Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych"— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona tytułowa Wspieranie rozwoju edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, styczeń 2008

2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych
Programowanie Programowanie Odnowiona Strategia Lizbońska Strategia Rozwoju Kraju Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia Krajowy Program Reform Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie Krajowe strategie sektorowe Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) Programy Operacyjne

3 Charakterystyka programu
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Charakterystyka programu Charakterystyka Programu Program wykorzystuje wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne dla Polski na lata – 2013 Obszary wsparcia PO KL: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, administracja publiczna, postawy zdrowotne pracowników Całość środków w ramach programu: EUR - środki EFS - 85% tj EUR - środki krajowe - 15 % tj EUR

4 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych
Cele programu Cele Programu Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele strategiczne Cel 1: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 3: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Cel 4: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Cel 5: Zwiększanie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienia mechanizmów partnerstwa Cel 6: Wzrost spójności terytorialnej

5 Priorytety wdrażane centralnie
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytety wdrażane centralnie Priorytety wdrażane centralnie: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie 4,4% 6,8% 8,8% 8,4% 5,4%

6 Priorytety wdrażane regionalnie
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytety wdrażane regionalnie Priorytety wdrażane regionalnie: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X: Pomoc techniczna 19,7% 13,5% 13,9% 14,9% 4%

7 Cel drugi Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cel główny PO Kapitał Ludzki Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cel I: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Cel II: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel III: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Cel IV: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Cel V: Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Cel VI: Wzrost spójności terytorialnej centralne Priorytet III Priorytet I Priorytet I Priorytet II Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII regionalne Priorytet IX Diagnoza społeczno - ekonomiczna

8 Priorytety edukacyjne - alokacja
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytety edukacyjne - alokacja Priorytety edukacyjne 23,7% Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty - 8,8% Euro Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 14,9% Euro

9 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych
Priorytet III - cele Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty CELE: Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie

10 Priorytet III – IP i Budżet
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III – IP i Budżet INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania BUDŻET PRIORYTETU III: Priorytet III Łącznie EFS Priorytet/ogółem (EFS w %) Środki krajowe Wysoka jakość systemu oświaty EUR 8,8%

11 Działania i Poddziałania w ramach Priorytetu III
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Działania i Poddziałania w ramach Priorytetu III Działania i Poddziałania w ramach Priorytetu: 3.1. Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty – projekty systemowe Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego – projekty systemowe 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych – projekty systemowe 3.3. Poprawa jakości kształcenia 3.3.1.Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe

12 Działania i Poddziałania – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Działania i Poddziałania – c.d. 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji – projekty systemowe Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe

13 Grupy docelowe – kto bezpośrednio skorzysta z pomocy? – P.III
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Grupy docelowe – kto bezpośrednio skorzysta z pomocy? – P.III Grupy docelowe – kto bezpośrednio skorzysta z pomocy? placówki oświatowe uczelnie i jednostki naukowe organy prowadzące szkoły i placówki administracja oświatowa kuratoria oświaty placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzieci i młodzież przebywające za granicą

14 Projekty systemowe – typy realizowanych operacji
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty systemowe – typy realizowanych operacji Projekty systemowe – typy realizowanych operacji W ramach Poddziałania „Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty”: Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty (opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego, badania dotyczące efektywności kształcenia i dostosowywania jego zakresu do potrzeb rynku pracy) Opracowanie metodologii zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły na różnych poziomach zarządzania Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty, m.in. poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej W ramach Poddziałania „Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego”: Opracowanie koncepcji modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego Opracowanie i wdrożenie programów poprawy jakości i efektywności nadzoru pedagogicznego

15 Projekty systemowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty systemowe – c.d. W ramach Działania 3.2. ”Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych”: Badania dotyczące jakości i efektywności systemu egzaminów zewnętrznych (analiza standardów wymagań, badania trafności narzędzi pomiarowych, badania uwarunkowań wyników egzaminów oraz edukacyjnej wartości dodanej, programy pilotażowe w zakresie modyfikacji systemu egzaminów) Wsparcie zwiększające efektywność pracy komisji egzaminacyjnych, z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń Przygotowanie programów szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów, egzaminatorów, weryfikatorów, przewodniczących zespołów egzaminacyjnych W ramach Poddziałania „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli”: Ujednolicenie systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

