Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu NARODOWE STRATEGICZNE RAMY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu NARODOWE STRATEGICZNE RAMY."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 - 2013 Program współfinansowany Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 2 RPOWP na lata 2007 - 2013 Przyjęty przez Komisję Europejską 11 października 2007r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

3 3 Cel główny: Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu Cele szczegółowe: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa; Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym; Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. RPOWP na lata 2007 - 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

4 4 Osie priorytetowe Programu: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie II. Rozwój infrastruktury transportowej III. Rozwój turystyki i kultury IV. Społeczeństwo Informacyjne V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska VI. Rozwój infrastruktury społecznej VII. Pomoc techniczna RPOWP na lata 2007 - 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

5 5 Turystyka a Unia Europejska Kierunki działań w turystyce UE zostały określone w Komunikacie Komisji z 22 marca 2006r. pt. Odnowiona polityka turystyczna UE: Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej Zgodnie z tym dokumentem do głównych wyzwań stojących przed turystyką europejską należą: Globalizacja; Zmiany demograficzne; Rozwój transportu; Spadek udziału Europy w światowym rynku turystycznym. Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007 - 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

6 6 Turystykę z uwagi na jej złożony charakter należy postrzegać wielopłaszczyznowo. Jest bowiem sferą aktywności gospodarczej i ważnym elementem zharmonizowanego rozwoju gospodarek narodowych państw Unii Europejskiej, ale też sferą działalności społecznej. Aktywność turystyczna oraz podróże są jednym z mierników poziomu życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego kraju i Wspólnoty Europejskiej. Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

7 7 Rozwój turystyki może być istotnym impulsem dynamizującym rozwój społeczno – ekonomiczny kraju. Jej znaczenie przejawia się w wysokiej zdolności do generowania nowych miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, podwyższania konkurencyjności regionów. Równocześnie, turystyka przyczynia się do odkrywania najcenniejszych zabytków kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek kraju, regionów oraz miejscowości. Przy zachowaniu odpowiedniego podejścia rozwój funkcji turystycznych, zwracając uwagę lokalnych społeczności na najważniejsze atuty przyrodnicze i kulturowe, sprzyjać będzie zachowaniu tradycyjnych w polskim społeczeństwie wartości oraz będzie zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007 - 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

8 8 Misje rozwoju turystki w Polsce: Turystka będzie rozwijana jako dziedzina synergiczna w stosunku do innych, ważnych z punktu widzenia rozwoju kraju celów, przyczyniająca się do tworzenia istotnej części dochodu narodowego, budowania pozytywnego obrazu Polski wśród mieszkańców naszego kraju oraz wzmacniania wizerunku Polski w świecie; Turystyka będzie dziedziną eksponującą i wykorzystującą w sposób efektywny, a równocześnie respektujący zasady rozwoju zrównoważonego cennego potencjału kraju, w szczególności dziedzictwo kultury i tradycji oraz bogactwo przyrody; Polska będzie kierunkiem atrakcyjnym turystycznie dla turystów krajowych i zagranicznych, ze skutecznie funkcjonującym przemysłem turystycznym oraz nowoczesnymi, konkurencyjnymi i wysokiej jakości produktami i usługami turystycznymi. Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007 - 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

9 9 PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DO 2010 ROKU Obszar województwa podlaskiego należy do najatrakcyjniejszych turystycznie regionów kraju. Szczególnie cenne są walory środowiska przyrodniczego, na które składają się duże kompleksy leśne, wody Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego, parki narodowe: Wigierski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy i Białowieski Park Narodowy, parki krajobrazowe: Suwalski Park Krajobrazowy, Łomżynski Park Krajobrazowy Doliny Narwi i Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, a ponadto nie w pełni wykorzystane surowce do celów leczniczych (borowiny, wody mineralne). Walory turystyczne posiada 40% obszaru województwa. Województwo podlaskie jest również atrakcyjne turystycznie ze względu na walory środowiska kulturowego, które tworzą przede wszystkim zabytki architektury i budownictwa, obiekty historyczno-wojskowe, miejsca pielgrzymowania, mniejszości narodowe i grupy etniczne. Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego do 2010 roku URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

10 10 Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego do 2010 roku URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

11 11 Dominujące formy turystyki: Przyciągające turystów zagranicznych: przyrodnicza, wielokulturowego pogranicza, Przyciągające turystów krajowych: aktywna, agroturystyka Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego do 2010 roku URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

