Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie pn. Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich UE. Warszawa, 6 lipca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie pn. Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich UE. Warszawa, 6 lipca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Badanie pn. Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich UE. Warszawa, 6 lipca 2012 r.

2 1. Zasadnym jest monitorowanie procesu powoływania regionalnych grup i udzielenie niezbędnego wsparcia ze strony Sekretariatu Centralnego KSOW w tym procesie. Monitorowane na bieżąco. 2. Rekomenduje się zmianę formularza zgłoszeniowego do bazy partnerów KSOW poprzez zdefiniowanie zamkniętego katalogu form prawnych (w tym osoby fizyczne, grupy nieformalne), inwentaryzację istniejącej bazy danych (…) W trakcie realizacji. Zadanie wykonuje Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. 3. Rekomenduje się zwiększenie zatrudnienia w Sekretariatach Regionalnych poprzez zastosowanie elastycznych form zatrudnienia wobec specjalistów / ekspertów dopasowanych każdorazowo do zadań realizowanych w danym Planie działania KSOW. O zatrudnieniu w UM decyduje kierownictwo danej jednostki. Sekretariat Centralny rekomendował minimalna liczbę osób, które powinny być zatrudnione. 4. Rekomenduje się włączenie w nurt partnerstwa KSOW partnerów nieinstytucjonalnych poprzez promowanie KSOW jako struktury otwartej na takich partnerów, zachęcanie do współpracy, pokazywanie realnych korzyści, jakie może uzyskać taki partner. Wdrażane. Informacje o otwartym charakterze KSOW były i są przekazywane od początku funkcjonowania Sieci. Rekomendacje – stan wdrożenia

3 5. Rekomenduje się organizowanie spotkań/konferencji (raz na dwa lata), na które zapraszani byliby wszyscy partnerzy KSOW w celu przedyskutowania i zaopiniowania priorytetów dla Planu działania na kolejne dwa lata. Do wdrożenia. Propozycja: zorganizowania spotkania dla wszystkich 16 wojewódzkich grup roboczych i Grupy Roboczej ds. KSOW. 6. Rekomenduje się zmianę przepisów prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich) w celu umożliwienia i zobligowania Sekretariatów Regionalnych do prowadzenia szerszych konsultacji projektu Planu działania zarówno w swoim regionie (z partnerami), jak i międzyregionalnie. W trakcie realizacji. 7. Rekomenduje się zmianę Zarządzenia Nr 32 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kierunku zwiększenia liczby reprezentantów partnerów KSOW jako członków Grupy Roboczej ds. KSOW. Wdrożone. Zarządzenie nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zostało podpisane w dniu 26 czerwca 2012 r.

4 8. Rekomenduje się prowadzenie szkoleń dla pracowników Sekretariatów Regionalnych KSOW w formie warsztatów z zakresu przygotowania wniosków o płatność z III Schematu Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, określania kwalifikowalności wydatków, ustawy PZP w kontekście jej stosowania w działaniach KSOW. Wdrażane na bieżąco. Szkolenia dla pracowników sekretariatów regionalnych KSOW prowadzone są od początku wdrażania pomocy technicznej, a od 2 lat - co pół roku MRiRW i ARiMR prowadzi szkolenia dla przedstawicieli wszystkich beneficjentów w tym KSOW 9. Należy rozważyć rozpisanie przetargu na pełnienie zadań animacyjnych w regionach. Decyzja SR KSOW. W przypadku SC KSOW rolę taką pełni Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. 10. Włączenie Departamentów MRiRW, odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych Osi PROW 2007-2013 do procesu tworzenia Planów działania KSOW poprzez ich udział w diagnozowaniu potrzeb wynikających z wdrażania PROW w regionie. Wdrażane. SR KSOW – w większości umiejscowione są w departamentach zajmujących się tematyką dot. rozwoju obszarów wiejskich.

5 11. Należy wprowadzić do najbliższego Planu działania (i następnych) priorytetu dla tworzenia narzędzi komunikacji opartych o internet przez partnerów. Projekty tego typu powinny być odpowiednio premiowane. Wdrażane. Kwestia dotycząca premiowania takich projektów wymaga dyskusji. Wzorzec włoski – została nawiązana współpraca. 12. Przeprowadzenie segmentacji potencjalnych partnerów KSOW i skierowanie do nich odpowiedniego przekazu o korzyściach uczestnictwa w KSOW, zależnie od ich potrzeb. Wdrażane. Przykład: punktowanie partnerstwa przy naborze wniosków do realizacji w ramach Planu działania KSOW. 13. Diagnozy problemów regionalnych, zawarte w Planie działania, powinny prowadzić do sformułowania kryteriów naboru projektów. Projekty kwalifikowalne powinny być w oparciu o priorytety wynikające z diagnozy. Proces kwalifikacji projektów powinien być wspierany przez ekspertów. SC KSOW prowadzi nabór projektów w drodze konkursowej. Ocena projektów dokonywana jest przez specjalnie powołany w tym celu zespół. Rola Wojewódzkich Grup Roboczych.

6 14. Powierzenie zewnętrznej firmie (w wyniku przetargu) stworzenia systemu informacji o dobrych praktykach i innowacjach, zawierającego jasne kryteria selekcji i dystrybucji informacji. Wdrożone. 15. Należy rozważyć, czy możliwe jest w ramach obecnego systemu finansowania KSOW finansowanie części projektów (np. projektów autorskich, do określonej kwoty) – w formie grantów. Procedura konkursowa. 16. Wyodrębnienie bazy dobrych praktyk, które mogą być rekomendowane jako rozwiązania do zastosowania w całej UE. Alternatywnie: prowadzenie bazy dobrych praktyk przynajmniej w języku angielskim. W trakcie realizacji.

7 17. Wprowadzenie – jako kosztu kwalifikowalnego przy projektach promujących innowacje – finansowania poszukiwania inwestora zainteresowanego wdrożeniem innowacji. Równoczesne zaakceptowanie, że poszukiwanie takie nie musi zakończyć się sukcesem. Wdrażane. Projekty w ramach KSOW związane są z upowszechnianiem i promocją dobrych praktyk. Nawiązana została współpraca z francuską i włoską narodową siecią. 18. Wdrożenie zasad konkursowego wyboru projektów z wsparciem procesu wyboru przez ekspertów.

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Sekretariat Centralny KSOW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa www.ksow.gov.pl


Pobierz ppt "Badanie pn. Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich UE. Warszawa, 6 lipca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google