Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 Projekt Akademia Organizacji Pozarządowych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 Projekt Akademia Organizacji Pozarządowych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4."— Zapis prezentacji:

1

2 2 Projekt Akademia Organizacji Pozarządowych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Okres realizacji – od 02.01.2012 r. do 31.12.2014 r. Projekt realizuje fundacja Europa + (Lider Projektu) w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (Partnerzy Projektu) Wartość projektu – 3 164 730,00 zł

3 3 Głównym celem Projektu jest wzmocnienie instytucjonalne i merytoryczne Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, działającego na rzecz pogłębienia profesjonalizacji i zwiększenia skuteczności organizacji pozarządowych (NGO – Non-Governmental Organization), działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz, poprzez kompleksowe szkolenia, doradztwo oraz działalność Inkubatora Organizacji Pozarządowych, a także stworzenie planu współpracy pomiędzy PCWOP a Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej.

4 4 Rekrutacja Wsparcie adresowane jest do NGO, które już funkcjonują, nowo powstałych oraz grup nieformalnych, które chcą założyć organizację pozarządową – z terenu Nowego Sącza lub Powiatu Nowosądeckiego. Kryterium uzupełniające (dotyczy rekrutacji do udziału w szkoleniach i doradztwie) – działalność organizacji pozarządowej, wykazującej się aktywnością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W ramach Projektu kompleksowym wsparciem szkoleniowo–doradczym objętych zostanie 512 osób działających w NGO oraz 13 osób chcących założyć nową organizację pozarządową.

5 5 RODZAJ UDZIELANEGO WSPARCIA 1.Długofalowe i zindywidualizowane doradztwo dla NGO z zakresu: pozyskiwania środków zewnętrznych dla NGO; marketingu i promocji NGO; zarządzania finansami, zasobami ludzkimi w NGO; inne zagadnienia wynikające z indywidualnych potrzeb uczestników; (doradztwo prowadzone jest w formie spotkań indywidualnych po maksymalnie 20 godzin na rok dla 1 organizacji pozarządowej, maksymalnie 5 godzin dziennie).

6 6 RODZAJ UDZIELANEGO WSPARCIA 2. Szkolenia specjalistyczne: Zarządzanie organizacją pozarządową – 28 godzin, 4 dni szkoleniowe (zakres tematyczny: organizacyjno–prawne aspekty działalności NGO; zarządzanie finansami w NGO; monitoring i ewaluacja działalności NGO). Zarządzanie zasobami ludzkimi – 28 godzin, 4 dni szkoleniowe (zakres tematyczny: NGO – zasoby kadrowe; budowanie zespołu; komunikacja w zarządzaniu zespołem; motywowanie pracowników i wolontariuszy). Zasady partnerskiej współpracy – 7 godzin, 1 dzień szkoleniowy (zakres tematyczny: współpraca – partnerstwo, zasady i bariery współpracy, etapy tworzenia partnerstw, prezentacja dobrych praktyk.

7 7 RODZAJ UDZIELANEGO WSPARCIA 2. Szkolenia specjalistyczne c.d.: Zarządzanie projektami – certyfikacja IPMA – 160 godzin, 24 grupy 10-osobowe, 20 dni szkoleniowych (zakres tematyczny: profesjonalne zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem projektowym, komunikacja i zarządzanie zespołem projektowym, aspekty prawne w projektach, aspekty finansowo–księgowe, fundusze Unii Europejskiej oraz fundusze krajowe, realizacja projektów)

8 8 RODZAJ UDZIELANEGO WSPARCIA Inkubator Organizacji Pozarządowych: organizacja trzech forów dla przedstawicieli NGO i liderów społeczności lokalnych, mających na celu prezentację dorobku już istniejących NGO – seminaria dotyczące korzyści płynących z działalności NGO, nawiązywanie współpracy pomiędzy NGO, liderami społecznymi a jednostkami samorządu terytorialnego; aktywizacja społeczności lokalnej – wsparcie animatora lokalnego w zakresie podnoszenia potencjału społeczności lokalnych z terenów wiejskich, tworzenia grup lokalnych nieformalnych i sformalizowanych, opieka nad nowopowstałymi organizacjami; wsparcie techniczne oraz organizacyjne dla organizacji pozarządowych.

9 9 RODZAJ UDZIELANEGO WSPARCIA Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (PCWOP) udziela wsparcia merytoryczno–technicznego przedstawicielom organizacji pozarządowych z obszaru Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ich działalności statutowej – poprzez świadczenie usług doradczych oraz organizacyjno–technicznych. Oferta PCWOP skierowana jest do organizacji pozarządowych istniejących oraz osób fizycznych, mających zamiar założyć nową organizację pozarządową. Wszystkie formy wsparcia dla NGO świadczone przez PCWOP są nieodpłatne. Warunkiem skorzystania z oferty PCWOP jest wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu PCWOP kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

10 10 RODZAJ UDZIELANEGO WSPARCIA Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych: Poradnictwo prawne i obywatelskie – dyżur prawnika (64 godz./m-c), zakres tematyczny: zakładanie organizacji pozarządowych – warunki formalne, formy organizacyjno-prawne NGO, funkcjonowanie organizacji pozarządowych; Księgowość w NGO – dyżur księgowej (64 godz./m-c), zakres tematyczny: zasady rachunkowości, zwolnienia podatkowe w podatkach dochodowych, koszty i przychody działalności organizacji pozarządowej; Wsparcie techniczno-organizacyjne, realizowane poprzez udostępnienie pomieszczeń nowopowstałym organizacjom pozarządowym, wyposażonych w stanowiska pracy z dostępem do komputera, Internetu, drukarki, skanera oraz ksera. Ponadto NGO mogą bezpłatnie wypożyczyć następujący sprzęt: termosy, projektor, ekran oraz krzesła.

11 11 Szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie www.aop.europaplus.pl a także w biurach:

12 12 Adres PCWOP: ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz tel./fax: +48 (18) 443 57 08 e-mail: pcwop@aop.europaplus.pl Sekretariat PCWOP jest czynny: poniedziałek – środa: w godz. 8.00 – 14.00 czwartek – piątek: w godz.10.00 – 16.00

13 13 Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich Osoba odpowiedzialna: Mirosław Jakób ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz tel: 18 547 67 34, 18 547 67 36 e-mail: pcfe@aop.europaplus.pl

14 14 Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Jagiellońska 18 33-300 Nowy Sącz tel: 18 443 57 08 e-mail: sutw@aop.europaplus.pl

15 15 Biuro Projektu Akademia Organizacji Pozarządowych fundacja Europa + Osoba odpowiedzialna: Magdalena Migacz ul. Barbackiego 89A 33-300 Nowy Sącz tel: 18 442 95 25 fax: 18 442 95 25 e-mail: biuro@aop.europaplus.pl

16 16 Dziękuję za uwagę i zapraszam do wzięcia udziału w formach wsparcia w ramach projektu Akademia Organizacji Pozarządowych


Pobierz ppt "2 Projekt Akademia Organizacji Pozarządowych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google