Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiadomości ogólne Spedycja Wykład I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiadomości ogólne Spedycja Wykład I."— Zapis prezentacji:

1 wiadomości ogólne Spedycja Wykład I

2 Rola spedycji w procesach handlowych i transportowych
Pojęcie spedycji Rola spedycji w procesach handlowych i transportowych

3 Proces handlowy Poszukiwanie partnera handlowego – kryteria wyboru np. dostawcy (czynniki logistyczne), Faza negocjacji – ustalanie ceny, warunków dostawy, warunków płatności, Faza realizacji dostawy – proces transportowy (logistyczny), Faza potransakcyjna – realizacja płatności

4 Proces transportowy Ciąg kolejno następujących czynności, stanowiących pewną całość, w wyniku których towar zostanie dostarczony odbiorcy w jak najsprawniejszy sposób

5 Proces transportowy czynności spedycyjne
czynności przemieszczania (przewóz, przeładunek, składowanie przejściowe) czynności dodatkowe (np. magazynowanie długookresowe)

6 Organizacja i planowanie procesu transportowego – różne aspekty
Opracowanie koncepcji przewozu (m.in. optymalizacja – np wybór sposobu przewozu: środek transportu, trasa, czas), Przygotowanie wszystkiego, co jest potrzebne do przewozu, Koordynacja procesu transportowego

7 Przygotowanie do przewozu – schemat ogólny
Środka transportu i kierowcy Przygotowanie dokumentów Przygotowanie przesyłki List Przewozowy, ... Prawidłowo zorganizowany proces transportowy i handlowy

8 Rola transportu i spedycji
Efekty ekonomiczne przedsiębiorstw Uzyskiwane przychody Uzyskiwane przychody Koszty Transport

9 Efektywny transport to efektywna gospodarka
Efektywność transportu Czynniki zewnętrzne (warunki naturalne, infrastruktura) Organizacja (m.in. Koordynacja) Zasoby (tabor, wyposażenie, ludzie, systemy informacyjne)

10 Pojęcie spedycji J. Marzec „Spedycja jest to zarobkowe organizowanie przemieszczania ładunków w zastępstwie zleceniodawcy oraz wykonywanie związanych z tym czynności za wyjątkiem samego transportu i czynności dodatkowych.” T. Szczepaniak: „spedycja jest to zorganizowanie przemieszczania ładunków przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków transportu i sposobu przewozu, w wyniku czego następuje przesłanie ładunków od dostawcy do odbiorcy.”

11 Pojęcie spedycji T. Szczepaniak: „Spedycja to wszystkie czynności konieczne do przesłania ładunku, również te wynikające ze specjalnego życzenia zleceniodawcy ale z wyłączeniem samego przewozu.” W. Grzywacz: „Ułatwienie transportu.”

12 Istotną częścią działalności spedycyjnej jest praca koncepcyjna, występująca w mniejszym lub większym nasileniu w danym podmiocie, wymiana informacji między uczestnikami nie tylko procesu transportowego ale i handlowego i załatwianie wszelkiego rodzaju formalności, takich jak na przykład wypełnianie dokumentów transportowych i handlowych.

13 Uwarunkowania zewnętrzne
Wymogi prawne Wymogi klienta Organizacja procesu spedycyjnego Właściwości przesyłki Właściwości środka transportu

14 Czynniki wpływające na czynności realizowane przez spedytora:
Ilość i rodzaj ładunku Cechy fizyczne i chemiczne ładunku Odległość (kraj przeznaczenia) Posiadana infrastruktura Polityka i czynniki społeczne Warunki pogodowe i klimatyczne Systemy prawne

15 Spedytor jest koordynatorem i organizatorem procesu transportowego
Spedytor jest koordynatorem i organizatorem procesu transportowego. Odpowiednia organizacja procesu transportowego to stan, w którym wykonywanie wszystkich czynności spedycyjnych przez poszczególnych uczestników tego procesu odbywa się w ustalonej kolejności, w określony sposób i we wzajemnym powiązaniu ze sobą. Efektem tych działań powinny być: odpowiednia jakość i koszt

16 Koordynacja w transporcie międzynarodowym obejmuje przedsiębiorstwa i instytucje biorące udział w realizacji procesu transportowego w handlu zagranicznym

17 Cykl realizacji zlecenia spedycyjnego:
Przyjęcie zlecenia od klienta. Wybór przewoźnika. Wypisanie zlecenia na transport. Realizacja usługi. Wystawienie faktury. Przesłanie wymaganych dokumentów do klienta.

