Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strona tytułowa MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wspieranie rozwoju edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strona tytułowa MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wspieranie rozwoju edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Strona tytułowa MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wspieranie rozwoju edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, styczeń 2008

2 Programowanie MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Programowanie Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Krajowy Program Reform 2005-2008 Krajowe strategie sektorowe Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) Programy Operacyjne

3 Charakterystyka programu MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Charakterystyka Programu Program wykorzystuje wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne dla Polski na lata 2007 – 2013 Obszary wsparcia PO KL: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, administracja publiczna, postawy zdrowotne pracowników Całość środków w ramach programu: 11 420 207 059 EUR- środki EFS - 85% tj. 9 707 176 000 EUR - środki krajowe - 15 % tj. 1 713 031 059 EUR

4 Cele programu MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Cele Programu Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele strategiczne Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Cel 1: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Cel 3: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Cel 4: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększanie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienia mechanizmów partnerstwa Cel 5: Zwiększanie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienia mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej Cel 6: Wzrost spójności terytorialnej

5 Priorytety wdrażane centralnie MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytety wdrażane centralnie: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Dobre rządzenie Priorytet V: Dobre rządzenie 4,4% 6,8% 8,8% 8,4% 5,4%

6 Priorytety wdrażane regionalnie MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytety wdrażane regionalnie: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Promocja integracji społecznej Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Pomoc techniczna Priorytet X: Pomoc techniczna 19,7% 13,5% 14,9% 4% 13,9%

7 Cel drugi Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cel główny PO Kapitał Ludzki Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cel I: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Cel II: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel III: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Cel IV: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Cel V: Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Cel VI: Wzrost spójności terytorialnej Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet VPriorytet IV Priorytet VIPriorytet VIIPriorytet VIIIPriorytet IXPriorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX Diagnoza społeczno - ekonomiczna regionalne centralne

8 Priorytety edukacyjne - alokacja MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytety edukacyjne 23,7% Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty - 8,8% - 1 006 236 268 Euro Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 14,9% 1 703 425 446 Euro

9 Priorytet III - cele MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty CELE: 1.Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą 2.Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli 3.Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach 4.Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie

10 Priorytet III – IP i Budżet MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet IIIŁącznieEFS Priorytet/ogółem (EFS w %)Środki krajowe Wysoka jakość systemu oświaty 1 006 236 268 EUR 855 300 828 EUR8,8% 150 935 440 EUR BUDŻET PRIORYTETU III: INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

11 Działania i Poddziałania w ramach Priorytetu III MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Działania i Poddziałania w ramach Priorytetu: 3.1. Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie 3.1.1. Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty – projekty systemowe 3.1.2. Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego – projekty systemowe 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych – projekty systemowe 3.3. Poprawa jakości kształcenia 3.3.1.Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe

12 Działania i Poddziałania – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie 3.4.1. Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji – projekty systemowe 3.4.2. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe

13 Grupy docelowe – kto bezpośrednio skorzysta z pomocy? – P.III MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Grupy docelowe – kto bezpośrednio skorzysta z pomocy? placówki oświatowe uczelnie i jednostki naukowe organy prowadzące szkoły i placówki administracja oświatowa kuratoria oświaty placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzieci i młodzież przebywające za granicą

14 Projekty systemowe – typy realizowanych operacji MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty systemowe – typy realizowanych operacji W ramach Poddziałania 3.1.1. Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty: Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty (opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego, badania dotyczące efektywności kształcenia i dostosowywania jego zakresu do potrzeb rynku pracy) Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty (opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego, badania dotyczące efektywności kształcenia i dostosowywania jego zakresu do potrzeb rynku pracy) Opracowanie metodologii zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły na różnych poziomach zarządzania Opracowanie metodologii zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły na różnych poziomach zarządzania Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty, m.in. poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty, m.in. poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej W ramach Poddziałania 3.1.2. Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego: Opracowanie koncepcji modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego Opracowanie koncepcji modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego Opracowanie i wdrożenie programów poprawy jakości i efektywności nadzoru pedagogicznego Opracowanie i wdrożenie programów poprawy jakości i efektywności nadzoru pedagogicznego

