Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Wprowadzenie do Instrumentu Finansowego LIFE+ Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Wprowadzenie do Instrumentu Finansowego LIFE+ Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE."— Zapis prezentacji:

1 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Wprowadzenie do Instrumentu Finansowego LIFE+ Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE

2 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Struktura prezentacji LIFE+ Informacje ogólne Komponenty tematyczne LIFE+ LIFE+ Skąd czerpać informacje?

3 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. LIFE I (1992-1995) 5 komponentów, dofinansowanie 30 – 100% LIFE II (1995-1999) Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu, 3 komponenty LIFE III (1999-2004) + 2 Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu Jednolity Akt Europejski (1986) V Program Działań na Rzecz Środowiska (1993) + Łącznie ponad 3017 projektów Początki programu LIFE LIFE + (2007-2013) Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów

4 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Okres wdrażania i budżet programu Program wdrażany w l. 2007-2013 (ostatni nabór) Projekty mogą być realizowane po 2013 r. Coroczne nabory wniosków Budżet całkowity programu2 143 000 000 euro działalność DG ENVI 471 000 000 euro wsparcie projektów indywidualnych 1 671 000 000 euro Alokacja dla Polski Rok 2010 ok. 11 500 000 euro Rok 2011 ok. 17 626 000 euro Rok 2012 ok. 18 380 000 euro Rok 2013 ok. 19 540 000 euro Alokacja nie wykorzystana w danym roku przepada. Nabór 2009 Polska wykorzystała ok. 14 mln / 12 mln alokacji

5 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Miejsce LIFE+ w systemie instrumentów finansowych wspierających ochronę środowiska BADANIA NAUKOWE ZASTOSOWANIE WYNIKÓW BADAŃ W SZEROKIEJ SKALI LIFE+ SPRAWDZONE TECHNOLOGIE NARZĘDZIA METODY INNOWACJE DEMONSTRACJA PROMOCJA PROTOTYPOWE TECHNOLOGIE NARZĘDZIA METODY 7 PR FS, EFRR EFR, EFRROW

6 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Ocena wniosków i wybór projektów Instytucja Krajowa NFOŚiGW Komisja Europejska Wnioskodawca Ocena formalna Ocena merytoryczna decyzja o współfinansowaniu płatności, sprawozdawczość

7 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Beneficjenci Finansowanie poprzez LIFE+ mogą otrzymywać jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne. Art. 7 Rozporządzenia ws. LIFE+ Każdy podmiot zarejestrowany na terytorium Wspólnoty Europejskiej 1. podmioty publiczne 2. podmioty prywatne o charakterze komercyjnym 3. podmioty prywatne o charakterze niekomercyjnym (w tym organizacje pozarządowe)

8 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Zasady finansowania LIFE+ Maksymalna stawka współfinansowania 50% kosztów kwalifikowalnych 60% k.k., 30 % – 50 % kosztów projektu przeznaczonych jest na konkretne działania ochronne skierowane na priorytetowe gatunki i siedliska. 75% k.k., > 50 % kosztów projektu przeznaczonych na konkretne działania ochronne skierowane na priorytetowe gatunki i siedliska. Lista gatunków ptaków priorytetowych dla LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/index_en.htm Obowiązkowy wkład własny: W przypadku podmiotów publicznych wkład finansowy musi przekraczać o > 2% sumę kosztów wynagrodzenia ich pracowników, pobieranego w ramach projektu. (Jako wkład własny może być traktowane wynagrodzenie pracowników oddelegowanych do realizacji projektu.)

