Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO GIMNAZJUM"— Zapis prezentacji:

1

2 REKRUTACJA DO GIMNAZJUM
REKRUTACJA DO GIMNAZJUM To kolejny rok, w którym rekrutacja do gimnazjum odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego Taki system: jest jednolity i czytelny dla uczniów i ich rodziców pozwala szkole sprawnie przeprowadzić rekrutację optymalnie przydziela uczniów do szkół, z uwzględnieniem ich preferencji, zgodnie z uzyskaną liczbą punktów rekrutacyjnych udostępnia uczniom, rodzicom, a także szkole informacje o przebiegu rekrutacji pozwala monitorować liczbę wolnych miejsc w szkołach

3 WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do gimnazjum obwodowego oraz poza obwodem? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? W których szkołach przeprowadzany jest dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych? Jakie dokumenty należy złożyć w gimnazjum? Jakie są najważniejsze daty w przebiegu rekrutacji? Gdzie można uzyskać informacje na temat rekrutacji?

4 WARTO WIEDZIEĆ www.wroclaw.pl/edukacja na stronie rekrutacji
uczeń znajdzie: informator o gimnazjach zasady rekrutacji deklarację przystąpienia do dodatkowego sprawdzianu swoje konto edukacyjne , które umożliwi wybranie szkół, wpisanie ocen i wydrukowanie podania obwody szkół i wiele innych ważnych informacji

5 ZASADY REKRUTACJI www.wroclaw.pl/edukacja
Gimnazjum jest szkołą obwodową, co oznacza, że w rejonie miejsca zameldowania ucznia działa szkoła, w której ma on zagwarantowane miejsce do nauki Na stronie rekrutacji można sprawdzić numer gimnazjum, do obwodu którego należy dana ulica we Wrocławiu

6 ZASADY REKRUTACJI Do niektórych oddziałów w gimnazjach mogą być przyjmowani kandydaci bez względu na miejsce zameldowania Takimi oddziałami są: oddziały sportowe oddziały dwujęzyczne oddziały integracyjne oddziały specjalne oddziały dla słabosłyszących

7 ZASADY REKRUTACJI Elektroniczna rekrutacja do gimnazjów odbywa się do klas ogólnych, dwujęzycznych, sportowych, integracyjnych i dla słabosłyszących Klasy ogólne w gimnazjum, dla celów rekrutacji, grupuje się w jedną klasę ze zwielokrotnioną liczbą uczniów Przykład: W Gimnazjum nr 39 planuje się 3 ogólne klasy pierwsze. Dla celów rekrutacyjnych utworzono 1 klasę „1A-C”, której oferta jest zamieszczona w elektronicznym systemie rekrutacji z odpowiednio większą liczbą miejsc (3 razy liczba miejsc w klasie)

8 ZASADY REKRUTACJI W przypadku, gdy w danym gimnazjum nauka odbywa się tylko w klasach ogólnych w prezentacji i na potrzeby rekrutacji wybór danego gimnazjum jest równoważny wyborowi klasy ogólnej w tym gimnazjum Przykład: W Gimnazjum nr 2 planuje się 4 ogólne klasy pierwsze (w informatorze oznaczone jako „1A-D”). W celu uproszczenia opisu zasad rekrutacji, mówimy o wyborze Gimnazjum nr 2, co oznacza wybór klasy „1A-D” w Gimnazjum nr 2. Po zakończeniu elektronicznej rekrutacji, w terminie i na zasadach ustalonych przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne, nastąpi przydział uczniów do poszczególnych klas: 1A, 1B, 1C i 1D

9 ZASADY REKRUTACJI Kandydaci do gimnazjum mogą
ZASADY REKRUTACJI Kandydaci do gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do maksymalnie dziesięciu klas w gimnazjach tworząc własną listę wyborów Listę preferencji kandydat ustala zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tej klasy, która jest dla niego najważniejsza Ważne! W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w gimnazjum innym niż prowadzonym przez Miasto Wrocław, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do powiadomienia o swojej decyzji szkołę obwodową