15 Projekty systemowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych W ramach Działania 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych: Badania dotyczące jakości i efektywności systemu egzaminów zewnętrznych ( analiza standardów wymagań, badania trafności narzędzi pomiarowych, badania uwarunkowań wyników egzaminów oraz edukacyjnej wartości dodanej, programy pilotażowe w zakresie modyfikacji systemu egzaminów) Badania dotyczące jakości i efektywności systemu egzaminów zewnętrznych ( analiza standardów wymagań, badania trafności narzędzi pomiarowych, badania uwarunkowań wyników egzaminów oraz edukacyjnej wartości dodanej, programy pilotażowe w zakresie modyfikacji systemu egzaminów) Wsparcie zwiększające efektywność pracy komisji egzaminacyjnych, z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń Wsparcie zwiększające efektywność pracy komisji egzaminacyjnych, z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń Przygotowanie programów szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów, egzaminatorów, weryfikatorów, przewodniczących zespołów egzaminacyjnych Przygotowanie programów szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów, egzaminatorów, weryfikatorów, przewodniczących zespołów egzaminacyjnych W ramach Poddziałania 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli: Ujednolicenie systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli Ujednolicenie systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

16 Projekty systemowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych W ramach Poddziałania 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia: Doskonalenie podstaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy Doskonalenie podstaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy Upowszechnianie innowacyjnych programów i metod oraz najlepszych praktyk (dydaktycznych i organizacyjnych), m.in. poprzez rozwój portalu edukacyjnego Scholaris Upowszechnianie innowacyjnych programów i metod oraz najlepszych praktyk (dydaktycznych i organizacyjnych), m.in. poprzez rozwój portalu edukacyjnego Scholaris Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dla działających za granicą szkół, które należą do polskiego systemu oświaty (szkoły dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą) Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dla działających za granicą szkół, które należą do polskiego systemu oświaty (szkoły dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą)

17 Projekty systemowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych W ramach Poddziałania 3.4.1. Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji: Badania i analizy dotyczące kompetencji i kwalifikacji występujących na polskim rynku pracy Badania i analizy dotyczące kompetencji i kwalifikacji występujących na polskim rynku pracy Opracowanie Krajowych Ram Kwalifikacji Opracowanie Krajowych Ram Kwalifikacji Budowa Krajowego Systemu Kwalifikacji Budowa Krajowego Systemu Kwalifikacji W ramach Poddziałania 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie: Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie

18 Beneficjenci systemowi MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Beneficjenci systemowi: Kuratorzy oświatyKuratorzy oświaty Centralna Komisja EgzaminacyjnaCentralna Komisja Egzaminacyjna Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiFundacja Rozwoju Systemu Edukacji Instytut Badań EdukacyjnychInstytut Badań Edukacyjnych Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Czasowo Przebywających za GranicąZespół Szkół dla Dzieci Obywateli Czasowo Przebywających za Granicą

