Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Globalizacja gospodarki światowej. 2 Literatura 1. Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998 2. Haliżak E., Kuźnar.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Globalizacja gospodarki światowej. 2 Literatura 1. Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998 2. Haliżak E., Kuźnar."— Zapis prezentacji:

1 1 Globalizacja gospodarki światowej

2 2 Literatura 1. Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998 2. Haliżak E., Kuźnar R., Symonides J., Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2004 3. Michałków I., Gospodarcze i społeczne skutki globalizacji, Zeszyty Naukowe WSE 2000, nr 4. 4. Sikorska T., Ekonomiczne aspekty globalizacji, Warszawa 2002 5. Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, W-wa 2002 6. Globalizacja od A do Z, NBP 2004 7. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE 2001 8. Zorska A.: Ku globalizacji?... PWN 1998 9. Gierszewska G. Wawrzyniak B.: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext 2001

3 3 Problemy poruszone na zajęciach Definicje globalizacji Ewolucja Cechy globalizacji Siły motoryczne globalizacji Sutki globalizacji Zagrożenie dla globalizacji Dyferencjacja narodów Tendencje rozwojowe globalizacji

4 4 Cel zajęć Nie jest lepsze własne, rodzime zło od obcego dobra

5 5 Definicja globalizacji Pojęcie globalizacji odnosi się do obszarów działalności: gospodarczej, politycznej, społecznej, kulturowej, naukowej. To przenikanie de facto wszelkich dziedzin działalności ludzkiej na świecie powoduje trudność w zdefiniowaniu jej. Globalizacja ma charakter wielostronny i wielopłaszczyznowy.

6 6 Globalizacja kojarzy się: 1.Standaryzacją produkcji 2.Upodobnieniem zachowań konsumentów 3.Umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej 4.Scalaniem gospodarek narodowych, prowadzące do powstania jednolitej gospodarki światowej

7 7 Definicja globalizacji Globalizacja – proces tworzenia światowej sieci gospodarczej, składającej się z układów sektorowych (branżowych)

8 8 Definicja globalizacji Globalizacja jest funkcją postępu technicznego

9 9 Pierwszy etap globalizacji działalności gospodarek wg A. Zorskiej Lata 1870-1914 bowiem przełom XIX i XX można uznać za ukształtowanie się kapitału finansowego, który wpłynął na rozwój monopolistycznego charakteru wielkich przedsiębiorstw.

10 10 Globalizacja wg A. Zorskiej Globalizacja stanowi wyższy, bardziej zaawansowany i złożony etap procesu umiędzynaradawiania działalności gospodarczej. Proces ten rozumiany ogólnie, jako rozszerzenie działalności krajowych przedsiębiorstw za granicą, został zapoczątkowany na większą skalę w XIV wieku wraz z rozwojem zamorskiej działalności przez kompanie handlowe. s. 14

11 11 Pierwszy etap globalizacji wg grupy lizbońskiej Globalizacja - proces gospodarczo- polityczno-społeczny, którego początki przypadają na ostatnie dwie dekady XXw. bowiem 1.Rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych (komputerów osobistych i internetu) 2.Rozpad realnego socjalizmu, a zwłaszcza upadek Związku Sowieckiego

12 12 Wg M. Friedmana Obie rewolucje doprowadziły do sytuacji, w której producent może wytwarzać swój produkt gdziekolwiek na świecie, sprzedawać go tam, gdzie mu się podoba, wykorzystywać w procesie produkcyjnym zasoby któregokolwiek państwa i mieć swoją siedzibę gdziekolwiek na świecie. Nie ma zatem sensu mówić, że dany produkt jest krajowy.