12 12 Infrastruktura turystyczna: Baza noclegowa Baza żywieniowa Szlaki turystyczne: Piesze - ponad 3,2 tys. km oznakowanych szlaków pieszych, związane głównie z walorami środowiska przyrodniczego (obszarami chronionymi). Najwięcej szlaków pieszych znajduje się w północnej części województwa, w Puszczy Knyszyńskiej oraz w dolinach rzek: Biebrzy, Narwi i Bugu; Rowerowe – występują w rejonie Wigierskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego, Puszczy Knyszyńskiej, Bagien Biebrzańskich. Oprócz szlaków rowerowych istnieje kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych w Białymstoku. Wodne – rzeki i jeziora województwa znakomicie nadają się do uprawiania turystyki kajakowej. Najbardziej znane szlaki kajakowe zlokalizowane są na rzekach: Czarna Hańcza, Biebrza, Rospuda, Narew, Supraśl, Pisa i na Kanale Augustowskim. Ponadto na jeziorach: Wigry, Necko, Białe i na Kanale Augustowskim kursuje pasażerska żegluga śródlądowa Edukacyjne ścieżki przyrodnicze; Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego do 2010 roku URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

13 13 Baza towarzysząca: Urozmaiceniem pobytu turystów mogą być instytucje kulturalne i rozrywkowe jak: muzea, kina, ośrodki kultury, dyskoteki, galerie, izby regionalne. Usługi kulturalne dla specyficznych grup turystów oferują instytucje największych miast regionu. Bazę rekreacyjno – turystyczną stanowią istniejące obiekty sportowe. W województwie znajduje się: 38 stadionów, 37 pływalni, 29 kortów tenisowych, 28 hal tenisowych, 28 hal sportowych, wyciąg nart wodnych w Augustowie, wyciąg narciarski w Ogrodniczkach i Smolnikach oraz sztucznie mrożone lodowisko w Białymstoku. Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego do 2010 roku URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

14 14 Baza towarzysząca: Urządzeniami ułatwiającymi korzystanie z walorów turystycznych będących małą architekturą są: wieże widokowe, kładki, miejsca odpoczynku i wiaty, zlokalizowane głównie na obszarach chronionych i leśnych, przy trasach komunikacyjnych, na terenach trudnodostępnych, atrakcyjnych widokowo. Ważne dla turystyki są wypożyczalnie sprzętu turystycznego, znajdujące się głównie w obiektach turystycznych przywodnych. Niewiele jest wypożyczalni oferujących rowery, narty, namioty, łyżwy. Atrakcyjne stają się ośrodki jeździeckie, których w województwie jest kilkanaście, między innymi w Ignatkach, Supraślu, Jurowcach, Lewickich, Gibach, Gawrych Rudzie oraz w Białowieży. Za specyficzny rodzaj rekreacji uznaje się lecznictwo uzdrowiskowe. Na terenie województwa podlaskiego znajduje się jedno uzdrowisko – w Augustowie, świadczące usługi lecznicze i wypoczynkowe przez cały rok. Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego do 2010 roku URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

15 15 Rozwój systemu informacji i promocji turystycznej: Organizację i koordynację systemu informacji turystycznej w Polsce pełni Polska Organizacja Turystyczna. Na system informacji i promocji turystycznej w województwie składają się: Regionalne i lokalne punkty informacji turystycznej, Komputerowy system informacji turystycznej, Sieć www (internet), Prasa regionalna, Wydawnictwa regionalne, Bazy danych o walorach i zagospodarowaniu turystycznym, Badania statystyczne, Targi turystyczne Główne punkty informacji turystycznej znajduja się w: Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Supraślu, Sokółce, Choroszczy, Hajnówce, Łomży, Suwałkach oraz w parkach narodowych: Białowieskim, Biebrzańskim, Narwiańskim i Wigierskim. Udzielają one podstawowych informacji na temat bazy noclegowej, gastronomicznej, imprez kulturalnych, lokalnych atrakcji turystycznych. Punkty it zmuszone są zbierać we własnym zakresie informacje o imprezach kulturalnych i atrakcjach turystycznych, co przy braku koordynacji na szczeblu wojewódzkim, powoduje powtarzanie się informacji, a częściej ich niekompletność. Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego do 2010 roku URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