19 Wskaźniki realizacji Priorytetu III MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Wybrane wskaźniki realizacji Priorytetu: Wskaźniki produktu: Liczba szkół, w których upowszechniono narzędzie i metodologię pomiaru edukacyjnej wartości dodanej (EWD)Liczba szkół, w których upowszechniono narzędzie i metodologię pomiaru edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Liczba jednostek prowadzących kształcenie nauczycieli, które zastosowały nowe formy i zasady kształcenia nauczycieliLiczba jednostek prowadzących kształcenie nauczycieli, które zastosowały nowe formy i zasady kształcenia nauczycieli Liczba podstaw programowych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej objętych przeglądem w celu lepszego ich zorientowania na potrzeby rynku pracyLiczba podstaw programowych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej objętych przeglądem w celu lepszego ich zorientowania na potrzeby rynku pracy Wskaźniki rezultatu Odsetek jednostek prowadzących doskonalenie nauczycieli, które uzyskały akredytację, w odniesieniu do wszystkich jednostek prowadzących doskonalenie nauczycieliOdsetek jednostek prowadzących doskonalenie nauczycieli, które uzyskały akredytację, w odniesieniu do wszystkich jednostek prowadzących doskonalenie nauczycieli Odsetek obowiązujących podstaw programowych, które zostały zweryfikowane w celu ich zorientowania na potrzeby rynku pracy, w odniesieniu do wszystkich podstaw programowych na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnychOdsetek obowiązujących podstaw programowych, które zostały zweryfikowane w celu ich zorientowania na potrzeby rynku pracy, w odniesieniu do wszystkich podstaw programowych na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

20 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych PROJEKTY SYSTEMOWE Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty Tytuł projektu: Tworzenie zaplecza badawczego i informacyjnego systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych. Beneficjent/ Projektodawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych do realizacji i koordynacji programów badawczych,Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych do realizacji i koordynacji programów badawczych, Stworzenie centralnej bazy danych o badaniach edukacyjnych w Polsce (w języku polskim i angielskim).Stworzenie centralnej bazy danych o badaniach edukacyjnych w Polsce (w języku polskim i angielskim). Stworzenie platformy dyskusji i dialogu na temat badań z danej dziedziny i tworzenie mechanizmów ich upowszechniania oraz wykorzystania na potrzeby krajowe oraz instytucji europejskich.Stworzenie platformy dyskusji i dialogu na temat badań z danej dziedziny i tworzenie mechanizmów ich upowszechniania oraz wykorzystania na potrzeby krajowe oraz instytucji europejskich.

21 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych 3.1.1 –cd. Efekty realizacji projektu w 2008 r. : Zidentyfikowanie potrzeb badawczych na podstawie analizy informacji z krajowej bazy danych o badaniach naukowych SYNABA, badaniach prowadzonych przez IFiS PAN, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, CKE/OKE, PISA, PIRLS, a także statystykach GUS i SIO.Zidentyfikowanie potrzeb badawczych na podstawie analizy informacji z krajowej bazy danych o badaniach naukowych SYNABA, badaniach prowadzonych przez IFiS PAN, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, CKE/OKE, PISA, PIRLS, a także statystykach GUS i SIO. Nawiązanie i utrwalenie współpracy z zagranicznymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi w dziedzinie edukacji.Nawiązanie i utrwalenie współpracy z zagranicznymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi w dziedzinie edukacji. Baza danych nt. krajowych badań edukacyjnych (w wersji polskiej i angielskiej)Baza danych nt. krajowych badań edukacyjnych (w wersji polskiej i angielskiej) Portal informacyjny, opublikowanie opracowań terminologicznych (glosariusze, słowniki) oraz wyników wstępnych analiz.Portal informacyjny, opublikowanie opracowań terminologicznych (glosariusze, słowniki) oraz wyników wstępnych analiz.