13 13 Wg T.L. Friedmana Świat narodził się w 1989 r. po upadku muru berlińskiego

14 14 Podsumowanie Globalizacja związana jest z: 1.wielkimi odkryciami geograficznymi w XV i XVI w. 2...... 3.pierwszą rewolucją przemysłową 4.rewolucją techniczną (internet) 5.polityką (upadek systemu komunistycznego) 6.ekonomią (prywatyzacja, deregulacja)

15 15 Podsumowanie Ewolucja globalizacji 1.Rozwój handlu 2.Przepływ informacji i technologii 3.Liberalizacja sektora bankowego i przepływów kapitałowych 4.Mobilność ludzi

16 16 Podsumowanie Nurty globalizacji 1.Globalizacja stanowi nową, wyższą i bardziej złożoną formę rozwoju międzynarodowych stosunków ekonomicznych. 2.Globalizacja nowa faza ich rozwoju, kształtująca się pod wpływem szczególnych okoliczności i procesów, które poprzednio nie mogły występować

17 17 Cechy globalizacji wielostronność wielopłaszczyznowość złożoność wielowątkowość międzynarodowa współzależność

18 18 Cechy współczesnej globalizacji: usługami. 1.Rosnąca mobilność kapitału i dóbr (nawet usług) - formowanie się światowej sieci obrotu dobrami i usługami. 2.Rozwój międzynarodowych obrotów kapitałowych. Skala postępu technicznego. 3.Rozprzestrzenienie się innowacji. 4.Tworzenie światowego systemu informacyjnego (internetu). 5.Rozwój sieci światowego systemu transportowego. Spadają koszty transakcyjne (koszty transportu i łączności) gospodarczej współpracy z zagranicą. Zmniejsza się znaczenie czasu i przestrzeni (just in time). 6.Liberalizacja wielu sfer działalności (otwieranie się na handel z zagranicą, napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich). 7.Postęp prywatyzacji i deregulacji sektorów gospodarki, które stanowiły własność państwa i były zmonopolizowane.

19 19 Problemy związane z globalizacją 1.Przestaje obowiązywać zasada o zbędności reguł działania rynku światowego 2.Potrzeba ochrony konkurencji i konsumentów 3.Większy dochód rodzi problemy podziału nadwyżki miedzy kraje oraz poszczególnych członków społeczeństwa 4.Dewastacja środowiska naturalnego

20 20 Kryzysy powodują: -nasilenie tendencji protekcjonistycznych -nacjonalizm -wrogość w stosunkach międzyludzkich -ruch połączeniowy (m&a) -monopolizację

21 21 Zagrożenia globalizacji Terroryzm międzynarodowy -fundamentalizm religijny -separatyzm etniczny Podział świata 1.Cywilizacja bogatych (w większości białych ludzi) 2.Cywilizacja nędzy i zacofania

22 22 Przeciwnicy globalizacji: działacze związków zawodowych; obrońcy praw konsumenta; organizacje ekologiczne; obrońcy praw człowieka i zwierząt; przedstawiciele rolników z krajów biednych i bogatych, działacze na rzecz wyzwolenia różnych krajów i regionów; anarchistów; awanturników i chuliganów

23 23 Integracja - dyferencjacja Integracja ekonomiczna – dążenie do łączenia i scalania się odrębnych organizmów gospodarczych Dyferencjacja – różnicowanie się co znajduje swoje odzwierciedlenie w: sferze poziomu rozwoju; dochodach różnych grup krajów.

24 24 Dyferencjacja narodów okreszróżnicowanie bogactwa 1990 r.4500% 1870 r.900% W poł. XVIII w. (przed rewolucja przemysłową 30%

25 25 Dyferencjacja narodów Na przełomie XX i XXI stulecia 15% ludności świata zamieszkuje kraje wysoko rozwinięte i wytwarza prawie 80% światowego produktu/dochodu narodowego Pozostałe 85% ludności świata wytwarza zaledwie 21% światowego produktu/dochodu narodowego

26 26 Dyferencjacja narodów Na 130 krajów świata (o ludności powyżej 1 miliona osób) mniej niż 30 zaliczanych jest do zamożnych (tj. takich, których dochód brutto na mieszkańca przekracza 10 tyś. $)

27 27 Dyferencjacja narodów Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy (kraje triady) obejmują 8.1% ludności świata, wytwarzają 51,5% światowego DNB. Stany Zjednoczone (same) wytwarzają 31%

