Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Metody utrzymywania i zarządzania płynnością banku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Metody utrzymywania i zarządzania płynnością banku."— Zapis prezentacji:

1 1 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Metody utrzymywania i zarządzania płynnością banku

2 2 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Płynność banku zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań w krótkim i długim okresie zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań w krótkim i długim okresie jest to także zdolność do niezakłóconego udzielania kredytów przy zapewnieniu odpowiednio niskiego poziomu ryzyka jest to także zdolność do niezakłóconego udzielania kredytów przy zapewnieniu odpowiednio niskiego poziomu ryzyka banki są zobowiązane do utrzymywania płynności przepisami Ustawy Prawo bankowe: banki są zobowiązane do utrzymywania płynności przepisami Ustawy Prawo bankowe: Art. 8.; Bank jest obowiązany do utrzymywania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności. jest to pojęcie złożone, którego interpretacja wymaga wszechstronnej wiedzy o sytuacji finansowej banku jest to pojęcie złożone, którego interpretacja wymaga wszechstronnej wiedzy o sytuacji finansowej banku

3 3 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Płynność banku nie jest prostą sumą płynności składników aktywów, lecz zależy od relacji pomiędzy odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów nie jest prostą sumą płynności składników aktywów, lecz zależy od relacji pomiędzy odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów PŁYNNOŚĆ POJEDYNCZEGO SKŁADNIKA AKTYWÓW to = f( rynku, 1/czas, 1/strata ) lub inaczej zależy od łatwości wymiany na bardziej płynny składnik majątku PŁYNNOŚĆ POJEDYNCZEGO SKŁADNIKA AKTYWÓW to = f( rynku, 1/czas, 1/strata ) lub inaczej zależy od łatwości wymiany na bardziej płynny składnik majątku PŁYNNOŚĆ AKTYWÓW BANKU to nie jest prosta suma płynności pojedynczych składników aktywów PŁYNNOŚĆ AKTYWÓW BANKU to nie jest prosta suma płynności pojedynczych składników aktywów PŁYNNOŚĆ BANKU nie może być utożsamiana z płynnością aktywów ponieważ obejmuje oprócz zapadalności także odpowiadającej jej wymagalność pasywów PŁYNNOŚĆ BANKU nie może być utożsamiana z płynnością aktywów ponieważ obejmuje oprócz zapadalności także odpowiadającej jej wymagalność pasywów PŁYNNOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO zdolność wszystkich banków do kreacji pieniądza PŁYNNOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO zdolność wszystkich banków do kreacji pieniądza PŁYNNOŚĆ KRAJU to zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wobec zagranicy PŁYNNOŚĆ KRAJU to zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wobec zagranicy

4 4 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Wskaźniki płynności banku Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik płynności bieżącej Aktywa płynne zapadalne do 3 miesięcy/Pasywa wymagalne do 3 miesięcy Jego wartość 0,9 – 1,1 to jest OK. Jego wartość 0,7-0,9 to jest średnio. Jego wartość poniżej 0,9 jest żle Wskaźnik płynności szybkiej Wskaźnik płynności szybkiej Aktywa płynne do 1 miesięcy/Pasywa wymagalne do 1 miesiąca O ile wartość wskaźnika jest większa od 1 to jest dobrze. Wskaźnik wg MFW Wskaźnik wg MFW Gotówka+należności od banków/zobowiązania ogółem O ile wartość przekracza 1 to uważa się, że opisywany wskaźnik jest dobry

5 5 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Płynność a inne pojęcia rachunkowe płynność aktywów – potencjalna możliwość zamiany na gotówkę płynność aktywów – potencjalna możliwość zamiany na gotówkę zapadalność aktywów – okres jaki pozostał do upływu terminu aktywów zapadalność aktywów – okres jaki pozostał do upływu terminu aktywów wymagalność pasywów – wymagalność pasywów – –sensu largo – potencjalna konieczność spłaty –sensu stricte okres jaki pozostał do upływu terminu, w którym pasywa staną się wymagalne płynność nie jest tożsama z okresem bo nie mierzy się jej w dniach, jest to zjawisko jakościowe – trudnomierzalne, bo jest polega na relacji pomiędzy wymagalnością pasywów a zapadalnością aktywów płynność nie jest tożsama z okresem bo nie mierzy się jej w dniach, jest to zjawisko jakościowe – trudnomierzalne, bo jest polega na relacji pomiędzy wymagalnością pasywów a zapadalnością aktywów nie jest w żaden sposób tożsama z wypłacalnością (patrz adekwatnością kapitałową) nie jest w żaden sposób tożsama z wypłacalnością (patrz adekwatnością kapitałową) płynność ograniczają wszelkie operacje związane z koniecznością utworzenia rezerw (np.: rezerw obowiązkowych ale i celowych na należności) płynność ograniczają wszelkie operacje związane z koniecznością utworzenia rezerw (np.: rezerw obowiązkowych ale i celowych na należności) odpowiedzialna za utrymanie płynności banku jest Rada Nadzorcza odpowiedzialna za utrymanie płynności banku jest Rada Nadzorcza

