Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 1"— Zapis prezentacji:

1 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 1
Bez funkcji planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem (harmonogramowania) nie może być mowy o systemie MRP II (ERP). C.D.Gray, D.V.Lanvater MRP II Standarts System Olivier Wight Limited Publications 1989 str. 15

2 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 2
Struktura wyrobu (Bill of Materials) – moduł ten jest w istocie częścią bazy danych systemu. Wyróżnia się go ze względu na znaczenie struktur wyrobów dla stosowanego w systemie modelu planowania. Moduł ten wspomaga dostosowanie struktury wyrobów do ograniczeń nakładanych przez model planowania.

3 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 3
Planowanie Sprzedaży i Produkcji (Sales and Operations Planning) – moduł ten służy do opracowywania planów działania przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym i taktycznym.

4 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 4
Zarządzanie Popytem (Demand Management) – moduł wspomagający przepływ danych pomiędzy sferą marketingu a planowaniem krótkookresowym (Głównym Harmonogramem).

5 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 5
Główny Harmonogram Produkcji (Master Production Scheduling) – moduł wspomagający opracowywanie podstawowego planu sprzedaży i produkcji w krótkim horyzoncie działania (harmonogramu głównego).

6 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 6
Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego (Material Requirements Planning) – podstawowy moduł systemu generujący wstępne wersje harmonogramów produkcji i/lub zaopatrzenia (harmonogramy MRP) oraz przygotowujący dane wejściowe do planowania i budżetowania kosztów.

7 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 7
Planowanie Zapotrzebowania Potencjału (Capacity Requirements Planning) – moduł służący do kontroli i weryfikacji harmonogramów MRP. Wykorzystywany jest również do kontroli i weryfikacji harmonogramu głównego i planów dotyczących horyzontu strategicznego i taktycznego.

8 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 8
Zarządzanie Zapasami ( Inventory Management, Inventory Transactions Subsystem) – współpracuje z modułami ewidencyjnymi oraz Planowaniem Zapotrzebowania Materiałowego dostarczając koniecznych do planowania danych o stanach zapasów poszczególnych pozycji materiałowych. W niektórych rozwiązaniach moduł ten wspomaga również planowanie dostaw części pozycji materiałowych (pozycji „wyłączonych z MRP)

9 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 9
Sterowanie Produkcją (Shop Floor Control) – moduł transformujący harmonogramy MRP na plany produkcji poszczególnych jednostek produkcyjnych.

10 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 10
Harmonogramowanie Produkcji (Scheduled Receipts Subsystem) – moduł stanowiący uzupełnienie poprzedniego. Służy do opracowywania szczegółowych harmonogramów produkcji dla wybranych jednostek produkcyjnych (najczęściej linii)

11 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 11
Moduł Kontroli Przepływu Produkcji (Input / Output Control Subsystem) – moduł którego głównym zadaniem jest porównywanie wielkości produkcji zaplanowanej i / lub uruchomionej (input) z produkcją zakończoną (output). W niektórych wariantach służy również do ewidencji postępu produkcji i generowania raportów. We współczesnych rozwiązaniach działanie tego modułu jest często uzupełniane o szczegółową, prowadzoną na bieżąco analizę kształtowania się kosztów produkcji.

12 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 12
Zaopatrzenie (Purchasing) – Moduł wspomagający działalność zaopatrzenia, głównie opracowywanie planów dostaw w oparciu o harmonogramy MRP oraz kontrolę ich realizacji.

13 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 13
Powiązanie z Planowaniem Finansowym (Financial Planning Interface) – organizuje przepływ informacji pomiędzy modułami planistycznymi i ewidencyjnymi MRP II a systemami kosztowymi i finansowymi. We współczesnych rozwiązaniach moduł ten jest zwykle zastępowany przez wchodzące w skład systemu moduły kosztowe i finansowe.

14 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 14
Zarządzanie Pomocami Warsztatowymi (Toolin Planning and Control) – występowanie tego modułu charakterystyczne jest dla systemów, przy opracowaniu których nacisk położony został na kompleksowe planowanie i obsługę procesów produkcji. W wielu jednak rozwiązaniach szczegółowych moduł ten nie występuje a pomocami warsztatowymi zarządza się przy pomocy modułu „Zarządzanie Zapasami”.

15 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 15
Symulacja (Simulation) – moduł wspomagania procesów planowania przy pomocy narzędzi symulacyjnych. Ma najczęściej uniwersalny charakter, chociaż znane są również systemy symulujące procesy planowania zapotrzebowania materiałowego.

16 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 16
Planowanie Zapotrzebowania Dystrybucji (Distribution Requirements Planning) – moduł służący wspomaganiu fizycznej dystrybucji wyrobów finalnych w oparciu o zmodyfikowany model planowania zapotrzebowania materiałowego. Przydatny dla przedsiębiorstwa utrzymującego własną sieć dystrybucji lub dla przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Moduł ten nie występuje w większości dostępnych na rynku oprogramowaniach systemów. Niektórzy dostawcy oprogramowania używają nazwy „Dystrybucja” (Distribution) na określenie modułu „Główny Harmonogram Produkcji”.

17 Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 17
Pomiar Wykonania (Performance Measurement) – moduł służący sumarycznej ocenie efektywności produkcji i informowaniu kierownictwa przedsiębiorstwa o jej postępie. We współczesnych rozwiązaniach moduł ten często uzupełniany i rozbudowywany jest o dodatkowe funkcje. Po takiej rozbudowie pełni on rolę systemu informowania kierownictwa (Management Information System).


Pobierz ppt "Marek Fertsch Systemy planowania i sterowania produkcją 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google