Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkty rynków kapitałowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkty rynków kapitałowych"— Zapis prezentacji:

0 dłużnych papierów wartościowych („DPW”)
Możliwe obszary współpracy ING Banku ze spółkami energetycznymi na rynku dłużnych papierów wartościowych („DPW”) Warszawa 5 czerwca 2006 roku

1 Produkty rynków kapitałowych
Krótkoterminowe papiery wartościowe (CP) emitowane w ramach programów na rynku krajowym Niepubliczne/publiczne emisje obligacji średnioterminowych na rynku krajowym (jednorazowe bądź oferowane w programach) Emisje obligacji na rynkach międzynarodowych (Euroobligacje, Yankies, obligacje podwyższonego ryzyka typu High Yield) Produkty strukturyzowane, zmieniające profil ryzyka związanego z udzieloną pożyczką obligacje emitowane w wyniku restrukturyzacji, sekurytyzacji należności, w celu finansowania projektów, przejęć itp. obligacje łączące w sobie kilka instrumentów, jak obligacje zamienne, obligacje z opcją na stopy procentowe, z opcją wcześniejszego wykupu, oraz inne instrumenty syntetyczne, które wykorzystując kombinacje z instrumentami pochodnymi dają charakterystyki ryzyka zbliżone do instrumentów klasycznych przy zwiększonej efektywności kosztowej 2

2 Produkty uzupełniające, wykorzystywane przy emisji obligacji
SWAP walutowy/procentowy FRA Opcje na stopy procentowe kontrakt polegający na zamianie strumieni pieniężnych płaconych w różnych walutach lub wynikających z zastosowania różnych formuł naliczania oprocentowania; wykorzystywany jest przy emisjach do zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym bądź ryzykiem stóp procentowych kontrakt zabezpieczający przed wzrostem stóp procentowych typu Cap/Floor, zabezpieczające przed wzrostem/spadkiem stóp procentowych Zarówno SWAP-y jak i opcje wykorzystywane są do ostatecznego ukształtowania profilu ryzyka towarzyszącego finansowaniu oraz do konstrukcji instrumentów syntetycznych pozwalających na minimalizację kosztów finansowania 3

3 Podstawowe różnice między finansowaniem przez emisję obligacji a finansowaniem w postaci kredytu
OBLIGACJE Podporządkowanie brak często podporządkowane w stosunku do zadłużenia w bankach (strukturalnie lub kontraktowo) Okres finansowania 5-7 lat, często w strukturze 5+1+1 rynek krajowy 5-7 lat; rynek zagraniczny 7-12 lat Klauzule finansowe restrykcyjne; monitorują kondycję finansową nieliczne, nastawione na zdarzenie incydentalne Wcześniejsza spłata możliwa bez dodatkowych opcji przez wykonanie opcji call z premią Odsetki / Kupon / Spłata Kapitału odsetki wypłacane wg zmiennej stopy procentowej; spłata kapitału wg uzgodnionego schematu lub jednorazowa na końcu okresu kredytowania rynek krajowy: płatności kuponowe wg stopy zmiennej; rynek zagraniczny: płatności kuponowe wg stopy stałej; spłata odsetek może być odroczona w czasie; spłata kapitału standardowo na koniec okresu Pre-marketing prezentacja Zarządu dla banku prezentacja dla inwestorów, w tym spotkania bilateralne z analitykami Notowania giełdowe nie dotyczy wymagane na eurorynku; przy mniejszej skali na rynku krajowym dopuszczalne emisje niepubliczne Wymogi informacyjne dokumenty informacyjne kierowane jedynie do zaproszonych banków w zakresie z nimi uzgodnionymi W zakresie wymaganym do sporządzenia prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego w tym zaudytowane roczne dane finansowe Rating nie wymagany na eurorynku zazwyczaj wymagany; zazwyczaj dwóch agencji

4 Powody emisji obligacji
Zdywersyfikowanie bazy pożyczkodawców (uniezależnienie od limitów kredytowych banków) Możliwość pozyskania finansowania o stałej stopie na inwestycje oraz/lub możliwość pozyskania finansowania poniżej dotychczasowego poziomu cenowego kredytów poprzez wykorzystanie transakcji swapowych Restrukturyzacja pasywów (struktura czasowa, koszty finansowania) oraz ustanowienie punktu odniesienia dla przyszłego finansowania Pozyskanie finansowania na projekty obarczone wyższym ryzykiem, refinansowanie kredytów i zwolnienie zabezpieczeń wykorzystywanych przez banki Uzyskanie międzynarodowego profilu i dostępu do międzynarodowych inwestorów

