Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Aspekty prawne oraz zasady finansowania projektu e-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Beata Radzikowska Departament Systemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Aspekty prawne oraz zasady finansowania projektu e-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Beata Radzikowska Departament Systemów."— Zapis prezentacji:

1 1 Aspekty prawne oraz zasady finansowania projektu e-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Beata Radzikowska Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej w MNiI e-PUAP, Warszawa 2005-02-08

2 2 e-PUAP – aspekty prawne Przeniesienie usług publicznych na platformę elektroniczną jest wymogiem czasów w jakich żyjemy. Administracja publiczna - sprawniej, lepiej, efektywniej (urząd przyjazny obywatelowi) e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

3 3 e-PUAP – aspekty prawne Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. (art.12 ust. 1 KPA) e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

4 4 e-PUAP – aspekty prawne Wiążąca komunikacja pomiędzy urzędem a obywatelem. Bezpieczny podpis elektronicznym weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu + znacznik czasu e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

5 5 e-PUAP – aspekty prawne Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z dn. 15 listopada 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn.zm.) Art. 58 ust. 2. W terminie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej, w przypadkach gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. (czyli do sierpnia 2006 r.) Art.. 59 ust. 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4 pkt 3-6 oraz art. 11 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. (czyli sierpień 2002 r.) e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

6 6 e-PUAP – aspekty prawne Celem przeprowadzonej analizy prawnej, która objęła przeszło 120 aktów prawnych (ustawy oraz akty wykonawcze) było wskazanie istniejących w polskim systemie prawnym barier, utrudniających pełne wdrożenia projektu oraz opracowanie rekomendacji, dotyczących zmian legislacyjnych. Synteza rekomendacji: - proponowane zmiany we właściwych regulacjach dotyczące wybranych usług publicznych oraz procesów wspólnych - strategia wprowadzania zmian prawnych e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

7 7 e-PUAP – aspekty prawne Zmiany w 5 ustawach: 1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 3.Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej 4.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 5.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zmiany w 15 aktach wykonawczych e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

8 8 e-PUAP – aspekty prawne Katalog wybranych procesów wspólnych poddanych analizie : 1.W rejestracja usługobiorcy na portalu e-PUAP 2. Wproces autentykacji usługobiorcy poprzez weryfikację ID, hasła i/lub inny mechanizm autentykacji 3. Wproces aktywacji i dezaktywacji usługi 4. Wproces personalizacji treści zgodnie z preferencjami usługobiorcy 5. W proces zmiany danych usługobiorcy 6. Wproces wyrejestrowania usługobiorcy, związany z rezygnacją z dostępu do danych usług 7. Wproces realizacji płatności za usługę 8. W proces weryfikacji i kontroli realizowanych płatności (zapłata, opłata, należności publicznoprawna) 9. Wproces archiwizacji dokonywanych operacji 10.Wproces wyboru oprogramowania do realizacji usługi, na lokalnym komputerze usługobiorcy 11.Wproces związany z identyfikowaniem przeprowadzanych operacji, tam gdzie jest to wymagane 12.Wdostosowanie portalu do potrzeb osób niepełnosprawnych (zalecenia Web Accessibility Initiative) 13.Wproces przesyłania elektronicznych wzorców e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

9 9 e-PUAP – aspekty prawne Katalog wybranych procesów realizacji usług publicznych poddanych analizie (1/2): PUB.O.1 Proces rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PUB.O.2 Proces obsługi pośrednictwa pracy PUB.0.3 Proces obsługi ubezpieczeń społecznych dla osób fizycznych PUB.0.4. Proces zmiany zameldowania PUB.0.5. Proces obsługi praw jazdy PUB.0.6. Proces obsługi paszportów PUB.0.7. Proces obsługi dowodów osobistych PUB.0.8. Proces rejestracji/wyrejestrowania pojazdu PUB.0.9. Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę/rozbiórkę PUB.0.10. Proces zgłoszenia zdarzenia na policję PUB.0.11. Proces wypożyczenia publikacji z biblioteki PUB.0.12. Proces uzyskania wymaganych dokumentów z urzędu stanu cywilnego PUB.0.13. Proces składania podania o przyjęcie na studia PUB.0.14. Proces umówienia wizyty lekarskiej PUB.0.15. Proces obsługi zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych PUB.0.16. Proces obsługi zasiłku dla poszukujących pracy e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

10 10 e-PUAP – aspekty prawne Katalog wybranych procesów realizacji usług publicznych poddanych analizie (2/2): PUB.O.17 Proces głosowania przez portal internetowy PUB.O.18. Proces badania opinii publicznej PUB.0.19 Proces obsługi forum publicznego PUB.P.1 Proces obsługi ubezpieczeń społecznych dla osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę PUB.P.2. Proces rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych PUB.P.3. Proces rozliczania podatku VAT PUB.P.4. Proces rejestracji działalności gospodarczej PUB.P.5. Proces przekazania danych statystycznych do GUS PUB.P.6. Proces przekazywania deklaracji celnych PUB.P.7. Proces uzyskania zezwoleń i realizacji płatności za korzystanie ze środowiska PUB.P.8. Proces obsługi zamówień publicznych PUB.P.9. Proces składania deklaracji PIT-11 przez portal internetowy e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

11 11 e-PUAP – aspekty prawne Zasadnicze cele przeniesienia wielu usług publicznych na platformę elektroniczną to: - ograniczenie do minimum konieczności osobistego stawiennictwa się obywatela w urzędzie, - skrócenie czasu rozpatrywania spraw, - standaryzacja procedur załatwiania spraw w urzędzie, - podniesienie jakości i efektywności usług. e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

12 12 e-PUAP – zasady finansowania e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

13 13 e-PUAP – zasady finansowania Beata Radzikowska e-PUAP, Warszawa 2005-02-08

14 14 e-PUAP – zasady finansowania e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

15 15 e-PUAP – zasady finansowania e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

16 16 e-PUAP – zasady finansowania e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

17 17 e-PUAP – zasady finansowania Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPO RR Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego –Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia –Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – SPO WKP Działanie 1.5 Rozwój dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on line Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich – SPO RZL Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

18 18 e-PUAP – zasady finansowania e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

19 19 e-PUAP – zasady finansowania Inne rekomendowane formy pozyskania środków pozabudżetowych na przeprowadzenie projektu PPP – Partnerstwo publiczno- prywatne Konstrukcja polegająca na objęciu części udziałów przedsięwzięcia przez inwestora prywatnego, bądź fundusz wysokiego ryzyka; po upływie określonego czasu inwestor prywatny, bądź fundusz wycofuje się z inwestycji, a jego udział zostaje odkupiony na uzgodnionych wcześniej warunkach przez władze samorządowe Offset System kompensacji wydatków ponoszonych w związku z zawartą umową dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa* - ustawa z dn. 10.09.1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 903 z późn.zm.) e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

20 20 e-PUAP – zasady finansowania e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

21 21 e-PUAP – zasady finansowania e-PUAP, Warszawa 2005-02-08 Beata Radzikowska

22 22 Dziękuję za uwagę! Beata Radzikowska Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej w MNiI


Pobierz ppt "1 Aspekty prawne oraz zasady finansowania projektu e-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Beata Radzikowska Departament Systemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google