Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Pomorska w Słupsku listopad 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Pomorska w Słupsku listopad 2011"— Zapis prezentacji:

1 Akademia Pomorska w Słupsku listopad 2011
Badania opinii nauczycieli i studentów na temat dotychczasowych warunków praktyk zawodowych i propozycji ich modyfikacji Akademia Pomorska w Słupsku listopad 2011 Opracowanie: Sławomir Pasikowski

2 Osoby badane 55 nauczycieli słupskich szkół i przedszkoli
23 nauczycieli przedszkoli i 32 nauczycieli szkół podstawowych.), 54 kobiety i 1 mężczyzna, 2 osoby nie podały informacji na temat płci oraz miejsca pracy 80 studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku 59 trzeciego roku SPS Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz 20 drugiego roku SDS Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej 79 kobiet i 1 mężczyzna 1 osoba nie podała informacji na temat kierunku studiów

3 Narzędzie badawcze Kwestionariusz dla nauczycieli składający się z 19 pytań. Odpowiedzi udzielano na 5 punktowej skali: 1-nie, 2-raczej nie, 3-trudno powiedzieć (?), 4-raczej tak, 5-tak; lub: 1-niedostatecznie, miernie, 3-dostatecznie, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze Kwestionariusz dla studentów składający się z 17 pytań. Odpowiedzi udzielano na 5 punktowej skali: 1-nie, 2-raczej nie, 3-trudno powiedzieć (?), 4-raczej tak, 5-tak; lub: 1-źle, raczej źle, 3-trudno powiedzieć (?), 4-raczej dobrze, 5-dobrze

4 Wyniki

5 Nauczyciele pytania proste

6 2. Jak oceniasz dotychczasowe relacje z opiekunem praktyk - pracownikiem naukowym uczelni odpowiedzialnym za opiekę nad studentami realizującymi obowiązkowe praktyki metodyczne i obserwacyjne?

7 3. Jak praktyki pedagogiczne w obecnym kształcie przygotowują studentów do pełnienia roli zawodowej nauczyciela-pedagoga?

8 4. Czy hospitacje pracowników uczelni ułatwiłyby kontrolę szkoły wyższej nad odbywaniem przez studentów praktyk?

9 6. Czy konsultowanie się praktykanta z pedagogiem oraz psychologiem pracującymi w szkole i przedszkolu wpłynie pozytywnie na pracę wychowawczą studentów?

10 8. Czy dotychczasowy model kontrolowania i oceny studenta zawiera w sobie wszystkie niezbędne elementy dotyczące ewaluacji i przyczynia się do obiektywnej, rzetelnej i miarodajnej oceny jego postępów?

11 11. Czy Twoim zdaniem obecne konsultacje nauczyciela-opiekuna praktyk ze studentem – praktykantem wpływają w pozytywny sposób na jakość współpracy pomiędzy studentem a jego opiekunem w toku praktyk w szkołach?

12 12. Czy należy zwiększyć liczbę godzin konsultacji, hospitacji i kontaktów nauczyciela z praktykantem?

13 13. Czy przydatne byłyby dla Ciebie warsztaty wspomagania rozwoju zawodowego nauczyciela (np. takie jak: glottodydaktyka, warsztaty kinestetyczne, pedagogika zabawy, arteterapia, bajkoterapia, lub inne) ?

14 14. Czy przydałyby się Tobie w pracy warsztaty ze specjalistami z zakresu kształcenia umiejętności terapeutycznych oraz diagnozy dziecka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej?

15 15. Czy znane są Ci nowoczesne formy i metody pracy z uczniem w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, takie jak: glottodydaktyka, warsztaty kinestetyczne, pedagogika zabawy, arteterapia, bajkoterapia, lub inne?

16 16. Czy uczestniczył/abyś w warsztatach prezentujących nowoczesne metody i formy pracy z uczniem ?

17 17. Czy polecił/abyś takie warsztaty innym nauczycielom?

18 18. Czy dla mężczyzn jest miejsce w zawodzie nauczyciela przedszkolnego?

19 19. Czy dla mężczyzn jest miejsce w zawodzie nauczyciela klas 1-3 szkoły podstawowej?

