Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena Wniosków LIFE+ / Przykładowe uwagi KE do Wniosków 20111 NFOŚiGW – Warsztaty przygotowania wniosków LIFE+ Nabór 2011 Andrzej Muter Wydział ds. Projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena Wniosków LIFE+ / Przykładowe uwagi KE do Wniosków 20111 NFOŚiGW – Warsztaty przygotowania wniosków LIFE+ Nabór 2011 Andrzej Muter Wydział ds. Projektów."— Zapis prezentacji:

1 Ocena Wniosków LIFE+ / Przykładowe uwagi KE do Wniosków 20111 NFOŚiGW – Warsztaty przygotowania wniosków LIFE+ Nabór 2011 Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE

2 2 Ocena Wniosków LIFE+ Cały proces oceny wniosków został szczegółowo opisany w przewodniku na rok 2011 p.t.: Guide for the evaluation of LIFE+ project proposals 2011 (tłumaczenie polskie - Zasady Oceny wniosków LIFE+ Przewodnik na rok 2011)

3 3 Etapy procesu selekcji wniosku Faza weryfikacji dopuszczalności, wyłączenia i kwalifikowalności, Faza wyboru, Techniczne kryteria wyboru, Finansowe kryteria wyboru - sprawdzenie płynności finansowej oraz zdolności do zarządzania dużymi dotacjami środków z UE potencjalnego beneficjenta koordynującego Faza przyznawania, Faza zmian.

4 A. FAZA DOPUSZCZALNOŚCI, WYŁĄCZENIA I KWALIFIKOWALNOŚCI Dopuszczalność i wyłączenia – terminowość, kompletność i format (10 pytań) Kwalifikowalność – zakres LIFE+ W naborze wniosków w 2010 r. 20 / 748 wniosków odrzucono na tym etapie 4

5 Prośba o uzupełnienie dokumentów, jeśli: we wniosku brakuje nie więcej niż jednego formularza (pytanie kwalifikacyjne nr 4); w formularzach brakuje jednego lub więcej obowiązkowych podpisów/dat złożenia podpisów (pytanie kwalifikacyjne nr 6 i 10 (jeśli dotyczy)); brakuje jednego lub więcej załączników finansowych (pytanie kwalifikacyjne nr 8). 5

6 PODSTAWOWE PROBLEMY Dopuszczalność i wyłączenie Nieprawidłowy adres email zamieszczony we wniosku / nie sprawdzana poczta / przepełniona skrzynka emailowa / filtr antyspam odrzuca emaile Komisji / … Wnioskodawca nie odpowiedział na prośbę o dostarczenie dodatkowych informacji Niekompletny formularz / brak dat lub podpisów / brak obligatoryjnych załączników finansowych lub załączniki niekompletne / … Wykorzystanie nieaktualnych formularzy lub nieodpowiednia forma załączników Kwalifikowalność Projekt nie mieści się w zakresie Programu LIFE+ 6

7 JAK UNIKNĄĆ ODRZUCENIA WNIOSKU? Zapoznać się dokładnie z wytycznymi dla wnioskodawców – wykorzystać listę kontrolną w sekcjach 6 lub 7 Korzystać z wytycznych dla wnioskodawców i formularzy wniosków opracowanych dla 2011 roku Zabezpieczyć odpowiednią ilość czasu oraz środków by napisać wniosek Wypełnić WSZYSTKIE wymagane formularze Dostarczyć WSZYSTKIE wymagane informacje w odpowiedniej formie i języku 7

8 JAK UNIKNĄĆ ODRZUCENIA WNIOSKU? Sprawdzić poprawność adresów email / skrzynka pocztowa nie jest przepełniona / emaile Komisji nie są traktowane jako spam SPRAWDZIĆ strona po stronie czy wersja PDF jest identyczna z wersją papierową oraz czy można ją prawidłowo wydrukować z nośników CD / DVD Sprawdzić zakres proponowanego projektu: 1.Zakres zgodny z jednym z trzech komponentów LIFE+ 8

9 B. FAZA WYBORU Techniczne kryteria selekcji – techniczna wiarygodność uczestników, zakres projektu, itp. Finansowe kryteria selekcji – zgodność z określonymi zasadami finansowania 76 / 728 propozycji odrzucono w fazie selekcji 9

10 TECHNICZNE KRYTERIA WYBORU Techniczna wiarygodność uczestników (na podstawie dotychczasowych doświadczeń KE z wnioskodawcami, lub słabo opisany potencjał techniczny wnioskodawcy); Zakres Wniosku LIFE+ (wniosek odrzucany na skutek nie mieszczenia się w zakresie LIFE+) Specyficzne pytania dla każdego komponentu Np.: 25 % działań twardych w komp. I, innowacyjność i demonstracyjność, miejsce realizacji projektu 10

