Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwe obszary współpracy ING Banku ze spółkami energetycznymi na rynku dłużnych papierów wartościowych (DPW) Warszawa 5 czerwca 2006 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwe obszary współpracy ING Banku ze spółkami energetycznymi na rynku dłużnych papierów wartościowych (DPW) Warszawa 5 czerwca 2006 roku."— Zapis prezentacji:

1 Możliwe obszary współpracy ING Banku ze spółkami energetycznymi na rynku dłużnych papierów wartościowych (DPW) Warszawa 5 czerwca 2006 roku

2 1 2 Produkty rynków kapitałowych Krótkoterminowe papiery wartościowe (CP) emitowane w ramach programów na rynku krajowym Niepubliczne/publiczne emisje obligacji średnioterminowych na rynku krajowym (jednorazowe bądź oferowane w programach) Emisje obligacji na rynkach międzynarodowych (Euroobligacje, Yankies, obligacje podwyższonego ryzyka typu High Yield) Produkty strukturyzowane, zmieniające profil ryzyka związanego z udzieloną pożyczką – obligacje emitowane w wyniku restrukturyzacji, sekurytyzacji należności, w celu finansowania projektów, przejęć itp. – obligacje łączące w sobie kilka instrumentów, jak obligacje zamienne, obligacje z opcją na stopy procentowe, z opcją wcześniejszego wykupu, oraz inne instrumenty syntetyczne, które wykorzystując kombinacje z instrumentami pochodnymi dają charakterystyki ryzyka zbliżone do instrumentów klasycznych przy zwiększonej efektywności kosztowej

3 2 3 Produkty uzupełniające, wykorzystywane przy emisji obligacji kontrakt polegający na zamianie strumieni pieniężnych płaconych w różnych walutach lub wynikających z zastosowania różnych formuł naliczania oprocentowania; wykorzystywany jest przy emisjach do zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym bądź ryzykiem stóp procentowych kontrakt zabezpieczający przed wzrostem stóp procentowych typu Cap/Floor, zabezpieczające przed wzrostem/spadkiem stóp procentowych Zarówno SWAP-y jak i opcje wykorzystywane są do ostatecznego ukształtowania profilu ryzyka towarzyszącego finansowaniu oraz do konstrukcji instrumentów syntetycznych pozwalających na minimalizację kosztów finansowania SWAP walutowy/procentowy FRA Opcje na stopy procentowe

4 3 Podstawowe różnice między finansowaniem przez emisję obligacji a finansowaniem w postaci kredytu KREDYTOBLIGACJE Podporządkowaniebrakczęsto podporządkowane w stosunku do zadłużenia w bankach (strukturalnie lub kontraktowo) Okres finansowania5-7 lat, często w strukturze 5+1+1rynek krajowy 5-7 lat; rynek zagraniczny 7- 12 lat Klauzule finansowerestrykcyjne; monitorują kondycję finansową nieliczne, nastawione na zdarzenie incydentalne Wcześniejsza spłatamożliwa bez dodatkowych opcjiprzez wykonanie opcji call z premią Odsetki / Kupon / Spłata Kapitałuodsetki wypłacane wg zmiennej stopy procentowej; spłata kapitału wg uzgodnionego schematu lub jednorazowa na końcu okresu kredytowania rynek krajowy: płatności kuponowe wg stopy zmiennej; rynek zagraniczny: płatności kuponowe wg stopy stałej; spłata odsetek może być odroczona w czasie; spłata kapitału standardowo na koniec okresu Pre-marketingprezentacja Zarządu dla bankuprezentacja dla inwestorów, w tym spotkania bilateralne z analitykami Notowania giełdowenie dotyczywymagane na eurorynku; przy mniejszej skali na rynku krajowym dopuszczalne emisje niepubliczne Wymogi informacyjnedokumenty informacyjne kierowane jedynie do zaproszonych banków w zakresie z nimi uzgodnionymi W zakresie wymaganym do sporządzenia prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego w tym zaudytowane roczne dane finansowe Ratingnie wymaganyna eurorynku zazwyczaj wymagany; zazwyczaj dwóch agencji

5 4 Powody emisji obligacji Zdywersyfikowanie bazy pożyczkodawców (uniezależnienie od limitów kredytowych banków) Możliwość pozyskania finansowania o stałej stopie na inwestycje oraz/lub możliwość pozyskania finansowania poniżej dotychczasowego poziomu cenowego kredytów poprzez wykorzystanie transakcji swapowych Restrukturyzacja pasywów (struktura czasowa, koszty finansowania) oraz ustanowienie punktu odniesienia dla przyszłego finansowania Pozyskanie finansowania na projekty obarczone wyższym ryzykiem, refinansowanie kredytów i zwolnienie zabezpieczeń wykorzystywanych przez banki Uzyskanie międzynarodowego profilu i dostępu do międzynarodowych inwestorów