16 Projekty systemowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty systemowe – c.d. W ramach Poddziałania „Modernizacja treści i metod kształcenia”: Doskonalenie podstaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy Upowszechnianie innowacyjnych programów i metod oraz najlepszych praktyk (dydaktycznych i organizacyjnych), m.in. poprzez rozwój portalu edukacyjnego Scholaris Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dla działających za granicą szkół, które należą do polskiego systemu oświaty (szkoły dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą)

17 Projekty systemowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty systemowe – c.d. W ramach Poddziałania „Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji”: Badania i analizy dotyczące kompetencji i kwalifikacji występujących na polskim rynku pracy Opracowanie Krajowych Ram Kwalifikacji Budowa Krajowego Systemu Kwalifikacji W ramach Poddziałania „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”: Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie

18 Beneficjenci systemowi
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Beneficjenci systemowi Beneficjenci systemowi: Kuratorzy oświaty Centralna Komisja Egzaminacyjna Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Czasowo Przebywających za Granicą

19 Wskaźniki realizacji Priorytetu III
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Wskaźniki realizacji Priorytetu III Wybrane wskaźniki realizacji Priorytetu: Wskaźniki produktu: Liczba szkół, w których upowszechniono narzędzie i metodologię pomiaru edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Liczba jednostek prowadzących kształcenie nauczycieli, które zastosowały nowe formy i zasady kształcenia nauczycieli Liczba podstaw programowych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej objętych przeglądem w celu lepszego ich zorientowania na potrzeby rynku pracy Wskaźniki rezultatu Odsetek jednostek prowadzących doskonalenie nauczycieli, które uzyskały akredytację, w odniesieniu do wszystkich jednostek prowadzących doskonalenie nauczycieli Odsetek obowiązujących podstaw programowych, które zostały zweryfikowane w celu ich zorientowania na potrzeby rynku pracy, w odniesieniu do wszystkich podstaw programowych na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

20 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. PROJEKTY SYSTEMOWE Poddziałanie Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty Tytuł projektu: Tworzenie zaplecza badawczego i informacyjnego systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych. Beneficjent/ Projektodawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych do realizacji i koordynacji programów badawczych, Stworzenie centralnej bazy danych o badaniach edukacyjnych w Polsce (w języku polskim i angielskim). Stworzenie platformy dyskusji i dialogu na temat badań z danej dziedziny i tworzenie mechanizmów ich upowszechniania oraz wykorzystania na potrzeby krajowe oraz instytucji europejskich.

21 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. 3.1.1 –cd. Efekty realizacji projektu w 2008 r. : Zidentyfikowanie potrzeb badawczych na podstawie analizy informacji z krajowej bazy danych o badaniach naukowych SYNABA, badaniach prowadzonych przez IFiS PAN, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, CKE/OKE, PISA, PIRLS, a także statystykach GUS i SIO. Nawiązanie i utrwalenie współpracy z zagranicznymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi w dziedzinie edukacji. Baza danych nt. krajowych badań edukacyjnych (w wersji polskiej i angielskiej) Portal informacyjny, opublikowanie opracowań terminologicznych (glosariusze, słowniki) oraz wyników wstępnych analiz.

22 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. Projekt: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego – etap I Beneficjent/ Projektodawca: MEN Analiza SWOT istniejącego systemu nadzoru pedagogicznego. Opracowanie „profilu” osoby sprawującej nadzór pedagogiczny (przygotowanie, kompetencje). Przygotowanie zmodyfikowanej struktury i organizacji nadzoru pedagogicznego (kraj, region, JST, szkoła). Przygotowanie zobiektywizowanych metod i narzędzi sprawowania nadzoru pedagogicznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wielostronne wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych. Oczekiwane rezultaty Publikacja zawierająca analizę SWOT aktualnie funkcjonującego systemu nadzoru pedagogicznego. Opis wymagań, jakie winny spełniać osoby wykonujące zadania nadzoru pedagogicznego. Opracowany model struktury i organizacji nadzoru pedagogicznego. Opracowane metody i narzędzia sprawowania nadzoru pedagogicznego.