22 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych 3.1.2 Projekt: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego – etap I. 2008 Beneficjent/ Projektodawca: MEN Analiza SWOT istniejącego systemu nadzoru pedagogicznego.Analiza SWOT istniejącego systemu nadzoru pedagogicznego. Opracowanie profilu osoby sprawującej nadzór pedagogiczny (przygotowanie, kompetencje).Opracowanie profilu osoby sprawującej nadzór pedagogiczny (przygotowanie, kompetencje). Przygotowanie zmodyfikowanej struktury i organizacji nadzoru pedagogicznego (kraj, region, JST, szkoła).Przygotowanie zmodyfikowanej struktury i organizacji nadzoru pedagogicznego (kraj, region, JST, szkoła). Przygotowanie zobiektywizowanych metod i narzędzi sprawowania nadzoru pedagogicznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wielostronne wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych.Przygotowanie zobiektywizowanych metod i narzędzi sprawowania nadzoru pedagogicznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wielostronne wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych. Oczekiwane rezultaty Publikacja zawierająca analizę SWOT aktualnie funkcjonującego systemu nadzoru pedagogicznego.Publikacja zawierająca analizę SWOT aktualnie funkcjonującego systemu nadzoru pedagogicznego. Opis wymagań, jakie winny spełniać osoby wykonujące zadania nadzoru pedagogicznego.Opis wymagań, jakie winny spełniać osoby wykonujące zadania nadzoru pedagogicznego. Opracowany model struktury i organizacji nadzoru pedagogicznego.Opracowany model struktury i organizacji nadzoru pedagogicznego. Opracowane metody i narzędzia sprawowania nadzoru pedagogicznego.Opracowane metody i narzędzia sprawowania nadzoru pedagogicznego.

23 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych 3.1.2 Projekt: Programy wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego – etap II. /2008 – 2009/ Beneficjent/Projektodawca - 16 Kuratoriów Oświaty Zgromadzenie informacji o funkcjonowaniu nadzoru pedagogicznego w ramach istniejącego systemu w poszczególnych województwach.Zgromadzenie informacji o funkcjonowaniu nadzoru pedagogicznego w ramach istniejącego systemu w poszczególnych województwach. Zidentyfikowanie źródeł pozyskiwania danych w obszarze nadzoru pedagogicznego w poszczególnych województwach.Zidentyfikowanie źródeł pozyskiwania danych w obszarze nadzoru pedagogicznego w poszczególnych województwach. Analiza zebranych informacji i danych w poszczególnych województwach.Analiza zebranych informacji i danych w poszczególnych województwach. Opracowanie diagnozy funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w poszczególnych województwach.Opracowanie diagnozy funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w poszczególnych województwach. Szkolenie pracowników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych województwach w zakresie nowego modelu sprawowania nadzoru wypracowanego w ramach projektu systemowego IP MEN.Szkolenie pracowników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych województwach w zakresie nowego modelu sprawowania nadzoru wypracowanego w ramach projektu systemowego IP MEN.

24 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych - CKE Projekt: Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych. /2007 – 2009/ (1) Testowanie narzędzi elektronicznych (electronic marketing) wykorzystanych w ocenie zadań otwartych w pracach egzaminacyjnych.Testowanie narzędzi elektronicznych (electronic marketing) wykorzystanych w ocenie zadań otwartych w pracach egzaminacyjnych. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli – egzaminatorów z zakresu obsługi narzędzi elektronicznych wykorzystanych w nowym sposobie oceniania na każdym poziomie egzaminacyjnym (w przypadku egzaminów maturalnych – z uwzględnieniem każdego przedmiotu egzaminacyjnego).Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli – egzaminatorów z zakresu obsługi narzędzi elektronicznych wykorzystanych w nowym sposobie oceniania na każdym poziomie egzaminacyjnym (w przypadku egzaminów maturalnych – z uwzględnieniem każdego przedmiotu egzaminacyjnego). Monitorowanie efektów pracy nauczycieli – egzaminatorów w ocenianiu tradycyjnym i w ocenianiu z wykorzystaniem narzędzi (electronic marketing).Monitorowanie efektów pracy nauczycieli – egzaminatorów w ocenianiu tradycyjnym i w ocenianiu z wykorzystaniem narzędzi (electronic marketing).