20 Ogólne zestawienie wyników w grupie nauczycieli (pytania proste)
Nr pytania Mediana Moda Liczność Mody 2 3,5 5 18 3 4 25 20 6 43 8 21 11 32 12 23 13 30 14 28 15 33 16 17 34 19 Mediana - wartość dzieląca zbiór wyników na połowę, tzn. 50% zaznaczanych wartości poniżej mediany i 50% powyżej Moda - wartość zaznaczana najczęściej

21 Nauczyciele pytania złożone

22 1. Określi, na ile każde z poniższych zadań opiekuna praktyk delegowanego z ramienia szkoły, wspomagają studenta. 1 Mediana Moda Liczność Mody Średnia Ranga A.wdrażanie studenta do indywid. nauczania 4,5 5 27 3,3 B.sposoby planowania pracy dydaktycznej 5,0 29 3,7 C.praca z uczniem zdolnym lub nieprzystosowanym społ. 4,0 26 3,0 D.sposoby motywowania uczniów do nauki i rozwoju 32 E.zapoznanie studenta z najnowszymi metod. nauczania 31 3,8 F.sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych 3,5 Test różnic: ch2 ANOVA Friedmana (5)=17,74, p=0,0033

23 Pytanie 1. Tabela liczności
wartość A B C D E F n % 1 1,9 2 4 7,4 8 14,8 3,8 3,7 3 5,6 5 9,3 7 13,0 13,2 6 11,1 14 25,9 19 35,2 12 22,2 11 20,8 15 27,8 10 18,5 27 50,0 29 53,7 26 48,1 32 60,4 31 57,4 59,3 braki

24 5. Określ, czy opiekunowie praktyk studenckich powinni być wspierani w swoich działaniach ze strony Uczelni przy pomocy poniższych form? 5 Mediana Moda Liczność Mody Średnia Ranga A.gratyfikacje finansowe 5,0 36 3,4 B.konferencje metodyczne 34 3,2 C.kontakt z uczelnianym koordynatorem praktyk 37 3,6 D.kursy i szkolenia zastosowania nowatorskich technik naucz. 39 E.internetowe fora dyskusyjne i pomoc w rozwiąz. problemów 32 3,1 F.wyposażenie w materiały dydaktyczne 46 4,1 ch2 ANOVA Friedmana (5)=24,87, p=0,0001

25 Pytanie 5. Tabela liczności
wartość A B C D E F n % 1 2 3,6 1,8 3 4 7,3 5,5 7 12,7 15 27,3 14 25,5 11 20,0 8 14,5 5 36 65,5 34 61,8 37 67,3 39 70,9 32 58,2 46 83,6

26 7. Oceń przygotowanie studentów do praktyk pedagogicznych w sferze:
Mediana Moda Liczność Mody Średnia Ranga A.dydaktycznej 3,0 4 21 2,1 B.wychowawczej 3 1,7 C.organizacyjnej (posiadanie dzienniczków praktyk, dokumentacji, itd.) 17 ch2 ANOVA Friedmana (2)=10,99, p=0,0041

27 Pytanie 7. Tabela liczności
wartość A B C n % 1 2 3,6 8 14,5 7 12,7 10 18,2 4 7,3 3 17 30,9 21 38,2 15 27,3 5 9,1 5,5 12 21,8

28 9. Czy poniżej wymienione elementy należy zmienić w dotychczasowym modelu kontrolowania i oceny studenta? 9 Mediana Moda Liczność Mody Średnia Ranga A.dzienniczek praktyk 4,0 5 14 3,2 B.ocena słowna 3,0 1 15 2,8 C.stopień Wielokr. (1; 5) D.opis czynności dydaktycznych i pedagogicznych 20 E.ocena procesu przygotowania do zajęć 3,5 22 3,3 ch2 ANOVA Friedmana (4)=7,83, p=0,0979

29 Pytanie 9. Tabela liczności
wartość A B C D E n % 1 10 20,8 15 28,3 14 25,9 20 37,0 17 31,5 2 7 14,6 9 17,0 12 22,2 5 9,3 6 11,1 3 4 8,3 18,9 13,0 8 14,8 7,4 13 27,1 11,3 5,6 29,2 24,5 18 33,3 22 40,7 braki 3,8 1,9

