Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do przedszkola?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do przedszkola?"— Zapis prezentacji:

1

2 WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do przedszkola?
WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do przedszkola? Jakie dokumenty należy złożyć w przedszkolu? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? Jakie są najważniejsze daty w przebiegu rekrutacji? Gdzie uzyskać informacje na temat rekrutacji?

3 ZASADY REKRUTACJI To kolejny rok, w którym rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego Taki system: jest jednolity i czytelny dla rodziców/prawnych opiekunów zapewnia sprawne przeprowadzenie rekrutacji pozwala optymalnie wykorzystać miejsca w przedszkolach pozwala na bieżącą kontrolę liczby wolnych miejsc w przedszkolu

4 NA STRONIE REKRUTACJI www.wroclaw.pl/edukacja
Rodzic/prawny opiekun znajdzie: informator o przedszkolach terminy rekrutacji zasady rekrutacji konto edukacyjne dziecka podanie i oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola inne ważne informacje

5 ZASADY REKRUTACJI W procesie rekrutacji biorą udział dzieci mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia, które nie korzystają z usług żadnego przedszkola lub dzieci, które chcą zmienić dotychczasowe, publiczne przedszkole Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które aktualnie korzystają z usług publicznego przedszkola i złożyli potwierdzenie woli kontynuacji, nie biorą udziału w rekrutacji Dzieci mające stałe miejsce zamieszkania poza Wrocławiem mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia, od września 2008 r.

6 ZASADY REKRUTACJI Do przedszkola przyjmowane są dzieci na etap edukacji przedszkolnej obejmujący wiek od 3 do 5 roku życia W kolejnych latach rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają jedynie wolę kontynuacji korzystania z usług przedszkola Dzieci przyjmowane są do poszczególnych grup wiekowych, określonych przez dyrektora przedszkola W uzasadnionych przypadkach (określonych w statucie przedszkola) w miarę posiadanych wolnych miejsc, od września 2008 r. dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku

7 ZASADY REKRUTACJI Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcia dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli Rodzice/prawni opiekunowie dokonują wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest dla nich najważniejszy, po zalogowaniu się na konto edukacyjne dziecka Przedszkole, które rodzice/prawni opiekunowie wybrali na pierwszym miejscu, nazwane jest przedszkolem pierwszego wyboru Dziecko jest kwalifikowane do przedszkola zgodnie z liczbą punktów rekrutacyjnych wynikających ze spełniania kryteriów podstawowych i dodatkowych

8 ZASADY REKRUTACJI Listy przyjęć kandydatów do przedszkola, sporządzone są zgodnie z sumą punktów rekrutacyjnych, wynikającą z wybranych kryteriów Na podaniu rodzice/prawni opiekunowie zaznaczają, które kryteria punktowe dziecko spełnia W wyniku postępowania kwalifikacyjnego dziecko jest przyjęte tylko do jednego przedszkola wskazanego przez rodzica w podaniu Ważne! W przypadku uzyskania przez dzieci takiej samej liczby punktów o przyjęciu decydować będzie kolejność złożenia podania

9 KRYTERIA I PUNKTY REKRUTACYJNE
KRYTERIA I PUNKTY REKRUTACYJNE Kryteria podstawowe Wartość punktowa Dziecko samotnej matki lub ojca 80 Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

10 KRYTERIA I PUNKTY REKRUTACYJNE
KRYTERIA I PUNKTY REKRUTACYJNE Kryteria dodatkowe Wartość punktowa Dziecko z reorganizowanej placówki 40 Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują (w wymiarze pełnego etatu) lub dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie studiują/uczą się (w systemie dziennym) 10 Dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje (w wymiarze pełnego etatu) i jedno z rodziców/prawnych opiekunów studiuje (w systemie dziennym) Dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje (w wymiarze pełnego etatu) albo studiuje (w systemie dziennym) 5 Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

11 KRYTERIA I PUNKTY REKRUTACYJNE
KRYTERIA I PUNKTY REKRUTACYJNE Kryteria dodatkowe Wartość punktowa Dziecko posiadające dwoje lub więcej rodzeństwa korzystających z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej w przypadku, gdy dane przedszkole jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 8 Dziecko posiadające jedno rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej w przypadku, gdy dane przedszkole jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 6 Dziecko posiadające dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia, nie uczęszczających do przedszkola 4 Dziecko posiadające jedno rodzeństwo poniżej 18 roku życia, nie uczęszczające do przedszkola 2

12 KRYTERIA I PUNKTY REKRUTACYJNE
KRYTERIA I PUNKTY REKRUTACYJNE Kryteria dodatkowe Wartość punktowa Dziecko, którego rodzeństwo zgłaszane jest jednocześnie po raz pierwszy do tego samego przedszkola 4 Przedszkole najbliżej miejsca stałego zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna 2 Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka 1

13 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH
WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności

14 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH
WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH „Dziecko samotnej matki lub ojca” Zaświadczenie potwierdzające aktualny stan cywilny, z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny lub Wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich Zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności

15 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH
WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH „Dziecko rodzica, wobec którego orzeczono ...” Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

16 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH
WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH „Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej” Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej

17 KOD DOSTĘPU DO SYSTEMU www.wroclaw.pl/edukacja
Każde dziecko ma swoje konto edukacyjne, do którego możne wejść za pomocą kodu dostępu (identyfikator i hasło) Wejście na konto jest możliwe ze strony rekrutacji można na nim: zweryfikować lub wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów (ważne jest podanie danych teleadresowych) wypełnić i wydrukować podanie sprawdzić wyniki końcowe rekrutacji