25 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych 3.2 Projekt: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) /2007 – 2013/ (2) CKE Przeprowadzenie badań z zakresu stworzenia i przetestowania modeli szacowania EWD, badania ich trafności oraz monitorowanie skutków wprowadzania metody EWD.Przeprowadzenie badań z zakresu stworzenia i przetestowania modeli szacowania EWD, badania ich trafności oraz monitorowanie skutków wprowadzania metody EWD. Przeprowadzenie badań z zakresu integrowania egzaminacyjnych baz danych z danymi z SIO.Przeprowadzenie badań z zakresu integrowania egzaminacyjnych baz danych z danymi z SIO. Przeprowadzenie badań z zakresu pogłębienia wiedzy o rozwoju edukacyjnym uczniów w polskim systemie oświaty, w tym: pomiar osiągnięć szkolnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.Przeprowadzenie badań z zakresu pogłębienia wiedzy o rozwoju edukacyjnym uczniów w polskim systemie oświaty, w tym: pomiar osiągnięć szkolnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzenie badań z zakresu uwarunkowań indywidualnych, środowiska rodzinnego, szkolnego, oraz sytuacji okołoegzaminacyjnej.Przeprowadzenie badań z zakresu uwarunkowań indywidualnych, środowiska rodzinnego, szkolnego, oraz sytuacji okołoegzaminacyjnej.

26 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych 3.2 Projekt (2): Oczekiwane rezultaty 2007-2008 Pilotaż badań EWD (edukacyjnej wartości dodanej) w 20 szkołach, w których upowszechniono narzędzie i metodologię szacowania wskaźnika. Raport.Pilotaż badań EWD (edukacyjnej wartości dodanej) w 20 szkołach, w których upowszechniono narzędzie i metodologię szacowania wskaźnika. Raport. Wykonane badania z zakresu integrowania egzaminacyjnych baz danych z danymi z SIO. Raport.Wykonane badania z zakresu integrowania egzaminacyjnych baz danych z danymi z SIO. Raport. Wykonane badania z zakresu pogłębienia wiedzy o rozwoju edukacyjnym uczniów w polskim systemie oświaty. Raport.Wykonane badania z zakresu pogłębienia wiedzy o rozwoju edukacyjnym uczniów w polskim systemie oświaty. Raport. Wykonane badania z zakresu uwarunkowań indywidualnych, środowiska rodzinnego, szkolnego, oraz sytuacji okołoegzaminacyjnej. Raport.Wykonane badania z zakresu uwarunkowań indywidualnych, środowiska rodzinnego, szkolnego, oraz sytuacji okołoegzaminacyjnej. Raport.

27 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych 3.2 Projekt: Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych 2007–10 (3) CKE Przeprowadzenie badań z zakresu:Przeprowadzenie badań z zakresu: - umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej. -motywacji uczniów klas trzecich do uczenia się. - różnorodnych uwarunkowań osiągnięć uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań szkoły. Przeprowadzenie badań dotyczących uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zew.Przeprowadzenie badań dotyczących uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zew. Upowszechnienie wyników badań międzynarodowych PISA i PIRLS.Upowszechnienie wyników badań międzynarodowych PISA i PIRLS.

28 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych 3.2 Projekt: Pilotaż nowych egzaminów maturalnych i eksternistycznych /2007 – 2010/ (4) CKE Przeprowadzenie pilotażu egzaminu maturalnego z matematyki.Przeprowadzenie pilotażu egzaminu maturalnego z matematyki. Przeprowadzenie pilotażu oraz próbnego egzaminu maturalnego z filozofii oraz religii.Przeprowadzenie pilotażu oraz próbnego egzaminu maturalnego z filozofii oraz religii. Przeprowadzenie badań o charakterze socjologicznym wraz z próbą prognozy liczby osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych na dalsze lata.Przeprowadzenie badań o charakterze socjologicznym wraz z próbą prognozy liczby osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych na dalsze lata. Opracowanie i przeprowadzenie pilotażu nowej koncepcji budowy arkuszy egzaminacyjnych oraz tablic: matematycznych, fizycznych i chemicznych, z których uczniowie będą mogli korzystać w trakcie egzaminu maturalnego.Opracowanie i przeprowadzenie pilotażu nowej koncepcji budowy arkuszy egzaminacyjnych oraz tablic: matematycznych, fizycznych i chemicznych, z których uczniowie będą mogli korzystać w trakcie egzaminu maturalnego.