6 5 Ogólna charakterystyka rynku DPW

7 6 Emitenci Zmniejszająca się liczba emitentów/programów rynkowych krótkoterminowych DPW (Commercial Paper, CP) Wzrastająca liczba emitentów CP o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz emisji z gwarancjami spółek-matek Wykorzystywanie emisji wewnętrznych do zarządzania płynnością finansową w ramach grup kapitałowych Wzrost zainteresowania polskich spółek wzrostowych emisjami średnioterminowych DPW (Medium Term Notes, MTN) Bardzo atrakcyjne warunki pozyskania finansowania ze względu na niską podaż rynkową spowodowaną niskim zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na obce środki Inwestorzy Zmniejszony apetyt na ryzyko kredytowe niezależnie od oferowanej rentowności przy emisjach CP Niskie dochodowości CP zaczynające dławić popyt rynkowy ze strony niektórych grup inwestorów Pojawienie się profesjonalnych grup inwestorów rynkowych (tj. firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, banki oraz inne instytucje finansowe) zainteresowanych zakupem MTN Rosnący popyt na MTN, otwarcie się inwestorów na terminy powyżej 2-3 lat oraz na ryzyko na granicy poziomu inwestycyjnego i poniżej Rosnący popyt na instrumenty dłużne gwarantowane przez korporacje zagraniczne posiadające rating na poziomie inwestycyjnym lub emitowane przez notowane spółki zagraniczne Ogromny niezaspokojony popyt ze strony instytucji finansowych spowodowany brakiem oferty rynkowej dostosowanej do ich preferencji Rosnący popyt na emisje spółek publicznych z uwagi na łatwy i bieżący dostęp do informacji nt. emitenta Banki Rosnąca specjalizacja prowadząca do spadku liczby banków zajmujących się organizacją programów oraz sprzedażą instrumentów dłużnych Wykształcenie się grupy liderów rynkowych tj. BH, BRE Bank, ING Bank, Bank BPH (obsługują łącznie ok. 65% rynku) gonionych przez ABN Amro i SG Dążenie do standaryzacji rynku Wspólna baza inwestorów obsługiwana przez najbardziej aktywnych uczestników rynku Dumping cenowy na rynku CP (traktowanie CP jako produktu relacyjnego oraz kupowanie udziału w rynku) Rosnący udział emisji wewnętrznych w obsłudze i łącznym outstandingu Poszukiwanie aktywów na rynku obligacji (rosnący udział banków w grupie inwestorów) Mała podaż nowych transakcji Traktowanie wymiennie emisji DPW z kredytem Inne tendencje Rosnąca liczba programów obsługiwanych przez kilku dealerów Pojawienie się publicznych emisji obligacji nieskarbowych np. TPSA, Miasto Poznań Rynek już zapomniał o niepewności związanej z niewypłacalnością emitentów (np. Stocznia Szczecińska Porta Holding), skandalach związanych z kreatywną księgowością na rynku międzynarodowym, nagłym pogorszeniem sytuacji finansowej międzynarodowych korporacji (GM, Ford) i bardzo agresywnie wycenia blue chipy Koniec oczekiwań na dalsze obniżanie stóp procentowych zaczyna wytwarzać wśród inwestorów oczekiwania na zwiększenie marży kredytowej Uczestnicy rynku - tendencje Ogólna charakterystyka rynku DPW

8 7 Dochodowość krótkoterminowych instrumentów dłużnych jest uzależniona od bieżącej sytuacji rynkowej, wielkości transzy oraz terminu zapadalności Klasyfikacja emitentów przeprowadzona na podstawie preferencji zgłaszanych przez inwestorów: Kategoria emitentaRentownośćRentownośćMaksymalna minimalnamaksymalnawielkość transzy –AWIMEANWIBOR50-60 mln PLN –BWIBOR-10bpsWIBOR+20 bps25-40 mln PLN –CWIBOR+20 bps10-15 mln PLN A – spółki z ratingiem inwestycyjnym lub których emisje są gwarantowane przez korporacje zagraniczne posiadające rating inwestycyjny B - spółki bez ratingu, liderzy branżowi należący do grupy strategicznych klientów ING Banku C - pozostałe spółki Rynek krótkoterminowych instrumentów dłużnych Ogólna charakterystyka rynku