10 ZASADY REKRUTACJI Gimnazjum, które uczeń wybrał na pierwszym miejscu nazywane jest gimnazjum pierwszego wyboru Wybór gimnazjum obwodowego jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem ucznia; jeśli uczeń wybrał gimnazjum obwodowe na wcześniejszej niż dziesiąta pozycja, system uniemożliwi wybór innej szkoły na kolejnym miejscu Brak wyboru gimnazjum obwodowego na liście preferencji, spowoduje dodanie gimnazjum obwodowego na ostatnią pozycję utworzonej listy

11 ZASADY REKRUTACJI Rekrutacja do gimnazjów odbywa się zgodnie z ogólną listą podań ułożoną wg liczby punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydatów Mimo, że w systemie uczeń może wybrać kilka gimnazjów, to zostanie on zakwalifikowany tylko do jednego Jeśli uczeń nie zostanie zakwalifikowany do dodatkowo wybranego gimnazjum, na pewno zostanie przyjęty do swojego gimnazjum obwodowego

12 O szczegóły należy pytać w odpowiednim gimnazjum lub Wydziale Edukacji
UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Jeśli kandydat do gimnazjum posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, wówczas na wniosek rodziców Wydział Edukacji zapewni mu formę kształcenia w odpowiednich oddziałach (klasach) gimnazjum O szczegóły należy pytać w odpowiednim gimnazjum lub Wydziale Edukacji

13 Oddziały integracyjne
UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Oddziały integracyjne Gimnazjum nr 28 ul. Zachodnia 2 Gimnazjum nr 50 w Zespole Szkół nr 11 ul. Grochowa 36/38 Oddziały dla słabosłyszących Gimnazjum nr 51 ul. Nowodworska 78/82

14 Oddziały z edukacją włączającą
UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Oddziały z edukacją włączającą są oddziałami (klasami) wspomagającymi uczniów z określonymi dysfunkcjami (zgodnie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej), pozwalającymi wyrównać szanse w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego Gimnazjum nr 4 ul. Paulińska 14 Gimnazjum nr 5 ul. Pawłowa 15 Gimnazjum nr 6 al. Pracy 24 Gimnazjum nr 7 ul. Kolista 17 Gimnazjum nr 20 ul. Pautscha 9 Gimnazjum nr 24 ul. Przybyszewskiego 59

15 PUNKTY REKRUTACYJNE O przyjęciu do gimnazjum innego niż obwodowe decyduje suma punktów rekrutacyjnych uzyskana za: wyniki sprawdzianu w szóstej klasie oceny z pięciu przedmiotów w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (język polski, matematyka, język obcy, historia, przyroda) ocenę zachowania osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej Dodatkowo w klasach sportowych i oddziałach dwujęzycznych wyniki sprawdzianu predyspozycji i uzdolnień kierunkowych

16 PUNKTY REKRUTACYJNE Oceny, wyniki sprawdzianu w szóstej klasie oraz zdobyte w szkole osiągnięcia przeliczane są na punkty rekrutacyjne Uzyskana liczba punktów jest podstawowym kryterium rekrutacji i decyduje o tym, do którego dodatkowo wybranego gimnazjum uczeń zostanie zakwalifikowany Uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów Ważne! na stronie rekrutacji można policzyć liczbę uzyskanych punktów rekrutacyjnych pomocy w liczeniu punktów rekrutacyjnych udzieli wychowawca

17 SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH
PUNKTY REKRUTACYJNE SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH max. 40 pkt OCENY KOŃCOWE Z KLASY VI max. 10 pkt INNE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE max. 10 pkt OCENA ZACHOWANIA max. 40 pkt WYNIK SPRAWDZIANU W VI KLASIE Maksymalnie 100 punktów

18 PUNKTY REKRUTACYJNE SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH W KLASACH SPORTOWYCH I ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH max. 10 pkt INNE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE max. 40 pkt WYNIK SPRAWDZIANU W VI KLASIE max. 40 pkt OCENY KOŃCOWE Z KLASY VI max. 10 pkt OCENA ZACHOWANIA max. 40 pkt WYNIKI ZE SPRAWDZIANU UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Maksymalnie 140 punktów

19 PUNKTY REKRUTACYJNE Liczba punktów rekrutacyjnych za sprawdzian w szóstej klasie jest równa liczbie punktów uzyskanych z tego sprawdzianu Maksymalnie 40 punktów

