Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7. Kultura pracy i kultura kształcenia zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7. Kultura pracy i kultura kształcenia zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 7. Kultura pracy i kultura kształcenia zawodowego
7.1. Podstawowe pojęcia i elementy kultury pracy 7.2. Kultura pracy, kultura zawodu 7.3. Kultura kształcenia zawodowego

2 7.1. Podstawowe pojęcia i elementy kultury pracy
Kultura pracy Kultura pracy w sensie ogólnym i jako cecha osobowa Komponenty kultury pracy Kultura organizacyjna a kultura pracy

3 Kultura należy do podstawowych pojęć humanistyki współczesnej i ma ona wiele, często bardzo różnorodnych znaczeń. W filozofii ukształtowało się pojęcie kultury jako zespołu wartości wytworzonych przez człowieka. Socjologia i antropologia kulturowa nadały temu pojęciu bardzo szeroki sens, wszystko, co nie wyrasta samo przez się z przyrody, lecz powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem celowej refleksji i działalności ludzkiej, a więc wszystkie materialne i niematerialne wytwory człowieka. Zalicza się więc do nich narzędzia pracy, produkty materialne, wytwory budownictwa, jak i najprymitywniejsze nawet narzędzia z kamienia łupanego, każdą ideę i myśl zrodzoną w umyśle ludzkim i utrwaloną w jakiś sposób. (Szczepański: 1973).

4 Termin technika: prakseologiczne, etymologiczne ujmowanie techniki, która w języku greckim brzmi „techne” i znaczy tyle, co kunszt, biegłość, umiejętność, praktyczność; ontologiczne, definiujące technikę jako „wytworzony przez człowieka system przedmiotów (maszyn, narzędzi, środków transportu, urządzeń) niezbędnych dla urzeczywistniania jego działalności”; ontologiczno-antropologiczne, pośrednicząca funkcja pełnioną przez techniki w procesie wymiany materii między człowiekiem i przyrodą. W tym rozumieniu technika jest przede wszystkim techniką produkcyjną. Andrzej Siciński – technika ma trzy znaczenia: narzędzia, a szczególnie ich skomplikowana postać maszyny, całokształt metod, którymi posługuje się człowiek, charakterystyczną dla gatunku ludzkiego całość, jaką tworzą narzędzia wraz z regułami ich zastosowania w opanowywaniu przyrody.

5 O kulturze technicznej i o kulturze pracy
Kulturę pracy – dorobek ludzkości związany z pracą zawodową tworzą narzędzia i maszyny, fabryki i zakłady rzemieślnicze, technologie wytwarzania i wydobywania surowców, organizacja pracy, bezpieczeństwo i społeczny podział pracy, jej realizatorzy. Kultura pracy w rozumieniu węższym jest cechą osobową jednostki indywidualnymi właściwościami, sposób realizowania procesu pracy. Kulturę techniczną można rozpatrywać jako cechę osobową. Właściwości jednostki świadczącą o sposobach realizacji relacji człowieka z techniką.

6 Komponenty kultury pracy
Wiedza Postawa Umiejętności

7 7.2. Kultura pracy, kultura zawodu Kultura pracy a kultura techniczna

8 Poziomy kultury technicznej

9 Kultura organizacyjna a kultura pracy
Funkcjonowanie zakładu pracy bez związania z terminem „kultura organizacyjna” wyraża klimat organizacji, swoistego „ducha firmy”, specyficzne tabu, sposób życia i dyscyplinę. Klimat czy kultura systemu odzwierciedla normy i wartości systemu formalnego oraz ich reinterpretację dokonywaną w systemie nieformalnym” (Katz, Kahn: 1979, s. 108). Kultura organizacyjna jest więc „systemem założeń, wartości i norm społecznych, będących stymulatorami tych zachowań członków organizacji, które są istotne z punktu widzenia realizacji formalnie przyjętych celów. (Sikorski: 2001, s. 235).

10 7.2. Kultura pracy, kultura zawodu
Zakład pracy w ujęciu tradycyjnym i współczesnym Etyczne aspekty pracy zawodowej Funkcjonowanie zawodowe pracowników Interakcje społeczne w pracy zawodowej Kultura osobista w środowisku pracy

11 Zakład pracy w ujęciu tradycyjnym i współczesnym
1.1. Zakład pracy jako tradycyjne miejsce wykonywania pracy zawodowej Pojęcie zakładu pracy Funkcje zakładu pracy Współdziałanie pracodawców i pracowników 1.2. Struktura zakładu pracy Cechy zakładu pracy Zakład pracy jako system Organizacja formalna zakładu pracy 1.3. Formy organizacyjne pracy zawodowej Tradycyjne formy organizacji pracy firmy Nowe formy kierowania karierą pracowników w zakładzie pracy

