Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowy budowlano - funkcjonalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowy budowlano - funkcjonalne"— Zapis prezentacji:

1 Umowy budowlano - funkcjonalne

2 Umowa budowlano – Konwencjonalna funkcjonalna umowa budowlana
Funkcja konstrukcji drogi bezpieczne warunki jezdne trwałość Wymogi pod względem: materiałów budowlanych metod budowlanych Główny punkt umowy Wymogi funkcjonalne pod względem : równości przyczepności cech materiałowych

3 Cel: Podwyższenie jakości poprzez przejęcie zwiększonej odpowiedzialności przez zleceniobiorcę. Zastąpienie różnego rodzaju standardowych zbiorów przepisów i warunków umownych jak: Dodatkowe Techniczne Warunki Umów ( ZTV ) Wytyczne w zakresie standaryzacji nawierzchni górnej powierzchni komunikacyjnych ( RStO ) Pisma ulotne ( MB )

4 Rodzaje umów i form przetargów
Część A przetarg konwencjonalny świadczenie jest obszernie opisane przez zleceniodawcę urządzenie placu budowy zabezpieczenie dojazdu prace ziemne prace odwodnieniowe warstwa mrozoochronna sanacja obiektu budowlanego prace w zakresie oznakowania

5 Część B + C przetarg funkcjonalny również zleceniobiorca musi obszernie opisać swoje świadczenia nawierzchnia górna związana utrzymanie funkcjonalności nawierzchni górnej wymogi techniczne wymogi ekonomiczne wymogi funkcjonalne włącznie z podaniem ilości oraz opisem poszczególnych pozycji

6 Forma udzielania zlecenia Finansowanie
Część A, B, C – Postępowanie zamknięte obejmujące publiczny konkurs ofert , zbliżone do konwencjonalnej formy udzielania zlecenia Finansowanie jak przy umowach konwencjonalnych z budżetu federalnego założenia budżetowe zgodnie z ofertą zleceniobiorcy w wysokości przewidzianych nakładów na utrzymanie po : 9 12 15…18…21… latach po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego

7 Czas trwania umowy: odpowiedzialność zleceniobiorcy za
występujące wady -umowy konwencjonalne 4 lata wzgl. 5 lat -umowy budowlano- funkcjonalne 15 lat do 30 lat odpowiedzialność zleceniobiorcy za jakość drogi niezbędne są prace z zakresu utrzymania

8 Obok wystarczających parametrów
górnej nawierzchni dróg definiuje się również wymogi funkcjonalne -4-5 lat lat Wymagania , które zleceniobiorca winien zapewnić wraz z otrzymaniem zlecenia równość odporność na odkształcenia nawierzchnia wolna od rys związanie warstw przyczepność szorstkość usytuowanie zgodne z profilem obmiary geometryczne

9 Części składowe przetargu funkcjonalnego
B -budowa nowej lub odnowienie istniejącej nawierzchni drogi Innowacyjna metoda budowy konstrukcja warstw rodzaj warstw wraz z podaniem grubości materiał (materiały budowlane oraz mieszanki materiałów budowlanych) ewentualne wskazanie na odnośne ZTV wykaz wymiarowania Przejście do innego typu budowy zgodnie z RStO Podać materiały budowlane i mieszanki materiałów budowlanych, gdyż nie ustala się ZTV :ewent. Wskazanie na ZTV

10 Część C - Utrzymanie górnej warstwy nawierzchni drogi Zleceniobiorca
- podaje działania w zakresie utrzymania - szczegółowy opis konstrukcja warstw rodzaj warstw wraz z podaniem grubości materiał (materiały budowlane oraz mieszanki materiałów budowlanych) ewentualne wskazanie na odnośne ZTV wykaz wymiarowania fugi

11 Warunki Umów oraz Wytyczne do Umów budowlano-funkcjonalnych
Dodatkowe techniczne Warunki Umów oraz Wytyczne do Umów budowlano-funkcjonalnych w budownictwie drogowym ZTV Funkcje – StB 07 W brzmieniu dla projektów pilotowych opartych na bazie umów budowlano-funkcjonalnych Projekt 2007