20 PUNKTY REKRUTACYJNE Oceny końcowe po VI klasie z języka polskiego, matematyki, języka obcego, przyrody, historii: stopień celujący – 8 punktów stopień bardzo dobry – 6 punktów stopień dobry – 4 punkty stopień dostateczny – 2 punkty stopień dopuszczający – 0 punktów Maksymalnie 40 punktów

21 PUNKTY REKRUTACYJNE Oceny zachowania: wzorowe – 10 punktów
PUNKTY REKRUTACYJNE Oceny zachowania: wzorowe – 10 punktów bardzo dobre – 7 punktów dobre – 4 punkty poprawne – 2 punkty nieodpowiednie – 0 punktów naganne – 0 punktów Maksymalnie 10 punktów

22 PUNKTY REKRUTACYJNE Inne osiągnięcia wymienione w świadectwie:
PUNKTY REKRUTACYJNE Inne osiągnięcia wymienione w świadectwie: Udział w konkursach lub zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu międzynarodowym – 5 pkt Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (np. wolontariat, harcerstwo, kluby środowiskowe), lub środowiska szkolnego (np. praca w zarządzie samorządu uczniowskiego, prowadzenie kroniki szkolnej) – 2 pkt Laureaci konkursów ogólnopolskich lub wojewódzkich – 2 pkt Finaliści konkursów lub zawodów organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły – 1 pkt Maksymalnie 10 punktów

23 SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH
SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do klas sportowych lub oddziałów dwujęzycznych jest uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji lub uzdolnień kierunkowych organizowanego przez szkoły O szczegóły należy pytać w wybranym gimnazjum

24 SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH
SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Oddziały sportowe koszykówka G nr 1, G nr 11, G nr 18, G nr 21 piłka siatkowa G nr 4, G nr 5, G nr 13 piłka ręczna G nr 6, G nr 28, G nr 37 w Zespole Szkół nr 18 piłka nożna G nr 9, G nr 19, G nr 24, G nr 38 w Zespole Szkół nr 4 pływanie G nr 34, G nr 37 w Zespole Szkół nr 18, G nr 38 w Zespole Szkół nr 4 O szczegóły należy pytać w wybranym gimnazjum

25 SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH
SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Oddziały sportowe tenis stołowy, elementy kulturystyki i dżudo G nr 8 lekkoatletyka G nr 19, G nr 24, G nr 37 w Zespole Szkół nr 18 O szczegóły należy pytać w wybranym gimnazjum

26 SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH
SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim G nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 z językiem francuskim G nr 30 G nr 34 z językiem angielskim G nr 49 w Zespole Szkół nr 14 GD nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z językiem niemieckim GD nr 48 w Zespole Szkół nr 5 O szczegóły należy pytać w wybranym gimnazjum

27 KRYTERIA PRZYJĘĆ Jeśli kandydaci do danego gimnazjum mają taką samą liczbę punktów rekrutacyjnych, to o kolejności przyjęcia do gimnazjum decydują dodatkowe kryteria różnicujące: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pisemne potwierdzenie tego faktu należy złożyć jako załącznik wraz z podaniem w szkole I wyboru) wynik sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej ocena zachowania średnia z ocen w świadectwie z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, historia, przyroda nauka w SP nr 43 wchodzącej w skład ZS nr 11, jeśli uczeń ubiega się o przyjęcie do Gimnazjum Integracyjnego nr 50 w tym Zespole Szkół

28 UCZNIOWIE PRZYJMOWANI NIEZALEŻNIE OD KRYTERIÓW
KRYTERIA PRZYJĘĆ UCZNIOWIE PRZYJMOWANI NIEZALEŻNIE OD KRYTERIÓW Laureaci Konkursu Interdyscyplinarnego dla Uczniów Szkół Podstawowych „zDolny Ślązaczek” Preferencje te nie dotyczą kwalifikowania do klas sportowych i oddziałów dwujęzycznych

29 WYMAGANE DOKUMENTY Laureaci Konkursu Interdyscyplinarnego dla Uczniów Szkół Podstawowych „zDolny Ślązaczek” zaświadczenie wydane przez komisję konkursową Kandydaci do klas sportowych opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe zaświadczenie lekarskie, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę zgoda rodziców/prawnych opiekunów O szczegóły należy pytać w wybranym gimnazjum