29 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych 3.2 Projekt: Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu w klasie VI. /2007 – 2009/ (5) CKE - Przeprowadzenie pilotażu oraz próbnego egzaminu gimnazjalnego z 6 języków obcych. - Przeprowadzenie nowej formuły sprawdzianu w klasie VI. - Przeprowadzenie badań dotyczących: analizy wyników sprawdzianów,analizy wyników sprawdzianów, wartości prognostycznej sprawdzianu dla egzaminu gimnazjalnego, zależności pomiędzy ocenianiem wewnątrzszkolnym a zewnętrznym,wartości prognostycznej sprawdzianu dla egzaminu gimnazjalnego, zależności pomiędzy ocenianiem wewnątrzszkolnym a zewnętrznym, dobrych praktyk w szkołach osiągających wysokie wyniki ze sprawdzianów orazdobrych praktyk w szkołach osiągających wysokie wyniki ze sprawdzianów oraz badanie opinii różnych środowisk nt. nowej formuły sprawdzianu.badanie opinii różnych środowisk nt. nowej formuły sprawdzianu.

30 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych 3.2 Projekt: Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego /2007 – 2008/ (6) CKE 1. Budowa banku zadań: do etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,do etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół,do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół, do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum;do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum; 2. Przeprowadzenie badań związanych z potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych na poziomie technika i absolwenta ZSZ, w kontekście dostosowania formuły egzaminu do strategii kształcenia ustawicznego. 3. Przeprowadzenie pilotażu przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych z rejestracją przebiegu przy użyciu kamer.

31 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Działanie 3.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego Beneficjent systemowy: CKE Projekty 7-10: BudowaBudowa banków zadań /2007–2009/ (7) Opracowanie założeń Krajowego Systemu Informatycznego /2007 – 2008/ (8)Opracowanie założeń Krajowego Systemu Informatycznego /2007 – 2008/ (8) Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej /2007 – 2008/ (9)Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej /2007 – 2008/ (9) Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych /2007 – 2008/ (10)Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych /2007 – 2008/ (10)

32 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Tytuł projektu: Ujednolicenie systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. 2008-2013. Beneficjent/ Projektodawca MEN Przeprowadzenie analizy funkcjonowania obecnego systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Przeprowadzenie analizy funkcjonowania obecnego systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Przygotowanie wniosków i rekomendacji.

33 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia Tytuł projektu: Doskonalenie podstaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy. /2008 – 2010/, MEN Przegląd i analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz dla poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych pod kątem ich zgodności z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.Przegląd i analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz dla poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych pod kątem ich zgodności z wymogami gospodarki opartej na wiedzy. Przegląd i analiza podstaw programowych kształcenia w zawodach ujętych w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.Przegląd i analiza podstaw programowych kształcenia w zawodach ujętych w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Weryfikacja:Weryfikacja: - podstaw programowych kształcenia ogólnego oraz wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach szkół, - 5 podstaw programowych (zawierających 15 dokumentów programowych) kształcenia zawodowego.

34 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Podziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych programów nauczania w szkołach należących do polskiego systemu oświaty, których siedziba znajduje się poza granicami Polski. Projekt planowany na lata 2008-2010 Beneficjent/Projektodawca Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą 1. Opracowanie innowacyjnych programów nauczania dla szkół polskich funkcjonujących za granicą, podlegających polskiemu systemowi edukacji i pracujących w uzupełniającym planie nauczania. 2. Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów, kierowników i nauczycieli.

