Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 1 Planowanie zapotrzebowania materiałowego Zbiór technik wykorzystujących strukturę wyrobów, dane o zapasach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 1 Planowanie zapotrzebowania materiałowego Zbiór technik wykorzystujących strukturę wyrobów, dane o zapasach."— Zapis prezentacji:

1 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 1 Planowanie zapotrzebowania materiałowego Zbiór technik wykorzystujących strukturę wyrobów, dane o zapasach i główny harmonogram produkcji dla wyliczenia zapotrzebowania na materiały i wyznaczania terminów zamawiania i dostaw. słownik APICS W Europie termin planowanie zapotrzebowania materiałowego używany jest zamiennie z terminem zarządzanie przepływem materiałów

2 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 2 Dane wykorzystywane w metodzie planowania zapotrzebowania materiałowego o Struktura wyrobu o Zapas dysponowany o Cykl dostawy / produkcji o Wielkość partii dostawy / partii produkcyjnej

3 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 1 Struktura wyrobu konstrukcyjnastosowana w metodzie Schemat montażowyplanowania zapotrzebowania Recepturamateriałowego Wzór prostazłożona (planistyczna) - lista materiałowa- modułowa - lista kompletacyjna- rodziny wyrobów - schemat montażowy- procentowa - wykaz części oryginalnych- superstruktura - wykaz części wspólnych - struktura + / - - struktura widmowa

4 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 4 Zapas dysponowany Z D1 = Z m Z D2 = Z m + Z T Z D2 = Z T Z D3 = (Z D1, Z D2 ) – R Z D4 = (Z D1, Z D2, Z D3 ) - Z Z

5 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 5 Cykle dostawy / produkcji w zaopatrzeniu - ustalane statystycznie lub - uzgodnione z dostawcą (stałe) w produkcji - wyliczane w oparciu o model szeregowy - znaczenie okresów rezerwowych i przerw międzyoperacyjnych

6 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 6 Cykl produkcji – przykład stanowiska długotrwałość cyklu n x t j1 τ mo n x t j2 τ mo n x t j3 τ sz

7 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 7 Cykl produkcji – przykład – cd. m m τ sz = n x Σ t ji + Σ τ moi i=1 i=1 gdzie: n – wielkość partii produkcyjnej t ji – czas jednostkowy i – operacji m – liczba operacji τ moi - i – przerwa międzyoperacyjna

8 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 8 Cykl produkcji – przykład – cd. τ n = τ sz + τ r τ sz / τ r = 1- η gdzie: τ n – cykl normatywny τ r - okres rezerwowy η – współczynnik wykorzystania stanowisk

9 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 9 Dla określenia wielkości partii dostawy / partii produkcyjnej stosuje się najczęściej następujące metody: stała wielkość partii partia na partię partia o minimalnym koszcie całkowitym (LTC) stały rytm dostaw dostawa pokrywająca zapotrzebowanie stałego okresu równoważenie zapotrzebowania pomiędzy okresami (part – period – balancing) algorytm Wagnera – Whitina Literatura podstawowa: J. Orlicky Planowanie potrzeb materiałowych PWE Warszawa 1981

10 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 10 Harmonogram zapotrzebowania materiałowego Jednostki terminów Zapotrzebo- wanie brutto Zapas dysponowany Zapotrzebo- wanie netto Planowana dostawa Planowane zamówienie

11 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 11 Harmonogram zapotrzebowania materiałowego – przykład Jednostki terminów Zapotrzebo- wanie brutto 1012 Zapas dysponowany /2323 Zapotrzebo- wanie netto 2 Planowana dostawa 25 Planowane zamówienie 25

12 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 12 Planowanie z góry na dół Generuje rozłożoną w czasie wielkość zapotrzebowania (harmonogram zapotrzebowania), które musi być pokryte dostawami pochodzącymi z produkcji lub z zakupu.

13 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 13 Planowanie z dołu do góry Wykonywana przez planistę analiza możliwości wprowadzenia zmian w harmonogramie zapotrzebowania materiałowego. Pozwala na opracowanie alternatywnych wersji harmonogramu poprzez skracanie lub wydłużanie cykli dostaw, zmianę wielkości partii, zastosowanie materiałów zastępczych.