30 10. Czy poniżej wymienione elementy powinny być bardziej lub wyraźniej akcentowane w ocenie opisowej wystawianej studentowi po odbyciu praktyki? 10 Mediana Moda Liczność Mody Średnia Ranga A.przygotowanie metodyczne do zajęć 4,0 5 23 3,2 B.zaangażowanie studenta w trakcie praktyki 5,0 29 3,5 C.umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniem 30 3,7 D.umiejętności związane z wejściem w rolę „przy tablicy” 26 E.umiejętność pracy w zespole pedagogicznym 24 3,4 F.wiedza teoretyczna i praktyczna 31 3,8 ch2 ANOVA Friedmana (5)=11,36, p=0,0447

31 Pytanie 10. Tabela liczności
wartość A B C D E F n % 1 11 20,0 9 16,4 10 18,2 2 4 7,3 3 5,5 1,8 3,6 5 9,1 13 23,6 12 21,8 16 29,1 23 41,8 29 52,7 30 54,5 26 47,3 24 43,6 31 56,4

32 Podsumowanie Opinie uczestniczących w badaniu nauczycieli na temat dotychczasowych warunków praktyk zawodowych przygotowujących do nauczycielskiej pracy są wyraźnie zróżnicowane. Ogólnie nauczyciele ci dostrzegają konieczność modyfikacji aktualnego modelu praktyk, o ile ma on efektywnie przygotowywać do zawodu. Większość uczestniczących w badaniu nauczycieli zainteresowana jest nowatorskimi rozwiązaniami wspomagającymi rozwój zawodowy nauczyciela i uważa doskonalenie umiejętności zawodowych za przydatne we własnej pracy. Interesujące jest, że zdecydowana większość z nich dostrzega miejsce dla mężczyzn w zawodzie nauczyciela przedszkolnego i nauczyciela klas 1-3 szkoły podstawowej.

33 Badani nauczyciele nie każde z zadań opiekuna praktyk delegowanego z ramienia szkoły traktują jako tak samo wspomagające studenta. Za działania najbardziej wspierające uznają zapoznanie studenta z najnowszymi metodami nauczania, planowania pracy dydaktycznej oraz motywowania uczniów do nauki i rozwoju (pytanie 1). Nauczyciele różnie też odnoszą się do form wspierania swoich działań ze strony uczelni wysyłającej studentów. Uważają, że powinni otrzymywać przede wszystkim wsparcie w postaci doposażenia w materiały dydaktyczne, a następnie przez kontakt z uczelnianym koordynatorem praktyk oraz kursy i szkolenia zastosowania nowatorskich technik nauczania. Interesujące, że gratyfikację finansową nie uznali za najważniejszą (pytanie 5). Ponadto różnie oceniają oni obszary przygotowań studentów do praktyk pedagogicznych. Uważają, że studenci najsłabiej przygotowani są w sferze wychowawczej (pytanie 7).

34 Pytani o ewentualne zmiany w dotychczasowym modelu kontrolowania i oceny studenta w zasadzie podobnie odnoszą się do każdego z obszarów tego modelu (pytanie 9). Różnicują jednak wagę elementów, które powinny być bardziej akcentowane w ocenie opisowej wystawianej studentowi po odbyciu praktyki. Uważają, że pod tym względem uwaga powinna być bardziej przywiązywana przede wszystkim do wiedzy teoretycznej i praktycznej studenta oraz do jego umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniem (pytanie 10).

35 Studenci pytania proste

36 2. Czy Twoim zdaniem obowiązujący model praktyk zachęca studentów do podejmowania aktywności zawodowej w branży edukacyjnej w roli innej niż nauczyciela tradycyjnie pojętej szkoły?

37 4. Czy Twoim zdaniem obowiązujący program praktyk pedagogicznych przyczynia się do podniesienia jakości przygotowania zawodowego nauczycieli?

38 6. Czy Twoim zdaniem dotychczasowy program praktyk zawiera wystarczającą liczbę godzin konsultacji praktykanta z opiekunem praktyk?

39 7. Czy dotychczasowe kryteria oceny praktykanta są dla Ciebie jasne?

