Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowy budowlano - funkcjonalne. Umowa budowlano – Konwencjonalna funkcjonalna umowa budowlana Funkcja konstrukcji drogi bezpieczne warunki jezdne trwałość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowy budowlano - funkcjonalne. Umowa budowlano – Konwencjonalna funkcjonalna umowa budowlana Funkcja konstrukcji drogi bezpieczne warunki jezdne trwałość"— Zapis prezentacji:

1 Umowy budowlano - funkcjonalne

2 Umowa budowlano – Konwencjonalna funkcjonalna umowa budowlana Funkcja konstrukcji drogi bezpieczne warunki jezdne trwałość Wymogi funkcjonalne pod względem : równości przyczepności cech materiałowych Wymogi pod względem: materiałów budowlanych metod budowlanych Główny punkt umowy

3 Cel: Podwyższenie jakości poprzez przejęcie zwiększonej odpowiedzialności przez zleceniobiorcę. Zastąpienie różnego rodzaju standardowych zbiorów przepisów i warunków umownych jak: Dodatkowe Techniczne Warunki Umów ( ZTV ) Wytyczne w zakresie standaryzacji nawierzchni górnej powierzchni komunikacyjnych ( RStO ) Pisma ulotne ( MB )

4 Rodzaje umów i form przetargów Część A przetarg konwencjonalny świadczenie jest obszernie opisane przez zleceniodawcę urządzenie placu budowy zabezpieczenie dojazdu prace ziemne prace odwodnieniowe warstwa mrozoochronna sanacja obiektu budowlanego prace w zakresie oznakowania

5 Część B + C przetarg funkcjonalny również zleceniobiorca musi obszernie opisać swoje świadczenia nawierzchnia górna związana utrzymanie funkcjonalności nawierzchni górnej wymogi techniczne wymogi ekonomiczne wymogi funkcjonalne włącznie z podaniem ilości oraz opisem poszczególnych pozycji

6 Forma udzielania zlecenia Część A, B, C – Postępowanie zamknięte obejmujące publiczny konkurs ofert, zbliżone do konwencjonalnej formy udzielania zlecenia Finansowanie jak przy umowach konwencjonalnych z budżetu federalnego założenia budżetowe zgodnie z ofertą zleceniobiorcy w wysokości przewidzianych nakładów na utrzymanie po : 9 12 15…18…21… latach po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego

7 Czas trwania umowy: -umowy konwencjonalne -umowy budowlano- funkcjonalne 4 lata wzgl. 5 lat 15 lat do 30 lat odpowiedzialność zleceniobiorcy za występujące wady odpowiedzialność zleceniobiorcy za jakość drogi niezbędne są prace z zakresu utrzymania

8 -4-5 lat 15-30 lat Obok wystarczających parametrów górnej nawierzchni dróg definiuje się również wymogi funkcjonalne Wymagania, które zleceniobiorca winien zapewnić wraz z otrzymaniem zlecenia równość odporność na odkształcenia nawierzchnia wolna od rys związanie warstw przyczepność szorstkość usytuowanie zgodne z profilem obmiary geometryczne

9 Części składowe przetargu funkcjonalnego Część B -budowa nowej lub odnowienie istniejącej nawierzchni drogi Innowacyjna metoda budowy konstrukcja warstw rodzaj warstw wraz z podaniem grubości materiał (materiały budowlane oraz mieszanki materiałów budowlanych) ewentualne wskazanie na odnośne ZTV wykaz wymiarowania Przejście do innego typu budowy zgodnie z RStO Podać materiały budowlane i mieszanki materiałów budowlanych, gdyż nie ustala się ZTV :ewent. Wskazanie na ZTV

10 Część C - Utrzymanie górnej warstwy nawierzchni drogi Zleceniobiorca - podaje działania w zakresie utrzymania - szczegółowy opis konstrukcja warstw rodzaj warstw wraz z podaniem grubości materiał (materiały budowlane oraz mieszanki materiałów budowlanych) ewentualne wskazanie na odnośne ZTV wykaz wymiarowania fugi

11 Dodatkowe techniczne Warunki Umów oraz Wytyczne do Umów budowlano-funkcjonalnych w budownictwie drogowym ZTV Funkcje – StB 07 W brzmieniu dla projektów pilotowych opartych na bazie umów budowlano-funkcjonalnych Projekt 2007

