Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalizacja gospodarki światowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalizacja gospodarki światowej"— Zapis prezentacji:

1 Globalizacja gospodarki światowej

2 Literatura 1. Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998 2. Haliżak E., Kuźnar R., Symonides J., Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2004 3. Michałków I., Gospodarcze i społeczne skutki globalizacji, Zeszyty Naukowe WSE 2000, nr 4. 4. Sikorska T., Ekonomiczne aspekty globalizacji, Warszawa 2002 5. Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, W-wa 2002 6. Globalizacja od A do Z, NBP 2004 7. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE 2001 8. Zorska A.: Ku globalizacji? ... PWN 1998 9. Gierszewska G. Wawrzyniak B.: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext 2001

3 Problemy poruszone na zajęciach
Definicje globalizacji Ewolucja Cechy globalizacji Siły motoryczne globalizacji Sutki globalizacji Zagrożenie dla globalizacji Dyferencjacja narodów Tendencje rozwojowe globalizacji

4 „Nie jest lepsze własne, rodzime zło od obcego dobra”
Cel zajęć „Nie jest lepsze własne, rodzime zło od obcego dobra”

5 Definicja globalizacji
Pojęcie globalizacji odnosi się do obszarów działalności: gospodarczej, politycznej, społecznej, kulturowej, naukowej. To przenikanie de facto wszelkich dziedzin działalności ludzkiej na świecie powoduje trudność w zdefiniowaniu jej. Globalizacja ma charakter wielostronny i wielopłaszczyznowy.

6 Globalizacja kojarzy się:
Standaryzacją produkcji Upodobnieniem zachowań konsumentów Umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej Scalaniem gospodarek narodowych, prowadzące do powstania jednolitej gospodarki światowej

7 Definicja globalizacji
Globalizacja – proces tworzenia światowej sieci gospodarczej, składającej się z układów sektorowych (branżowych)

8 Definicja globalizacji
Globalizacja jest funkcją postępu technicznego

9 Pierwszy etap globalizacji działalności gospodarek wg A. Zorskiej
Lata bowiem przełom XIX i XX można uznać za ukształtowanie się kapitału finansowego, który wpłynął na rozwój monopolistycznego charakteru wielkich przedsiębiorstw.

10 Globalizacja wg A. Zorskiej
„Globalizacja stanowi wyższy, bardziej zaawansowany i złożony etap procesu umiędzynaradawiania działalności gospodarczej. Proces ten rozumiany ogólnie, jako rozszerzenie działalności krajowych przedsiębiorstw za granicą, został zapoczątkowany na większą skalę w XIV wieku wraz z rozwojem zamorskiej działalności przez kompanie handlowe.” s. 14

11 Pierwszy etap globalizacji wg grupy lizbońskiej
Globalizacja - proces gospodarczo-polityczno-społeczny, którego początki przypadają na ostatnie dwie dekady XXw. bowiem Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (komputerów osobistych i internetu) Rozpad realnego socjalizmu, a zwłaszcza upadek Związku Sowieckiego

12 Wg M. Friedmana „Obie rewolucje doprowadziły do sytuacji, w której producent może wytwarzać swój produkt gdziekolwiek na świecie, sprzedawać go tam, gdzie mu się podoba, wykorzystywać w procesie produkcyjnym zasoby któregokolwiek państwa i mieć swoją siedzibę gdziekolwiek na świecie. Nie ma zatem sensu mówić, że dany produkt jest krajowy.”

13 po upadku muru berlińskiego
Wg T.L. Friedmana Świat narodził się w 1989 r. po upadku muru berlińskiego

14 Podsumowanie Globalizacja związana jest z:
wielkimi odkryciami geograficznymi w XV i XVI w. ..... pierwszą rewolucją przemysłową rewolucją techniczną (internet) polityką (upadek systemu komunistycznego) ekonomią (prywatyzacja, deregulacja)

15 Podsumowanie Ewolucja globalizacji
Rozwój handlu Przepływ informacji i technologii Liberalizacja sektora bankowego i przepływów kapitałowych Mobilność ludzi

16 Podsumowanie Nurty globalizacji
Globalizacja stanowi nową, wyższą i bardziej złożoną formę rozwoju międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Globalizacja nowa faza ich rozwoju, kształtująca się pod wpływem szczególnych okoliczności i procesów, które poprzednio nie mogły występować

17 Cechy globalizacji wielostronność wielopłaszczyznowość złożoność wielowątkowość międzynarodowa współzależność

18 Cechy współczesnej globalizacji:
Rosnąca mobilność kapitału i dóbr (nawet usług) - formowanie się światowej sieci obrotu dobrami i usługami. Rozwój międzynarodowych obrotów kapitałowych. Skala postępu technicznego. Rozprzestrzenienie się innowacji. Tworzenie światowego systemu informacyjnego (internetu). Rozwój sieci światowego systemu transportowego. Spadają koszty transakcyjne (koszty transportu i łączności) gospodarczej współpracy z zagranicą. Zmniejsza się znaczenie czasu i przestrzeni (just in time). Liberalizacja wielu sfer działalności (otwieranie się na handel z zagranicą, napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich). Postęp prywatyzacji i deregulacji sektorów gospodarki, które stanowiły własność państwa i były zmonopolizowane.