9 8 W segmencie średnioterminowych instrumentów dłużnych 53% wartości emisji przypada na przedsiębiorstwa, 27% wartości emisji przypada na emisje banków komercyjnych oraz banków hipotecznych, natomiast 20% wartości emisji przypada na emisje obligacji komunalnych Inwestorzy mają większe oczekiwania wobec dochodowości instrumentów dłużnych związane z długoterminowym ryzykiem kredytowym Inwestorzy preferują oprocentowanie oparte na zmiennej stopie procentowej Przykładowe rentowności średnioterminowych instrumentów dłużnych (w dacie emisji): EmitentTermin zapadalnościWielkość transzyRentownośćData emisji IKEA Polska 5 lat125 mln PLNObligacje SP + 175pb 06/2001 TP SA3 lata300 mln PLNObligacje SP + 170pb12/2002 PKP7 lat500 mln PLNWIBOR+45pb02/2004 PBG2,5 lat110 mln PLNWIBOR+95pb09/2005 MASPEX3 lata70 mln PLNWIBOR+50pb11/2005 MWiK w Bydgoszczy19 lat100 mln PLNWIBOR+132pb12/2005 Ogólna charakterystyka rynku Rynek średnioterminowych instrumentów dłużnych

10 9 Rynkowa pozycja ING Banku W 1994 roku ING Bank zainicjował rozwój polskiego rynku DPW organizując programy emisji Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych tzw. KWIT-ów dla Unilevera, Fiata oraz PepsiCo Aktualnie 16 banków zgłasza gotowość organizacji emisji, przy czym 6 wiodących banków- organizatorów, włączając ING Bank, posiada ok. 80% udział w rynku i pokrywa 100% rynku polskich blue chip-ów ING Bank od lat należy do grupy 4 wiodących uczestników rynków Źródło: `Rating&Rynek z dnia 28.04.2006 r.

11 10 Finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej emitenta, w zależności od terminów wykupu emitowanych DPW Usprawnienie zarządzania przepływem środków emitenta w ramach grupy podmiotów powiązanych Refinansowanie bądź nabywanie aktywów przez emitenta Restrukturyzacja finansowa emitenta Cele emisji

12 11 ING Bank posiada doświadczenie w oferowaniu następujących rodzajów DPW: obligacje zero-kuponowe oraz kuponowe* weksle bankowe papiery wartościowe (oferta dla banków) listy zastawne (oferta dla banków hipotecznych) obligacje zamienne na akcje (emitowane w ramach transakcji restrukturyzacyjnych) Dostępne struktury emisji DPW: niepubliczny program emisji DPW (obsługiwany przez jednego lub kilku dealerów)* wewnętrzna emisja DPW* publiczna emisja DPW skierowana do tzw. inwestorów kwalifikowanych Funkcje pełnione przez ING Bank w ramach programów emisji DPW: Organizator* (np. PBG, Softbank, Maspex) Agent* / Sub-Agent* (np. Fiat, Carrefour, Nestle) Dealer* / Dealer Dnia (np. IP Kwidzyn) Underwriter (np. McDonalds) Agent ds. Zabezpieczeń (np. Netia, Budbank, Huta Ferrum) Bank Reprezentant (np. PKP S.A.) *najczęściej oferowane produkty, struktury lub funkcje pełnione przez ING Bank Oferta produktowa

13 12 Oferta produktowa Niepubliczny rynkowy program emisji DPW - funkcje pełnione przez ING Bank Organizator ING Bank Agent ds. Emisji i Płatności Dealer Doradztwo przy strukturyzacji programu Przygotowanie dokumentacji prawnej Koordynacja działań marketingowych Przygotowanie memorandum informacyjnego Pomoc przy aktualizacji memorandum Rozliczanie emisji oraz wykupu i płatności kuponowych Prowadzenie rejestru obligatariuszy Przenoszenie praw z obligacji Obsługa emisji przeprowadzonych przez innych dealerów Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym Prowadzenie obrotu na rynku wtórnym Monitoring rynku Dostarczanie emitentowi informacji nt. bieżącej sytuacji rynkowej + Program oznacza ramowe zasady emisji DPW o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty uzgodnionej pomiędzy emitentem i bankiem w okresie trwania programu

14 13 Oferta produktowa Harmonogram prac w ramach organizacji programu emisji DPW