30 WYMAGANE DOKUMENTY Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kandydaci do oddziałów integracyjnych, specjalnych, w tym dla słabosłyszących W Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia należy złożyć: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną podanie rodziców/prawnych opiekunów O szczegóły należy pytać w wybranym gimnazjum

31 KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU
KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU Kod dostępu (identyfikator i hasło) pozwala zalogować się do systemu rekrutacji, gdzie można: zweryfikować lub wpisać dane osobowe kandydata Uwaga! Za część danych osobowych odpowiada macierzysta szkoła podstawowa, w przypadku wykrycia błędów należy się z nią skontaktować wybrać klasy/gimnazja, utworzyć listę preferencji wpisać oceny, osiągnięcia i wyniki sprawdzianu wydrukować podanie sprawdzić wyniki rekrutacji sprawdzić informacje o wolnych miejscach w gimnazjach po I naborze

32 KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU
KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU Uczniowie szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław otrzymują kody dostępu w swojej macierzystej szkole podstawowej Uczniowie innych szkół np. niepublicznych, ale zameldowani we Wrocławiu odbierają kody dostępu w swojej obwodowej szkole podstawowej Uczniowie zameldowani poza Wrocławiem wpisują na stronie rekrutacyjnej swoje dane osobowe, a system automatycznie wygeneruje dla nich kod dostępu

33 KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU
KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU W przypadku zagubienia kodu dostępu do systemu rekrutacji należy złożyć uzasadnioną, pisemną prośbę o powtórne wydanie kodu: W szkole podstawowej, która wydała kod – uczniowie wrocławskich szkół W gimnazjum I wyboru – uczniowie zameldowani poza Wrocławiem

34 UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE OTRZYMALI PROMOCJI DO KLASY II
KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE OTRZYMALI PROMOCJI DO KLASY II Uczeń po złożeniu deklaracji o powtarzaniu klasy I w macierzystym gimnazjum, zgodnie ze Statutem Szkoły ma zagwarantowane w niej miejsce Jeżeli uczeń deklaruje powtarzanie klasy w innej szkole, uczestniczy w rekrutacji na zasadach ogólnych, korzystając z kodu dostępu do systemu, którego używał w rekrutacji na rok szkolny 2007/2008 Uwaga! Uczeń, który zagubił kod dostępu odbiera go w gimnazjum, w którym nie uzyskał promocji

35 ZADANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
ZADANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW Ważne! W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w gimnazjum innym niż prowadzone przez Miasto Wrocław, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego Obwody szkół można sprawdzić na stronie rekrutacji

36 Uczniowie wrocławskich szkół
HARMONOGRAM REKRUTACJI elektroniczny wybór szkół do godz możliwość elektronicznej zmiany listy preferencji szkół, wpisanie ocen, wydruk podania do godz złożenie w szkole I wyboru podania i kopii wymaganych dokumentów 26.06 po godz. 9.00 sprawdzenie w gimnazjum I wyboru lub na stronie wyników kwalifikacji do godz złożenie w gimnazjum, do którego uczeń się zakwalifikował oryginałów wymaganych dokumentów 30.06 po godz. 9.00 sprawdzenie końcowych wyników rekrutacji złożenie deklaracji do szkoły z klasami sportowymi lub oddziałami dwujęzycznymi 9 2 3 5 6 7 8 1 odbiór w szkole podstawowej kodu dostępu do systemu dodatkowe sprawdziany predyspozycji do klas sportowych i dwujęzycznych 4 Uczniowie wrocławskich szkół

37 Uczniowie zameldowani poza Wrocławiem
HARMONOGRAM REKRUTACJI do godz.12.00 możliwość elektronicznej zmiany listy preferencji szkół, wpisanie ocen, wydruk podania złożenie deklaracji i wymaganych załączników w szkołach z klasami sportowymi lub oddziałami dwujęzycznymi dodatkowe sprawdziany predyspozycji do klas sportowych i dwujęzycznych zalogowanie na stronie rekrutacji, wpisanie danych, wydrukowanie kodu dostępu do systemu i elektroniczny wybór szkół do godz złożenie w gimnazjum I wyboru podania i wymaganych dokumentów 26.06 po godz. 9.00 sprawdzenie w gimnazjum I wyboru lub na stronie wyników kwalifikacji do godz złożenie w gimnazjum, do którego uczeń się zakwalifikował oryginałów wymaganych dokumentów 30.06 po godz.9.00 sprawdzenie końcowych wyników rekrutacji 1 2 7 6 5 4 3 8 Uczniowie zameldowani poza Wrocławiem