9 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Wypłaty dotacji KE: 70% (zaliczka) 30% (płatność końcowa) - < 24 miesiące, < 300 000 euro z KE 40% (zaliczka) / 40% (płatność pośrednia) / 20% (płatność końcowa) 40% (zaliczka) / 20% x 2 (płatności pośrednie) / 20% (płatność końcowa) > 48 miesiące, > 2 000 000 euro z KE Overhead (koszty ogólne): Koszty ogólne są kwalifikowalne dla finansowania stawką ryczałtową do maksymalnej wysokości 7% całkowitej kwoty faktycznie poniesionych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów zakupu/dzierżawy gruntów. Nie muszą one być poparte dokumentami księgowymi. Są one kwalifikowalne jako koszty pośrednie, które mają pokryć ogólne koszty pośrednie potrzebne do zatrudnienia, zarządzania, przysposobienia i wsparcia, bezpośrednio lub pośrednio, personelu pracującego przy projekcie. Zasady finansowania LIFE+

10 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. W przypadku podmiotów o wątpliwej sytuacji finansowej KE wymaga gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na pierwszą płatność zaliczkową! Język wniosków: Formularze w języku angielskim wypełniane w j. polskim, za wyjątkiem formularza B1, który musi być wypełniony w j. angielskim. Wartość projektu: Nie określono minimalnej wartości projektu. Komisja w przewodnikach dodaje przeciętną wartość dofinansowania KE równą ok. 1 mln euro. Patrz kryteria finansowe w przewodniku zasady oceny wniosków LIFE+. Wartość projektu: Nie określono minimalnej wartości projektu. Zasady finansowania LIFE+

11 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Koszty Pomocy zewnętrznej zawierającej koszty prac zlecanych na zewnątrz oraz wynajmu sprzętu lub infrastruktury nie powinny przekroczyć 35% całkowitego budżetu projektu. Kwalifikowalność kosztów zakupu Dóbr trwałych Do współfinansowania kwalifikują się jedynie koszty związane z amortyzacją dóbr trwałych w trakcie realizacji projektu, pod warunkiem spełnienia zapisów zawartych w Art. 25.5-25.9 Postanowień Wspólnych. Maksymalny poziom odpisów amortyzacyjnych: Infrastruktura – 25% kosztu rzeczywistego Wyposażenie (urządzenia) – 50% kosztu rzeczywistego WYJĄTKI: Koszty wykonania prototypów, W przypadku komponentu I wydatki poniesione na dobra trwałe przez podmioty publiczne lub podmioty prywatne niekomercyjne, uważa się za kwalifikowane w całości. Zasady finansowania LIFE+

12 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Najlepsze praktyki Projekt najlepsza praktyka" przewiduje wdrażanie odpowiednich, efektywnych ekonomicznie i najnowocześniejszych technik i metod ochrony gatunków/siedlisk, z uwzględnieniem określonego kontekstu projektu i miejsca jego realizacji. Testowanie i ocena technik oraz metod będących najlepszymi praktykami nie powinno być częścią projektu, jako że przez pojęcie najlepsza praktyka" rozumie się wykorzystanie najnowocześniejszych technik i metod (monitorowanie wpływu działań w ramach projektu jest jednakże obowiązkowe). (Przewodnik dla wnioskodawców 2011)

13 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Projekty demonstracyjne Projekt demonstracyjny wdraża, testuje, ocenia i upowszechnia działania/metodykę, które są w pewnym stopniu nowe lub nieznane w kontekście projektu (geograficznym, ekologicznym, społeczno-ekonomicznym, itd.) oraz które powinny być szerzej stosowane w innym miejscu, gdzie występują podobne okoliczności. Projekt powinien być tak przygotowany, aby od początku wskazywać, czy dane techniki i metody sprawdzają się w kontekście projektu (geograficznym, ekologicznym, społeczno-ekonomicznym itd.). (…) Monitorowanie, ocena i czynne upowszechnianie wyników projektu i/lub doświadczeń nabytych w wyniku jego realizacji są nieodłącznymi składnikami projektu i jego następstw. Dlatego też ostatecznym zamierzeniem projektu o charakterze demonstracyjnym jest zachęcanie zainteresowanych stron do stosowania technik i metod zaprezentowanych w projekcie. (Przewodnik dla wnioskodawców 2011)