12 Wymogi pod względem warstw nawierzchni asfaltowych Cecha przekazanie Utrzymanie / odbiór wielkość Wartość ostrzegawcza Wartość progowa równość wzdłużna 4,0 mm 4,0 mm 7,0 mm 10,0 mm równość poprzeczna: głębokość kolein 4,0 mm4,0 mm 10,0 mm 20,0 mm fikcyjna głębokość wody 0,1 mm0,1 mm 4,0 mm 6,0 mm przyczepność SKM V=80 km/h 0,460,460,390,32 V=60 km/h 0,510,510,460,39 cechy materiałowe rysy 1%1%5%10% miejsca łatane 1%1%10%15%

13 Wymogi pod względem warstw nawierzchniowych betonowych CechaPrzekazanie Utrzymanie / odbiór wielkość Wartość ostrzegawcza Wartość progowa równość wzdłużna 4,0 mm4,0 mm 7,0 mm 10,0 mm równość poprzeczna głębokość kolein 4,0 mm4,0 mm 10,0 mm 20,0 mm fikcyjna głębokość wody 0,1 mm0,1 mm 4,0 mm 6,0 mm Przyczepność SKM: V=80 km/h 0,460,460,390,32 V=60 km/h 0,510,510,460,39

14 Wymogi pod względem warstw nawierzchniowych betonowych Cechaprzekazanie Utrzymanie / Odbiór wielkość Wartość ostrzegawcza Wartość progowa cechy materiałowe - rysy wzdłużne / rysy poprzeczne długość rys w odnośnych płytach 0,1 m0,1 m 2,0 m 4,0 m liczba odnośnych płyt 1% 1%23%35% -odłamy narożne liczba na jedną odnośną płytę 0,01 szt.0,01 szt. 2,0 St 30 szt. liczba odnośnych płyt 1% 1%23%35% -uszkodzenia krawędzi długość odnośnych płyt 0,1 m 0,1 m 4,0 m 8,0 m liczba odnośnych płyt 1 % 1 %23%35%

15 Dodatkowe Techniczne Warunki Umów w przedmiocie pomiarowo-technicznej rejestracji stanu oraz oceny przy użyciu szybkojezdnych systemów pomiarowych ZTV Mt Funkcje –StB 07 Projekt 2007

16 BAB A 31 Referencyjna metoda budowy 1 (standardowa metoda budowy) Referencyjna metoda budowy 2 (standardowa metoda budowy) Konstrukcja wg innej oferty 3,5 cm GA 3,0 cm GA 8,5 cm Abi 8,5 cm Abi 8.5 cm Abi 10 cm Abi 22 cm AT CS 18 cm AT CS 13 cm ATS 20 cm FSS 20 cm FSS 20 cm utwardzenie 28 cm utwardzenie Tabela 1: Porównanie obu referencyjnych metod budowy z konstrukcją wg innej oferty

17 Aktualny stan rozwoju w przedmiocie umów budowlano-funkcjonalnych Projekty badawcze Federalnego Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i rozwoju miast ( BMVBS) Temat : Wymogi funkcjonalne pod względem budownictwa ziemnego i odwadniania Cel : - rozszerzenie stosowania umów budowlano funkcjonalnych - prace w zakresie korpusu ziemnego oraz prace odwodnieniowe -opis przy użyciu programu prac (świadczeń) - zdefiniowanie wymogów funkcjonalnych pod względem - budownictwa ziemnego - odwadniania

18 Rodzaje umów Część A urządzenie placu budowy zabezpieczenie dojazdu prace ziemne prace odwodnieniowe warstwa mrozoochronna sanacja obiektu budowlanego prace w zakresie oznakowania przetarg konwencjonalny Część B nawierzchnia górna związana przetarg funkcjonalny Część C utrzymanie funkcjonalności nawierzchni górnej przetarg funkcjonalny

19 Rodzaje umów Część A Część B Część C urządzenie placu budowy zabezpieczenie dojazdu warstwa mrozoochronna sanacja obiektu budowlanego prace w zakresie oznakowania nawierzchnia górna związana prace ziemne odwadnianie utrzymanie funkcjonalności nawierzchni górnej prace ziemne odwadnianie przetarg konwencjonalny przetarg funkcjonalny przetarg funkcjonalny