35 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Podziałanie 3.4.1 Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji. Tytuł projektu: Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowego Systemu Kwalifikacji (KSK) /2008/ IBE REZULTATY 2008 Opracowanie diagnozy kwalifikacji i kompetencji występujących na krajowym rynku pracy. Raport.Opracowanie diagnozy kwalifikacji i kompetencji występujących na krajowym rynku pracy. Raport. Opracowanie prognozy (krótko-, średnio- i długoterminowej) w zakresie rozwoju kwalifikacji i kompetencji. Raport.Opracowanie prognozy (krótko-, średnio- i długoterminowej) w zakresie rozwoju kwalifikacji i kompetencji. Raport. Opracowanie metodologicznych podstaw i modelu tworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), z uwzględnieniem prac nad KRK w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w powiązaniu z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Raport.Opracowanie metodologicznych podstaw i modelu tworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), z uwzględnieniem prac nad KRK w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w powiązaniu z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Raport.

36 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych 3.4.1 Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowego Systemu Kwalifikacji (KSK) Analiza obowiązujących w Polsce regulacji prawnych i innych dokumentów konstytuujących i opisujących kwalifikacje i kompetencje Przeprowadzenie reprezentatywnych badań sondażowych w zakresie identyfikacji kwalifikacji i kompetencji nabytych przez pracowników w trybie pozaformalnym i nieformalnym.Przeprowadzenie reprezentatywnych badań sondażowych w zakresie identyfikacji kwalifikacji i kompetencji nabytych przez pracowników w trybie pozaformalnym i nieformalnym. Identyfikacja i analiza krajowych oraz europejskich projektów i dobrych praktyk w zakresie nabywania i potwierdzania kwalifikacji pozaformalnych i nieformalnych w uczeniu się przez całe życieIdentyfikacja i analiza krajowych oraz europejskich projektów i dobrych praktyk w zakresie nabywania i potwierdzania kwalifikacji pozaformalnych i nieformalnych w uczeniu się przez całe życie Opracowanie modelu KRK.Opracowanie modelu KRK. Przeprowadzenie badań pilotażowych w wybranych obszarach kwalifikacji z udziałem przedstawicieli grup docelowych w celu weryfikacji modelu KRK.Przeprowadzenie badań pilotażowych w wybranych obszarach kwalifikacji z udziałem przedstawicieli grup docelowych w celu weryfikacji modelu KRK. Opracowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych z uwzględnieniem wymagań zweryfikowanego modelu KRK.Opracowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych z uwzględnieniem wymagań zweryfikowanego modelu KRK.

37 Dane adresowe MEN MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Tytuł projektu: Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie. 2008 - 2009 Beneficjent/Projektodawca Ministerstwo Edukacji Narodowej -cykliczna emisja filmów informacyjnych /spotów/ w telewizji publicznej i komercyjnej o zasięgu krajowym i regionalnym oraz cykliczna emisja informacji w rozgłośniach radiowych, -promocja z wykorzystaniem wielkoformatowych tablic ogłoszeniowych / billboardów/, -zamieszczanie materiałów prasowych w prasie ogólnopolskiej, zamieszczanie informacji na witrynach internetowych, -publikacja i dystrybucja materiałów promocyjnych – broszur, plakatów, informatorów.

38 Projekty konkursowe – typy realizowanych operacji MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – typy realizowanych operacji W ramach Poddziałania 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli: przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela Uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela Uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela W ramach Poddziałania 3.3.2. Modernizacja treści i metod kształcenia: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości Ponadregionalne programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w szczególności w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych Ponadregionalne programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w szczególności w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych

39 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe c.d. W ramach Poddziałania 3.4.1. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Budowa systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego (m.in. w ramach portalu edukacyjnego Scholaris) Budowa systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego (m.in. w ramach portalu edukacyjnego Scholaris) Publikacja specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych Publikacja specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego

40 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych KONKURSY 2008 Poddziałanie 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości. Kryteria dostępu: Grupy docelowe: szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych Obszar realizacji: uczniowie i szkoły z co najmniej 3 województw Okres realizacji projektów: min. 3 lata Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł Kryteria strategiczne: projekty dot. kształcenia w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczościprojekty dot. kształcenia w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości projekty we współpracy z uczelniami oraz jednostkami naukowymi w zakresie tworzenia szkolnego ruchu naukowego,projekty we współpracy z uczelniami oraz jednostkami naukowymi w zakresie tworzenia szkolnego ruchu naukowego, projekty we współpracy z organami prowadzącymi szkoły, lokalnymi partnerami społecznymiprojekty we współpracy z organami prowadzącymi szkoły, lokalnymi partnerami społecznymi