11 FINANSOWE KRYTERIA WYBORU (1) 11 Kilka przesłanek odrzucenia wniosku: znajdowanie się w sytuacji opisanej w art.. 93 (1) i 94 rozporządzenia finansowego nr 1605/2002 (postępowanie upadłościowe, likwidacyjne; przestępstwo; nie opłacanie składek, itd.), negatywny wynik audytu KE wobec beneficjenta koordynującego lub współbeneficjenta, brak wkładu finasnowego beneficjenta koordynującego lub współbeneficjenta, dług beneficjenta koordynującego wobec KE

12 FINANSOWE KRYTERIA WYBORU (2) 12 W przypadku prywatnych organizacji handlowych oraz prywatnych organizacji niehandlowych: raport biegłego rewidenta lub bilans poświadczony przez biegłego rewidenta oraz rachunek zysków i strat nie przedstawiają nie budzącej zastrzeżeń opinii na temat rentowności finansowej beneficjenta, na podstawie testu rentowności finansowej można stwierdzić, że koordynujący beneficjent nie posiada zdolności finansowej, niezbędnej do zapewnienia swojego wkładu współfinansowania w ramach proponowanego okresu trwania projektu; na podstawie testu rentowności finansowej można stwierdzić, że koordynujący beneficjent nie posiada zdolności finansowej niezbędnej do zarządzania kwotami wskazanymi we wniosku budżetowym w ramach proponowanego okresu trwania projektu.

13 FINANSOWE KRYTERIA WYBORU (3) 13 Prywatne organizacje o charakterze komercyjnym (wymagana gwarancja finansowa w przypadku nie spełnienia co najmniej 2 warunków): Stosunek całkowitej wnioskowanej dotacji dzielonej przez liczbę lat realizacji projektu / kapitał podstawowy jest mniejszy od 1, Stosunek aktywa bieżące / zobowiązania bieżące jest większy od 1 (wskaźnik bieżącej płynności finansowej), Stosunek zadłużenia ogółem / aktywa ogółem jest mniejszy od 0,8 (wskaźnik zadłużenia), Podmiot wykazuje zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

14 FINANSOWE KRYTERIA WYBORU (4) 14 Prywatne organizacje o charakterze niekomercyjnym (w tym NGO): ( wymagana gwarancja finansowa w przypadku nie spełnienia co najmniej 1 warunku): Stosunek całkowitej wnioskowanej dotacji dzielonej przez liczbę lat realizacji projektu / uzyskane dotacje jest mniejszy od 1, Stosunek aktywa bieżące / zobowiązania bieżące jest większy od 1 (wskaźnik bieżącej płynności finansowej), Stosunek zadłużenie ogółem / aktywa ogółem jest mniejszy od 0,8 (wskaźnik zadłużenia).

15 FINANSOWE KRYTERIA WYBORU (5) 15 Wnioski zostaną odrzucone, gdy żadne z kryteriów nie jest spełnione a wskaźniki różnią się znacząco od progów wskazanych powyżej.

16 PODSTAWOWE PROBLEMY – KRYTERIA FINANSOWE Brak zdolności finansowej Brak zapewnienia współfinansowania Ryzyko bankructwa Beneficjent nie jest w stanie udowodnić statusu podmiotu publicznego 16

17 PODSTAWOWE PROBLEMY – LIFE+ PRZYRODA Mniej niż 25% budżetu na konkretne działania ochronne Główne działania projektowe (np. zakup gruntów, odnowa siedlisk) są niezgodne z wymogiem zlokalizowania projektu na obszarze Natura 2000 Niewłaściwy status ochrony w ramach obszaru Natura 2000 17

18 PODSTAWOWE PROBLEMY – LIFE+ RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA Niewystarczające dowody na to, że projekt ma charakter demonstracyjny lub innowacyjny (wiele projektów miało charakter najlepszych praktyk ochronnych poza obszarami Natura 2000) Mniej niż 25% budżetu na konkretne działania ochronne Poza zakresem LIFE+ Różnorodność biologiczna 18

19 JAK UNIKNĄĆ ODRZUCENIA WNIOSKU? Przedstawić odpowiednie dowody potwierdzające status prawny i finansowy Przedstawić w czytelny sposób problem środowiskowy Szczegółowo opracować projekt 19

20 JAK UNIKNĄĆ ODRZUCENIA WNIOSKU? 25% na konkretne działania ochronne w ramach LIFE+ Przyroda i Różnorodność biologiczna LIFE+ Przyroda: sprawdź dane o obszarze Natura 2000 LIFE+ Różnorodność biologiczna: sprawdź zgodność z wytycznymi wnioskowania do LIFE+ (zgodność z Komunikatem Komisji o powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej niekoniecznie oznacza odpowiednie kwalifikacje do LIFE+) LIFE+ Różnorodność biologiczna: upewnij się, że działania projektowe mają charakter demonstracyjny lub innowacyjny 20