19 Problemy związane z globalizacją
Przestaje obowiązywać zasada o zbędności reguł działania rynku światowego Potrzeba ochrony konkurencji i konsumentów Większy dochód rodzi problemy podziału nadwyżki miedzy kraje oraz poszczególnych członków społeczeństwa Dewastacja środowiska naturalnego

20 Kryzysy powodują: nasilenie tendencji protekcjonistycznych nacjonalizm wrogość w stosunkach międzyludzkich ruch połączeniowy (m&a) monopolizację

21 Zagrożenia globalizacji
Terroryzm międzynarodowy fundamentalizm religijny separatyzm etniczny Podział świata Cywilizacja bogatych (w większości białych ludzi) Cywilizacja nędzy i zacofania

22 Przeciwnicy globalizacji:
działacze związków zawodowych; obrońcy praw konsumenta; organizacje ekologiczne; obrońcy praw człowieka i zwierząt; przedstawiciele rolników z krajów biednych i bogatych, działacze na rzecz wyzwolenia różnych krajów i regionów; anarchistów; awanturników i chuliganów

23 Integracja - dyferencjacja
Integracja ekonomiczna – dążenie do łączenia i scalania się odrębnych organizmów gospodarczych Dyferencjacja – różnicowanie się co znajduje swoje odzwierciedlenie w: sferze poziomu rozwoju; dochodach różnych grup krajów.

24 Dyferencjacja narodów
okres zróżnicowanie bogactwa 1990 r. 4500% 1870 r. 900% W poł. XVIII w. (przed rewolucja przemysłową 30%

25 Dyferencjacja narodów
Na przełomie XX i XXI stulecia 15% ludności świata zamieszkuje kraje wysoko rozwinięte i wytwarza prawie 80% światowego produktu/dochodu narodowego Pozostałe 85% ludności świata wytwarza zaledwie 21% światowego produktu/dochodu narodowego

26 Dyferencjacja narodów
Na 130 krajów świata (o ludności powyżej 1 miliona osób) mniej niż 30 zaliczanych jest do zamożnych (tj. takich, których dochód brutto na mieszkańca przekracza 10 tyś. $)

27 Dyferencjacja narodów
Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy (kraje triady) obejmują 8.1% ludności świata, wytwarzają 51,5% światowego DNB. Stany Zjednoczone (same) wytwarzają 31%

28 Podsumowanie Zróżnicowanie narodów
różnice w poziomie rozwoju między krajami rozwarstwienie w dochodach różnice w poziomie życia i jakości życia przepaść techniczna i cywilizacyjna liczba ludności w krajach rozwijających się rośnie szybciej niż w krajach rozwiniętych

29 Siły motoryczne globalizacji
korporacje transnarodowe rządy (państwa) krajów wysoko rozwiniętych „Kraje wysoko rozwinięte są silne siłą swoich korporacji, a korporacje czerpią siłę z potęgi krajów, z których pochodzą.” E. Markowska -triada (z trzech stref świata:Ameryka Północna, Europa Zachodnia, Azja Wschodnia)

30 Korporacje transnarodowe
Korporacje transnarodowe zaczęły powstawać na początku drugiej połowy XIX stulecia Cel: dokonanie wielkich inwestycji podejmowanie produkcji na wielką skalę ekspansja w krajach kolonialnych i zależnych

31 Korporacje transnarodowe
Obecnie: prowadzą działalność gospodarczą wpływają na rozwój nauki i techniki kształtują postęp techniczny prowadzą działalność eksportową i importową tworzą alianse strategiczne twardo konkurują ze sobą

32 Rządy (państwa) krajów wysoko rozwiniętych
Poprzez politykę gospodarczą i zagraniczną: tworzą uwarunkowania sprzyjające korporacjom prowadzą negocjacje na szczeblu rządowym wpływają na pozycję korporacji i kierunki działania (preferencje podatkowe, zamówienia rządowe)

33 Podsumowanie Rynek światowy
Konsekwencje przekształceń rynku światowego 3. kraje i władze tracą na znaczeniu 1. zbiór rynków narodowych 2. globalny rynek poszczególnych produktów 5. nieskuteczna polityka państwa w zakresie ochrony konsumenta na rynku narodowym 4. zyskują firmy międzynarodowe

34 Podsumowanie Polityka międzynarodowa
Strategie korporacji transnarodowych powinny uwzględnić współuczestniczenie w wyrównaniu poziomu rozwoju w skali globalnej

35 Podsumowanie Kategorie ekonomiczne i etyczne
Rozumowanie w kategoriach etycznych Rozumowanie w kategoriach ekonomicznych

36 Wskaźniki globalizacji
Wskaźnik mierzy stopień integracji danego kraju ze światem w sferze gospodarki, polityki, technologii, życia społecznego. Wskaźnik globalizacji w 2003 r. wg miejsca: Irlandia Szwajcaria Szwecja Singapur Holandia 11. USA; 15. Czechy; 17 . Niemcy

37 Czynniki przyspieszające globalizację
wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych (w 1990r. wynosiły 201 mld $ w 2000r mld $ ) przy szybszym wzroście w krajach najbogatszych niż w krajach rozwijających się wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania automatyzacja operacji finansowo-bankowych m&a inernet telefony komórkowe

38 Tendencje Globalizacja będzie się rozszerzać na coraz większe obszary świata Korzyści będą zawłaszczane przez przedsiębiorstwa z krajów bogatych Jest to uzasadnione bowiem kraje bogatsze w większym stopniu uczestniczą w tworzeniu światowego DNB więc partycypują bardziej w jego podziale. W imię korzyści z globalizacji kraje bogate powinny zwiększyć pomoc dla krajów biednych

39 Globalizacja jest ciągle procesem selektywnym
Proces selektywny Globalizacja jest ciągle procesem selektywnym bowiem korzystają z niej kraje bogate i średnio zamożne, zaś kraje ubogie nie są w obszarze zainteresowania zagranicznych inwestorów

40 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Globalizacja gospodarki światowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google