41 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych KONKURSY 2008 Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Kryteria dostępu: a)Grupy docelowe: uczniowie i rodzice, - nauczyciele i doradcy zawodowi - instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe - szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące - poradnie psychologiczno-pedagogiczne b) Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł Kryteria strategiczne: projekty dotyczące opracowania narzędzi i metod diagnozowania uczniów ze wszystkich grup wiekowych

42 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych KONKURSY 2008 Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego Kryteria dostępu: a) Grupy docelowe: - nauczyciele przedmiotów zawodowych - instruktorzy praktycznej nauki zawodu b) Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł Staże i praktyki zawodowe – min. 2 tygodnie

43 Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Harmonogram konkursów 2008 I kwartał 2008 (Poddziałanie 3.3.4) Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości II kwartał 2008 r. (Poddziałanie 3.3.2) Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych II kwartał 2008 r. (Poddziałanie 3.4.3) Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu III kwartał 2008 r. (Poddziałanie 3.4.3) Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

44 Priorytet centralny i regionalny - porównanie MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet CentralnyPriorytet Regionalny wsparcie dla systemów spójny system studiów dla przyszłych nauczycieli, system badań edukacyjnych – wypracowywanie rekomendacji dla programów kształcenia w celu zwiększenia ich zgodności z potrzebami rynku pracy, rozwój systemu doradztwa i poradnictwa zawodowego, wsparcie dla jednostek kursy doskonalące dla nauczycieli i administracji oświatowej, doradztwo w zakresie wyboru ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

45 Priorytet centralny i regionalny – porównanie – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet CentralnyPriorytet Regionalny jakość edukacji i efektywność systemu edukacyjnego utworzenie Krajowego Systemu Kwalifikacji, opracowanie i upowszechnienie programów i materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość, rozwój systemu egzaminów zewnętrznych dostęp do edukacji, wyrównywanie szans programy dla osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia, stypendia i wyposażenie w podręczniki wspieranie upowszechnienia edukacji przedszkolnej

46 Priorytet centralny i regionalny – porównanie – c.d MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet CentralnyPriorytet Regionalny poziom centralny ogólnokrajowe kampanie promocyjne na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ustawicznego poziom regionalny regionalne kampanie promocyjno- informacyjne na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ustawicznego

47 System monitorowania MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych System monitorowania Komitet Koordynacyjny NSRO Komitet Monitorujący PO KL 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL Priorytety regionalne PO KL Priorytety centralne PO KL

48 Koordynacja wsparcia dla edukacji MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Koordynacja wsparcia dla edukacji Komitet Koordynacyjny NSRO Komitet Monitorujący PO KL (wiodąca rola MRR) Komitet Monitorujący – poziom regionalny (wiodąca rola samorządu Województwa) Grupa Robocza ds. Edukacji poziom centralny Centralny Priorytet edukacyjny (PO KL) Regionalny Priorytet edukacyjny (PO KL) Regionalny Program Operacyjny

49 System ewaluacji MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych System ewaluacji IIIIIIIVV VIVIIVIIIIX Priorytety centralne Priorytety regionalne Grupa Sterująca Ewaluacją PO KL Regionalne Grupy Sterujące (16) Zespoły Zadaniowe ds. Ewaluacji Tematycznych GSE dla Priorytetów centralnych

50 Dane adresowe MEN MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Kontakt: Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa Tel. (0 22) 34 74 881 Fax (0 22) 34 74 883 www.men.gov.pl


Pobierz ppt "Strona tytułowa MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wspieranie rozwoju edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google