23 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. 3.1.2 Projekt: Programy wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego – etap II. /2008 – 2009/ Beneficjent/Projektodawca Kuratoriów Oświaty Zgromadzenie informacji o funkcjonowaniu nadzoru pedagogicznego w ramach istniejącego systemu w poszczególnych województwach. Zidentyfikowanie źródeł pozyskiwania danych w obszarze nadzoru pedagogicznego w poszczególnych województwach. Analiza zebranych informacji i danych w poszczególnych województwach. Opracowanie diagnozy funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w poszczególnych województwach. Szkolenie pracowników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych województwach w zakresie nowego modelu sprawowania nadzoru wypracowanego w ramach projektu systemowego IP MEN.

24 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych - CKE Projekt: Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych. /2007 – 2009/ (1) Testowanie narzędzi elektronicznych (electronic marketing) wykorzystanych w ocenie zadań otwartych w pracach egzaminacyjnych. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli – egzaminatorów z zakresu obsługi narzędzi elektronicznych wykorzystanych w nowym sposobie oceniania na każdym poziomie egzaminacyjnym (w przypadku egzaminów maturalnych – z uwzględnieniem każdego przedmiotu egzaminacyjnego). Monitorowanie efektów pracy nauczycieli – egzaminatorów w ocenianiu tradycyjnym i w ocenianiu z wykorzystaniem narzędzi (electronic marketing).

25 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. 3.2 Projekt: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) /2007 – 2013/ (2) CKE Przeprowadzenie badań z zakresu stworzenia i przetestowania modeli szacowania EWD, badania ich trafności oraz monitorowanie skutków wprowadzania metody EWD. Przeprowadzenie badań z zakresu integrowania egzaminacyjnych baz danych z danymi z SIO. Przeprowadzenie badań z zakresu pogłębienia wiedzy o rozwoju edukacyjnym uczniów w polskim systemie oświaty, w tym: pomiar osiągnięć szkolnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzenie badań z zakresu uwarunkowań indywidualnych, środowiska rodzinnego, szkolnego, oraz sytuacji okołoegzaminacyjnej.

26 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. 3.2 Projekt (2): Oczekiwane rezultaty Pilotaż badań EWD (edukacyjnej wartości dodanej) w 20 szkołach, w których upowszechniono narzędzie i metodologię szacowania wskaźnika. Raport. Wykonane badania z zakresu integrowania egzaminacyjnych baz danych z danymi z SIO. Raport. Wykonane badania z zakresu pogłębienia wiedzy o rozwoju edukacyjnym uczniów w polskim systemie oświaty. Raport. Wykonane badania z zakresu uwarunkowań indywidualnych, środowiska rodzinnego, szkolnego, oraz sytuacji okołoegzaminacyjnej. Raport.

27 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. 3.2 Projekt: Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych 2007–10 (3) CKE Przeprowadzenie badań z zakresu: - umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej. -motywacji uczniów klas trzecich do uczenia się. - różnorodnych uwarunkowań osiągnięć uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań szkoły. Przeprowadzenie badań dotyczących uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zew. Upowszechnienie wyników badań międzynarodowych PISA i PIRLS.

28 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. 3.2 Projekt: Pilotaż nowych egzaminów maturalnych i eksternistycznych /2007 – 2010/ (4) CKE Przeprowadzenie pilotażu egzaminu maturalnego z matematyki. Przeprowadzenie pilotażu oraz próbnego egzaminu maturalnego z filozofii oraz religii. Przeprowadzenie badań o charakterze socjologicznym wraz z próbą prognozy liczby osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych na dalsze lata. Opracowanie i przeprowadzenie pilotażu nowej koncepcji budowy arkuszy egzaminacyjnych oraz tablic: matematycznych, fizycznych i chemicznych, z których uczniowie będą mogli korzystać w trakcie egzaminu maturalnego.

29 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. 3.2 Projekt: Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu w klasie VI. /2007 – 2009/ (5) CKE - Przeprowadzenie pilotażu oraz próbnego egzaminu gimnazjalnego z 6 języków obcych. - Przeprowadzenie nowej formuły sprawdzianu w klasie VI. - Przeprowadzenie badań dotyczących: analizy wyników sprawdzianów, wartości prognostycznej sprawdzianu dla egzaminu gimnazjalnego, zależności pomiędzy ocenianiem wewnątrzszkolnym a zewnętrznym, dobrych praktyk w szkołach osiągających wysokie wyniki ze sprawdzianów oraz badanie opinii różnych środowisk nt. nowej formuły sprawdzianu.

