Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I ETAP sprawdzanie danych w systemie od 12 maja 2014 r. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej rejestruje się w systemie NABÓR OPTIVUM. Może to nastąpić

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I ETAP sprawdzanie danych w systemie od 12 maja 2014 r. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej rejestruje się w systemie NABÓR OPTIVUM. Może to nastąpić"— Zapis prezentacji:

1

2 I ETAP sprawdzanie danych w systemie od 12 maja 2014 r. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej rejestruje się w systemie NABÓR OPTIVUM. Może to nastąpić dopiero po otrzymaniu loginu i hasła w macierzystym gimnazjum. Adres do logowania http://slaskie.edu.com.plhttp://slaskie.edu.com.pl

3 II ETAP od 12 maja do 25 czerwca 2014 r. do godz. 12.00 wybór szkół i oddziałów Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu http://slaskie.edu.com.pl i wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.http://slaskie.edu.com.pl

4 III ETAP do dnia 25 czerwca 2014 r. do godz. 12.00 Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie kandydat drukuje podanie. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności zdanymi w systemie KSEON. Szczególne osiągnięcia- w zawodach wiedzy, sportowe, artystyczne lub inne (indywidualne lub zespołowe) powinny być wpisane na świadectwie – nie ma potrzeby zanoszenia zaświadczeń do szkół ponadgimnazjalnych.

5 IV ETAP-dostarczanie kopii dokumentów do szkoły I wyboru od 27 czerwca do 01 lipca 2014 r. do godz. 15.00 Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty: potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oznaczone nr 1. Tu zostaną one sprawdzone z danymi w systemie. UWAGA! Kandydaci dostarczają tylko 1 kopię tych dokumentów - kopię oznaczona nr 1.

6 V ETAP – zapoznanie się z wynikami naboru 04 lipca 2014 r. do godz. 10.00 Ogłoszenie list kandydatów z podziałem na oddziały. System ostatecznie dokonuje przydziału miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcję i poda nr tel. komórkowego w swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em.

7 VI ETAP potwierdzanie woli podjęcia nauki od 04 lipca godz. 10.00 do 09 lipca 2014 r. do godz. 10 00 Kandydat sprawdza, do której szkoły został przyjęty i zanosi do niej oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

8 09 lipca 2014 r. do godz. 9 00 nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach. Kandydat sprawdza w Systemie lub na liście wywieszonej w szkole, czy jest przyjęty. Koniecznie należy odwiedzić stronę internetową www.slaskie.edu.com.pl i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami. www.slaskie.edu.com.pl

9 Od 09 lipca do 31 sierpnia 2014 r. Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału sprawdza w Internecie lub w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej, gdzie pozostały wolne miejsca. Po wybraniu odpowiedniej dla siebie szkoły zgłasza się do wybranej szkoły i składa wymagane do przyjęcia dokumenty.

10 W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia mają: 1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych (zaświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste), 2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki (informację wpisuje gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły), 3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (opinię wystawia publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna), 4) osoby spełniające inne kryteria określone w szkolnym regulaminie rekrutacji danej szkoły.

11 ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 punktów 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry –16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia

12 Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 12 punktów Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt.

13 Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału. Egzamin gimnazjalny 100 punktów

14 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. * maksymalnie 20 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów *Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

15 Laureaci konkursów przedmiotowych, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

16


Pobierz ppt "I ETAP sprawdzanie danych w systemie od 12 maja 2014 r. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej rejestruje się w systemie NABÓR OPTIVUM. Może to nastąpić"

Podobne prezentacje


Reklamy Google