5 Ogólna charakterystyka rynku DPW

6 Ogólna charakterystyka rynku DPW
Uczestnicy rynku - tendencje Banki Rosnąca specjalizacja prowadząca do spadku liczby banków zajmujących się organizacją programów oraz sprzedażą instrumentów dłużnych Wykształcenie się grupy liderów rynkowych tj. BH, BRE Bank, ING Bank, Bank BPH (obsługują łącznie ok. 65% rynku) gonionych przez ABN Amro i SG Dążenie do standaryzacji rynku Wspólna baza inwestorów obsługiwana przez najbardziej aktywnych uczestników rynku Dumping cenowy na rynku CP (traktowanie CP jako produktu relacyjnego oraz kupowanie udziału w rynku) Rosnący udział emisji wewnętrznych w obsłudze i łącznym outstanding’u Poszukiwanie aktywów na rynku obligacji (rosnący udział banków w grupie inwestorów) Mała podaż nowych transakcji Traktowanie wymiennie emisji DPW z kredytem Inne tendencje Rosnąca liczba programów obsługiwanych przez kilku dealerów Pojawienie się publicznych emisji obligacji nieskarbowych np. TPSA, Miasto Poznań Rynek już zapomniał o niepewności związanej z niewypłacalnością emitentów (np. Stocznia Szczecińska Porta Holding), skandalach związanych z kreatywną księgowością na rynku międzynarodowym, nagłym pogorszeniem sytuacji finansowej międzynarodowych korporacji (GM, Ford) i bardzo agresywnie wycenia blue chip’y Koniec oczekiwań na dalsze obniżanie stóp procentowych zaczyna wytwarzać wśród inwestorów oczekiwania na zwiększenie marży kredytowej Emitenci Zmniejszająca się liczba emitentów/programów rynkowych krótkoterminowych DPW („Commercial Paper”, „CP”) Wzrastająca liczba emitentów CP o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz emisji z gwarancjami spółek-matek Wykorzystywanie emisji wewnętrznych do zarządzania płynnością finansową w ramach grup kapitałowych Wzrost zainteresowania polskich spółek wzrostowych emisjami średnioterminowych DPW („Medium Term Notes”, „MTN”) Bardzo atrakcyjne warunki pozyskania finansowania ze względu na niską podaż rynkową spowodowaną niskim zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na obce środki Inwestorzy Zmniejszony apetyt na ryzyko kredytowe niezależnie od oferowanej rentowności przy emisjach CP Niskie dochodowości CP zaczynające dławić popyt rynkowy ze strony niektórych grup inwestorów Pojawienie się profesjonalnych grup inwestorów rynkowych (tj. firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, banki oraz inne instytucje finansowe) zainteresowanych zakupem MTN Rosnący popyt na MTN, otwarcie się inwestorów na terminy powyżej 2-3 lat oraz na ryzyko na granicy poziomu inwestycyjnego i poniżej Rosnący popyt na instrumenty dłużne gwarantowane przez korporacje zagraniczne posiadające rating na poziomie inwestycyjnym lub emitowane przez notowane spółki zagraniczne Ogromny niezaspokojony popyt ze strony instytucji finansowych spowodowany brakiem oferty rynkowej dostosowanej do ich preferencji Rosnący popyt na emisje spółek publicznych z uwagi na łatwy i bieżący dostęp do informacji nt. emitenta

7 Ogólna charakterystyka rynku
Rynek krótkoterminowych instrumentów dłużnych Dochodowość krótkoterminowych instrumentów dłużnych jest uzależniona od bieżącej sytuacji rynkowej, wielkości transzy oraz terminu zapadalności Klasyfikacja emitentów przeprowadzona na podstawie preferencji zgłaszanych przez inwestorów: Kategoria emitenta Rentowność Rentowność Maksymalna minimalna maksymalna wielkość transzy A WIMEAN WIBOR mln PLN B WIBOR-10bps WIBOR+20 bps mln PLN C WIBOR+20 bps mln PLN A – spółki z ratingiem inwestycyjnym lub których emisje są gwarantowane przez korporacje zagraniczne posiadające rating inwestycyjny B - spółki bez ratingu, liderzy branżowi należący do grupy strategicznych klientów ING Banku C - pozostałe spółki