14 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Projekty innowacyjne Projekt innowacyjny polega na zastosowaniu technik lub metod, które wcześniej nie były nigdzie indziej stosowane ani badane, oferujących potencjalne korzyści dla środowiska względem najlepszych praktyk stosowanych obecnie. W przypadku działań określanych jako innowacyjne, poziom innowacyjności może być oceniany: w odniesieniu do technologii wdrażanych w ramach projektu (innowacja technologiczna); w odniesieniu od sposobu wdrażania technologii (innowacja w zakresie procesów i metod). (Przewodnik dla wnioskodawców 2011)

15 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Odniesienie do obecnego stanu wiedzy na poziomie światowym. Geograficzny transfer praktyk lub technologii innowacja. Teoretyczne badania naukowe lub czynności przygotowawcze do planowanych zmian w procesach produkcyjnych innowacja. Projekty innowacyjne cd.

16 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Komponenty tematyczne LIFE+

17 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Komponent I - Przyroda i różnorodność biologiczna ochrona gatunków lub siedlisk priorytetowych sieci Natura 2000 projekty przyczyniające się do powstrzymania procesu spadku różnorodności biologicznej Komponent II - Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska rozwój i wdrażanie nowych podejść, technologii, praktyk w zarządzaniu środowiskiem wdrażanie polityki ochrony środowiska UE wzrost udziału społeczeństwa w zarządzaniu i ochronie środowiska Komponent III - Informacja i komunikacja kampanie mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w kwestiach związanych z ochroną środowiska kampanie informacyjne, szkolenia ws. zapobiegania pożarom lasów Komponenty tematyczne

18 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Rodzaje projektów LIFE+ Przyroda: najlepsze praktyki lub demonstracyjne; LIFE+ Różnorodność biologiczna: innowacyjne lub demonstracyjne; LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska: innowacyjne lub demonstracyjne; LIFE+ Informacja i komunikacja: ogólnokrajowe kampanie informacyjne podnoszące świadomość społeczną oraz inne działania komunikacji społecznej dotyczące ochrony przyrody i/lub środowiska.

19 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Koncentruje się na inwestycjach długoterminowych na obszarach Natura 2000; Co do zasady powtarzalne działania nie mogą być finansowane; Co najmniej 25% budżetu musi być przeznaczone na konkretne działania w zakresie ochrony (wyjątki: patrz Przewodnik dla wnioskodawców 2011 r.); Niezbędne jest zapewnienie długoterminowego efektu podjętych działań; Wynikiem projektu musi być zapewnienie ochrony zidentyfikowanych gatunków i/lub siedlisk oraz polepszenie ich stanu. LIFE+ Przyroda

20 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Koncentruje się na działaniach innowacyjnych lub demonstracyjnych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, bez względu na status Natura 2000; Co do zasady powtarzalne działania nie mogą być finansowane; Co najmniej 25% budżetu musi być przeznaczone na konkretne działania w zakresie ochrony (wyjątki: patrz Przewodnik dla wnioskodawców 2011 r.); Działania krótkoterminowe, których (pozytywne) wyniki należy szeroko rozpowszechniać wśród zainteresowanych grup; Projekt musi zawierać fazę testowania, oceny i rozpowszechniania proponowanej metody; Wynikiem projektu musi być musi być ocena i poznanie metody związanej z polepszeniem stanu różnorodności biologicznej. LIFE+ Różnorodność biologiczna

21 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. LIFE+ PrzyrodaLIFE+ Różnorodność biologiczna Cele Dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Sieć Natura 2000 Nie zastrzeżone dla Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej, czy też sieci Natura 2000 Najlepsze praktyki lub demonstracja Innowacja lub demonstracja Długoterminowość działań ochronnych Demonstracja wykonalności krótkoterminowych działań innowacyjnych Zakup ziemi, dzierżawa długoterminowa lub kompensacja Tylko krótkoterminowa dzierżawa lub kompensacja Współfinansowanie LIFE+: 50%- 75% (dla gatunków lub siedlisk priorytetowych) Współfinansowanie LIFE+: 50% LIFE+ Przyroda czy Różnorodność?