16 16 Promocja turystyczna Eksponowanie specyficznych, unikatowych w skali kraju i Europy walorów przyrodniczych i etniczno-kulturowych, Stworzenie programów aktywnej i kompleksowej promocji regionu, powiatów, gmin i miejscowości turystycznych, atrakcji i usług turystycznych, Wykreowanie pozytywnego, swoistego wizerunku województwa jako atrakcyjnego w kraju i na świecie regionu turystycznego, Kształtowanie w społecznościach lokalnych zachowań sprzyjających rozwojowi turystyki Targi i imprezy turystyczne Targi i imprezy turystyczne mają charakter informacyjny. Przy możliwości promocji i reklamy regionu jaką niosą ze sobą targi turystyczne, duże znaczenie odgrywa ilość, jakość i sposób przekazywania informacji na temat regionu, produktów turystycznych, ofert wypoczynku. Wykształcona kadra, nowoczesny sprzęt i zgromadzona informacja w procesie tworzenia i funkcjonowania systemu stanowić będą olbrzymi potencjał, który powinien zostać wykorzystywany przy wszelkiego rodzaju imprezach turystycznych. Duże znaczenie ma przy tym wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych, w szczególności prezentacji multimedialnych. Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego do 2010 roku URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

17 17 Zintegrowany system informacji i promocji turystycznej Komputerowy system informacji turystycznej Baza danych o walorach i zagospodarowaniu turystycznym Centra obsługi ruchu turystycznego Program kompleksowych działań promocyjnych Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego do 2010 roku URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

18 18 RPOWP na lata 2007- 2013 Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

19 28.06.07 Cel działania: Celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. Wspierane przedsięwzięcia w ramach działania: Z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej wyłącznie przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Z zakresu infrastruktury uzdrowisk, rekreacyjnej i sportowej, spełniającej warunki do wykorzystania obiektów sportowych dla celów organizacji imprez turystyczno – kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury sportu wodnego i obiektów wodnych. Tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu. Z zakresu infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych, przyciągających turystów spoza regionu i budujących metropolitalny wizerunek województwa. Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

20 28.06.07 Typy projektów: Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z niezbędnym wyposażeniem i terenów rekreacyjnych w tym budowa ciągów pieszo – rowerowych stanowiących element większego projektu. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury sportowej ( stadiony piłkarskie, hale sportowe, obiekty pływackie) podnoszącej atrakcyjność turystyczną regionu. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa) przebudowa i remont infrastruktury kulturalnej przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze i turystyce. Tworzenie sieci centrów i punktów informacji turystycznej i kulturalnej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, tylko jako element większego projektu). Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

21 28.06.07 Typy projektów c.d.: Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa) przebudowa i remont infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych wykorzystywanych do celów rekreacyjno - turystycznych. Projekty inwestycyjne związane z rozwojem funkcji leczniczo - wypoczynkowych (w tym uzdrowiska) wraz z niezbędnym wyposażeniem. Tworzenie systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych. Budowa centrów kongresowych. Zintegrowane kampanie promocyjne (w tym udział w targach) w kraju i za granicą, których celem jest promocja turystyczna i kulturalna regionu. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystycznego między innymi poprzez tworzenie systemu monitoringu strategicznych punktów w miejscowościach turystyczno – wypoczynkowych. Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

22 28.06.07 Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pożytku publicznego. Administracja rządowa i ich podległe jednostki. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. Parki narodowe i krajobrazowe. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej). Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera. Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

23 28.06.07 Tryb przeprowadzania naboru projektów: Tryb indywidualny – projekty zgłaszane przez beneficjentów imiennie i umieszczone w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Procedura konkursowa (konkursy zamknięte) Tryb oceny wniosków o dofinansowanie: Ocena formalna – dokonywana przez instytucję odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru wg karty oceny formalnej. Ocena merytoryczno – techniczna – dokonywana przez oceniających/ekspertów wg karty oceny merytoryczno – technicznej. Wybór projektów dokonywany jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały. Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

24 28.06.07 Procedura konkursowa: Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Stukturalnych Ogłoszenie konkursu Nabór wniosków Ocena wniosków - formalna - merytoryczno-techniczna Podjęcie decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu Ogłoszenie wyników konkursu Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektów * Po każdym etapie oceny, w przypadku odrzucenia wniosku, wnioskodawca ma możliwość wniesienia protestu oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na zasadach określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej.