14 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 14 Planowanie zapotrzebowania potencjału Planowanie zapotrzebowania potencjału to stosowana w metodzie planowania zapotrzebowania materiałowego procedura weryfikacji wykonalności harmonogramów zapotrzebowania materiałowego ze względu na dostępny potencjał. Stosuje się ją głównie w obszarze produkcji, chociaż zaawansowani użytkownicy systemów klasy ERP stosują ją również w sferze zaopatrzenia lub (w przypadku planowania zapotrzebowania dystrybucji) również w dystrybucji.

15 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 15 Harmonogram główny Zbiór informacji planistycznych sterujących planowaniem zapotrzebowania materiałowego. Zawiera dane dotyczące ilości i terminów produkcji poszczególnych zleceń głównego harmonogramu z uwzględnieniem prognozy zapotrzebowania, zapasów i innych istotnych informacji. Słownik APICS

16 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 16 poziom złożoności i horyzont opracowania głównego harmonogramu – nawiązanie do punktu rozdzielającego konflikty między funkcyjne wokół opracowywania głównego harmonogramu sprzedaż produkcja zaopatrzenie finanse

17 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 17 Punkty charakterystyczne głównego harmonogramu pierwszy punkt charakterystyczny rozdziela obszar pozostający w dyspozycji produkcji od obszaru będącego przedmiotem bieżących uzgodnień drugi punkt charakterystyczny rozdziela obszar będący przedmiotem bieżących uzgodnień od obszaru pozostającego w dyspozycji sprzedaży rola głównego planisty

18 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 18 wersja produkcja na magazyn Tygodnie Prognoza popytu Zapas dysponowany Planowane dostawy Planowane uruchomienia

19 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 20 wersja produkcja na magazyn- przykład Tygodnie Prognoza popytu Zapas dysponowany Planowane dostawy 35 Planowane uruchomienia 35

20 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 20 wersja na indywidualne zamówienia Tygodnie Zamówienia Planowane dostawy Planowane uruchomienia Możliwe dostawy

21 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 21 wersja na indywidualne zamówienia – przykład Tygodnie Zamówienia 2040 Planowane dostawy 30 Planowane uruchomienia 30 Możliwe do dostawy 10

22 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 22 We współczesnych systemach klasy ERP występuje jeszcze jedna wersja głównego harmonogramu – tak zwany harmonogram mieszany

23 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 23 Planowanie zapotrzebowania dystrybucji Adaptacja planowania zapotrzebowania materiałowego do potrzeb wielopoziomowych sieci dystrybucji Podstawą jest struktura dystrybucji danego towaru, lub grupy towarów Punkt rozdziału przesunięty do punktu sprzedaży W oparciu o prognozę zapotrzebowania w punktach sprzedaży opracowuje się harmonogramy dostaw do poszczególnych węzłów struktury dystrybucji towaru Własności użytkowe i warunki stosowania jak w przypadku planowania zapotrzebowania materiałowego

24 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 24 Własności użytkowe i warunki stosowania Centralne planowanie zapotrzebowania Każda pozycja asortymentowa ma tylko jeden harmonogram zapotrzebowania Harmonogram zapotrzebowania jest bieżąco aktualizowany Wszystkie źródła zapotrzebowania kojarzone w jednym harmonogramie

25 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 25 Własności użytkowe i warunki stosowania Przyspieszenie rotacji zapasów – do 6 razy Skracanie cykli dostawy – o połowę Redukcja zapasu robót w toku – do 25% Ograniczenie zapasu surowców – do 50% Podniesienie produktywności – do 10%

26 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 26 Planowanie zasobów wytwórczych i planowanie zasobów dystrybucji Zwrócenie uwagi na problem optymalnego doboru i wykorzystania zasobów Nowa koncepcja reagowania przedsiębiorstwa na zmiany w otoczeniu jako rozwiązanie problemu optymalizacji zasobów Dostosowanie zasobów do zapotrzebowania odbywa się poprzez wielostopniowy proces planowania