40 9. Jak oceniasz relacje z opiekunem praktyk w instytucji przyjmującej praktykantów?

41 10. Czy uczestniczył/abyś w warsztatach pomagających w nabywaniu kompetencji koniecznych do pracy w zawodzie nauczyciela?

42 11. Czy wykłady ze specjalistami z dziedziny nowoczesnej dydaktyki, pedagogiki i psychologii Twoim zdaniem poszerzą Twoją wiedzę i kompetencje pedagogiczne?

43 13. Czy Twoim zdaniem konsultowanie się praktykanta z pedagogiem oraz psychologiem pracującymi w szkole i przedszkolu wpłynie pozytywnie na pracę wychowawczą studentów?

44 14. Czy udział w warsztatach w zakresie aktywności muzyczno-ruchowej i treningu myślenia twórczego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej pomogłyby Tobie w nabywaniu kompetencji zawodowych nowoczesnego nauczyciela?

45 15. Czy sądzisz, że opracowanie dla studentów poradnika „ABC praktykanta” wspierałoby studenta w przygotowywaniu się do praktyk i pomogło w utrwaleniu wiedzy na tematy związane z oświatą?

46 16. Czy dla mężczyzn jest miejsce w zawodzie nauczyciela przedszkolnego?

47 17. Czy dla mężczyzn jest miejsce w zawodzie nauczyciela klas 1-3 szkoły podstawowej?

48 Ogólne zestawienie wyników w grupie studentów (pytania proste)
Nr pytania Mediana Moda Liczność Mody 2 3,0 4 27 4,0 33 6 3 18 7 5 31 9 34 10 5,0 48 11 13 14 50 15 46 16 38 17 41 Mediana - wartość dzieląca zbiór wyników na połowę, tzn. 50% zaznaczanych wartości poniżej mediany i 50% powyżej Moda - wartość zaznaczana najczęściej

49 Studenci pytania złożone

50 1. Które z wymienionych kompetencji i umiejętności są według Ciebie charakterystyczne dla nowoczesnego nauczyciela? 1 Mediana Moda Liczność Mody Średnia Ranga A.wspieranie rozwoju ucznia zdolnego oraz nieprzystosowanego społ. 5,0 5 45 4,4 B.analizowanie własnej pracy i autooceny jej efektów 4,0 Wielokr. (4; 5) 30 3,7 C.nawiązywanie kontaktu z innymi 44 D.umiejętność oceny sytuacji społ. dziecka w domu, przedszkolu, szkole 34 E.indywidualizacja procesu nauczania i umiejętność dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 47 F.wykorzystywanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach 4 28 2,9 G.wiedza z zakresu wykorzystywania nowocz. metod i technik nauczania i uczenia się oraz umiejętność wykorzystania jej 46 Test różnic: ch2 ANOVA Friedmana (6)=48,62, p=0,0000

51 Pytanie 1. Tabela liczności
wartość A B C D E F G n % 1 2 2,8 1,4 3 4,2 6 8,3 9 12,5 7 10,0 14 20,0 9,7 16 22,2 4 17 23,6 30 41,7 18 25,7 21 30,0 15 20,8 28 38,9 25,0 5 45 62,5 44 62,9 34 48,6 47 65,3 20 27,8 46 63,9 braki 2,9

52 3. Które z proponowanych działań przyczyniłyby się do podejmowania przez Ciebie aktywności zawodowej w branży edukacyjnej w roli innej niż nauczyciel tradycyjnie pojętej szkoły? 3 Mediana Moda Liczność Mody Średnia Ranga A.nowatorskie warsztaty edukacyjne 5,0 5 36 3,1 B.spotkania ze specjalistami od dydaktyki, pedagogiki, psychologii, socjologii, itp. 4,0 4 33 2,4 C.lepsza współpraca z dyrekcją szkoły 28 2,6 D.nowoczesna baza dydaktyczna placówki (np. zestawy multimedialne, komputery, tablice multimedialne, e-dzienniki) 41 3,2 E.warsztaty z zakresu nowoczesnych met. i tech. nauczania i uczenia się 55 3,8 ch2 ANOVA Friedmana (4)=48,65, p=0,0000

