Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakie są zasady przyjęć do szkoły podstawowej? Jakie dokumenty należy złożyć w szkole podstawowej? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? Jakie są

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakie są zasady przyjęć do szkoły podstawowej? Jakie dokumenty należy złożyć w szkole podstawowej? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? Jakie są"— Zapis prezentacji:

1

2 Jakie są zasady przyjęć do szkoły podstawowej? Jakie dokumenty należy złożyć w szkole podstawowej? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? Jakie są najważniejsze daty w przebiegu rekrutacji? Jakie są obowiązki szkoły podstawowej, a jakie rodziców? Gdzie uzyskać informacje na temat rekrutacji? WARTO WIEDZIEĆ

3 Od roku szkolnego 2008/2009 rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego Taki system: jest jednolity i czytelny dla rodziców/prawnych opiekunów pozwala szkole sprawnie przeprowadzić rekrutację optymalnie przydziela dzieci do szkół, z uwzględnieniem preferencji rodziców/prawnych opiekunów i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów rekrutacyjnych udostępnia rodzicom/prawnym opiekunom, a także szkole informację o przebiegu rekrutacji ZASADY REKRUTACJI

4 Na stronie rekrutacji rodzic/prawny opiekun znajdzie: informator o szkołach podstawowych konto edukacyjne dziecka wyniki rekrutacji oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole obwody szkół podstawowych inne ważne informacje ZASADY REKRUTACJI

5 Szkoła podstawowa jest szkołą obwodową, co oznacza, że w rejonie miejsca zameldowania dziecka działa szkoła, w której ma ono zagwarantowane miejsce do nauki Na stronie rekrutacji można sprawdzić numer szkoły podstawowej, do obwodu której należy dana ulica we Wrocławiu ZASADY REKRUTACJI SZKOŁA PODSTAWOWA OBWODOWA

6 Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych odbywa się do oddziałów ogólnych i integracyjnych w tych szkołach Wybór szkoły i wypełnienie podania jest możliwe na stronie rekrutacji, po wejściu na konto dziecka za pomocą kodu dostępu do systemu Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech szkół podstawowych ZASADY REKRUTACJI

7 Po zalogowaniu do systemu, rodzic/prawny opiekun wypełniając podanie wybiera z listy maksymalnie trzy szkoły podstawowe (w tym szkołę obwodową), tworząc listę preferencji Lista ta powinna być ułożona zgodnie z preferencjami rodzica/prawnego opiekuna i zaczynać się od szkoły, której wybór jest dla niego najważniejszy Szkoła podstawowa, którą rodzic/prawny opiekun wybrał na pierwszym miejscu, nazywana jest szkołą pierwszego wyboru Ważne! Rodzic/prawny opiekun wybiera szkołę a nie konkretny oddział. Wyjątkiem są oddziały integracyjne ZASADY REKRUTACJI

8 Kwalifikowanie odbywa się do jednej ze szkół wskazanych przez rodzica/prawnego opiekuna w podaniu, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w procesie kwalifikacji jest sumą wartości punktowych kryteriów, które spełnia dziecko Warunkiem koniecznym naliczenia punktów za określone kryteria jest zaznaczenie przez rodzica/prawnego opiekuna w podaniu, które kryteria punktowe spełnia dziecko oraz złożenie wraz z podaniem jako załącznika, dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów ZASADY REKRUTACJI

9 Wydrukowane z Internetu i podpisane podanie wraz z załącznikami rodzic/prawny opiekun składa w szkole pierwszego wyboru W wyniku rekrutacji dziecko jest zakwalifikowane tylko do jednej szkoły podstawowej z listy preferencji Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna w szkole, do której zostało zakwalifikowane oświadczenia woli podjęcia nauki w danej szkole Uwaga! Oświadczenie woli jest dostępne na stronie rekrutacji lub w każdej szkole podstawowej ZASADY REKRUTACJI

10 Dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie wybrali tylko szkołę obwodową, są przyjęte do niej z urzędu Kwalifikowanie do szkół dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami Jeśli dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej szkoły podstawowej innej niż obwodowa, automatycznie zostanie przypisane do swojej szkoły obwodowej KRYTERIA PRZYJĘĆ DO SZKÓŁ

11 Kryteria podstawoweWartość punktowa Dziecko zameldowane we Wrocławiu35 Dziecko uczęszczające w danej szkole do oddziału zerowego 15 Dziecko posiadające rodzeństwo w tej szkole6 KRYTERIA I PUNKTY REKRUTACYJNE

12 Szkoła zgodnie ze swoim statutem może wybrać dodatkowe kryteria oceniane w procesie rekrutacji Dzieci, które spełniają co najmniej jedno z wybranych przez szkołę kryteriów otrzymują 4 pkt KRYTERIA I PUNKTY REKRUTACYJNE KRYTERIA WYBIERANE PRZEZ SZKOŁĘ