18 Czynności spedycyjne Doradztwo, kalkulacje, Wybór środka transportu lub trasy przewozu Sporządzanie umów o przewóz, sporządzanie dokumentów przewozowych Ubezpieczenie ładunku Zamówienie środka transportu Udzielanie zleceń na wykonanie kontroli ilości, jakości oraz innych usług, Organizacja prac ładunkowych Zgłoszenie towaru do odprawy celnej, składanie zabezpieczenia celnego, podstawienie ładunku do odprawy celnej;

19 Czynności spedycyjne c.d.
kompletowanie ładunku, pakowanie, znakowanie, cechowanie, sortowanie; przeładunek i przygotowanie do przeładunku; składowanie przejściowe; odebranie przesyłki od przewoźnika przekazanie przesyłki odbiorcy rozpakowanie i uzdatnianie ładunku do odbioru fakturowanie, rozliczanie i pobieranie należności reklamacje odbiór od odbiorcy zobowiązania zapłaty sprzedaż przesyłki cesja praw do przesyłki

20 Klasyfikacja spedycji wg obszaru działania
Krajowa Międzynarodowa

21 Klasyfikacja spedycji wg ładunków
Całopojazdowa Drobnicowa, Ładunków specjalistycznych (niebezpieczne, ponadnormatywne, i inne wymagające specjalnych warunków przewozu)

22 Klasyfikacja spedycji wg gałęzi
Drogowa, Kolejowa, Portowo – morska, Lotnicza

23 Klasyfikacja spedycji wg zakresu działania
Uniwersalna, Wyspecjalizowana (przykłady): „giełdy ładunkowe”, Obsługa portowa, Konsolidacja drobnych przesyłek Odprawy celne

24 Faza przemieszczania Dozorowanie Informowanie – śledzenie przesyłki
Reagowanie na nieprawidłowości

25 Faza końcowa wyładunek pokwitowanie Sprawdzenie przesyłki
Uregulowanie należności, ew. likwidacja, sprzedaż przesyłki Sporządzenie protokołu szkodowego

26 Faza końcowa - Analiza kosztów i przebiegu procesu transportowego
wykrycie słabych punktów (jakościowych, czasowych, organizacyjnych, kosztowych), możliwość porównania osiągniętych efektów z przyjętymi założeniami, dostarczenie materiałów do prawidłowego sporządzenia następnych kalkulacji, umożliwienie podejmowania właściwych decyzji w następnych procesach spedycyjnych

27 Funkcje spedycji Doradcza Dokumentacyjna Organizacyjna Wykonawcza
Bankowa Pośrednictwa Dystrybucyjna

28 Korzyści zleceniodawcy
Specjalizacja, większa efektywność, fachowe poradnictwo, Niższe koszty – efekt skali, Spedytor wybiera optymalne rozwiązanie z punktu widzenia czasu, kosztów i jakości, zna rynek transportowy, posiada sieć kontaktów i jest w stanie zaoferować wyższy poziom usług Sporządzanie i kompletacja dokumentacji Spedytor likwiduje problemy na styku klient - firma usługowa (np. przewoźnik) Angażuje środki finansowe np. na zabezpieczenia celne, co umożliwia terminowe wykonanie formalności celno - administracyjnych i skrócenie czasu pobytu ładunku w punktach odprawy celnej Pomaga zdobywać nowe rynki zbytu

29 Korzyści przewoźnika Marketing, sprzedaż
Krótszy czas postoju środka transportu pod załadunkiem lepsze wykorzystanie ładowności środka transportu dzięki konsolidacji przesyłek drobnych mniejsze szkody dzięki odpowiedniemu przygotowaniu przesyłki skrócenie czasu wystawiania i kompletowania dokumentów

30 Korzyści przewoźnika spedytor inwestuje w infrastrukturę i suprastrukturę przewoźnik nie musi tworzyć działów, w których pracują osoby posiadające specjalistyczną wiedzę dotyczącą prawa handlowego, przepisów celnych, sanitarnych itd możliwość pozyskania klientów dzięki wszechstronności i wiarygodności spedytora spedytor odciąża przewoźnika od ściągania należności od wielu drobnych klientów rozwija nowe usługi np. logistyczne, nowe formy przewozów - transport kombinowany

31 Historia rozwoju spedycji
Rozwój transportu – okres starożytność i średniowiecze Okres kapitalizmu i rewolucji przemysłowej

32 Potrzeba przewożenia dużych ilości towarów o niewielkiej wartości i zróżnicowanej strukturze
różnorodne ładunki zarówno maszyn jak i masowo produkowane towary przemysłowe; produkty rolne na wzrastające rynki miejskie - zwiększenie produktywności rolnictwa - więcej ludzi może się zajmować produkcją nie związaną z rolnictwem; surowiec na potrzeby budownictwa, kopalnictwa, hutnictwa, odlewni;

33 Nowe problemy ekonomiczne i organizacyjne związane z korzystaniem z transportu
zorganizowanie transportu wymaga co raz większych kwalifikacji; potrzeba magazynowania towarów; potrzeba skoordynowania różnych gałęzi transportu

34 Według FIATA zawód spedytora istnieje już od X w
tworzenie składów publicznych w portach i miastach, rozszerzenie się handlu morskiego i organizowaniem targów w Europie: załadunek i wyładunek, clenie, składowanie, przewóz, sprzedaż, pobranie/opłacenie należności, spedytor znał najlepsze drogi przewozowe, środki transportu, wiedział jak opiekować się towarem i jak go składować, znał sposoby komunikowania się.

35 Cechy spedytora Cechy osobowe Kwalifikacje


Pobierz ppt "Wiadomości ogólne Spedycja Wykład I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google