53 Pytanie 3. Tabela liczności
wartość A B C D E n % 1 1,4 2 2,8 4 5,6 5 7,0 6,9 3 9 12,7 10 14,1 13 18,3 7 9,7 25 35,2 33 46,5 24 33,8 19 26,4 15 20,8 36 50,7 22 31,0 28 39,4 41 56,9 55 76,4 braki

54 5. Które działania Twoim zdaniem mogłyby przyczynić się do zwiększenia zaangażowania studentów w odbywanie praktyk? 5 Mediana Moda Liczność Mody Średnia Ranga A.asystentura (pomaganie nauczycielowi w działaniach dydaktycznych) 4,0 4 31 3,7 B.udział w życiu szkoły (imprezy szkolne, zebrania rodziców, rady pedagogiczne, itp.) 3,8 C.uczestniczenie w pracach zespołu samokształceniowego 32 3,5 D.zapoznawanie z funkcjonowaniem oraz cechami charakt. placówki w której odbywane są praktyki 35 3,0 E.bezpośrednia współpraca z dyrekcją i kadrą szkolną 33 F.możliwość konsultowania się z uczelnianym opiekunem praktyk 30 ch2 ANOVA Friedmana (5)=12,19, p=0,0323

55 Pytanie 5. Tabela liczności
wartość A B C D E F n % 1 1,4 2 2,8 6 8,3 3 4,2 8 11,3 11,1 11 15,3 15 20,8 9 12,7 10 14,1 4 31 43,1 29 40,3 32 44,4 35 48,6 33 46,5 23 32,4 5 30 41,7 26 36,1 16 22,2 25 35,2 42,2 braki

56 8. Które kryteria oceny praktykanta, Twoim zdaniem są w stanie podnieść jakość praktyk i zachęcić praktykanta do większego zaangażowania w ich przebieg? 8 Mediana Moda Liczność Mody Średnia Ranga A.umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć 4,0 5 35 3,3 B.umiejętności w zakresie postępowania wychowawczego z uczniami 5,0 47 C.umiejętności w zakresie działań organizacyjnych (tj. zebrania z rodzicami, imprezy szkolne i klasowe, itp.) 31 3,1 D.umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów Wielokr. (4; 5) E.umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach 4 32 2,8 F.umiejętności komunikacyjne 61 4,5 ch2 ANOVA Friedmana (5)=67,82, p=0,0000

57 Pytanie 8. Tabela liczności
wartość A B C D E F n % 1 1,4 2 5 6,9 3 4,2 4 5,6 7 9,7 13 18,1 9 12,5 14 19,4 2,8 24 33,3 23 32,4 25 34,7 31 43,1 32 44,4 35 48,6 47 66,2 22 30,6 61 84,7 braki

58 12. Które z wymienionych działań Twoim zdaniem przyczynią się do udoskonalenia studenckich praktyk pedagogicznych? 12 Mediana Moda Liczność Mody Średnia Ranga A.warsztaty dydaktyczne 5,0 5 45 3,7 B.wdrażanie do stosowania technologii informatycznej 4,0 4 28 2,4 C.warsztaty terapeutyczne – praca z uczniem dysfunkcyjnym 52 3,9 D.nowoczesne formy i metody pracy 58 4,2 E.wykłady, poświęcone takim zagadnieniom jak: glottodydaktyka, KlANZA, bajkoterapia, arteterapia, lub inne. 51 3,8 F.współpraca z rodzicami i kadrą szkolną 35 3,0 ch2 ANOVA Friedmana (5)=75,92, p=0,0000

59 Pytanie 12. Tabela liczności
wartość A B C D E F n % 1 1,4 2 4 5,6 3 15 21,1 4,2 8 11,1 22 31,0 28 39,4 16 22,2 14 19,4 13 18,1 35 48,6 5 45 63,4 23 32,4 52 72,2 58 80,6 51 70,8 29 40,3 braki

60 Podsumowanie Uczestniczący w badaniu studenci ogólnie dobrze oceniają dotychczasowe warunki praktyk zawodowych, choć zdradzają też wątpliwości i niepewność w zakresie wybranych aspektów (pytania 2,4,6). Zdecydowana większość z nich wyraża chęć rozwoju warsztatu zawodowego, uważając działania go wspierające za potrzebne Jasne jest zatem, że także większość za pożądane uznaje racjonalizowanie procesu kształcenia zawodowego studenta kierunków nauczycielskich. Interesujące jest także, podobnie jak w przypadku nauczycieli, iż studenci ci dostrzegają sens pracy mężczyzn w zawodzie nauczyciela przedszkolnego i nauczyciela klas 1-3 szkoły podstawowej.