22 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Lista tematów KE: 1. Projekty mające na celu bezpośrednie działania ochronne dla gatunków i siedlisk objętych dyrektywami ptasią i siedliskową, i w szczególności, wspierające ustanowienie i zarządzanie siecią NATURA 2000. Należą tu klasyczne projekty LIFE+ przyroda (odnoszące się do obszaru lub gatunku) i pozostaną one główną osią finansowania w ramach komponentu LIFE+ przyroda. Działania ex-situ są również dopuszczalne jeśli jest to uzasadnione. 2. Projekty poprawiające ekologiczną spójność/łączność sieci NATURA 2000 (korytarze ekologiczne"). 3. Projekty mające na celu wypełnienie obowiązków wynikających z zapisów Artykułu 8 (1) raz 8 (2) dyrektywy siedliskowej (i.e. określenie potrzeb finansowych i odpowiadających im działań). 4. Projekty dotyczące przygotowania i planowania w celu określenia nowych obszarów morskich Natura 2000 na wodach terytorialnych oraz w obszarze przybrzeżnym i/lub poszerzenie istniejących obszarów morskich. 5. Projekty dotyczące wsparcia i rozwijania obserwacji statusu ochrony siedlisk i gatunków (Artykuł 11 dyrektywy siedliskowej). 6.Projekty dotyczące kontroli i usuwania gatunków inwazyjnych. 7.Projekty ukierunkowane na rozwój krajowych/regionalnych programów zarządzania i przywracania stanu przyrody na obszarach Natura 2000 LIFE+ Przyroda

23 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Lista tematów KE: 1.Projekty dotyczące gatunków zagrożonych, które nie są zawarte w aneksach do dyrektywy siedliskowej, ale posiadają status ''zagrożone'' lub bardziej w świetle Europejskiej Czerwonej Listy (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm) lub są na Czerwonej Liście IUCN dla tych gatunków, które nie znajdują się na Europejskiej Czerwonej Liście. 2.Projekty mające na celu wdrażanie planów zarządzania zlewnią rzeki, lub dotyczące regionów morskich, czy wdrażania działań zapewniających dobry status środowiska. 3.Projekty testujące metody zarządzania rybołóstwem zgodnie z wymaganiami dyrektywy w sprawie strategii morskiej oraz praktyczne metody ograniczenia odłowu gatunków, które nie są wykorzystywane handlowo. 4.Projekty dotyczące funkcji ekosystemu i usług. Dotychczas projekty LIFE przyroda były zorientowane na ochronie gatunków i siedlisk, sensu stricte, a nie na ich funkcjonowaniu i usługach jakie świadczą społeczeństwu. 5.Projekty dotyczące różnorodności biologicznej gleby. Komisja zainteresowana jest projektami mającymi na celu wzrost ochrony gleby i różnorodności biologicznej gleby i jej wielu ekologicznych funkcji 6. Projekty dotyczące kontroli i usuwania gatunków inwazyjnych. LIFE+ Różnorodność biologiczna

24 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Przykładowe projekty Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka [LIFE08 NAT/PL/000513] Beneficjent: Klub Przyrodników Cele Ochrona najcenniejszych płatów muraw kserotermicznych w północno-zachodniej oraz w południowo-wschodniej Polsce; Wypracowanie metod odtwarzania muraw kserotermicznych; Propagowanie wiedzy na temat muraw kserotermicznych ; Działania ograniczenie sukcesji niepożądanych gatunków - 77 ha; wypas owiec i kóz; wykup gruntów – 31 ha; ograniczenie negatywnego wpływu gatunków inwazyjnych – 3 ha – barszcz szostakowskiego; utworzenie ścieżek edukacyjnych – 4 szt.

