Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjawiska zachodzące w obszarze edukacji i ich wpływ na małopolski rynek pracy Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjawiska zachodzące w obszarze edukacji i ich wpływ na małopolski rynek pracy Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Zjawiska zachodzące w obszarze edukacji i ich wpływ na małopolski rynek pracy Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP w Krakowie

2 Uczenie się nie jest koniecznością. Podobnie, jak przeżycie W. E. Deming

3 Podstawowe dane LICZBA MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI I STRUKTURA WIEKU 31 XII 2006 r. – 3280,1 tys. 31 III 2008 r. – 3271,2 tys. w wieku: przedprodukcyjnym 686,8 tys. produkcyjnym 2061,3 tys. w tym w w. mobilnym 1335,9 tys. w tym w w. niemobilnym 725,4 tys. poprodukcyjnym 513,1 tys. Obciążenie demograficzne 59%

4 Podstawowe dane STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA

5 Podstawowe dane WYDATKI NA EDUKACJĘ I WYCHOWANIE W 2006 r. z budżetów samorządów na oświatę i wychowanie przeznaczono w Małopolsce 3.267.810.995,85 zł słownie: niemal TRZY MILIARDY DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM MILIONÓW OSIEMSET JEDENAŚCIE TYSIĘCY ZŁ

6 Bibliografia Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, red. M. Boni, Warszawa 2008 Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010, MENiS, High/Scope Perry Preschool Study, Texas Youth Commission, 1993 Sprawozdanie ze sprawdzianu w 2008 roku. Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w 2008 roku, Wydział Badań i Analiz, OKE w Krakowie, Kraków 2008 Ocena sytuacji na rynku pracy w Małopolsce w 2007r.: Gospodarka, Edukacja i kształcenie, WUP w Krakowie, 2008 Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Małopolsce, WUP w Krakowie, 2007 Aspiracje edukacyjne uczniów klas III krakowskich gimnazjów w roku szkolnym 2006/07, Wydział Edukacji UMK, Kraków 2007 Kształcenie zawodowe w województwie małopolskim w świetle wyników egzaminów zewnętrznych, E. Araminowicz, OKE w Krakowie, Kraków 2007 Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Akademia Filantropii, Warszawa 2007 Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce, red. J Górniak i S. Mazur, w ramach projektu Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy, MSAP, Kraków 2007

7 Kluczowe pojęcia KAPITAŁ RELACYJNY: potencjał związany z wizerunkiem Polski na zewnątrz, poziomem integracji z globalną gospodarką, atrakcyjnością dla jej zagranicznych klientów – partnerów handlowych, inwestorów, turystów KAPITAŁ SPOŁECZNY: potencjał zgromadzony w pol- skim społeczeństwie w postaci obowiązujących norm postę- powania, zaufania i zaangażo- wania, które wspierając współpracę i wymianę wiedzy, przyczyniają się do wzrostu dobrostanu Polski KAPITAŁ STRUKTURALNY: potencjał zgromadzony w elementach infrastruktury narodowego systemu edukacji i innowacji – placówkach oświatowych, naukowych, badawczych, infrastrukturze teleinformatycznej, własności intelektualnej KAPITAŁ LUDZKI: potencjał zgromadzony we wszystkich Polakach, wyraża- jący się w ich wykształceniu, doświadczeniu życiowym, postawach, umiejętnościach i mogący służyć poprawie aktualnego i przyszłego dobrobytu społecznego Polski KAPITAŁ INTELEKTUALNY: ogół niematerialnych aktywów ludzi, przedsiębiorstw, społeczności, regionów, instytucji i procesów, które odpowiednio wykorzystane mogą być źródłem obecnego i przyszłego dobrostanu kraju KAPITAŁ INTELEKTUALNY

8 Kluczowe pojęcia LLL/KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Proces stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwający w ciągu całego jej życia Koncepcja uczenia się przez całe życie (OECD - Paryż 1996) obejmuje rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach oraz wszystkich kontekstach – w systemie formalnym i nieformalnym, tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach, placówkach kształcenia dorosłych, oraz w ramach kształcenia incydentalnego, a więc w domu, w pracy i w społeczności