28 28 Podsumowanie Zróżnicowanie narodów - różnice w poziomie rozwoju między krajami -rozwarstwienie w dochodach -różnice w poziomie życia i jakości życia -przepaść techniczna i cywilizacyjna -liczba ludności w krajach rozwijających się rośnie szybciej niż w krajach rozwiniętych

29 29 Siły motoryczne globalizacji -korporacje transnarodowe -rządy (państwa) krajów wysoko rozwiniętych Kraje wysoko rozwinięte są silne siłą swoich korporacji, a korporacje czerpią siłę z potęgi krajów, z których pochodzą. E. Markowska - triada (z trzech stref świata:Ameryka Północna, Europa Zachodnia, Azja Wschodnia)

30 30 Korporacje transnarodowe Korporacje transnarodowe zaczęły powstawać na początku drugiej połowy XIX stulecia Cel: -dokonanie wielkich inwestycji -podejmowanie produkcji na wielką skalę -ekspansja w krajach kolonialnych i zależnych

31 31 Korporacje transnarodowe Obecnie: prowadzą działalność gospodarczą wpływają na rozwój nauki i techniki kształtują postęp techniczny prowadzą działalność eksportową i importową tworzą alianse strategiczne twardo konkurują ze sobą

32 32 Rządy (państwa) krajów wysoko rozwiniętych Poprzez politykę gospodarczą i zagraniczną: -tworzą uwarunkowania sprzyjające korporacjom -prowadzą negocjacje na szczeblu rządowym -wpływają na pozycję korporacji i kierunki działania (preferencje podatkowe, zamówienia rządowe)

33 33 Podsumowanie Rynek światowy 1. zbiór rynków narodowych Konsekwencje przekształceń rynku światowego 3. kraje i władze tracą na znaczeniu 4. zyskują firmy międzynarodowe 5. nieskuteczna polityka państwa w zakresie ochrony konsumenta na rynku narodowym 2. globalny rynek poszczególnych produktów

34 34 Podsumowanie Polityka międzynarodowa Strategie korporacji transnarodowych powinny uwzględnić współuczestniczenie w wyrównaniu poziomu rozwoju w skali globalnej

35 35 Podsumowanie Kategorie ekonomiczne i etyczne Rozumowanie w kategoriach ekonomicznych Rozumowanie w kategoriach etycznych

36 36 Wskaźniki globalizacji Wskaźnik mierzy stopień integracji danego kraju ze światem w sferze gospodarki, polityki, technologii, życia społecznego. Wskaźnik globalizacji w 2003 r. wg miejsca: 1.Irlandia 2.Szwajcaria 3.Szwecja 4.Singapur 5.Holandia 11. USA; 15. Czechy; 17. Niemcy

37 37 Czynniki przyspieszające globalizację -wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych (w 1990r. wynosiły 201 mld $ w 2000r. 1270 mld $ ) przy szybszym wzroście w krajach najbogatszych niż w krajach rozwijających się -wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania -automatyzacja operacji finansowo-bankowych -m&a -inernet -telefony komórkowe

38 38 Tendencje Globalizacja będzie się rozszerzać na coraz większe obszary świata Korzyści będą zawłaszczane przez przedsiębiorstwa z krajów bogatych Jest to uzasadnione bowiem kraje bogatsze w większym stopniu uczestniczą w tworzeniu światowego DNB więc partycypują bardziej w jego podziale. W imię korzyści z globalizacji kraje bogate powinny zwiększyć pomoc dla krajów biednych

39 39 Proces selektywny Globalizacja jest ciągle procesem selektywnym bowiem korzystają z niej kraje bogate i średnio zamożne, zaś kraje ubogie nie są w obszarze zainteresowania zagranicznych inwestorów

40 40 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "1 Globalizacja gospodarki światowej. 2 Literatura 1. Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998 2. Haliżak E., Kuźnar."

Podobne prezentacje


Reklamy Google