25 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Cele: Opracowanie Planu Ochrony Orlika Grubodziobego; Zabezpieczenie siedlisk i utrzymanie populacji na co najmniej obecnym poziomie. Zabezpieczenie populacji Aquila clanga w Polsce… [LIFE08 NAT/PL/000511] Beneficjent: Towarzystwo Ochrony Przyrody Ptaki Polskie Działania: budowa i posadowienie 30 platform gniazdowych; opracowanie dokumentów planistycznych – Plan Ochrony Orlika Grubodziobego oraz uaktualnienie Planu Ochrony Obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy; zabezpieczenie przed działalnością człowieka istniejących i potencjalnych siedlisk lęgowych powstrzymanie sukcesji roślin drzewiastych – wykaszanie i odkrzaczanie - 500 ha; warsztaty dla społeczności lokalnej dla 300 osób. Przykładowe projekty

26 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Beneficjet: Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 [LIFE08 NAT/PL/000510] Cele: Zatrzymanie spadku i polepszenie stanu i zasięgu lęgowej populacji orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej; Przygotowanie Krajowego Planu dla Orlika Krzykliwego; Wypracowanie modeli zrównoważonego gospodarowania dla orlika krzykliwego do 2015 r. Działania: powołanie 45 stref ochronnych wokół gniazd; wykup gruntów – 40 ha; budowa 4 progów w dolinie Narewki; zakup bydła dla rolników – 25 szt.; odtworzenie łąk poprzez usuwanie krzewów oraz koszenie przez okres 2 lat – 783 ha. Przykładowe projekty

27 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej [LIFE09 NAT/PL/000259] Beneficjent: Gmina Klucze Działania sprawdzenie zagrożenia niewybuchami, ewentualnie odminowanie – 400 ha; karczowanie i koszenie roślinności – 300 ha; stworzenie 2 ścieżek dydaktycznych, 10 stanowisk demonstracyjnych prezentujących metody aktywnej ochrony i procesy ekologiczne zachodzące na terenie pustyni; remont budynku na cele Pustynnego Centrum Informacji; opracowanie podręcznika ochrony siedlisk napiaskowych oraz innych materiałów edukacyjnych. Cele Poprawa priorytetowych siedlisk Pustyni Błędowskiej. Udostępnienie części Pustyni Błędowskiej dla celów edukacyjnych. Utworzenie Pustynnego Centrum Informacji Przykładowe projekty

28 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska wkład w rozwój i prezentację innowacyjnej polityki, technologii, metod i instrumentów; wkład w konsolidację wiedzy na rzecz rozwoju, monitoringu i oceny polityki ustawodawstwa na rzecz środowiska; wspieranie tworzenia i wdrażania technik monitorowania i oceny stanu środowiska oraz czynników presji i reakcji z nimi związanych; wspieranie wdrażania wspólnotowej polityki na rzecz środowiska, szczególnie na szczeblu lokalnym i regionalnym; Zgłaszane projekty mogą dotyczyć jednego z kilkunastu obszarów tematycznych

29 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Zmiany klimatu Woda Powietrze Gleby Środowisko miejskie Hałas Chemikalia Środowisko i zdrowie Odpady i zasoby naturalne Lasy Innowacje Kierunki strategiczne Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

30 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Nieokreślony cel. Niejasny opis oczekiwanego wpływu na środowisko. Proponowana technologia już była poprzednio testowana. Zawarcie działań czysto naukowych, które nie mogą być finansowane przez LIFE+. Projekt zawiera działania czysto komercyjne (produkcja i sprzedaż produktów), które nie mogą być finansowane przez LIFE+. Złe przygotowanie monitoringu, który nie pozwala na wyciągnięcie wniosków w zakresie innowacji. Słabe i źle ukierunkowane rozpowszechnienie wyników. Komponent II – przyczyny niepowodzeń