9 Edukacja przedszkolna POZIOM UCZESTNICTWA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Źródło: Eurostat Polska

10 Edukacja przedszkolna KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że większa część umiejętności intelektualnych i społecznych kształtuje się w najmłodszych latach życia W prowadzonym od lat 60-tych XX wieku badaniu High/Scope Perry Preschool Study badano wpływ uczestnictwa w wysokiej jakości programie przedszkolnym dla 3- i 4-latków na ich sytuację w życiu dorosłym

11 Edukacja przedszkolna Grupa objęta programem przedszkolnym Wskaźniki w %Grupa nieobjęta programem przedszkolnym 29zarobki 2000$ miesięcznie lub większe7 36posiadanie domu na własność13 30posiadanie 2 samochodów13 71ukończenie szkoły (12 klas lub więcej)54 59korzystanie z pomocy społecznej w wieku 18-27 lat80 75 lub więcej aresztowań35 7aresztowanie za produkcję lub handel narkotykami25 15udział w programach dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* przez rok lub dłużej 34 Kobiety 48zarobki powyżej 1000$18 80posiadanie pracy55 8udział w programach dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* (przez rok lub dłużej) 37 84ukończenie szkoły (12 klas lub więcej)35 40zamężne8 Mężczyźni 42**zarobki 2000$ miesięcznie lub większe6 52korzystanie z pomocy społecznej w wieku 18-27 lat77 125 lub więcej aresztowań49 52posiadanie domu na własność21

12 Edukacja przedszkolna WNIOSKI: Udział dzieci w wysokiej jakości programie edukacji przedszkolnej w wieku 3-4 lat stworzył ramy dla ich sukcesu w życiu dorosłym Dla osiągnięcia sukcesu w szkole i społeczności przy wykorzystaniu doświadczeń z wczesnego dzieciństwa, związanych z odnoszeniem sukcesu, niezbędny jest rozwój dyspozycji, które pozwalają dzieciom lepiej radzić sobie w kontaktach z ludźmi i z wykonywaniem zadań Odczuwane przez całe życie ekonomiczne korzyści odnoszone przez uczestników programu przedszkolnego, ich rodzin i środowiska wielokrotnie przewyższają ekonomiczne koszty programu, w którym uczestniczyli

13 Edukacja przedszkolna Główne bariery i problemy - Dostęp do przedszkoli MałopolskaPodregion krakowski Podregion m. Kraków Podregion nowosądecki Podregion oświęcimski Podregion tarnowski Liczba przedszkoli 795 (13) 148 (1) 167 (4) 162 (6) 170 (0) 148 (2) Liczba miejsc w przedszkolach 60.397 (506) 9.743 (35) 18.183 (291) 10.068 (145) 12.828 (0) 9.575 (35) Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli 59.885 (405) 9.935 (17) 18.302 (285) 9844 (91) 12.400 (0) 9.404 (12) W tym dzieci do lat 6 59.569 (99) 9.893 (0) 18.218 (84) 9755 (8) 12.342 (0) 9.361 (7) Liczba dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących w (pod)regionie 133.96528.29124.34737.28624.78719.354 % dzieci uczęszczających do przedszkola 44,5%35%74,8%26,2%50%48,4% Poziom zaspokojenia zapotrzebowania* 45,1%34,4%74,4%27%51,8%49,5%

14 Edukacja przedszkolna Konsekwencje dla rynku pracy Brak dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji przyczynia się do zaprzepaszczania szans dzieci i marnowania potencjalnego kapitału ludzkiego Dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej jest szczególnie ważny dla dzieci, którym środowisko domowe nie może zapewnić odpowiednich warunków i bodźców rozwoju: dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, ale również mieszkających w biednych regionach kraju Brak dostępu do edukacji przedszkolnej wpływa również na aktywność zawodową kobiet