15 14 Możliwość pozyskania środków finansowych spoza sektora bankowego, przyczyniająca się do dywersyfikacji źródeł finansowania Uniezależnienie klienta od ograniczeń wynikających z limitów bankowych decydujących o maksymalnym zaangażowaniu banku/banków w finansowanie Możliwość uwolnienia części posiadanych limitów bankowych oraz zabezpieczeń, które dzięki temu mogą zostać wykorzystane w inny sposób Możliwość dokonania arbitrażu cenowego pomiędzy rynkiem kredytowym i kapitałowym oraz optymalizacja kosztu finansowania Mniej skomplikowana struktura zabezpieczeń oraz pozafinansowych zobowiązań niż w przypadku kredytu bankowego Aspekt marketingowy Korzyści dla klienta wynikające z pozyskiwania finansowania w drodze emisji DPW

16 15 Polska 09/03 Sub- Agent, Dealer 500 mln PLN Browary Żywiec S.A. Program Emisji Obligacji Polska01/03 Organizator, Agent, Dealer 600 mln PLN Carrefour Polska S.A. Program Emisji Obligacji 400 mln PLN Unilever Polska S.A. Program Emisji Obligacji gwarantowanych przez Unilever N.V. Organizator, Agent, Dealer Polska06/05 Organizator, Sub-Agent, Dealer 1.000 mln PLN Polkomtel S.A. Program Emisji Obligacji. Polska06/02 Sub-Agent, Dealer 2.000 mln PLN Grupa Volkswagen Program Emisji Papierów Dłużnych gwarantowanych przez Volkswagen AG Polska12/02Polska03/02 Sub-Agent, Dealer 1.000 mln PLN FCE Bank Polska S.A. FCE Credit Polska S.A. Program Emisji Papierów Dłużnych gwarantowanych przez Ford Motor Credit Company Referencje ING Banku Wybrane programy obsługiwane przez ING Bank Wybrane programy obsługiwane przez ING Bank na polskim rynku

17 16 Polska10/01 Stały Dealer 3.000 mln PLN Europejski Bank Inwestycyjny Program Emisji Obligacji Średnio- i Długoterminowych Polska10/01 Agent 700 mln PLN AIG Bank Polska S.A. Program Emisji Certyfikatów Depozytowych 1.000 mln PLN Fiat Polska Sp. z o.o. Program Emisji Obligacji gwarantowanych przez Fiat S.p.A. Organizator, Agent, Dealer Polska05/01 Organizator, Sub-Agent, Dealer 550 mln PLN Grupa Nestle Program Emisji Obligacji gwarantowanych przez Nestle S.A. Polska06/01 Organizator, Agent, Dealer 250 mln PLN Gorażdże Cement S.A. Program Emisji Obligacji Polska11/01Polska04/01 Organizator, Agent, Dealer 500 mln PLN IKEA Polska S.A. Program Emisji Obligacji Średnio- i Długoterminowych gwarantowanych przez IKEA Capital B.V. Referencje ING Banku Wybrane programy obsługiwane przez ING Bank Wybrane programy obsługiwane przez ING Bank na polskim rynku

18 17 Polska 02/01 Organizator, Agent, Dealer PLN 250 million Makro Cash and Carry Polska S.A. Program Emisji Obligacji gwarantowanych przez METRO AG Polska11/00 Organizator, Agent, Dealer 350 mln PLN McDonalds Polska Sp. z o.o. Program Emisji Obligacji gwarantowanych przez McDonalds Corporation Organizator, Agent, Dealer PLN 110 million PBG S.A. Emisja Obligacji Średnioterminowych Polska09/05 Referencje ING Banku Wybrane programy obsługiwane przez ING Bank na polskim rynku

19 18 Doświadczenie w zakresie finansowania strukturalnego sektora energetycznego

20 19 Doświadczenie w zakresie finansowania strukturalnego sektora energetycznego (cd.)

21 20 Doświadczenie w zakresie finansowania strukturalnego sektora energetycznego (cd.)

22 21 Doświadczenie w zakresie finansowania strukturalnego sektora energetycznego (cd.)

23 22 Wybrane kredyty syndykowane w UE Referencje ING Banku

24 23 Referencje ING Banku Wybrane kredyty syndykowane w UE

25 24 Organizacja finansowania z wykorzystaniem emisji DPW: Departament Sprzedaży Produktów Rynków Finansowych Arkadiusz Bubak tel. (22) 820 40 78 Anna Kolasatel. (22) 820 40 74 Łukasz Pobudejskitel. (22) 820 40 76 Lista kontaktowa


Pobierz ppt "Możliwe obszary współpracy ING Banku ze spółkami energetycznymi na rynku dłużnych papierów wartościowych (DPW) Warszawa 5 czerwca 2006 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google