20 Pierwszorazowe zastosowanie ZTV Funkcje E-StB ZTV Funkcje Ew-StB Projekt : BAB A 9 pomiędzy Triptis i Schleiz w Turyngii w roku 2007 przy ważności umowy na 30 lat

21 Dodatkowe Techniczne Warunki Umów oraz Wytyczne Do umów budowlano-funkcjonalnych Część: Budowle ziemne ZTV Funkcje E-StB 07 Projekt 2007

22 Dodatkowe Techniczne Warunki Umów oraz Wytyczne Do umów budowlano-funkcjonalnych Część: Urządzenia odwadniające ZTV Funkcje Ew-StB 07 Projekt 2007

23 Zbiory przepisów dotychczas Wytyczne w zakresie standaryzacji nawierzchni górnej powierzchni komunikacyjnych (RStO) różne Dodatkowe Techniczne Warunki Umów (ZTV) w przyszłości RStO RStO zastosowanie dowolne swoboda wymiarowaniaRDO Asfalt / Beton różne ZTV zastosowanie może być wynegocjowane ZTV Funkcje -Nawierznie -Budowle ziemne -Urządzenia odwadniające ZTV Mt Funkcje Wytyczna w zakresie rachunkowego wymiarowania nawierzchni górnej powierzchni komunikacyjnych z nawierzchnia asfaltową / z nawierzchnią betonową

24 Porównanie konwencjonalnej umowy budowlanej (KBV) Z umową budowlano-funkcjonalną (FBV) KVB FBV czas Projekt zatwierdzony wg. procedur Udzielenie zlecenia Faza budowy Odbiór Gwarancja (4 lub 5 lat) Przedawnienie Projekt zatwierdzony wg. procedur Udzielenie zlecenia Faza budowy przekazanie Po 3 latach 1-sza inspekcja funkcjonalna Co 3 Dalsze Lata Inspekcje funkcjonalne (po fazie utrzymania) odbiór Przedawnienie

25 Podsumowanie: Istnieją dwie podstawowe różnice pomiędzy umowami konwencjonalnymi a umowami budowlano -funkcjonalnymi. Jakość świadczenia budowlanego nie jest już definiowana poprzez opis za stosowanych materiałów i technik lecz poprzez funkcje rozumiane z punktu widzenia użytkownika drogi. Odejście od gwarancji w przyjętym dotąd znaczeniu na rzecz zabezpieczenia funkcji przez dłuższy okres czasu (do 30lat); utrzymanie cech funkcjonalnych poprzez kontrolowanie funkcji oraz, w razie potrzeby, przez budowlane działania w zakresie utrzymania drogi, wykonywane przez zleceniodawcę.

26 W przypadku umów budowlano –funkcjonalnych oczekuje się, że =część odpowiedzialności, ponoszonej przez zleceniodawcę publicznego jako jednostkę państwowa, przeniesiona zostaje na barki przedsiębiorstw prywatnych, = po części zrekompensowane zostaną przeprowadzone u zleceniodawców publicznych oszczędności kadrowe, a co za tym idzie, również występujące niedostatki kompetencji, = wniesiony zostanie znaczący wkład w realizację politycznego celu szczupłego państwa = wykonujący budowę przedsiębiorca zostanie silniej umotywowany do zapewnienia lepszej jakości swego świadczenia budowlanego.

27 Zadania pozostające w gestii administracji publicznej: Jak do tej pory tak i w przyszłości zadania związane z eksploatacją dróg, ich utrzymaniem eksploatacyjnym oraz obowiązki zabezpieczenia dojazdu w obszarze dróg publicznych podlegać będą właściwym jednostkom administracji publicznej, odpowiedzialnym za budownictwo drogowe. Można jednak sobie wyobrazić, że również utrzymanie eksploatacyjne dróg (model Turyngii) będzie w przyszłości przedmiotem zawieranych umów budowlano -funkcjonalnych.