38 LUB ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH
HARMONOGRAM REKRUTACJI DEKLARUJĄC NAUKĘ W KLASACH SPORTOWYCH LUB ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH r. Uczeń składa w gimnazjum z klasami sportowymi lub oddziałami dwujęzycznymi, wydrukowaną ze strony rekrutacji i podpisaną przez niego i jednego z rodziców/prawnych opiekunów deklarację przystąpienia do dodatkowego sprawdzianu wraz z wymaganymi dokumentami Ważne! O dokładny termin i wymagane dokumenty należy pytać w wybranych szkołach lub sprawdzić na stronie rekrutacji

39 LUB ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH
HARMONOGRAM REKRUTACJI DEKLARUJĄC NAUKĘ W KLASACH SPORTOWYCH LUB ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH r. Uczeń zgłasza się do gimnazjum na sprawdzian predyspozycji sportowych lub umiejętności językowo-przedmiotowych Uczeń sprawdza wyniki sprawdzianu w gimnazjum Ważne! Zaliczenie sprawdzianu jest warunkiem koniecznym kwalifikowania do klas sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych

40 HARMONOGRAM REKRUTACJI
HARMONOGRAM REKRUTACJI DEKLARUJĄC NAUKĘ W GIMNAZJUM OBWODOWYM Uczeń na stronie rekrutacji dokonuje wyboru szkoły obwodowej, jako jedynego wyboru gimnazjum Przykład: Uczeń, który należy do obwodu Gimnazjum nr 27, na liście preferencji na pozycji nr 1 wpisuje r. Nr preferencji Nazwa szkoły Klasa 1. Gimnazjum nr 27 ogólna

41 ZMIANA DECYZJI O WYBORZE SZKÓŁ
HARMONOGRAM REKRUTACJI ZMIANA DECYZJI O WYBORZE SZKÓŁ do godz Uczeń może zmienić swoje wybory klas lub ich kolejność na liście preferencji Wówczas, należy przy pomocy kodu dostępu zalogować się do systemu i dokonać zmian, tworząc nową listę wyborów Przed wydrukiem podania należy sprawdzić, czy kolejność wybranych klas jest prawidłowa i odpowiada zainteresowaniom ucznia

42 HARMONOGRAM REKRUTACJI
HARMONOGRAM REKRUTACJI r Uczniowie wprowadzają do systemu: oceny ze świadectwa i wyniki sprawdzianu w szóstej klasie inne osiągnięcia wymienione w świadectwie Uwaga! Po wpisaniu ocen blokowana jest dla ucznia edycja danych, jedynie macierzysta szkoła podstawowa lub gimnazjum pierwszego wyboru ma możliwość poprawy danych Następnie uczniowie: drukują podanie uzyskują od wychowawcy lub w szczególnych przypadkach od pracownika sekretariatu szkoły, pisemne potwierdzenie na podaniu poprawności danych w systemie W przypadku uczniów spoza Wrocławia - na podaniu nie jest wymagany podpis wychowawcy/pracownika szkoły

43 HARMONOGRAM REKRUTACJI
HARMONOGRAM REKRUTACJI DEKLARUJĄC NAUKĘ W GIMNAZJUM OBWODOWYM Uczeń odbiera ze szkoły podstawowej: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oryginał wyników sprawdzianu w szóstej klasie r.

44 HARMONOGRAM REKRUTACJI
HARMONOGRAM REKRUTACJI DEKLARUJĄC NAUKĘ W GIMNAZJUM OBWODOWYM Uczeń składa w gimnazjum obwodowym: podanie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oryginał wyników sprawdzianu w szóstej klasie dwa zdjęcia r. do godz

45 HARMONOGRAM REKRUTACJI
HARMONOGRAM REKRUTACJI DEKLARUJĄC NAUKĘ W GIMNAZJUM OBWODOWYM Uczeń sprawdza w gimnazjum obwodowym lub na stronie rekrutacji listę osób przyjętych r.