12 Cecha Wymogi pod względem warstw nawierzchni asfaltowych przekazanie
Utrzymanie / odbiór wielkość Wartość ostrzegawcza Wartość progowa równość wzdłużna 4,0 mm 7,0 mm 10,0 mm równość poprzeczna: głębokość kolein 20,0 mm fikcyjna głębokość wody 0,1 mm 6,0 mm przyczepność SKM V=80 km/h 0,46 0,39 0,32 V=60 km/h 0,51 cechy materiałowe rysy 1% 5% 10% miejsca łatane 15%

13 Wymogi pod względem warstw nawierzchniowych betonowych
Cecha Przekazanie Utrzymanie / odbiór wielkość Wartość ostrzegawcza Wartość progowa równość wzdłużna 4,0 mm 7,0 mm 10,0 mm równość poprzeczna głębokość kolein 20,0 mm fikcyjna głębokość wody 0,1 mm 6,0 mm Przyczepność SKM: V=80 km/h 0,46 0,39 0,32 V=60 km/h 0,51

14 Wymogi pod względem warstw nawierzchniowych betonowych
Cecha przekazanie Utrzymanie / Odbiór wielkość Wartość ostrzegawcza Wartość progowa cechy materiałowe -rysy wzdłużne / rysy poprzeczne długość rys w odnośnych płytach 0,1 m 2,0 m 4,0 m liczba odnośnych płyt 1% 23% 35% -odłamy narożne liczba na jedną odnośną płytę 0,01 szt. 2,0 St 30 szt. -uszkodzenia krawędzi długość odnośnych płyt 8,0 m 1 %

15 Dodatkowe Techniczne Warunki Umów
w przedmiocie pomiarowo-technicznej rejestracji stanu oraz oceny przy użyciu szybkojezdnych systemów pomiarowych ZTV Mt Funkcje –StB 07 Projekt 2007

16 BAB A 31 Tabela 1: Porównanie obu referencyjnych metod budowy
Referencyjna metoda budowy 1 (standardowa metoda budowy) 2 Konstrukcja wg innej oferty 3,5 cm GA 3,0 cm GA 8,5 cm Abi 8.5 cm Abi 10 cm Abi 22 cm AT CS 18 cm AT CS 13 cm ATS 20 cm FSS 20 cm utwardzenie 28 cm Tabela 1: Porównanie obu referencyjnych metod budowy z konstrukcją wg innej oferty

17 Aktualny stan rozwoju w przedmiocie umów budowlano-funkcjonalnych
Projekty badawcze Federalnego Ministerstwa Komunikacji , Budownictwa i rozwoju miast ( BMVBS) Temat : „Wymogi funkcjonalne pod względem budownictwa ziemnego i odwadniania” Cel : - rozszerzenie stosowania umów budowlano —funkcjonalnych - prace w zakresie korpusu ziemnego oraz prace odwodnieniowe -opis przy użyciu programu prac (świadczeń) - zdefiniowanie wymogów funkcjonalnych pod względem - budownictwa ziemnego - odwadniania

18 Rodzaje umów Część A Część B Część C urządzenie placu budowy
zabezpieczenie dojazdu prace ziemne prace odwodnieniowe warstwa mrozoochronna sanacja obiektu budowlanego prace w zakresie oznakowania przetarg konwencjonalny Część B przetarg funkcjonalny nawierzchnia górna związana Część C przetarg funkcjonalny utrzymanie funkcjonalności nawierzchni górnej

19 Rodzaje umów Część A Część B Część C urządzenie placu budowy
zabezpieczenie dojazdu warstwa mrozoochronna sanacja obiektu budowlanego prace w zakresie oznakowania Część A przetarg konwencjonalny nawierzchnia górna związana prace ziemne odwadnianie Część B przetarg funkcjonalny Część C utrzymanie funkcjonalności nawierzchni górnej prace ziemne odwadnianie przetarg funkcjonalny