8 Ogólna charakterystyka rynku
Rynek średnioterminowych instrumentów dłużnych W segmencie średnioterminowych instrumentów dłużnych 53% wartości emisji przypada na przedsiębiorstwa, 27% wartości emisji przypada na emisje banków komercyjnych oraz banków hipotecznych, natomiast 20% wartości emisji przypada na emisje obligacji komunalnych Inwestorzy mają większe oczekiwania wobec dochodowości instrumentów dłużnych związane z długoterminowym ryzykiem kredytowym Inwestorzy preferują oprocentowanie oparte na zmiennej stopie procentowej Przykładowe rentowności średnioterminowych instrumentów dłużnych (w dacie emisji): Emitent Termin zapadalności Wielkość transzy Rentowność Data emisji IKEA Polska 5 lat 125 mln PLN Obligacje SP + 175pb 06/2001 TP SA 3 lata 300 mln PLN Obligacje SP + 170pb 12/2002 PKP 7 lat 500 mln PLN WIBOR+45pb 02/2004 PBG 2,5 lat 110 mln PLN WIBOR+95pb 09/2005 MASPEX 3 lata 70 mln PLN WIBOR+50pb 11/2005 MWiK w Bydgoszczy 19 lat 100 mln PLN WIBOR+132pb 12/2005

9 Rynkowa pozycja ING Banku
W 1994 roku ING Bank zainicjował rozwój polskiego rynku DPW organizując programy emisji Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych tzw. KWIT-ów dla Unilevera, Fiata oraz PepsiCo Aktualnie 16 banków zgłasza gotowość organizacji emisji, przy czym 6 wiodących banków-organizatorów, włączając ING Bank, posiada ok. 80% udział w rynku i pokrywa 100% rynku polskich blue chip-ów ING Bank od lat należy do grupy 4 wiodących uczestników rynków Źródło: “`Rating&Rynek” z dnia r.

10 Cele emisji Finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej emitenta, w zależności od terminów wykupu emitowanych DPW Usprawnienie zarządzania przepływem środków emitenta w ramach grupy podmiotów powiązanych Refinansowanie bądź nabywanie aktywów przez emitenta Restrukturyzacja finansowa emitenta

11 Oferta produktowa ING Bank posiada doświadczenie w oferowaniu następujących rodzajów DPW: obligacje zero-kuponowe oraz kuponowe* weksle bankowe papiery wartościowe (oferta dla banków) listy zastawne (oferta dla banków hipotecznych) obligacje zamienne na akcje (emitowane w ramach transakcji restrukturyzacyjnych) Dostępne struktury emisji DPW: niepubliczny program emisji DPW (obsługiwany przez jednego lub kilku dealerów)* wewnętrzna emisja DPW* publiczna emisja DPW skierowana do tzw. inwestorów kwalifikowanych Funkcje pełnione przez ING Bank w ramach programów emisji DPW: Organizator* (np. PBG, Softbank, Maspex) Agent* / Sub-Agent* (np. Fiat, Carrefour, Nestle) Dealer* / Dealer Dnia (np. IP Kwidzyn) Underwriter (np. McDonald’s) Agent ds. Zabezpieczeń (np. Netia, Budbank, Huta Ferrum) Bank Reprezentant (np. PKP S.A.) *najczęściej oferowane produkty, struktury lub funkcje pełnione przez ING Bank

12 Oferta produktowa Niepubliczny rynkowy program emisji DPW - funkcje pełnione przez ING Bank Program oznacza ramowe zasady emisji DPW o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty uzgodnionej pomiędzy emitentem i bankiem w okresie trwania programu Agent ds. Emisji i Płatności Rozliczanie emisji oraz wykupu i płatności kuponowych Prowadzenie rejestru obligatariuszy Przenoszenie praw z obligacji Obsługa emisji przeprowadzonych przez innych dealerów Organizator ING Bank Doradztwo przy strukturyzacji programu Przygotowanie dokumentacji prawnej Koordynacja działań marketingowych Przygotowanie memorandum informacyjnego Pomoc przy aktualizacji memorandum Dealer Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym Prowadzenie obrotu na rynku wtórnym Monitoring rynku Dostarczanie emitentowi informacji nt. bieżącej sytuacji rynkowej

