Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIALOG MIĘDZYKULTUROWY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIALOG MIĘDZYKULTUROWY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW"— Zapis prezentacji:

1

2 DIALOG MIĘDZYKULTUROWY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW

3 CELE OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO
poszanowanie i promocja różnorodności kulturowej; zapewnienie równości szans wszystkim mieszkańcom UE i przeciwdziałanie dyskryminacji; wsparcie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej; budowanie partnerskich relacji z krajami członkowskimi i z krajami spoza Wspólnoty;

4 DEFINICJE Dialog międzykulturowy
pożądany efekt spotkania z inną kulturą; niezwykle cenne źródło wiedzy o wartościach i konwencjach akceptowanych przez reprezentantów innych kultur ale i o sobie samym i własnej tradycji kulturowej; relacja dialogowa prowadząca do uświadomienia miejsc i przyczyn rozbieżności, a nie do wytworzenia przewagi jednej ze stron; może przybierać różne formy przekazu (bezpośrednią, pośrednią: literatura, muzyka, film, teatr, sztuka…; pożądana alternatywa w społeczeństwie wielokulturowym prowadząca do postawy wzajemnego szacunku i uznania, która jest warunkiem wszelkiej owocnej współpracy między ludźmi;

5 DEFINICJE Wielokulturowość (multikulturowość, społeczeństwo wielokulturowe) sytuacja współistnienia w określonej przestrzeni społecznej grup reprezentujących różne tradycje kulturowe (pluralizm kulturowy);

6 DEFINICJE Tożsamość kulturowa Tolerancja
aktualne posiadane przez jednostkę poczucie tego kim – z kulturowego punktu widzenia – jest; Tolerancja postawa uznania i szacunku dla odmienności, a nie tylko obojętnej zgody na istnienie w 'naszej' przestrzeni społecznej innych tradycji kulturowych; przyjęcie postawy aktywnej tolerancji (połączonej z postawą solidarności) stanowi niezbędny warunek udanego dialogu międzykulturowego;

7 DEFINICJE Filozofia dialogu
nazywana również „filozofią spotkania” lub „filozofią innego”; dialog stanowi podstawę filozofii, gdyż jest jedyną efektywną formą trwałej komunikacji (żydowsko-niemiecki filozof Martin Buber); dialog jako otwarta wymiana wielu perspektyw (rosyjski literaturoznawca - Michaił Bachtin );

8 DEFINICJE Etyka solidarności
koncepcja społeczno-moralna (ks. Józef Tischner) odwołująca się do doświadczeń "Solidarności", zwaloryzowanych w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej (w szczególności personalizmu i filozofii Karola Wojtyły); idea dobra wspólnego i troska o ludzi w społeczeństwie współczesnym; zmierzanie do urzeczywistnienia idei równości społeczeństwa obywatelskiego; szczególna forma więzi międzyludzkiej, opieka nad tymi, którzy potrzebują wsparcia; fundament aktywnej tolerancji i udanego dialogu międzykulturowego.

9 DEFINICJE Edukacja międzykulturowa
edukacja przygotowująca człowieka do spotkań z innością; zadania: szerzenie potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego, propagowanie postawy aktywnej tolerancji , traktującej odmienność jako wartość, a nie powód do wykluczenia, wdrażanie etyki solidarności, upowszechnianie dostarczanej przez antropologię kulturową wiedzy o wartościach i regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych..

10 Elementy dialogu międzykulturowego w podstawie programowej kształcenia ogólnego (szkoła ponadgimnazjalna) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej; kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; ścieżki edukacyjne (europejska, filozoficzna, regionalna…);

11 Elementy edukacji wielokulturowej w kształceniu literackim, kulturowym
FORMY PRACY wystawy; konferencje; forum; praca w grupach; praca indywidualna; łączenie zajęć edukacyjnych (język polski i historia; język polski i wiedza o społeczeństwie; język polski i wiedza o kulturze); METODY PRACY projekt edukacyjny; dyskusja; konferencja prasowa; mapa myślowa; dialogi; drama; redagowanie tekstów własnych;

12

13

14 BIBLIOGRAFIA


Pobierz ppt "DIALOG MIĘDZYKULTUROWY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google