20 Pierwszorazowe zastosowanie Projekt : BAB A 9 pomiędzy
Triptis i Schleiz w Turyngii w roku 2007 przy ważności umowy na 30 lat ZTV Funkcje E-StB ZTV Funkcje Ew-StB

21 Warunki Umów oraz Wytyczne Do umów budowlano-funkcjonalnych
Dodatkowe Techniczne Warunki Umów oraz Wytyczne Do umów budowlano-funkcjonalnych Część: Budowle ziemne ZTV Funkcje E-StB 07 Projekt 2007

22 Warunki Umów oraz Wytyczne Do umów budowlano-funkcjonalnych
Dodatkowe Techniczne Warunki Umów oraz Wytyczne Do umów budowlano-funkcjonalnych Część: Urządzenia odwadniające ZTV Funkcje Ew-StB 07 Projekt 2007

23 Zbiory przepisów dotychczas w przyszłości ZTV Mt Funkcje
Wytyczne w zakresie standaryzacji nawierzchni górnej powierzchni komunikacyjnych (RStO) różne Dodatkowe Techniczne Warunki Umów (ZTV) Wytyczna w zakresie rachunkowego wymiarowania nawierzchni górnej powierzchni komunikacyjnych z nawierzchnia asfaltową / z nawierzchnią betonową w przyszłości RStO RStO zastosowanie dowolne swoboda wymiarowania RDO Asfalt / Beton różne ZTV różne ZTV zastosowanie może być wynegocjowane ZTV Funkcje -Nawierznie -Budowle ziemne -Urządzenia odwadniające ZTV Mt Funkcje

24 Porównanie konwencjonalnej umowy budowlanej (KBV)
Z umową budowlano-funkcjonalną (FBV) Projekt zatwierdzony wg. procedur KVB Udzielenie zlecenia Faza budowy Gwarancja (4 lub 5 lat) Odbiór Przedawnienie czas Projekt zatwierdzony wg. procedur Po 3 latach 1-sza inspekcja funkcjonalna Co 3 Dalsze Lata Inspekcje funkcjonalne FBV (po fazie utrzymania) odbiór Udzielenie zlecenia Faza budowy przekazanie Przedawnienie

25 Podsumowanie: Istnieją dwie podstawowe różnice pomiędzy umowami konwencjonalnymi a umowami budowlano -funkcjonalnymi. Jakość świadczenia budowlanego nie jest już definiowana poprzez opis za stosowanych materiałów i technik lecz poprzez funkcje rozumiane z punktu widzenia użytkownika drogi. Odejście od gwarancji w przyjętym dotąd znaczeniu na rzecz zabezpieczenia funkcji przez dłuższy okres czasu (do 30lat); utrzymanie cech funkcjonalnych poprzez kontrolowanie funkcji oraz, w razie potrzeby, przez budowlane działania w zakresie utrzymania drogi, wykonywane przez zleceniodawcę.

26 W przypadku umów budowlano –funkcjonalnych
oczekuje się, że = część odpowiedzialności, ponoszonej przez zleceniodawcę publicznego jako jednostkę państwowa, przeniesiona zostaje na barki przedsiębiorstw prywatnych, = po części zrekompensowane zostaną przeprowadzone u zleceniodawców publicznych oszczędności kadrowe, a co za tym idzie, również występujące niedostatki kompetencji, = wniesiony zostanie znaczący wkład w realizację politycznego celu „szczupłego państwa” = wykonujący budowę przedsiębiorca zostanie silniej umotywowany do zapewnienia lepszej jakości swego świadczenia budowlanego.

27 Zadania pozostające w gestii administracji publicznej:
Jak do tej pory tak i w przyszłości zadania związane z eksploatacją dróg, ich utrzymaniem eksploatacyjnym oraz obowiązki zabezpieczenia dojazdu w obszarze dróg publicznych podlegać będą właściwym jednostkom administracji publicznej, odpowiedzialnym za budownictwo drogowe. Można jednak sobie wyobrazić, że również utrzymanie eksploatacyjne dróg (model Turyngii) będzie w przyszłości przedmiotem zawieranych umów budowlano -funkcjonalnych.