18 KOD DOSTĘPU DO SYSTEMU Na stronie rekrutacji, po wpisaniu danych osobowych dziecka system generuje dla niego kod dostępu (identyfikator i hasło); należy wówczas wydrukować lub zapisać kod dostępu do konta edukacyjnego dziecka W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzice/prawni opiekunowie powinni zgłosić się do przedszkola I wyboru, w którym otrzyma kod dostępu i podanie do ręcznego wypełnienia Ważne! W przypadku zagubienia kodu dostępu do konta dziecka, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru uzasadnioną, pisemną prośbę o powtórne jego wydanie

19 KOD DOSTĘPU DO SYSTEMU Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, biorących udział w rekrutacji w celu zmiany przedszkola, otrzymują kod dostępu do systemu w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko Ważne! W przypadku zagubienia kodu dostępu do konta dziecka, należy złożyć pisemną, uzasadnioną prośbę o powtórne jego wydanie w placówce, która wydała kod

20 ZADANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
ZADANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW Generowanie na stronie rekrutacji lub w przypadku braku dostępu do Internetu odebranie z przedszkola pierwszego wyboru kodów dostępu do konta edukacyjnego dziecka w godz Złożenie podania wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów podstawowych w przedszkolu I wyboru Elektroniczny wybór maksymalnie trzech przedszkoli 4 3 2 1 Dostęp do oferty edukacyjnej wszystkich przedszkoli na stronie rekrutacji 5 02.04 godz Sprawdzenie wyników kwalifikacji w przedszkolu I wyboru w godz. pracy przedszkola Złożenie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola 25.04 od godz. 9.00 Sprawdzenie listy przyjętych dzieci 6 7

21 ELEKTRONICZNY WYBÓR Rodzice/prawni opiekunowie elektronicznie wybierają maksymalnie trzy przedszkola

22 SKŁADANIE PODAŃ 10-19.03.2008 w godz. 8.00-16.30
SKŁADANIE PODAŃ w godz Wypełnione elektronicznie podanie rodzice/prawni opiekunowie drukują ze strony rekrutacji Ważne! Po wydrukowaniu podania, blokowana jest dla rodziców/prawnych opiekunów edycja danych, tylko przedszkole I wyboru może poprawić dane Podpisane podanie rodzice/prawni opiekunowie składają w przedszkolu I wyboru W przypadku braku dostępu do Internetu podpisane podanie (pobrane wcześniej z przedszkola i ręcznie wypełnione) rodzice/prawni opiekunowie składają w przedszkolu I wyboru

23 SKŁADANIE PODAŃ 10-19.03.2008 w godz. 8.00-16.30
SKŁADANIE PODAŃ w godz Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zaznaczyli w podaniu kryterium podstawowe, zobowiązani są do dołączenia do podania dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium Uwaga! W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryterium podstawowego, nie będzie ono uwzględniane w procesie rekrutacji

24 WYNIKI KWALIFIKACJI 02.04.2008 godz. 14.00
WYNIKI KWALIFIKACJI godz Przedszkola I wyboru wywieszają: listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola pierwszego wyboru listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli drugiego i trzeciego wyboru Wyniki kwalifikacji można sprawdzić także w Internecie po zalogowaniu się do systemu rekrutacji

25 03-22.04.2008 w godz. pracy przedszkola
WYNIKI KWALIFIKACJI w godz. pracy przedszkola W przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola Ważne! Nie złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca

26 WYNIKI REKRUTACJI 25.04.2008 do godz. 9.00 Przedszkola wywieszają:
WYNIKI REKRUTACJI do godz. 9.00 Przedszkola wywieszają: listy przyjętych dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola listy wolnych miejsc w przedszkolach

27 ZADANIA PRZEDSZKOLI 25.04 do godz. 9.00 5
ZADANIA PRZEDSZKOLI Przekazanie kodów dostępu do konta edukacyjnego dziecka oraz drukowanie podań dla rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie mają dostępu do Internetu godz.14.00 Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru w godz. pracy przedszkola Przyjmowanie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola 25.04 do godz. 9.00 Wywieszenie listy dzieci przyjętych oraz wykaz wolnych miejsc w przedszkolach w godz Przyjmowanie podań do przedszkola I wyboru 5 4 3 2 1

28 ZADANIA PRZEDSZKOLI Drugi nabór 28.04-29.08.2008
ZADANIA PRZEDSZKOLI Drugi nabór Przedszkola przyjmują do grup wiekowych dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc

29 ZADANIA PRZEDSZKOLI Trzeci nabór od 01.09.2008
ZADANIA PRZEDSZKOLI Trzeci nabór od Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zameldowanych poza Wrocławiem mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli, w których są wolne miejsca Rodzice/prawni opiekunowie dzieci 2,5 letnich mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli, w których są wolne miejsca Uwaga! Wykaz wolnych miejsc jest dostępny na stronie rekrutacji

30 DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Jeśli dziecko posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, to na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, kierowane jest przez Wydział Edukacji do przedszkoli integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi przez okres całego roku szkolnego Nabór do przedszkoli integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi, dla w/w dzieci odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego O szczegóły należy pytać w Wydziale Edukacji lub w odpowiednim przedszkolu

31 DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Przedszkole Integracyjne nr 12 ul. Zgodna 10/14 Przedszkole Integracyjne nr 68 ul. Długosza 29 Przedszkole Integracyjne nr 93 ul. Grochowa 15 Przedszkole Integracyjne nr 125 ul. Ścinawska 10 Przedszkole nr 89 z oddziałami integracyjnymi ul. Oporowska 1 Przedszkole nr 97 z oddziałami integracyjnymi ul. Składowa 2/4 Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi ul. Nowowiejska 78/80

32 INFORMACJE O REKRUTACJI
INFORMACJE O REKRUTACJI Przedszkola Strona rekrutacji

33 PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232)

34 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do przedszkola?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google