15 Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne LICZBA SZKÓŁ I POZIOM SKOLARYZACJI Spadek liczby szkół podstawowych W roku szkolnym 2006/2007: w 1 524 szkołach podstawowych (w tym 53 specjalnych) uczyło się prawie 226 tys. dzieci (w tym blisko 1,8 tys. dzieci w szkołach specjalnych) W porównaniu z rokiem 1999/2000 liczba szkół podstawowych w Małopolsce zmniejszyła się o 175, tj. o 10,3%, a liczba uczniów o 118,5 tys., tj. o 34,4% Wzrost liczby gimnazjów W roku 2006/2007 w 714 gimnazjach (w tym w 52 specjalnych) uczyło się 136,6 tys. uczniów (w tym 2,2 tys. w gimnazjach specjalnych) W porównaniu z rokiem 1999/2000 w Małopolsce nastąpił wzrost liczby placówek o 188, tj. o 35,7% oraz wzrost liczby uczącej się w nich młodzieży – o 84,4 tys., tj. o 161,7%

16 Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne WYNIKI NAUCZANIA I EGZAMINÓW Uczniowie w Małopolsce osiągają wyższe od przeciętnych w kraju wyniki egzaminów zewnętrznych Jest to wynik WZGLĘDNIE dobry, ponieważ…

17 Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne Polskie szkoły są mało efektywne w rozwijaniu kompetencji poznawczych: przeciętne rezultaty w matematyce są osiągane przy wielokrotnie większym nakładzie czasu, niż w krajach osiągających lepsze wyniki. Z kolei w zakresie nauk przyrodniczych czas przeznaczany na naukę w polskiej klasie należy do najniższych w UE

18 Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne GŁÓWNE BARIERY I PROBLEMY zróżnicowana jakość nauczania niedostateczna dbałość o jakość wychowawczej pracy szkół brak współdziałania szkoły i środowiska rodzinnego brak dostosowania procesu edukacji do indywidualnych potrzeb uczniów (zwłaszcza uczniów uzdolnionych i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) brak w procesie nauczania elementów przygotowujących do wyboru zawodu

19 Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne WYBÓR SZKOŁY Czynny: – konieczność szybkiego zdobycia zawodu – przewidywanie wysokich zarobków Bierny: – brak wolnych miejsc w innej szkole – brak innej szkoły w okolicy – namowa kolegów – namowa rodziców (opiekunów) – porada psychologa, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego WYBÓR KIERUNKU Czynny: – łatwość uzyskania pracy w wyuczonym zawodzie – konieczność szybkiego zdobycia zawodu – zainteresowania Bierny: – brak wolnych miejsc w innej klasie – namowa kolegów – namowa rodziców (opiekunów) – porada psychologa, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego KONSEKWENCJE DLA RYNKU PRACY Brak w procesie nauczania elementów przygotowujących do wyboru zawodu skutkuje dużą skalą błędnych decyzji młodzieży w zakresie wyboru kierunku dalszej nauki i zawodu

20 Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne KONSEKWENCJE DLA RYNKU PRACY Dysproporcje między wynikami w nauce przedmiotów humanistycznych i matematyczno- przyrodniczych są pogłębiane w toku dalszej nauki i owocują nadprodukcją absolwentów o profilu humanistycznym przy jednoczesnym deficycie pracowników z przygotowaniem technicznym i ścisłym

21 Szkolnictwo ponadgimnazjalne SZKOLNICTWO ZAWODOWE I OGÓLNE Typy liceów uczniowieabsolwenci licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla młodzieży bez specjalnych64 55820 835 licea ogólnokształcące specjalne ponadgimnazjalne dla młodzieży13544 licea ogólnokształcące ponadpodstawowe dla dorosłych1 0762 857 licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla dorosłych5 4911 028 uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży (bez specjalnych)00 uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży specjalne320 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych5 9641 284 deklaratywny i rzeczywisty poziom uczestnictwa