13 Oferta produktowa Harmonogram prac w ramach organizacji programu emisji DPW

14 Korzyści dla klienta wynikające z pozyskiwania finansowania w drodze emisji DPW
Możliwość pozyskania środków finansowych spoza sektora bankowego, przyczyniająca się do dywersyfikacji źródeł finansowania Uniezależnienie klienta od ograniczeń wynikających z limitów bankowych decydujących o maksymalnym zaangażowaniu banku/banków w finansowanie Możliwość uwolnienia części posiadanych limitów bankowych oraz zabezpieczeń, które dzięki temu mogą zostać wykorzystane w inny sposób Możliwość dokonania arbitrażu cenowego pomiędzy rynkiem kredytowym i kapitałowym oraz optymalizacja kosztu finansowania Mniej skomplikowana struktura zabezpieczeń oraz pozafinansowych zobowiązań niż w przypadku kredytu bankowego Aspekt marketingowy

15 Referencje ING Banku Wybrane programy obsługiwane przez ING Bank
Wybrane programy obsługiwane przez ING Bank na polskim rynku Polska 09/03 Polska 01/03 Polska 12/02 Browary Żywiec S.A. Carrefour Polska S.A. Unilever Polska S.A. 500 mln PLN 600 mln PLN 400 mln PLN Program Emisji Obligacji Program Emisji Obligacji gwarantowanych przez Unilever N.V. Program Emisji Obligacji Sub- Agent, Dealer Organizator, Agent, Dealer Organizator, Agent, Dealer Polska 06/02 Polska 06/05 Polska 03/02 Grupa Volkswagen Polkomtel S.A. FCE Bank Polska S.A. FCE Credit Polska S.A. 2.000 mln PLN 1.000 mln PLN 1.000 mln PLN Program Emisji Papierów Dłużnych gwarantowanych przez Volkswagen AG Program Emisji Obligacji . Program Emisji Papierów Dłużnych gwarantowanych przez Ford Motor Credit Company Sub-Agent, Dealer Organizator, Sub-Agent, Dealer Sub-Agent, Dealer

16 Europejski Bank Inwestycyjny
Referencje ING Banku Wybrane programy obsługiwane przez ING Bank Wybrane programy obsługiwane przez ING Bank na polskim rynku Polska 10/01 Polska 10/01 Polska 11/01 Europejski Bank Inwestycyjny AIG Bank Polska S.A. Fiat Polska Sp. z o.o. 3.000 mln PLN 700 mln PLN 1.000 mln PLN Program Emisji Obligacji Średnio- i Długoterminowych Program Emisji Obligacji gwarantowanych przez Fiat S.p.A. Program Emisji Certyfikatów Depozytowych Stały Dealer Agent Organizator, Agent, Dealer Polska 06/01 Polska 05/01 Polska 04/01 Gorażdże Cement S.A. Grupa Nestle IKEA Polska S.A. 250 mln PLN 550 mln PLN 500 mln PLN Program Emisji Obligacji Program Emisji Obligacji gwarantowanych przez Nestle S.A. Program Emisji Obligacji Średnio- i Długoterminowych gwarantowanych przez IKEA Capital B.V. Organizator, Agent, Dealer Organizator, Sub-Agent, Dealer Organizator, Agent, Dealer

17 Referencje ING Banku Wybrane programy obsługiwane przez ING Bank na polskim rynku Polska 02/01 Polska 11/00 Polska 09/05 Makro Cash and Carry Polska S.A. McDonald’s Polska Sp. z o.o. PBG S.A. PLN 250 million 350 mln PLN PLN 110 million Program Emisji Obligacji gwarantowanych przez METRO AG Program Emisji Obligacji gwarantowanych przez McDonald’s Corporation Emisja Obligacji Średnioterminowych Organizator, Agent, Dealer Organizator, Agent, Dealer Organizator, Agent, Dealer

18 Doświadczenie w zakresie finansowania strukturalnego sektora energetycznego

19 Doświadczenie w zakresie finansowania strukturalnego sektora energetycznego (cd.)

20 Doświadczenie w zakresie finansowania strukturalnego sektora energetycznego (cd.)

21 Doświadczenie w zakresie finansowania strukturalnego sektora energetycznego (cd.)

22 Referencje ING Banku Wybrane kredyty syndykowane w UE

23 Referencje ING Banku Wybrane kredyty syndykowane w UE

24 Lista kontaktowa Arkadiusz Bubak tel. (22) 820 40 78
Organizacja finansowania z wykorzystaniem emisji DPW: Departament Sprzedaży Produktów Rynków Finansowych Arkadiusz Bubak tel. (22) Anna Kolasa tel. (22) Łukasz Pobudejski tel. (22)


Pobierz ppt "Produkty rynków kapitałowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google