30 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. 3.2 Projekt: Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego /2007 – 2008/ (6) CKE 1. Budowa banku zadań: do etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół, do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum; 2. Przeprowadzenie badań związanych z potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych na poziomie technika i absolwenta ZSZ, w kontekście dostosowania formuły egzaminu do strategii kształcenia ustawicznego. 3. Przeprowadzenie pilotażu przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych z rejestracją przebiegu przy użyciu kamer.

31 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. Działanie 3.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego Beneficjent systemowy: CKE Projekty 7-10: Budowa banków zadań /2007–2009/ (7) Opracowanie założeń Krajowego Systemu Informatycznego /2007 – 2008/ (8) Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej /2007 – 2008/ (9) Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych /2007 – 2008/ (10)

32 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Tytuł projektu: Ujednolicenie systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli Beneficjent/ Projektodawca MEN Przeprowadzenie analizy funkcjonowania obecnego systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Przygotowanie wniosków i rekomendacji.

33 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia Tytuł projektu: Doskonalenie podstaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy. /2008 – 2010/, MEN Przegląd i analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz dla poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych pod kątem ich zgodności z wymogami gospodarki opartej na wiedzy. Przegląd i analiza podstaw programowych kształcenia w zawodach ujętych w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Weryfikacja: - podstaw programowych kształcenia ogólnego oraz wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach szkół, - 5 podstaw programowych (zawierających 15 dokumentów programowych) kształcenia zawodowego.

34 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. Podziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych programów nauczania w szkołach należących do polskiego systemu oświaty, których siedziba znajduje się poza granicami Polski. Projekt planowany na lata Beneficjent/Projektodawca Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą 1. Opracowanie innowacyjnych programów nauczania dla szkół polskich funkcjonujących za granicą, podlegających polskiemu systemowi edukacji i pracujących w uzupełniającym planie nauczania. 2. Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów, kierowników i nauczycieli.

35 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. Podziałanie Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji. Tytuł projektu: Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowego Systemu Kwalifikacji (KSK) /2008/ IBE REZULTATY 2008 Opracowanie diagnozy kwalifikacji i kompetencji występujących na krajowym rynku pracy. Raport. Opracowanie prognozy (krótko-, średnio- i długoterminowej) w zakresie rozwoju kwalifikacji i kompetencji. Raport. Opracowanie metodologicznych podstaw i modelu tworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), z uwzględnieniem prac nad KRK w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w powiązaniu z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Raport.

36 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. 3.4.1 Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowego Systemu Kwalifikacji (KSK) Analiza obowiązujących w Polsce regulacji prawnych i innych dokumentów konstytuujących i opisujących kwalifikacje i kompetencje Przeprowadzenie reprezentatywnych badań sondażowych w zakresie identyfikacji kwalifikacji i kompetencji nabytych przez pracowników w trybie pozaformalnym i nieformalnym. Identyfikacja i analiza krajowych oraz europejskich projektów i dobrych praktyk w zakresie nabywania i potwierdzania kwalifikacji pozaformalnych i nieformalnych w uczeniu się przez całe życie Opracowanie modelu KRK. Przeprowadzenie badań pilotażowych w wybranych obszarach kwalifikacji z udziałem przedstawicieli grup docelowych w celu weryfikacji modelu KRK. Opracowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych z uwzględnieniem wymagań zweryfikowanego modelu KRK.

37 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych
Dane adresowe MEN Poddziałanie Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Tytuł projektu: Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie Beneficjent/Projektodawca Ministerstwo Edukacji Narodowej cykliczna emisja filmów informacyjnych /spotów/ w telewizji publicznej i komercyjnej o zasięgu krajowym i regionalnym oraz cykliczna emisja informacji w rozgłośniach radiowych, promocja z wykorzystaniem wielkoformatowych tablic ogłoszeniowych / billboardów/, zamieszczanie materiałów prasowych w prasie ogólnopolskiej, zamieszczanie informacji na witrynach internetowych, publikacja i dystrybucja materiałów promocyjnych – broszur, plakatów, informatorów.