6 6 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Metody utrzymania płynności – złota reguła Złota reguła bankowa – wyklucza jakąkolwiek możliwość transformacji terminów w działalności kredytowej i depozytowej banków i sprowadza się do twardego przestrzegania zgodności terminów lokowania kapitałów z terminami na jakie je pozyskiwano (Otto Hübner, 1854 r.) Złota reguła bankowa – wyklucza jakąkolwiek możliwość transformacji terminów w działalności kredytowej i depozytowej banków i sprowadza się do twardego przestrzegania zgodności terminów lokowania kapitałów z terminami na jakie je pozyskiwano (Otto Hübner, 1854 r.) Kredyty krótkoterminowe do 3 msc Kredyty średnioterminowe do 3 lat Inwestycje długoterminowe Lokaty do 3 msc Gotówka w kasie Wkłady avista Lokaty średnioterminowe do 3 lat Kapitał własny AKTYWAPASYWA

7 7 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Reguła osadu we wkładach zakłada istnienie zjawiska cichej prolongaty wkładów, które powoduje utrzymywanie się określonych kwot na rachunkach znacznie dłużej niż wynikałoby to z deklaracji klientów, takie środki mogą służyć jako źródło finansowania aktywów o dłuższym terminie zakłada istnienie zjawiska cichej prolongaty wkładów, które powoduje utrzymywanie się określonych kwot na rachunkach znacznie dłużej niż wynikałoby to z deklaracji klientów, takie środki mogą służyć jako źródło finansowania aktywów o dłuższym terminie Kredyty krótkoterminowe do 3 msc Kredyty średnioterminowe do 3 lat Inwestycje długoterminowe Wkłady avista – osad + Lokaty do 3 msc – powyżej osadu Gotówka w kasie Wkłady avista powyżej osadu Lokaty do 3 msc – osad + lokaty do 3 lat powyżej osadu Kapitał własny AKTYWA PASYWA

8 8 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Reguła przesunięć w aktywach bilansu zakłada utrzymywanie takiej struktury aktywów, która pozwala przedterminową likwidację bez zbędnych strat przynajmniej części z nich w sytuacji wyjątkowego spiętrzenia płatności zobowiązań Aktywa do likwidacji bez strat Aktywa do likwidacji ze stratami Inwestycje długoterminowe Wkłady avista do wysokości osadu + lokaty do 3 msc powyżej osadu Gotówka w kasie Wkłady avista powyżej osadu Lokaty do 3 msc do wysokości osadu + lokaty średniot. pow. osadu Kapitał własny AKTYWAPASYWA

9 9 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Reguła maksymalnego obciążenia zajmuje się ustaleniem relacji między wysokością strat poniesionych przy likwidacji aktywów przed terminem ich zapadalności a wysokością kapitałów własnych banku Aktywa do likwidacji bez strat Aktywa do likwidacji ze stratami Straty ponoszone przy wcześniejszej likwidacji aktywów Kwota zobowiązań wymagalnych w najbliższym okresie Gotówka w kasie Wkłady avista powyżej osadu Kwota zobowiązań wymagalnych w okresach późniejszych Kapitał własny AKTYWA PASYWA

10 10 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Metody zarządzania płynnością – metoda puli P A S Y W A A K T Y W A Depozyty avista Itd., Itd RezerwypodstawoweRezerwy drugiej linii KredytyDługoterminowe pap. wartościowe pap. wartościowe DepozytyterminKapitałakcyjny PULA ZASOBÓW FINANSOWYCH