28 Dodatkowe Techniczne Warunki Umów oraz Wytyczne do umów budowlano-funkcjonalnych w budownictwie drogowym ZTV Funkcje –StB 07 Dokumentacja posiedzenia ( załącznik)

29 Spis treści Informacje ogólne Zakres obowiązywania Definicje pojęć Wymogi funkcjonalne dla Budownictwa drogowego Cechy charakteryzujące stan - - informacje ogólne - - nawierzchnie asfaltowe - - nawierzchnie betonowe cechy charakterystyczne szkód ocena Wymagania - w zakresie przekazania - w zakresie utrzymania - w zakresie odbioru cechy charakteryzujące stan cechy charakterystyczne szkód Wykazanie cech funkcjonalnych Cechy charakteryzujące stan - informacje ogólne - inspekcje - cechy ustalane pomiarowo Wykonywanie prac w zakresie utrzymania Cechy charakterystyczne szkód terminy przeprowadzania zabezpieczanie miejsc pracy Wykonywanie prac w zakresie utrzymania Wymiarowanie nawierzchni dróg Wykonanie nawierzchni dróg - nawierzchnie asfaltowe - nawierzchnie betonowe

30 Ocena cech charakterystycznych szkód Ocena stwierdzonych wizualnie cech charakterystycznych szkód dokonywana jest w uzależnieniu od stopnia ciężkości szkody. - bez szkody (0), - bez szkody (0), - lekkie szkody (1), - lekkie szkody (1), - średnie szkody (2) oraz - średnie szkody (2) oraz - ciężkie szkody (3) - ciężkie szkody (3) Stopień ciężkości szkód objaśniany jest w razie potrzeby dodatkową informacją na temat rozległości szkód wraz z podaniem procentowego udziału odcinka drogi objętego odpowiednim rodzajem szkód w stosunku do całej długości odcinka wzgl. do całej powierzchni odcinka.

31 Wymogi wobec nawierzchni asfaltowych Cecha Przekazanie Utrzymanie/Odbiór wielkość Wart. ostrzegawczawartość równość wzdłużna 4,0 mm4,0 mm 7,0 mm 10,0 mm równość poprzeczna głębokość kolein 4,0 mm4,0 mm 10,0 mm 20,0 mm fikcyjna głębokość wody 0,1 mm0,1 mm 4,0 mm 6,0 mm przyczepność SKM: V=80km/h 0,460,460,390,32 V=60km/h 0,510,510460,39 cechy materiałowe rysy 1 %1 %5%10% miejsca łatane 1 %1 %10%15%

32 Wymogi wobec nawierzchni betonowych Cecha przekazanie Utrzymanie / odbiór wielkość Wartość ostrzegawcza Wartość progowa Równość wzdłużna 4,0 mm4,0 mm 7,0 mm 10,0 mm Równość poprzeczna Głębokość kolein 4,0 mm4,0 mm 10,0 mm 20,0 mm Fikcyjna głębokość wody 0,1 mm0,1 mm 4,0 mm 6,0 mm Przyczepność SKM : V=80 km/h 0,460,460,390,32 V=60 km/h 0,510,510,460,39

33 Wymogi wobec nawierzchni betonowych Cecha przekazanie Utrzymanie / odbiór wielkość Wartość ostrzegawcza Wartość progowa cechy materiałowe -rysy wzdłużne/rysy poprzeczne Długość rys w poszcz. płytach 0,1 m0,1 m 2,0 m 4,0 m Udział płyt z rysami 1% 1% 23 % 35 % -odłamy narożne liczba na płytę 0,01 szt. 0,01 szt. 2,0 szt. 30 szt. udział płyt z odłamkami narożnymi 1 % 1 % 23 % 35 % -uszkodzenia krawędzi długość uszkodzonych płyt 0,1 m 0,1 m 4,0 m 8,0 m liczba uszkodzonych płyt 1 % 1 % 23 % 35 %

34 Wymagania w zakresie odbioru W trakcie dokonywania odbioru wszelkie wartości dla każdej badanej cechy muszą odpowiadać co najmniej wartościom ostrzegawczym, przyjętym dla okresu utrzymania. Jeżeli nie zostaje dotrzymana jedna lub kilka wartości ostrzegawczych wówczas mamy do czynienia z wadą.


Pobierz ppt "Umowy budowlano - funkcjonalne. Umowa budowlano – Konwencjonalna funkcjonalna umowa budowlana Funkcja konstrukcji drogi bezpieczne warunki jezdne trwałość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google