38 Projekty konkursowe – typy realizowanych operacji
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – typy realizowanych operacji Projekty konkursowe – typy realizowanych operacji W ramach Poddziałania „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli”: Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela Uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela W ramach Poddziałania „Modernizacja treści i metod kształcenia”: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości Ponadregionalne programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w szczególności w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych

39 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. Projekty konkursowe c.d. W ramach Poddziałania „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie” Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Budowa systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego (m.in. w ramach portalu edukacyjnego Scholaris) Publikacja specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego

40 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. KONKURSY Poddziałanie – Modernizacja treści i metod kształcenia Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości. Kryteria dostępu: Grupy docelowe: szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych Obszar realizacji: uczniowie i szkoły z co najmniej 3 województw Okres realizacji projektów: min. 3 lata Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł Kryteria strategiczne: projekty dot. kształcenia w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości projekty we współpracy z uczelniami oraz jednostkami naukowymi w zakresie tworzenia szkolnego ruchu naukowego, projekty we współpracy z organami prowadzącymi szkoły, lokalnymi partnerami społecznymi

41 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. KONKURSY 2008 Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Kryteria dostępu: Grupy docelowe: uczniowie i rodzice, - nauczyciele i doradcy zawodowi - instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe - szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące - poradnie psychologiczno-pedagogiczne b) Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł Kryteria strategiczne: projekty dotyczące opracowania narzędzi i metod diagnozowania uczniów ze wszystkich grup wiekowych

42 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. KONKURSY 2008 Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego Kryteria dostępu: a) Grupy docelowe: - nauczyciele przedmiotów zawodowych - instruktorzy praktycznej nauki zawodu b) Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł Staże i praktyki zawodowe – min. 2 tygodnie

43 Projekty konkursowe – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. Harmonogram konkursów 2008 I kwartał (Poddziałanie 3.3.4) Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości II kwartał 2008 r. (Poddziałanie 3.3.2) Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych II kwartał 2008 r. (Poddziałanie 3.4.3) Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu III kwartał 2008 r. (Poddziałanie 3.4.3) Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

44 Priorytet centralny i regionalny - porównanie
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet centralny i regionalny - porównanie Priorytet Centralny Priorytet Regionalny wsparcie dla systemów spójny system studiów dla przyszłych nauczycieli, system badań edukacyjnych – wypracowywanie rekomendacji dla programów kształcenia w celu zwiększenia ich zgodności z potrzebami rynku pracy, rozwój systemu doradztwa i poradnictwa zawodowego, wsparcie dla jednostek kursy doskonalące dla nauczycieli i administracji oświatowej, doradztwo w zakresie wyboru ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

45 Priorytet centralny i regionalny – porównanie – c.d.
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet centralny i regionalny – porównanie – c.d. Priorytet Centralny Priorytet Regionalny jakość edukacji i efektywność systemu edukacyjnego utworzenie Krajowego Systemu Kwalifikacji, opracowanie i upowszechnienie programów i materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość, rozwój systemu egzaminów zewnętrznych dostęp do edukacji, wyrównywanie szans programy dla osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia, stypendia i wyposażenie w podręczniki wspieranie upowszechnienia edukacji przedszkolnej

46 Priorytet centralny i regionalny – porównanie – c.d
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet centralny i regionalny – porównanie – c.d Priorytet Centralny Priorytet Regionalny poziom centralny ogólnokrajowe kampanie promocyjne na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ustawicznego poziom regionalny regionalne kampanie promocyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ustawicznego

47 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych
System monitorowania System monitorowania Komitet Koordynacyjny NSRO Komitet Monitorujący PO KL 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL Priorytety regionalne PO KL Priorytety centralne PO KL

48 Koordynacja wsparcia dla edukacji
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Koordynacja wsparcia dla edukacji Koordynacja wsparcia dla edukacji Komitet Koordynacyjny NSRO Komitet Monitorujący PO KL (wiodąca rola MRR) Komitet Monitorujący – poziom regionalny (wiodąca rola samorządu Województwa) Grupa Robocza ds. Edukacji poziom centralny Centralny Priorytet edukacyjny (PO KL) Regionalny Priorytet edukacyjny (PO KL) Regionalny Program Operacyjny

49 System ewaluacji MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Departament Funduszy Strukturalnych System ewaluacji System ewaluacji Priorytety centralne I II III IV V Priorytety regionalne VI VII VIII IX Zespoły Zadaniowe ds. Ewaluacji Tematycznych Grupa Sterująca Ewaluacją PO KL Regionalne Grupy Sterujące (16) GSE dla Priorytetów centralnych

50 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych
Dane adresowe MEN Kontakt: Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha 25, Warszawa Tel. (0 22) Fax (0 22)


Pobierz ppt "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google