22 Szkolnictwo ponadgimnazjalne Typy szkół średnich zawodowych i artystycznychuczniowieabsolwenci licea profilowane dla młodzieży bez specjalnych9 9594 763 licea profilowane dla młodzieży specjalne9049 ponadgimnazjalne technika dla młodzieży bez specjalnych52 62910 070 ponadgimnazjalne technika dla młodzieży specjalne20244 technika uzupełniające dla młodzieży bez specjalnych2690 technika uzupełniające dla młodzieży specjalne160 ponadpodstawowe średnie szkoły zawodowe dla młodzieży bez specjalnych0875 ponadpodstawowe średnie szkoły zawodowe dla młodzieży specjalne031 licea profilowane dla dorosłych1490 ponadgimnazjalne technika dla dorosłych61819 ponadpodstawowe średnie szkoły zawodowe dla dorosłych4823 966 ponadgimnazjalne technika uzupełniające dla dorosłych5 6390 szkoły artystyczne nie dające uprawnień zawodowych ze specjalnymi4 376569 szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe2 347394 Typy zasadniczych szkół zawodowych uczniowieabsolwenci ponadgimnazjalne szkoły przysposabiające do pracy zawodowej specjalne53960 ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży bez specjalnych20 9487 202 ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży specjalne1 466517 ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych24695 ponadpodstawowe szkoły zasadnicze dla dorosłych7332

23 Szkolnictwo ponadgimnazjalne WYNIKI NAUCZANIA I PRZYSTĘPOWANIE DO EGZAMINÓW MATURA EGZAMINY ZAWODOWE Absolwenci techników lepiej zdają etap pisemny egzaminu, a absolwenci szkół zasadniczych etap praktyczny Porównując wyniki z lat 2006 i 2007 można zaobserwować poprawę wyników absolwentów szkół zasadniczych, natomiast pogorszenie wyników absolwentów techników Największe trudności na egzaminie zawodowym sprawia zdającym PRZETWARZANIE DANYCH LICZBOWYCH I OPERACYJNYCH

24 Szkolnictwo ponadgimnazjalne 4 551 absolwentów w 36 zawodach Do egzaminu zawodowego w 2006 roku przystąpiło 10 125 absolwentów w 38 zawodach Choć nie wszyscy uczniowie szkół zawodowych przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje, zdawalność jest bardzo zróżnicowana, w niektórych zawodach niska Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów T i SPol w 2006 roku

25 Szkolnictwo ponadgimnazjalne GŁÓWNE BARIERY I PROBLEMY ORAZ KONSEKWENCJE DLA RYNKU PRACY Edukację w zasadniczych szkołach zawodowych wybiera głównie młodzież o niskich aspiracjach i niewielkich zdolnościach. Niewielu uczniów angażuje się w zdobywanie doświadczenia zawodowego i zdawanie egzaminów zawodowych Uczniowie techników nastawiają się raczej na kontynuację nauki na studiach i nie przywiązują wagi do praktycznej nauki zawodu ani do egzaminów zawodowych Zagrożeniem dla osób z wykształceniem zawodowym, zwłaszcza zasadniczym zawodowym, jest posiadanie ograniczonych, wąsko wyspecjalizowanych kompetencji, co ogranicza ich elastyczność podejmowania zatrudnienia, a w konsekwencji pogarsza ich sytuację na rynku pracy Zbyt duży nacisk kładziony na promocję kształcenia ogólnego skutkuje brakiem pracowników z przygotowaniem zawodowym i wysoką motywacją oraz umiejętnościami dalszego podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji

26 Szkolnictwo wyższe POZIOM UCZESTNICTWA Na przestrzeni ostatnich lat w Małopolsce nastąpił wzrost liczby osób legitymujących się wykształceniem wyższym W roku akademickim 2006/2007 na 34 małopolskich uczelniach studiowało 203,5 tys. studentów: 55,7% - kobiety 115,5 tys. osób, czyli 56,8% - na studiach stacjonarnych W 2006 roku 34,5 tys. osób otrzymało dyplom ukończenia szkoły wyższej Dane te byłyby bardzo dobre, gdyby nie fakt, że struktura kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego jest nieadekwatna do potrzeb rynku pracy