61 Badani studenci wyraźnie różnicują kompetencje i umiejętności spośród listy zaproponowanych jako charakteryzujące nowoczesnego nauczyciela. Za takie właśnie uznali przede wszystkim: wspieranie rozwoju ucznia zdolnego oraz nieprzystosowanego społecznie, nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi, umiejętność indywidualizowania procesu nauczania i dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wykorzystywania nowoczesnych metod i technik nauczania i uczenia się (pytanie 1). Różną też wagę przypisują działaniom, które przyczyniłyby się do podejmowania przez nich aktywności zawodowej w branży edukacyjnej w roli innej niż nauczyciel tradycyjnie pojętej szkoły. Za najbardziej znaczące pod tym względem uznają warsztaty z zakresu nowoczesnych metod i technik nauczania i uczenia się (pytanie 3).

62 Uważają też, że nie każde spośród zaproponowanych działań mogłoby w takim samym stopniu przyczynić się do zwiększenia zaangażowania studentów w odbywanie praktyk. Za najbardziej mobilizujące uważają: udział w życiu szkoły oraz asystenturę polegającą na pomaganiu nauczycielowi w działaniach dydaktycznych (pytanie 5). Inaczej szacują też oni wagę poszczególnych kryteriów oceny praktykanta , jako tych które są w stanie podnieść jakość praktyk i zachęcić praktykanta do większego zaangażowania. Za najważniejsze pod tym względem uznali: umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności w zakresie postępowania wychowawczego z uczniami. Można więc przypuszczać, że to głównie pod względem tych dwóch chcieliby być oceniani (pyt. 8). Zróżnicowaną wartość przypisują też zaproponowanym działaniom, jako czynnikom udoskonalenia studenckich praktyk pedagogicznych. Najbardziej pożądane pod tym względem są według nich nowoczesne formy i metody pracy (pytanie 12).

63 Porównanie grupy nauczycieli i studentów pod względem odpowiedzi na wybrane pytania

64 6 (N), 13 (S). Czy Twoim zdaniem konsultowanie się praktykanta z pedagogiem oraz psychologiem pracującymi w szkole i przedszkolu wpłynie pozytywnie na pracę wychowawczą studentów? Nauczyciele Studenci Test różnic: U Manna-Whitneya=1208,50, Z=3,75, p=0,0002

65 18 (N),16 (S). Czy dla mężczyzn jest miejsce w zawodzie nauczyciela przedszkolnego?
Nauczyciele Studenci Test różnic: U Manna-Whitneya=1741,00, Z=1,00, p=0,3181

66 19 (N), 17(S). Czy dla mężczyzn jest miejsce w zawodzie nauczyciela klas 1-3 szkoły podstawowej?
Nauczyciele Studenci Test różnic: U Manna-Whitneya=1796,50, Z=0,73, p=0,4671

67 Podsumowanie Uczestniczący w badaniu nauczyciele i studenci różnią się pod względem opinii na temat tego, czy konsultowanie się praktykanta z pedagogiem oraz psychologiem pracującymi w szkole i przedszkolu wpłynie pozytywnie na pracę wychowawczą studentów. Wprawdzie i w grupie nauczycieli i studentów większość osób twierdząco wypowiada się na ten temat, to jednak zdanie studentów jest bardziej zdecydowane. Nie wystąpiły natomiast między nimi znaczące różnice pod względem opinii na temat podejmowania przez mężczyzn zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w szkole podstawowej na poziomie klas 1-3. Obie grupy cechuje podobnie pozytywne zdanie w tej kwestii.


Pobierz ppt "Akademia Pomorska w Słupsku listopad 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google