46 W GIMNAZJUM INNYM NIŻ OBWODOWE
HARMONOGRAM REKRUTACJI DEKLARUJĄC NAUKĘ W GIMNAZJUM INNYM NIŻ OBWODOWE Uczeń odbiera ze szkoły podstawowej: oryginał i kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oryginał i kopie wyników sprawdzianu w szóstej klasie Ważne! Wszystkie kopie powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej r.

47 W GIMNAZJUM INNYM NIŻ OBWODOWE
HARMONOGRAM REKRUTACJI DEKLARUJĄC NAUKĘ W GIMNAZJUM INNYM NIŻ OBWODOWE r. do godz Uczeń składa w gimnazjum pierwszego wyboru podanie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej kopię wyników sprawdzianu w szóstej klasie kopie innych wymaganych dokumentów

48 W GIMNAZJUM INNYM NIŻ OBWODOWE
HARMONOGRAM REKRUTACJI DEKLARUJĄC NAUKĘ W GIMNAZJUM INNYM NIŻ OBWODOWE Uczeń sprawdza w gimnazjum I wyboru lub na stronie rekrutacji, do którego gimnazjum z listy wyborów został zakwalifikowany r.

49 W GIMNAZJUM INNYM NIŻ OBWODOWE
HARMONOGRAM REKRUTACJI DEKLARUJĄC NAUKĘ W GIMNAZJUM INNYM NIŻ OBWODOWE Uczeń potwierdza wolę nauki w gimnazjum, do którego został zakwalifikowany składając w nim: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oryginał wyników sprawdzianu w szóstej klasie oryginały innych wymaganych dokumentów dwa zdjęcia Ważne! Jeśli nie zostaną złożone w tym terminie oryginały dokumentów, oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole i automatyczne wpisanie na listę uczniów gimnazjum obwodowego r. do godz

50 UCZNIOWIE INNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NIŻ PROWADZONE PRZEZ WROCŁAW r. Uczeń zgłasza się do swojej obwodowej szkoły podstawowej, gdzie otrzyma kod dostępu do systemu Uczeń elektronicznie wybiera szkoły – określa listę preferencji wybranych oddziałów w szkołach Dalsza procedura jak we wcześniej opisanych przypadkach

51 UCZNIOWIE ZAMELDOWANI POZA WROCŁAWIEM
UCZNIOWIE ZAMELDOWANI POZA WROCŁAWIEM r. Logują się na stronie rekrutacji jako uczniowie spoza systemu i wpisują do niego swoje dane osobowe System generuje kod dostępu (który należy wydrukować lub zapisać) Wypełniają elektronicznie podanie, wybierają klasy w gimnazjach tworząc swoją listę preferencji Dalsza procedura jak we wcześniej opisanych przypadkach

52 INFORMACJE O REKRUTACJI
INFORMACJE O REKRUTACJI Szkoły podstawowe – wychowawcy klas, pedagodzy Gimnazja – doradcy zawodowi, pracownicy sekretariatu Strona rekrutacji

53 INFORMACJE O REKRUTACJI
INFORMACJE O REKRUTACJI Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr ul. Kołłątaja 1/6 tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Jedności Narodowej tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 ul. Jemiołowa 59 tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 ul. Czajkowskiego 28 tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 ul. Krakowska 102 tel

54 SZKOLNE OŚRODKI KARIERY
INFORMACJE O REKRUTACJI SZKOLNE OŚRODKI KARIERY Gimnazjum nr 4 ul. Paulińska 14 tel Gimnazjum nr 27 ul. Czeska 40 tel Zespół Szkół nr 14 ul. Brücknera 10 tel Zespół Szkół nr 16 ul. Hutnicza 45 tel Zespół Szkół nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7 tel Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjny ul. Worcella 3 tel Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 71/73 tel Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49 tel

55 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) Zarządzenie Nr 59 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009 Uchwała Nr XII/254/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta

56 Życzymy powodzenia w rekrutacji


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO GIMNAZJUM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google