21 C. FAZA PRZYZNAWANIA 21 KryteriaPunkty maksymalne Próg min. Spójność i jakość techniczna1151158 Spójność i jakość finansowa1151158 Wkład do realizacji generalnych celów LIFE+225225112112 Europejska wartość dodana oraz komplementarność a także optymalne wykorzystanie finansowania EU 330330115115 Transnarodowy charakter5- Zgodność z corocznymi priorytetami krajowymi i krajowa wartość dodana według krajowych władz LIFE+ 110110- OOgółem1100-

22 Jakość i spójność techniczna – pytania pomocnicze – patrz podręcznik oceny 22 Czy stan wyjściowy przed podjęciem działań został właściwie opisany (problemy i zagrożenia, stan czynności przygotowawczych, upoważnienia, pozwolenia, itp.)? Czy istnieje czytelny związek logiczny między zagrożeniami i problemami, celami, działaniami oraz oczekiwanymi rezultatami projektu? Czy dla każdego z działań ustalono, w jaki sposób, gdzie, kiedy i przez kogo będzie ono realizowane? Czy działania są właściwie opisane oraz określone przy użyciu danych liczbowych i czy podano informacje wystarczające do oceny ich kwalifikowalności? Czy, jeśli to stosowne, działania przedstawiono na mapach? Czy przewidywane efekty projektu są opisane wystarczająco szczegółowo oraz przy użyciu danych liczbowych? Czy przedstawiono zestaw wskaźników do oceny postępów projektu? Czy budżet projektu jest uzasadniony i spójny, a przewidziane koszty adekwatne do proponowanych działań oraz środków (tj. czy projekt jest opłacalny)? (...) Czy projekt może zostać zaakceptowany przy minimalnym wysiłku związanym z wprowadzaniem zmian technicznych?

23 Jakość i spójność finansowa – pytania pomocnicze – patrz podręcznik oceny 23 Do jakiego stopnia wszyscy beneficjenci zapewniają wystarczający wkład własny do budżetu projektu? Czy dane finansowe zawarte w formularzach FA i FC są zgodne z Indywidualnymi zobowiązaniami finansowymi ze strony beneficjentów / współfinansujących? W jakim stopniu dane dotyczące wydatków w formularzach FA – FC oraz F1 – F7 są spójne? (…) Czy koszty personelu, przedstawione w formularzu F1, są uzasadnione i wystarczająco dokładnie określone? (…) Czy projekt jest najbardziej opłacalną ofertą? Czy, kiedy będzie to możliwe, koszty będą negocjowane? Czy koszty są stosowne względem warunków krajowych? Czy koszty zarządzania projektem (zarówno ze strony beneficjentów, jak i Komisji) są adekwatne do wielkości i zamierzeń projektu?

24 Zgodność z ogólnymi celami LIFE+ – pytania pomocnicze – patrz podręcznik oceny 24 Do jakiego stopnia cel projektu dotyczy problemów ochrony środowiska o znaczeniu ogólnoeuropejskim, biorąc pod uwagę założenia europejskiego ustawodawstwa i polityki środowiskowej oraz indykatywną listę tematów przedstawioną w Wytycznych? W jakim stopniu przewiduje się, że projekt przyczyni się do skutecznego i trwałego rozwiązania problemu, którego dotyczy? W jakim stopniu przewiduje się, że projekt przyczyni się do powstania rezultatów, które będą mieć szerokie zastosowanie? W jakim stopniu projekt przyczyni się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju wspólnotowej polityki i ustawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, włączając integrację zagadnień środowiskowych z innymi instrumentami polityki? W jakim stopniu zapewniono długoterminową kontynuację oraz trwałość rezultatów projektu?

25 Europejska wartość dodana oraz komplementarność i optymalne wykorzystanie środków finansowych UE – pytania pomocnicze – patrz podręcznik oceny 25 W jakim stopniu uwzględniono czynności polegające na monitorowaniu, ocenie i ewaluacji skutków proponowanych w projekcie działań na potrzeby rozpowszechniania informacji oraz nabytego doświadczenia? Czy działania dotyczące monitorowania i oceny efektów są stosowne i odpowiednio zaprojektowane dla powyższego celu? W jakim stopniu wniosek uwzględnia komunikację, wymianę doświadczeń, tworzenie sieci i działania polegające na rozpowszechnianiu informacji? Czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące sposobów komunikacji? Czy wszystkie działania są stosowne i odpowiednio zaprojektowane na potrzeby komunikacji i rozpowszechniania informacji o efektach projektu oraz nabytym doświadczeniu? W jakim stopniu konsultowano się z interesariuszami oraz na ile są oni zaangażowani w projekt? (…) Czy istnieją jakiekolwiek dowody, że działania przewidziane w projekcie zostałyby sfinansowane i zrealizowane niezależnie od wsparcia finansowego programu LIFE+?