27 Szkolnictwo wyższe BARIERY I PROBLEMY Boom akademicki w Polsce ma wymiar ilościowy, a nie jakościowy: Na uczelniach publicznych, pracownicy uczelni są wynagradzani głównie za dorobek naukowy, a nie za dobrą pracę ze studentami Na uczelniach prywatnych część studentów uczy się bardziej dla dyplomu niż dla wiedzy Polskie uczelnie słabo wypadają w rankingach uczelni wyższych na świecie Nierówny dostęp do szkolnictwa wyższego pogłębiany jest przez sposób funkcjonowania systemu stypendialnego W ocenie menedżerów i przedsiębiorców polski system edukacyjny jest słabo dopasowany do potrzeb gospodarki Współpraca między uczelniami a biznesem jest wręcz śladowa – zarówno w zakresie praktycznego kształcenia studentów, jak i B&R

28 Szkolnictwo wyższe KONSEKWENCJE DLA RYNKU PRACY Nadpodaż absolwentów z wykształceniem humanistycznym Deficyty specjalistów z zakresu nauk ścisłych, zwł. związanych z nowymi technologiami, pogłębiane przez brain draining Duża podaż osób z wyższym wykształceniem (szczególnie w okresach rynku pracodawcy) skutkuje: wypieraniem z rynku osób o niższych kwalifikacjach zatrudnianiem osób z wyższym wykształceniem na stanowiskach poniżej ich kwalifikacji niższymi płacami dla tej grupy, co z kolei skłania do emigracji zarobkowej najbardziej mobilną część siły roboczej

29 Kształcenie ustawiczne/LLL STRUKTURA WIEKOWA I POZIOM UCZESTNICTWA Tylko 16,2% Polaków w wieku 55-64 lata korzysta z jakichkolwiek form zdobywania wiedzy. To powoduje, że osoby 50+, które są często w pełni sprawne fizycznie i psychicznie, przestają być aktywne zawodowo i społecznie tylko dlatego, że nie aktualizują swojej wiedzy i umiejętności

30 Kształcenie ustawiczne/LLL NOWE TECHNOLOGIE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w upowszechnianiu LLL jest utrudnione ze względu na niskie kompetencje ICT grup biorących najmniejszy udział w kształceniu ustawicznym oraz z uwagi na niedostateczny rozwój infrastruktury

31 Kształcenie ustawiczne/LLL GŁÓWNE BARIERY I PROBLEMY ORAZ KONSEKWENCJE DLA RYNKU PRACY Niski poziom aktywności zawodowej Polaków… Niski wiek wyjścia z rynku pracy… Niechęć do udziału w kształceniu ustawicznym… Brak nawyków, a często również umiejętności uczenia się przez całe życie… …utrudniają Polsce osiągnięcie celów Strategii Lizbońskiej

32 Wnioski 7,8% gospodarstw domowych w Małopolsce, przebadanych w ramach projektu MSAP i UJ, deklaruje brak dostępu do szkół i przedszkoli publicznych* - 4 razy więcej na wsi niż w miastach Poprawa dostępności i jakości wczesnej edukacji to klucz do ograniczenia nierówności społecznych Edukacja młodzieży powinna uwzględniać nabywanie umiejętności poszukiwania pracy i uczenia się przez całe życie Bezpłatna wyższa edukacja nie uwzględniająca potrzeb rynku pracy jest inwestycją, która nie przynosi korzyści na poziomie adekwatnym do nakładów Dobrze zaplanowana i wdrażana interwencja z EFS może i powinna w znaczący sposób wpłynąć na poprawę stanu edukacji w Małopolsce i pośrednio na sytuację na małopolskim rynku pracy

33 Dziękuję Państwu za uwagę e-mail: obserwatorium@wup-krakow.pl www.obserwatorium.malopolska.pl


Pobierz ppt "Zjawiska zachodzące w obszarze edukacji i ich wpływ na małopolski rynek pracy Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google