielu oczu i przejrzystość Zasadnicze rozdzielenie planowania, przyznawania zleceń i rozliczania Zasada przetargów publicznych Rotacja personelu Utworzenie centralnych komórek / zobowiązanie pracowników do zgłaszania przypadków podejrzeń korupcji (obowiązek informowania) Audyt wewnętrzny Selekcja personelu

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Kształcenie i dokształcanie Wyczulenie i pouczenie pracowników Wykluczenie konkurencyjnych przedsiębiorstw / klauzule antykorupcyjne Zobowiązanie zleceniobiorców zgodnie z ustawą zobowiązaniową Uregulowanie przyjmowania prezentów i nagród Utworzenie placówki zaufania Utworzenie Business Keeper Monitoring System lub Virtual Letter Box


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Fenomen korupcji Korupcja zagraża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google