25 28.06.07 W ramach działania możliwe jest realizowanie projektów infrastruktury gastronomiczno-noclegowej jeżeli stanowić będzie element większego projektu. W ramach jednego projektu nie można łączyć inwestycji infrastrukturalnych z projektami promocyjnymi. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków: 01/01/2007 Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPOWP na lata 2007-2013 W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – od dnia uzyskania pozytywnej oceny kwalifikacyjnej wniosku Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

26 28.06.07 Budżet: 95,7 mln euro Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%): 90% kosztów kwalifikowalnych Minimalny wkład własny beneficjenta (%): 10% kosztów kwalifikowalnych Minimalna / Maksymalna wartość projektu: Min. 1 mln zł kosztów kwalifikowalnych (z wyłączeniem projektów zidentyfikowanych w PO Rozwój Polski Wschodniej) / Max. bez ograniczeń. Min. 300 tys. zł kosztów kwalifikowanych/ Max 5 mln zł kosztów kwalifikowalnych dla projektów promocyjnych. Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

27 28.06.07 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych Gminy: Miasto Augustów i Płaska 2008-2013 Środki własne, RPOWP 36,00 Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego Gmina Miast Augustów, Gmina Płaska Łomża2007-2012 Środki własne, RPOWP 9,50 Renowacja zabytkowych obiektów kultury oraz rozbudowa Muzeum Diecezjalnego w ramach kompleksu Narew Diecezja Łomżyńska Województwo Podlaskie, Powiat Siemiatycki, Gmina Drohiczyn, miej. Drohiczyn 2008-2009 Środki własne, RPOWP 6,00Podlaskie Centrum Dialogu Diecezja Drohiczyńska Łomża2008-2010 Środki własne, RPOWP 25,00Budowa miejskiej pływalniMiast Łomża Łomża2008-2010 Środki własne, RPOWP 22,00Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – II etapMiasto Łomża Suwałki2009-2011 Środki własne, RPOWP 40,00 Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo - teatralna Miast Suwałki Suwałki2008-2010 Środki własne, RPOWP 60,00 Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią Miast Suwałki Białystok2008-2010 Środki własne, RPOWP 60,00Budowa hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku Miasto Białystok Obszar miejski Białystok 2008-2011 Środki własne, RPOWP 150,00 Stadin piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym Miasto Białystok Miejsce realizacji Przewidywany okres realizacji projektu Źródła finansowania przygotowania przedsięwzięcia Orientacyjny koszt całkowity (mln zł) Nazwa projektu/zakres inwestycji Instytucja Zgłaszająca

28 28.06.07 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Poddziałanie 3.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

29 28.06.07 Typy projektów: Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizacje, dywersyfikacje lub modernizacje. Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej. Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej. Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

30 28.06.07 Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorcy – zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz.Urz UE L 63 z 28.02.2004r.). Mali i średni przedsiębiorcy – zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz.Urz UE L 63 z 28.02.2004r.). Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

31 28.06.07 Budżet: 32,6 mln euro Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%): 70% – Mikro i małe przedsiębiorstwa 60% – Średnie przedsiębiorstwa Minimalny wkład własny beneficjenta (%): 30% – Mikro i małe przedsiębiorstwa 40% – Średnie przedsiębiorstwa Minimalna / Maksymalna wartość projektu: Mikroprzedsiębiorstwa – min. wartość projektu 30 tys. zł. Jeżeli mikroprzedsiębiorca przewidzi, iż w wyniku realizacji projektu zmieni swój status na małego lub średniego przedsiębiorcę wówczas będzie mógł ubiegać się o wsparcie w maksymalnej kwocie 4 mln zł.. W takim przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest do wystartowania w konkursie dla małych i średnich przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa – min. wartość projektu 100 tys. zł Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

32 32 RPOWP na lata 2007 - 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych 636 207 883100%RAZEM 25 448 3154%Pomoc techniczna Priorytet VII 50 896 6318%Rozwój infrastruktury społecznej Priorytet VI 63 620 78810% Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Priorytet V 50 896 6318%Społeczeństwo Informacyjne Priorytet IV 101 793 26116%Rozwój turystyki i kultury Priorytet III 203 586 52332%Rozwój infrastruktury transportowej Priorytet II 139 965 73422% Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Priorytet I w Euro % udział środków przeznaczonych na realizację Priorytetu Nazwa Priorytetu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

33 33 Zapraszamy na www.rpowp.wrotapodlasia.pl Infolinia: 0 8013 0 8013 Departament Funduszy Strukturalnych UMWP Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Turystyki ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok RPOWP na lata 2007 - 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu NARODOWE STRATEGICZNE RAMY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google