13 Kryteria dodatkowe, wybrane przez szkołę Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny pracuje, a jego miejsce pracy położone jest w rejonie obwodu szkoły 4 pkt. Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest absolwentem szkoły Dziecko, które uczęszczało do przedszkola współpracującego z daną szkołą podstawową, w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacji Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny złożył deklarację przyjęcia do klasy I, realizującej program własny Dziecko pełnosprawne, którego rodzic/opiekun prawny złożył deklarację przyjęcia do klasy integracyjnej KRYTERIA I PUNKTY REKRUTACYJNE

14 Warunkiem koniecznym naliczania punktów za kryteria: –Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny pracuje, a jego miejsce pracy położone jest w rejonie obwodu szkoły –Dziecko, którego jedno z rodziców/ opiekunów prawnych jest absolwentem szkoły jest złożenie wraz z podaniem dokumentów, potwierdzających ich spełnianie KRYTERIA I PUNKTY REKRUTACYJNE

15 W przypadku uzyskania przez dzieci, w postępowaniu kwalifikacyjnym, równej liczby punktów rekrutacyjnych, pierwszeństwo mają: sieroty, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz dzieci z rodzin zastępczych dzieci, których jedno lub więcej rodzeństwa zgłaszanych jest jednocześnie po raz pierwszy do danej szkoły dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie pracują, a ich miejsce pracy położone jest w rejonie obwodu szkoły Ważne! Pisemne potwierdzenie pierwszego i trzeciego faktu należy złożyć jako załącznik wraz z podaniem w szkole I wyboru KRYTERIA PRZYJĘĆ DO SZKÓŁ

16 Każde dziecka ma swoje konto edukacyjne, do którego może wejść za pomocą kodu dostępu (identyfikator i hasło) Wejście na konto jest możliwe ze strony rekrutacji: Można na nim: zweryfikować lub wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych (ważne jest podanie danych teleadresowych) wypełnić i wydrukować podanie sprawdzić wyniki końcowe rekrutacji KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU

17 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w placówkach publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław, otrzymują kod dostępu do systemu w placówce, w której dziecko uczęszcza do oddziału zerowego (w przedszkolu lub szkole podstawowej) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w placówce niepublicznej, odbierają kod dostępu w obwodowej szkole podstawowej Ważne! W przypadku zagubienia kodu dostępu do konta dziecka, należy złożyć w placówki, która wydała kod, uzasadnioną, pisemną prośbę o powtórne jego wydanie KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU

18 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza Wrocławia, generują kod dostępu na stronie rekrutacji, po zalogowaniu się i wpisaniu danych osobowych dziecka; należy wówczas wydrukować lub zapisać identyfikator i hasło dostępu do systemu Ważne! W przypadku zagubienia kodu dostępu do konta dziecka, należy złożyć w szkole I wyboru pisemną prośbę o wydanie kodu KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU

19 W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic/prawny opiekun powinien zgłosić się do obwodowej szkoły podstawowej, która umożliwi mu: weryfikację danych dziecka wypełnienie i wydrukowanie podania oraz oświadczenia woli podjęcia nauki KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU

20 ZADANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW od Dostęp do oferty edukacyjnej wszystkich szkół podstawowych na stronie rekrutacji do godz Złożenie podania do szkoły podstawowej I wyboru od godz Sprawdzenie wyników kwalifikacji w szkole podstawowej I wyboru lub w Internecie do godz Złożenie w szkole oświadczenia woli podjęcia nauki przez dziecko od godz Sprawdzenie listy przyjętych dzieci Elektroniczny wybór maksymalnie trzech szkół podstawowych Odbiór z właściwej placówki kodu dostępu do systemu 6 7 DZIECI ZAMELDOWANE WE WROCŁAWU

21 Ważne! W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż prowadzona przez Miasto Wrocław, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego Obwody szkół można sprawdzić na stronie rekrutacji ZADANIA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

22 Zapoznanie się na stronie rekrutacji z ofertą edukacyjną szkół podstawowych Odbieranie kodu dostępu do systemu: z placówki publicznej, w której dziecko uczęszcza do zerówki ze szkoły obwodowej, jeśli dziecko uczęszcza do zerówki w placówce niepublicznej ZADANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW r.

23 Sprawdzenie na stronie rekrutacyjnej danych dziecka Elektroniczny wybór maksymalnie trzech szkół podstawowych, utworzenie listy preferencji Drukowanie ze strony podania do szkoły Ważne! Po wydrukowaniu podania, blokowana jest dla rodziców/prawnych opiekunów edycja danych, tylko macierzysta zerówka lub szkoła I wyboru może poprawić dane ZADANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW r.