12 Etyczne aspekty pracy zawodowej
1.1. Etyka zawodowa Etyka w odniesieniu do pracy zawodowej Formalne i nieformalne regulatory zachowań zawodowych 1.2. Podmiotowość pracowników Podmiotowość w sytuacjach pracowniczych Podmiotowość zawodowa w świetle indywidualności pracownika Podejścia podmiotowe wobec pracowników 1.3. Zasady prakseologii a praca zawodowa Cechy działania skutecznego Diagnoza w pracy zawodowej Planowanie pracy Przygotowanie do realizacji planu Dobra a zła robota 1.4. Zjawiska patologiczne w pracy zawodowej Trudności w definiowaniu patologii społecznej i patologii pracy Patologiczne grupy pracownicze Uzależnienia jako zagrożenie pracowników i ich pracy Przestępczość Mobbing Molestowanie seksualne Nadużycia i ujawnianie nadużyć Etyka zawodowa

13 Funkcjonowanie zawodowe pracowników
1.1. Zawód i opisujące go dokumenty Istota zawodu Kwalifikacje pracownicze Dokumenty zawodoznawcze 1.2. Człowiek w środowisku pracy zawodowej Charakterystyka zatrudnionych Relacje formalne i nieformalne w grupie pracowniczej 1.3. Integracja i współdziałanie pracowników Stosunki społeczne w grupach pracowniczych Integrowanie środowiska zawodowego 1.4. Pomoc pracownikom mającym problemy w środowisku pracy Czynniki wpływające na występowanie problemów pracowniczych w procesie pracy Działania zmniejszające zakres trudności pracowniczych

14 Interakcje społeczne w pracy zawodowej
1.1. Komunikowanie się w środowisku pracy Kanał informacyjny Komunikowanie werbalne Sygnały niewerbalne Przestrzeń w komunikacji Obserwacja w procesach komunikacji 1.2. Negocjacje w sytuacjach zawodowych Style negocjowania Dobór przedstawicieli do negocjacji Chwyty w negocjacjach 1.3.Konflikty między pracownikami i ich rozwiązywanie Istota konfliktu Rodzaje konfliktów pracowniczych Przyczyny konfliktów w zakładzie pracy Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych

15 Kultura osobista w środowisku pracy
1.1. Zachowania w środowisku pracy Pozdrawianie, witanie się Przedstawianie się 1.2. Porozumiewanie się w środowisku pracy Rozmowa bezpośrednia Rozmowa telefoniczna Korespondencja Bilety wizytowe 1.3. Organizowanie okazjonalnych kontaktów zawodowych Zebrania, narady, konferencje Podejmowanie delegacji zagranicznych 1.4. Zasady organizowania przyjęć Reguły obowiązujące przy stole Uroczyste posiłki

16 7.3. Kultura kształcenia zawodowego
Kształcenie w ciągu całego życia jest wartością, elementem kultury człowieka, kultury organizacji, kultury społeczeństwa. Relacje kształcenia ogólnego i zawodowego Zachęcanie do kształcenia. Kultura kształcenia – jakość kształcenia Kultura …

17 Przedmiot: edukacja kulturowa
CEL STUDIÓW Wprowadzenie w problematykę wartości tradycji kultury antycznej dla współczesnej kultury polskiej oraz poznanie istotnych pojęć i zjawisk trwałości kultury. Kultury polskiej nie można kreować bez tradycji bez dziedzictwa, gdyż współczesny świat jest włączony w nurt uniwersalnej kultury antycznej.

18 Tematyka, treść wykładów
Wybrane problemy tradycji kultury antycznej z uwzględnieniem korzeni i dziedzictwa kultury polskiej: Przeszłość w teraźniejszości: postęp a tradycja, kultura a cywilizacja, źródła naszej kultury Piękno w kulturze śródziemnomorskiej – dziedzictwo i wartości tradycji kultury antycznej, wspólna ojczyzna narodów Europy Kultura homerycka i spartańska Kalokagathia jako ideał – kultura ateńska Mistrzowie tradycji klasycznej – Sokrates, Platon i Sokrates – Humanizm sofistów Arystoteles – nauka i kultura Wychowanie i cywilizacja paidei Kultura rzymska Znaczenie kultury hellenistycznej dla następnych epok – Klasyczny humanizm i jego rola we współczesności.

19 Wołk Z. (2009): Kultura pracy. ITeE-PIB, Radom.
Pytania kontrolne Edukacja, praca jako wartości Kultura organizacyjna Etyczne aspekty pracy–zawodu Literatura Wołk Z. (2009): Kultura pracy. ITeE-PIB, Radom.


Pobierz ppt "7. Kultura pracy i kultura kształcenia zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google