Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk

2 2 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Art. 33. 1. Nadzór pedagogiczny polega na: 1)ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli; 2)analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 2

3 3 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego 3.udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 4.inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

4 4 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego Art. 33. 2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności: 1.zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami; 2.realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania; 3.przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

5 5 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego 4.przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; 5.uchylony; 6.przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; 7.zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 5

6 6 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

7 7 § 6. Formami nadzoru pedagogicznego są: 1)ewaluacja; 2)kontrola; 3)wspomaganie.

8 8 Ewaluacja Praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce.

9 9 Ewaluacja Zewnętrzna - prowadzona przez przygotowanych (co najmniej 2) wizytatorów, - kończy się raportem, który zawiera określenie poziomu spełnienia wymagań, - jest prowadzona z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi,

10 10 Ewaluacja Wewnętrzna - jest autonomicznym działaniem szkoły, - jest procesem ciągłym, - przeprowadzona przez zespoły nauczycieli, - jej wyniki są uwzględniane w ewaluacji zewnętrznej,

11 11 Ewaluacja całościowa problemowa

12 12 Ewaluacja § 7. 1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w następujących obszarach: 1) efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 2) procesy zachodzące w szkole lub placówce;

13 13 Ewaluacja 3) funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; 4) zarządzanie szkołą lub placówką.

14 14 Ewaluacja Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymienionych obszarów lub innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki.

15 15 Ewaluacja Poziom spełniania przez szkołę lub placówkę poszczególnych wymagań w obszarach, o których mowa w ust. 1, jest ustalany jako: 1.poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; 2.poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;

16 16 Ewaluacja 4.poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; 5.poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; 6.poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

17 17 Określenie poziomu spełnienia wymagań w poszczególnych obszarach utworzy profil szkoły. Ewaluacja zewnętrzna określi mocne i słabe strony szkoły.

18 18 Kontrola Działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

19 19 Wspomaganie Działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków.

20 20 Nadzór pedagogiczny dyrektora § 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

21 21 Nadzór pedagogiczny dyrektora 2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

22 22 Nadzór pedagogiczny dyrektora 3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: a) organizowanie szkoleń i narad, b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.

23 23 Nadzór pedagogiczny dyrektora W celu realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

24 24 Rodzaje hospitacji: kontrolno-oceniająca wspomagająca diagnostyczna

25 25 Nadzór pedagogiczny dyrektora Terminy: 1.Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. W roku szkolnym 2009/2010 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 2.Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

26 26 P lan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru zawiera w szczególności: 1)cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2)tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli, przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3)tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 26

27 27 P lan nadzoru pedagogicznego Wybierając obszary nadzoru pedagogicznego bierzemy pod uwagę m.inn.: Priorytety Ministra Edukacji, Plan (wnioski) nadzoru Kuratora Oświaty, Wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, Wnioski, postulaty rodziców itd.. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 27

28 28 P lan nadzoru pedagogicznego Przykładowe cele nadzoru pedagogicznego: Sprawne zarządzanie szkołą/placówką oświatową; Wszechstronny rozwój ucznia; Podnoszenie efektywności kształcenia; Aktywizacja szkoły w środowisku lokalnym; Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 28

29 29 P lan nadzoru pedagogicznego Przykładowe cele ewaluacji: Ocena jakości działań nauczycieli na rzecz realizacji podstawy programowej /planowanie pracy, realizacja podstawy, ocenianie osiągnięć uczniów/. Ocena oferty edukacyjnej w aspekcie realizacji podstawy programowej. Ocena sposobów komunikowania się nauczycieli z rodzicami w zakresie informowania o realizacji podstawy programowej. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 29

30 30 P lan nadzoru pedagogicznego Przedmiot ewaluacji: przykłady Planowanie pracy nauczyciela, Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Ocenianie osiągnięć uczniów Oferta edukacyjna Komunikowanie się nauczycieli z rodzicami Praca zespołów nauczycieli Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 30

31 31 1.Obszar ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy. 2.Wymaganie: 1.3. Uczący się są aktywni.

32 32 3. Charakterystyka wymagań Poziom D Uczący się chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę. Poziom B Uczący są samodzielni i autonomiczni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły lub placówki. W szkole lub placówce realizuje się działania zainicjowane przez uczących się.

33 33 Przedmiot badań: Poziom D - Frekwencja na zajęciach obowiązkowych, -Różnorodność oferty zajęć pozalekcyjnych, -Procent uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, -Frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych Poziom B - To co na poziomie D, Ponadto (np..) : -Działalność organizacji uczniowskich, -Udział uczniów w konkursach i olimpiadach,

34 34 Dowody realizacji: Poziom D -Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnch Poziom B - Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnch, -Ewaluacje zajęć, sondaże wśród uczniów, - Wyniki badań zainteresowań uczniów, -Plany i sprawozdania z pracy organizacji i stowarzyszeń uczniów,

35 35 P lan nadzoru pedagogicznego Ewaluacja - wybór obszaru np.: 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.

36 36 P lan nadzoru pedagogicznego Wymaganie 1.4. Respektowane są normy społeczne. Charakterystyka wymagań na poziom D -Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. -W szkole lub placówce diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

37 37 Cel ewaluacji: Ocena stopnia respektowania norm społecznych. Przedmiot ewaluacji: Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci.

38 38 Projekt ewaluacji wariant 1 Obszar Pytania badawcze Kryteria ewaluacji Próba badawcza Sposoby zbierania danych Zajęcia wychowania fizycznego W jaki sposób nauczyciele zapewniają bezpieczeń- stwo? Zgodność sposobów zapewniania bezpieczeń- stwa z przepisami Nauczyciele wychowania fizycznego Wywiady z nauczycie- lami Obserwacja zajęć

39 39 wariant 2 Wymagania – poziom D Wskaźniki wewnątrzszkolne Dowody realizacji 1.4. Respektowane są normy społeczne. Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego -Nauczyciele wych.fiz zapewniają bezpieczeństwo uczniom. -Uczniowie znają i przestrzegają zasad bezpieczeństwa na lekcjach wych.fiz. -Sprzęt sportowy jest bezpieczny. Dokumentacja: protokoły powypadkowe, procedura postępowania w wypadku, zapisy w dziennikach, Atesty sprzętu, protokoły przeglądów.

40 40 Harmonogram ewaluacji Działania Terminy XIIIIIIIIIVVVI Opracowanie projektu ewaluacji wewn ętrznej n a rok szkolny 2009/2010 x Przygotowanie narzędzi ewaluacji x Organizacja zbierania danych x Zbierania danych xx O pracowanie wyników x O pracowanie raportu x Przedstawienie raportu x

41 41 P lan nadzoru pedagogicznego Plan kontroli (fragment) TerminTematyka/zakres Sposób prowadzenia kontroli marzecUrządzenia sportowe Badanie stanu technicznego urządzeń. maj Bezpieczne korzystanie z urządzeń sportowych Obserwacja zajęć

42 42 P lan nadzoru pedagogicznego Terminarz narad i szkoleń (fragment) TematykaFormaOdbiorcaTermin Bezpieczeństwo na boisku kursnauczyciele wych. fizycznego luty Ewaluacja pracy szkoły posiedzenie rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele marzec Awans zawodowy nauczyciela warsztatynauczvciele mianowani maj

43 43 P lan nadzoru pedagogicznego Ewentualnie inne elementy planu nadzoru: -Plan obserwacji zajęć, -Ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczycieli,


Pobierz ppt "Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google