Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Jadwiga Romaniuk

2 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Art. 33. 1. Nadzór pedagogiczny polega na: ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli; analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 2

3 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego
udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

4 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego
Art. 33. 2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności: zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami; realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania; przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

5 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego
przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; uchylony; przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 5

6 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

7 § 6. Formami nadzoru pedagogicznego są:
ewaluacja; kontrola; wspomaganie.

8 Ewaluacja Praktyczne badanie oceniające
przeprowadzane w szkole lub placówce.

9 Ewaluacja Zewnętrzna - prowadzona przez przygotowanych (co najmniej 2) wizytatorów, - kończy się raportem, który zawiera określenie poziomu spełnienia wymagań, - jest prowadzona z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi,

10 Ewaluacja Wewnętrzna - jest autonomicznym działaniem szkoły,
- jest procesem ciągłym, - przeprowadzona przez zespoły nauczycieli, - jej wyniki są uwzględniane w ewaluacji zewnętrznej,

11 Ewaluacja całościowa problemowa

12 Ewaluacja § Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w następujących obszarach: 1) efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 2) procesy zachodzące w szkole lub placówce;

13 Ewaluacja 3) funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; 4) zarządzanie szkołą lub placówką.

14 Ewaluacja Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymienionych obszarów lub innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki.

15 Ewaluacja Poziom spełniania przez szkołę lub placówkę
poszczególnych wymagań w obszarach, o których mowa w ust. 1, jest ustalany jako: poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;

16 Ewaluacja poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

17 Określenie poziomu spełnienia wymagań w poszczególnych obszarach utworzy profil szkoły.
Ewaluacja zewnętrzna określi mocne i słabe strony szkoły.

18 Kontrola Działania organu sprawującego nadzór
pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

19 Wspomaganie Działania organu sprawującego nadzór
pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków.

20 Nadzór pedagogiczny dyrektora
§ Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

21 Nadzór pedagogiczny dyrektora
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

22 Nadzór pedagogiczny dyrektora
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: a) organizowanie szkoleń i narad, b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.

23 Nadzór pedagogiczny dyrektora
W celu realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

24 Rodzaje hospitacji: kontrolno-oceniająca wspomagająca diagnostyczna

25 Nadzór pedagogiczny dyrektora
Terminy: Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. W roku szkolnym 2009/2010 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

26 Plan nadzoru pedagogicznego
Plan nadzoru zawiera w szczególności: cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli, przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 26

27 Plan nadzoru pedagogicznego
Wybierając obszary nadzoru pedagogicznego bierzemy pod uwagę m.inn.: Priorytety Ministra Edukacji, Plan (wnioski) nadzoru Kuratora Oświaty, Wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, Wnioski, postulaty rodziców itd.. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 27

28 Plan nadzoru pedagogicznego
Przykładowe cele nadzoru pedagogicznego: Sprawne zarządzanie szkołą/placówką oświatową; Wszechstronny rozwój ucznia; Podnoszenie efektywności kształcenia; Aktywizacja szkoły w środowisku lokalnym; Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 28

29 Plan nadzoru pedagogicznego
Przykładowe cele ewaluacji: Ocena jakości działań nauczycieli na rzecz realizacji podstawy programowej /planowanie pracy, realizacja podstawy, ocenianie osiągnięć uczniów/. Ocena oferty edukacyjnej w aspekcie realizacji podstawy programowej. Ocena sposobów komunikowania się nauczycieli z rodzicami w zakresie informowania o realizacji podstawy programowej. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 29

30 Plan nadzoru pedagogicznego
Przedmiot ewaluacji: przykłady Planowanie pracy nauczyciela, Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Ocenianie osiągnięć uczniów Oferta edukacyjna Komunikowanie się nauczycieli z rodzicami Praca zespołów nauczycieli Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 30

31 Obszar ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy. Wymaganie: Uczący się są aktywni.

32 3. Charakterystyka wymagań Poziom D
Uczący się chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę. Poziom B Uczący są samodzielni i autonomiczni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły lub placówki. W szkole lub placówce realizuje się działania zainicjowane przez uczących się.

33 Przedmiot badań: Poziom D Poziom B
- Frekwencja na zajęciach obowiązkowych, Różnorodność oferty zajęć pozalekcyjnych, Procent uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, Frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych Poziom B - To co na poziomie D, Ponadto (np..): Działalność organizacji uczniowskich, Udział uczniów w konkursach i olimpiadach,

34 - Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnch,
Dowody realizacji: Poziom D Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnch Poziom B - Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnch, Ewaluacje zajęć, sondaże wśród uczniów, - Wyniki badań zainteresowań uczniów, Plany i sprawozdania z pracy organizacji i stowarzyszeń uczniów,

35 Plan nadzoru pedagogicznego
Ewaluacja - wybór obszaru np.: 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.

36 Plan nadzoru pedagogicznego
Wymaganie 1.4. Respektowane są normy społeczne. Charakterystyka wymagań na poziom D Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole lub placówce diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

37 Cel ewaluacji: Ocena stopnia respektowania norm społecznych.
Przedmiot ewaluacji: Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci.

38 Sposoby zbierania danych
Projekt ewaluacji wariant 1 Obszar Pytania badawcze Kryteria ewaluacji Próba badawcza Sposoby zbierania danych Zajęcia wychowania fizycznego W jaki sposób nauczyciele zapewniają bezpieczeń-stwo? Zgodność sposobów zapewniania bezpieczeń- stwa z przepisami Nauczyciele wychowania fizycznego Wywiady z nauczycie-lami Obserwacja zajęć

39 Wskaźniki wewnątrzszkolne
wariant 2 Wymagania – poziom D Wskaźniki wewnątrzszkolne Dowody realizacji 1.4. Respektowane są normy społeczne. Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego Nauczyciele wych.fiz zapewniają bezpieczeństwo uczniom. Uczniowie znają i przestrzegają zasad bezpieczeństwa na lekcjach wych.fiz. Sprzęt sportowy jest bezpieczny. Dokumentacja: protokoły powypadkowe, procedura postępowania w wypadku, zapisy w dziennikach, Atesty sprzętu, protokoły przeglądów.

40 Harmonogram ewaluacji
Działania Terminy XII I II III IV V VI Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2009/2010 x Przygotowanie narzędzi ewaluacji Organizacja zbierania danych Zbierania danych Opracowanie wyników Opracowanie raportu Przedstawienie raportu

41 Plan nadzoru pedagogicznego
Plan kontroli (fragment) Termin Tematyka/zakres Sposób prowadzenia kontroli marzec Urządzenia sportowe Badanie stanu technicznego urządzeń. maj Bezpieczne korzystanie z urządzeń sportowych Obserwacja zajęć

42 Plan nadzoru pedagogicznego
Terminarz narad i szkoleń (fragment) Tematyka Forma Odbiorca Termin Bezpieczeństwo na boisku kurs nauczyciele wych. fizycznego luty Ewaluacja pracy szkoły posiedzenie rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele marzec Awans zawodowy nauczyciela warsztaty nauczvciele mianowani maj

43 Plan nadzoru pedagogicznego
Ewentualnie inne elementy planu nadzoru: Plan obserwacji zajęć, Ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczycieli,


Pobierz ppt "Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google