11 11 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Zagregowane zobowiązania banku traktowane są jako pojedyncze źródło zasobów finansowych i w całości służą do finansowania działalności aktywnej Zagregowane zobowiązania banku traktowane są jako pojedyncze źródło zasobów finansowych i w całości służą do finansowania działalności aktywnej + pozwala na wyraźne określenie preferencji płynności – podział aktywów + pozwala na wyraźne określenie preferencji płynności – podział aktywów + preferuje wyraźnie bezpieczeństwo nad rentowność banku + preferuje wyraźnie bezpieczeństwo nad rentowność banku metoda ta nie daje podstaw do oceny poziomu płynności metoda ta nie daje podstaw do oceny poziomu płynności nie uwzględnia chwiejności indywidualnych rachunków depozytowych nie uwzględnia chwiejności indywidualnych rachunków depozytowych wpływy ze spłaty kredytów nie są traktowane jako źródło płynności wpływy ze spłaty kredytów nie są traktowane jako źródło płynności nie uwzględnia generowania zysków nie uwzględnia generowania zysków nie bierze pod uwagę wzajemnego oddziaływania aktywów i pasywów (i ich wzajemnego oddziaływania na sezonową i cykliczną płynność) nie bierze pod uwagę wzajemnego oddziaływania aktywów i pasywów (i ich wzajemnego oddziaływania na sezonową i cykliczną płynność) Metody zarządzania płynnością – metoda puli

12 12 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu P A S Y W A A K T Y W A Depozyty avista Itd., Itd RezerwypodstawoweRezerwy drugiej linii KredytyDługoterminowe pap. wartościowe pap. wartościowe DepozytyterminKapitałakcyjny Metoda konwersji zasobów finansowych

13 13 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Metoda ta odchodzi od globalnego traktowania pasywów banku jako źródła finansowania, przyjmuje, że każdy rodzaj zasobów cechuje się różną zmiennością stanów i różnymi wymogami w zakresie tworzenia rezerw. Każdy zasób traktowany jest więc indywidualnie, ze względu na szybkość obrotu i chwiejność wartości Metoda ta odchodzi od globalnego traktowania pasywów banku jako źródła finansowania, przyjmuje, że każdy rodzaj zasobów cechuje się różną zmiennością stanów i różnymi wymogami w zakresie tworzenia rezerw. Każdy zasób traktowany jest więc indywidualnie, ze względu na szybkość obrotu i chwiejność wartości + pozwala ona na zwiększenie rentowności poprzez redukcję wielkości płynnych rezerw utrzymywanych przez bank + pozwala ona na zwiększenie rentowności poprzez redukcję wielkości płynnych rezerw utrzymywanych przez bank decyzje dotyczące płynności opierają się na obiegu depozytów a nie na ich chwiejności co może zawyżać (przejściowo) potrzeby płynności (w konsekwencji obniżenie rentowności) decyzje dotyczące płynności opierają się na obiegu depozytów a nie na ich chwiejności co może zawyżać (przejściowo) potrzeby płynności (w konsekwencji obniżenie rentowności) portfel kredytowy dalej traktowany jest jako całkowicie niepłynny kierunek lokowania środków finansowych, portfel kredytowy dalej traktowany jest jako całkowicie niepłynny kierunek lokowania środków finansowych, metoda ta zakłada oddzielne zarządzanie aktywami i pasywami (brak spójności) metoda ta zakłada oddzielne zarządzanie aktywami i pasywami (brak spójności) Metoda konwersji zasobów finansowych

14 14 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu P A S Y W A A K T Y W A Depozyty avista Pożyczki z rynku z rynkupieniężnego RezerwypodstawoweRezerwy drugiej linii KredytyDługoterminowe pap. wartościowe pap. wartościowe DepozytyterminKapitałakcyjny Metoda aktywnego zarządzania płynnością