28 Dodatkowe Techniczne Warunki Umów oraz Wytyczne do umów
Dokumentacja posiedzenia ( załącznik) Dodatkowe Techniczne Warunki Umów oraz Wytyczne do umów budowlano-funkcjonalnych w budownictwie drogowym ZTV Funkcje –StB 07

29 Spis treści Informacje ogólne Wykazanie cech funkcjonalnych
Zakres obowiązywania Definicje pojęć Cechy charakteryzujące stan - informacje ogólne - inspekcje - cechy ustalane pomiarowo Wymogi funkcjonalne dla Budownictwa drogowego Cechy charakterystyczne szkód Cechy charakteryzujące stan informacje ogólne nawierzchnie asfaltowe nawierzchnie betonowe Wykonywanie prac w zakresie utrzymania terminy przeprowadzania zabezpieczanie miejsc pracy cechy charakterystyczne szkód ocena Wykonywanie prac w zakresie utrzymania Wymagania - w zakresie przekazania - w zakresie utrzymania - w zakresie odbioru Wymiarowanie nawierzchni dróg Wykonanie nawierzchni dróg - nawierzchnie asfaltowe - nawierzchnie betonowe cechy charakteryzujące stan cechy charakterystyczne szkód

30 Ocena cech charakterystycznych szkód
Ocena stwierdzonych wizualnie cech charakterystycznych szkód dokonywana jest w uzależnieniu od stopnia ciężkości szkody. - „bez szkody” (0), - „lekkie szkody” (1), - „średnie szkody” (2) oraz - „ciężkie szkody” (3) Stopień ciężkości szkód objaśniany jest w razie potrzeby dodatkową informacją na temat rozległości szkód wraz z podaniem procentowego udziału odcinka drogi objętego odpowiednim rodzajem szkód w stosunku do całej długości odcinka wzgl. do całej powierzchni odcinka.

31 Wymogi wobec nawierzchni asfaltowych
Cecha Przekazanie Utrzymanie/Odbiór wielkość Wart. ostrzegawcza wartość równość wzdłużna 4,0 mm 7,0 mm 10,0 mm równość poprzeczna głębokość kolein 20,0 mm fikcyjna głębokość wody 0,1 mm 6,0 mm przyczepność SKM: V=80km/h 0,46 0,39 0,32 V=60km/h 0,51 046 cechy materiałowe rysy 1 % 5% 10% miejsca łatane 15%

32 Fikcyjna głębokość wody
Wymogi wobec nawierzchni betonowych Cecha przekazanie Utrzymanie / odbiór wielkość Wartość ostrzegawcza Wartość progowa Równość wzdłużna 4,0 mm 7,0 mm 10,0 mm Równość poprzeczna Głębokość kolein 20,0 mm Fikcyjna głębokość wody 0,1 mm 6,0 mm Przyczepność SKM : V=80 km/h 0,46 0,39 0,32 V=60 km/h 0,51

33 Wymogi wobec nawierzchni betonowych
Cecha przekazanie Utrzymanie / odbiór wielkość Wartość ostrzegawcza Wartość progowa cechy materiałowe -rysy wzdłużne/rysy poprzeczne Długość rys w poszcz. płytach 0,1 m 2,0 m 4,0 m Udział płyt z rysami 1% 23 % 35 % -odłamy narożne liczba na płytę 0,01 szt. 2,0 szt. 30 szt. udział płyt z odłamkami narożnymi 1 % -uszkodzenia krawędzi długość uszkodzonych płyt 8,0 m liczba uszkodzonych płyt

34 Wymagania w zakresie odbioru
W trakcie dokonywania odbioru wszelkie wartości dla każdej badanej cechy muszą odpowiadać co najmniej wartościom ostrzegawczym, przyjętym dla okresu utrzymania. Jeżeli nie zostaje dotrzymana jedna lub kilka wartości ostrzegawczych wówczas mamy do czynienia z wadą.


Pobierz ppt "Umowy budowlano - funkcjonalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google