31 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Zademonstrowanie wprowadzenia nowatorskich odnawialnych materiałów poliuretanowych służących produkcji wysokiej jakości butów. Cele projektu: -Wyprodukowanie i wprowadzenie na rynek wysokiej jakości opartych na składnikach naturalnych materiałów poliuretanowych, odpowiednich do zastosowań obuwniczych. -Wskazanie korzyści środowiskowych i możliwości wprowadzenia nowego materiału. -Wskazanie możliwości korzystania z materiału przez przemysł chemiczny i pokrewny. Przewidywane działania: -Testy pilotażowe (50 kg/dzień) – możliwości wyprodukowania materiałów poliuretanowych zawierających od 20 – 25 % Natural Oil Polyols. -Testy przedprzemysłowe (3 t/dzień) – dopracowanie procesu produkcji. -Pełna produkcja (30 ton /dzień) ? -Przeprowadzenie Oceny Cyklu Życia w celu określenia zwiększonej trwałości wyrobów i pokazania pozytywnych efektów dla środowiska. -Ocena możliwości zastosowań materiału w innych branżach i opracowanie przewidywanych środowiskowych efektów wykorzystania materiału w innych sektorach przemysłu na przestrzeni 25 lat. Przykładowy projekt

32 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Komponent III - Informacja i komunikacja Ogólnokrajowe kampanie informacyjne podnoszące świadomość społeczną oraz inne działania komunikacji społecznej dotyczące kwestii związanych z ochroną przyrody i/lub środowiska. Specjalistyczne szkolenia dla służb ochrony przeciwpożarowej oraz kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej dla ludności wiejskiej zagrożonej pożarami lasów.

33 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Nieokreślony cel; Źle zidentyfikowane grupy docelowe; Działania zawarte w projekcie nie są ze sobą logicznie powiązane; Efekt sposobu komunikacji nie jest prawidłowo mierzony podczas projektu. Nie jest możliwe wyciągniecie wniosków o wpływie działań komunikacyjnych na społeczeństwo. Brak konkretnych rezultatów projektu! Komponent III – przyczyny niepowodzeń

34 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Celem projektu jest zmniejszenie liczby pożarów spowodowanych celowym działaniem człowieka. Rezultatem projektu będzie także podniesienie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie zapobiegania pożarom lasu wśród ludności wiejskiej oraz turystów odwiedzających tereny leśne, zamieszkujących tereny objęte projektem. Działania przewidziane w projekcie: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii w mediach (telewizja, radio i prasa) skierowanej do ludności z terenów rolniczych oraz szerokiej publiczności w mediach regionalnych, Opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjno-promocyjnych, Konkursy oraz akcje informacyjne ukierunkowane na wdrażanie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania pożarom lasów, Działania szkoleniowe związane z zapobieganiem pożarom lasów polegające na opracowaniu programów zajęć oraz przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych oraz księży. Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów

35 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. LIFE + Skąd czerpać informacje?

36 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm www.nfosigw.gov.pl/life life@nfosigw.gov.pl (pytania) tel. 0 (22) 459 03 96 0 (22) 459 04 86 0 (22) 459 05 43 adres: ul. Konstruktorska 3A 02 – 673 Warszawa Skąd czerpać informacje?

37 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. www.nfosigw.gov.pl/life Skąd czerpać informacje?

38 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. STRONA INTERNETOWA LIFE Skąd czerpać informacje?

39 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. 39 Skąd czerpać informacje ? Life FOCUS zeszyty tematyczne

40 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. 40 Skąd czerpać informacje ? Life FOCUS zeszyty tematyczne Life BEST PROJECTS najlepsze projekty

41 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. 41 Skąd czerpać informacje ? Life FOCUS zeszyty tematyczne Life BEST PROJECTS najlepsze projekty Life COMPILATIONS coroczne zestawienia projektów

42 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. 42 Skąd czerpać informacje ? Life FOCUS zeszyty tematyczne Life BEST PROJECTS najlepsze projekty Life COMPILATIONS coroczne zestawienia projektów Przewodniki dla wnioskodawców dostępne w języku polskim !!! (także: Zasady oceny wniosków LIFE+)

43 Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. 43 Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW fax. (22) 459 01 93 life@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl/life Jesienna aleja kolo Swignajna http://www.sadyba.free.ngo.pl/aleje.html Krajowy Punkt Kontaktowy Chrońmy aleje !!


Pobierz ppt "Dzień Informacyjny LIFE+ Warszawa 05. 04. 2011 r. Wprowadzenie do Instrumentu Finansowego LIFE+ Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google