15 15 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Metoda ta koncentruje się na roli pozyskiwanych zasobów finansowych w podtrzymywaniu lub zwiększaniu bazy aktywów. Podstawą jest założenie, że bank jest w stanie podtrzymywać lub powiększać rozmiary portfela dzięki nabywaniu lub pożyczaniu zasobów pieniężnych na rynku pieniężnym. Jej celem jest zwiększanie puli aktywów dochodowych Metoda ta koncentruje się na roli pozyskiwanych zasobów finansowych w podtrzymywaniu lub zwiększaniu bazy aktywów. Podstawą jest założenie, że bank jest w stanie podtrzymywać lub powiększać rozmiary portfela dzięki nabywaniu lub pożyczaniu zasobów pieniężnych na rynku pieniężnym. Jej celem jest zwiększanie puli aktywów dochodowych KASOWY typ zarządzania pasywami – krótkoterminowe zasoby nabyte na rynku pieniężnym powiększają rezerwy kasowe banku w okresie spiętrzonych wypłat depozytów. Bank realizuje wyższe dochody na skutek znacznej redukcji rezerw. KASOWY typ zarządzania pasywami – krótkoterminowe zasoby nabyte na rynku pieniężnym powiększają rezerwy kasowe banku w okresie spiętrzonych wypłat depozytów. Bank realizuje wyższe dochody na skutek znacznej redukcji rezerw. KREDYTOWY typ zarządzania pasywami – zakłada że zasoby pozyskane na rynku pieniężnym zostaną skierowane na powiększenie portfela kredytowego. Celem jest powiększenie dochodów banku KREDYTOWY typ zarządzania pasywami – zakłada że zasoby pozyskane na rynku pieniężnym zostaną skierowane na powiększenie portfela kredytowego. Celem jest powiększenie dochodów banku Metoda aktywnego zarządzania płynnością

16 16 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Koncentruje się na działaniach po stronie aktywnej bilansu banku. Polega na łączeniu kredytów w pule i przekształcaniu ich w papiery wartościowe – securitization. Papiery te są wówczas sprzedawane zróżnicowanym grupom inwestorów. Bank zarabia stosowne prowizje i opłaty za przygotowanie kredytów a równocześnie powiększa swoje zasoby finansowe poprzez sprzedaż papierów wartościowych. Koncentruje się na działaniach po stronie aktywnej bilansu banku. Polega na łączeniu kredytów w pule i przekształcaniu ich w papiery wartościowe – securitization. Papiery te są wówczas sprzedawane zróżnicowanym grupom inwestorów. Bank zarabia stosowne prowizje i opłaty za przygotowanie kredytów a równocześnie powiększa swoje zasoby finansowe poprzez sprzedaż papierów wartościowych.Cechy: + odmraża kapitał przed umownym terminem spłaty + odmraża kapitał przed umownym terminem spłaty + zabezpiecza płynność kredytową + zabezpiecza płynność kredytową + przyspiesza rotację kapitału + przyspiesza rotację kapitału + realizuje dodatkowy dochód + realizuje dodatkowy dochód - zmniejsza skalę działalności banku (zmniejszenie sumy bilansowej) - zmniejsza skalę działalności banku (zmniejszenie sumy bilansowej) pogarsza jakość portfela aktywów. pogarsza jakość portfela aktywów. Metoda sekurytyzacji

17 17 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu FINANSOWY PLAN PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW – BUDŻET BANKU 2. WPŁYWY: 2 A. Pewne2 B. Niepewne 3. WYPŁYWY 3 A. Pewne3 B. Niepewne 4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 5. Minimalny konieczny stan środków 6. Nadwyżka (4>5) 6. Niedobór (4<5) 7. Plan zagospodarowania nadwyżki 7. Plan refinansowania niedoboru 1. Stan początkowy środków pieniężnych

18 18 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Zarządzanie płynnością banku w rozumieniu praktycznym płynność banku na bieżąco śledzi się na podstawie rachunku przepływów środków pieniężnych płynność banku na bieżąco śledzi się na podstawie rachunku przepływów środków pieniężnych płynność banku w przyszłości określa się metodą tworzenia budżetu – zestawienia planowanych wpływów i wydatków banku płynność banku w przyszłości określa się metodą tworzenia budżetu – zestawienia planowanych wpływów i wydatków banku na bieżąco liczy się także wskaźniki płynności – służą one do operacyjnego monitoringu płynności banku na bieżąco liczy się także wskaźniki płynności – służą one do operacyjnego monitoringu płynności banku bardzo istotnym elementem monitorowania płynności banku jest śledzenie zmian w poziomie płynności poszczególnych składników aktywów oraz w poziomie płynności całości aktywów banku – celem jest określenie pewnego minimum rezerwy płynności bardzo istotnym elementem monitorowania płynności banku jest śledzenie zmian w poziomie płynności poszczególnych składników aktywów oraz w poziomie płynności całości aktywów banku – celem jest określenie pewnego minimum rezerwy płynności

19 19 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Koniec


Pobierz ppt "1 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Metody utrzymywania i zarządzania płynnością banku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google