24 Wybór szkoły podstawowej obwodowej jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem. Jeśli rodzic/prawny opiekun wybrał szkołę obwodową: na I miejscu, system uniemożliwi wybór innej szkoły na II i III miejscu na II miejscu, system zablokuje wybór innej szkoły na III miejscu Brak wyboru szkoły obwodowej na liście preferencji, traktuje się domyślnie jako ostatni wybór szkoły na liście LISTA PREFERENCJI WYBORÓW

25 Złożenie wypełnionego i podpisanego podania w szkole I wyboru W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic/ prawny opiekun powinien zgłosić się do obwodowej szkoły podstawowej, która umożliwi mu: weryfikację danych dziecka wypełnienie i wydrukowanie podania Sprawdzanie wyników kwalifikacji w szkole podstawowej pierwszego wyboru ZADANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW r. do godz r. od godz. 9.00

26 Złożenie w szkole, do której dziecko się zakwalifikowało oświadczenia woli podjęcia nauki w danej szkole Ważne! W przypadku gdy rodzic/prawny opiekun nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole, do której zakwalifikowało się dziecko, świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole Sprawdzenie listy przyjętych dzieci do szkoły ZADANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW r. do godz r. od godz

27 ZADANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI ZAMELDOWANE POZA WROCŁAWIEM od godz Sprawdzenie list przyjętych dzieci od Dostęp do oferty edukacyjnej wszystkich szkół podstawowych na stronie rekrutacji do godz Wydrukowanie i złożenie podania do szkoły I wyboru od godz Sprawdzenie wyników kwalifikacji w szkole podstawowej I wyboru do godz Złożenie oświadczenia woli podjęcia nauki przez dziecko Elektroniczny wybór maksymalnie trzech szkół podstawowych Generowanie na stronie rekrutacji kodu dostępu do systemu 7

28 Placówka, w której dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, generuje kod dostępu do konta dziecka i przekazuje go rodzicom/prawnym opiekunom Wychowawcy oddziałów zerowych informują rodziców /prawnych opiekunów o zasadach rekrutacji do szkół podstawowych oraz ich obowiązkach w procesie rekrutacji r. ZADANIA PLACÓWEK Z ODDZIAŁAMI ZEROWYMI

29 ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wydawanie kodów dostępu do systemu oraz druków podań dla rodziców/prawnych opiekunów, którzy zgłaszają brak dostępu do Internetu do godz Wywieszenie list zakwalifikowanych dzieci do szkoły podstawowej pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru do godz Przyjmowanie od rodziców/ prawnych opiekunów oświadczenia woli podjęcia nauki przez dziecko do godz Wywieszenie listy przyjętych dzieci oraz listy wolnych miejsc w szkołach podstawowych do godz Przyjmowanie podań od rodziców/prawnych opiekunów

30 ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Drugi nabór Szkoły podstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc, bez wykorzystania elektronicznego systemu r.

31 Jeśli dziecko posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, to na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, Wydział Edukacji zapewni mu formę kształcenia w odpowiednim oddziale szkoły podstawowej O szczegóły należy pytać w Wydziale Edukacji lub odpowiedniej szkole podstawowej DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

32 Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiego 14 Szkoła Podstawowa nr 43 w Zespole Szkół nr 11 ul. Grochowa 36/38 Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Ścinawska 21 Szkoła Podstawowa nr 58 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2/4 Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28 SZKOŁY PODSTAWOWE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

33 W dziewięciu szkołach podstawowych, począwszy od IV klasy, funkcjonują oddziały sportowe. Nabór do nich prowadzony jest na podstawie sprawdzianu predyspozycji dla uczniów klas III ODDZIAŁY SPORTOWE

34 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 45 w Zespole Szkół nr 9 ul. Krajewskiego 1 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Ścinawska 21 Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Obornicka 28 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 ul. Trwała 17/19 Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Kleczkowska 2 Szkoła Podstawowa nr 76 ul. Wandy 13 Szermiercza Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Traugutta 37/41 Szkoła Podstawowa nr 96 ul. Krakowska 2 Szkoła Podstawowa nr 97 ul. Prosta 16 SZKOŁY PODSTAWOWE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI KLASY IV-VI ODDZIAŁY SPORTOWE

35 W szkołach podstawowych Na stronie rekrutacji INFORMACJE O REKRUTACJI

36 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) Uchwała Nr XII/254/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta PODSTAWA PRAWNA

37 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Jakie są zasady przyjęć do szkoły podstawowej? Jakie dokumenty należy złożyć w szkole podstawowej? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? Jakie są"

Podobne prezentacje


Reklamy Google