27 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 27 Model planowania Planowanie sprzedaży produktów Planowanie zapotrzebowania zasobów Planowanie główne Wstępne planowanie zapotrzebowania potencjału Harmonogram główny i Planowanie zapotrzebowania materiałowego Planowanie zapotrzebowania dystrybucji System produkcyjny Toyoty (J i T)

28 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 28 Plan główny Struktura: Główny plan finansowy Główny plan sprzedaży Główny plan produkcji Główny plan techniczny Główny plan remontowy Główny plan materiałowy Model offsetingu

29 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 29 -WDRAŻANIE MRPII – ETAPY: -WDROŻENIE MRP -WDROŻENIE MODELU HARMONOGRAMU GLÓWNEGO I SYSTEMU PROGNOZOWANIA -WDROŻENIE SYSTEMU PLANOWANIA -WDROŻENIE SPECJALNYCH PROCEDUR PLANOWANIA W DLUGIM HORYZONCIE -INTEGRACJA PLANOWANIA W HORYZONCIE OPERACYJNYM ( ZAPOTRZEBOWANIE MATERIALOWE – POTENCJAL – KOSZTY I FINANSE )

30 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 30 Just – in – Time System produkcyjny Toyoty Proces produkcyjny zorganizowany w formie linii Segmenty linii podzielone są magazynami – buforami w których gromadzi się zapas robót w toku Poszczególne segmenty linii uzbrojone są w uniwersalne wyposażenie Komunikacja pomiędzy segmentami uproszczona i sformalizowana – system kan – ban W każdym segmencie stały personel Zasada elastyczności czasowej Znaczna, ale ograniczona elastyczność jakościowa

31 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 31 System produkcyjny Toyoty – przykład Założenia: -wytwarzane są trzy przedmioty – A, B i C, -programy ich produkcji wynoszą odpowiednio: P A = P B = P c = = 5000 szt/rok -czasy jednostkowe wykonania poszczególnych operacji zestawiono w tabeli A B C

32 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 32 System produkcyjny Toyoty – przykład – cd. 1.Ustalenie dziennej partii produkcyjnej produkcja na jedną zmianę, dwieście dni w roku – dzienna partia produkcyjna n = 25 szt/dzień 2. Ustalenie liczby segmentów, przydziału stanowisk do segmentów i cykli przepływu poszczególnych przedmiotów AA1 – 0. 66A3 - 1A5 – 1. 33A7 – 0. 33A8 -1 BB3 – B2 – B4 - 1B8 – 0. 33, B6 – CC3 – 0. 33, C2 – 0. 33, C1 – C5 – 0. 66C6 - 1C7 – 0. 33C8 - 1

33 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 33 System produkcyjny Toyoty – przykład – cd. 3. Ostateczne wyniki: Nr segmentu12345 Ilość i rodzaj stanowisk w segmencie 8 – __________ 4 7 – 1 4 – 1 __________ 2 5 – 2 3 – 1 2 – 1 6 – 1 ______________ ________ _________ 3 Ilość pracowników w segmencie 32422

34 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 34 Just – in – Time Rozszerzenia i modyfikacje JiT w znaczeniu szerokim – dążenie do prostoty, eliminacja marnotrawstwa, rozwiązywanie problemów w oparciu o stały schemat działania, zaangażowanie personelu Zero zapasów – amerykańska modyfikacja systemu Toyoty (obecnie nazywana Just - in – Time) - unifikacja - zmiana modelu planowania - wytwarzanie po sztuce - jednominutowe przezbrojenia

35 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 35 JiT – efekty i warunki stosowania Efekty Redukcja zapasów Skrócenie cykli wykonania Podnoszenie jakości Obniżenie pracochłonności i kontroli produkcji Uproszczenie sterowania przepływem materiałów System produkcyjny Toyoty – ograniczony zakres stosowania Model zero zapasów – zakres stosowania znacznie szerszy, typowy dla współczesnego przemysłu samochodowego JiT w znaczeniu szerokim – nadaje się do stosowania w każdych warunkach


Pobierz ppt "Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów 1 Planowanie zapotrzebowania materiałowego Zbiór technik wykorzystujących strukturę wyrobów, dane o zapasach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google