26 PODSTAWOWE PROBLEMY Faza przeglądu – cztery kryteria z minimalnymi wartościami progowymi 402 / 652 propozycji odrzuconych, ponieważ jedno z kryteriów (1-4) uzyskało liczbę punktów poniżej ustalonego minimum Zwykle kryteria 1 i/lub 2 (techniczna i/lub finansowa spójność) 26

27 JAK UNIKNĄĆ ODRZUCENIA WNIOSKU? Potraktuj wszystkie kryteria poważnie, w szczególności kryteria 1 i 2 Dostarcz wszystkie żądane informacje Wykorzystaj formalne narzędzia zarządzania projektem aby zaplanować projekt (np. matryca logiczna) 27

28 D. PROCES SELEKCJI – FAZA ZMIAN I NASTĘPNE KROKI Listy: długa, krótka i rezerwowa Faza zmian Komitet LIFE+ Badanie przez Parlament Europejski Umowy o przyznaniu dotacji (kontrakty) 28

29 Przykładowe pytania KE zadane w fazie zmian (1) 29 Prosimy o rozszerzenie opisu działania w celu uzasadnienia wysokiego kosztu (6 x w jednym piśmie) tego działania. Wyjaśnienie powinno zawierać np.: wielkość i liczbę interwencji danego typu i zaproponowane konsultacje społeczne. Poprawić opis działania w zakresie interesariuszy, tak by pokazać, że są oni aktywnie zaangażowani w projekt. Wskazać jeden podmiot jako odpowiedzialny za zadanie lub podzielić działanie na dwa odrębne. Koszt zadania powinien zostać niezmieniony. Uzasadnić wybór miejsc i liczbę zainstalowanych piezometrów. Wskazać monitorowane obszary i przedstawić plan poboru próbek oraz opis; podać jakie parametry będą mierzone. Uzasadnić zakres proponowanego monitoringu w kontekście konkretnych działań projektu.

30 Przykładowe pytania KE zadane w fazie zmian (2) 30 Wskazać grupę docelową dla przygotowywanego w ramach projektu Podręcznika. Wskazać pośrednie wskaźniki zaawansowania każdego z działań, którego okres realizacji przekracza 12 miesięcy. Proszę potwierdzić i uzasadnić, że czas przeznaczony na wybór firmy wykonującej roboty jest wystarczający, by zakontraktować najlepszą firmę z dostępnych na rynku. Proszę potwierdzić i uzasadnić, że podjęto stosowne środki w celu zmniejszenia ryzyka niedostarczenia na czas materiałów budowlanych. Czy na prowadzone w ramach projektu prace budowlane są wymagane pozwolenia i czy ich uzyskanie nie wpłynie na przewidziany harmonogram projektu. Czy zatrudniony w ramach umowy zlecenie personel nie jest stałym personelem beneficjentów projektu będącym podmiotami publicznymi?

31 Przykładowe pytania KE zadane w fazie zmian (3) 31 Beneficjent wskazuje konsultantów zewnętrznych do działania 4. Proszę podać zakres ich pracy oraz wytłumaczyć dlaczego nie zostali oni wskazani jako external assistance? Czy przy ich wyborze będą stosowane zasady zamówień publicznych? Podać w jaki sposób określono koszty odczynników chemicznych? Czy przy opracowaniu harmonogramu projektu uwzględniono wszystkie możliwe przeszkody, włączając niekorzystne warunki pogodowe, czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych pozwoleń itp.? Nie jest jasne, do jakiego stopnia zaproponowane działania będą się utrzymywały w przyszłości, proszę opisać działania konserwacyjne, jakie muszą być wykonywane w przyszłości i podać źródła ich finansowania. Wskazać odbiorców 100 kopii raportów i analiz sporządzonych w wyniku działania.

32 32 Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW Tel. (22) 45 90 288 (I komp) 435 (II komp.) 396 (III komp.) 543 fax. (22) 459 01 93 life@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl/life Krajowy Punkt Kontaktowy


Pobierz ppt "Ocena Wniosków LIFE+ / Przykładowe uwagi KE do Wniosków 20111 NFOŚiGW – Warsztaty przygotowania wniosków LIFE+ Nabór 2011 Andrzej Muter Wydział ds. Projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google