Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 S TAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO P ROGRAMU O PERACYJNEGO K APITAŁ L UDZKI W W OJEWÓDZTWIE M AŁOPOLSKIM ORAZ P LANY D ZIAŁAŃ NA ROK 2011 KONWENT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 S TAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO P ROGRAMU O PERACYJNEGO K APITAŁ L UDZKI W W OJEWÓDZTWIE M AŁOPOLSKIM ORAZ P LANY D ZIAŁAŃ NA ROK 2011 KONWENT."— Zapis prezentacji:

1 1 S TAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO P ROGRAMU O PERACYJNEGO K APITAŁ L UDZKI W W OJEWÓDZTWIE M AŁOPOLSKIM ORAZ P LANY D ZIAŁAŃ NA ROK 2011 KONWENT STAROSTÓW SKAWINA, 3 LUTEGO 2011 R. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

2 Najważniejsze założenia wdrażania PO KL w Małopolsce utworzenie subregionów objęcie szczególnym wsparciem osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 45 roku życia, osób niepełnosprawnych kompleksowość wsparcia (łączenie kilku typów wsparcia) premiowanie projektów szkoleniowych kończących się egzaminem premiowanie projektów realizowanych w partnerstwie wspieranie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji premiowanie projektów komplementarnych do inwestycji realizowanych w ramach innych źródeł Wspólnotowych promowanie obszarów o wysokim odsetku mieszkańców korzystających z pomocy społecznej ukierunkowanie na realizacje projektów długoletnich

3 Realizacja POKL Łączna liczba złożonych wniosków: 6 595 Liczba wniosków poprawnych formalnie: 5 597 Łączna liczba umów: 1 448 w tym 1038 projekty /konkursy i systemy/ będące w trakcie realizacji Ogólna wartość zawartych umów: 1,57 mld zł (91% kontraktacji zaplanowanej w Planach Działań 2008-2010)

4

5 5 Dotychczasow e osiągnięcia 2007 2010 Plany na 2011 2011

6 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich VI

7

8 Dotychczasowe efekty ok. 37 tys. osób bezrobotnych jest objętych pomocą aktywizacyjną uruchomiono 6 subregionalnych projektów kierowanych do osób 45+ do końca realizacji programu ok. 80 tys. osób uzyska pomoc w znalezieniu pracy ok. 5,9 tys. osób uruchomiło już własną działalność gospodarczą do końca realizacji programu powstanie ok. 10,6 tys. nowych firm. w trakcie realizacji pozostaje ponad 100 projektów na łączną kwotę ponad 241 mln zł.

9 Plan VI na 2011 2011 Pula do zakontraktowania – 2 mln zł Okres realizacji projektów – max. 9 m-cy Preferowane będą projekty: 6.3 Wsparcie społeczności lokalnych – aktywizacja zawodowa wykorzystujące rozwiązania powstałe w ramach EQUAL skierowane w całości do osób niepełnosprawnych skierowane do osób z gmin dotkniętych skutkami powodzi realizowane na terenach powiatów ze stopą bezrobocia przekraczającą średnią dla województwa realizowane wspólnie przez instytucję rynku pracy i pomocy społecznej Zmniejszony poziom Funduszu Pracy – w miejsce prognozowanych 107 mln zł są 32 mln zł

10 Projekty systemowe realizowane w Priorytecie VI Zielona Praca (6.1.1) Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (6.1.1) Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (6.1.1) KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (6.1.1) Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (6.1.2) Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia (6.1.2) Projekty systemowe PUP (6.1.3)

11 11 Promocja integracji społecznej VII

12

13 Dotychczasowe efekty ok. 10 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym już korzysta z pomocy 174 OPS i wszystkie PCPR realizują projekty systemowe ponad 600 wychowanków ośrodków wychowawczych otrzyma pomoc w usamodzielnieniu i wejściu na rynek pracy ok. 2 tys. osób zagrożonych wykluczeniem uzyskało wsparcie utworzono sieć instytucji, udzielających kompleksowej pomocy w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie zrealizowano ponad 130 projektów o zasięgu lokalnym w trakcie realizacji pozostaje ponad 310 projektów na łączną kwotę ponad 276 mln zł.

14 Plan VII na 2011 2011 Projekty 3 – letnie 7.1.1 i 7.1.2 - działania Ośrodków Pomocy Społecznej i Regionalnych Centrów Pomocy Rodzinie PCPR-y - wszystkie przystąpiły do realizacji OPS-y – 174 jednostki do tej pory przystąpiły do realizacji

15 Plan VII na 2011 2011 Pula do zakontraktowania – 4 mln zł Okres realizacji projektów – max. 9 m-cy Preferowane będą projekty: 7.3 Wsparcie społeczności lokalnych – aktywizacja zawodowa wykorzystujące rozwiązania powstałe w ramach EQUAL skierowane w całości do osób niepełnosprawnych skierowane do osób z gmin dotkniętych skutkami powodzi

16 Projekty systemowe realizowane w Priorytecie VII Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej (7.1.3) "Samodzielne życie" – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych (7.2.1) ABC Gospodarki Społecznej – (7.2.1) Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej (7.2.1) Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (7.2.2) Holownik – nowa usługa aktywizacji zawodowej (innowacyjny) Projekty systemowe OPS (7.1.1) Projekty systemowe PCPR (7.1.2) Szkolenie (7.1.3) Nowy projekt

17 PD 2011 Nowe projekty systemowe Holownik – nowa usługa aktywizacji zawodowej Okres realizacji: 07.2011 - 06.2013 Budżet: 2 mln Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Grupa docelowa projektu: pracownicy urzędy pracy oraz OPS-ów tj. doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy klubów pracy, pracownicy socjalni Działania projektowe: opracowanie programów szkoleń przyszłych Trenerów Zatrudnienia Wspieranego (TZW) wraz z programami spotkań upowszechniających, organizacja i przeprowadzenie spotkań upowszechniających dobre praktyki, przeprowadzenie szkoleń metodą blended-learning, zawiązanie partnerstw przeprowadzenie pilotażu modelu TZW w instytucjach partnerskich opracowanie raportu całościowego z raelizacji projektu

18 18 Regionalne kadry gospodarki VIII

19

20 Dotychczasowe efekty 141 doktorantów uzyskało stypendia naukowe, docelowo udzielonych będzie 350 stypendiów stworzone zostaną warunki dla powstania ok.600 nowych firm typu spin off i spin out blisko 2,3 tys. firm zostało objętych szkoleniami łącznie - z doradztwa i szkoleń skorzysta ok. 7 tys. przedsiębiorstw ponad 18 tys. pracowników podniosło swoje kwalifikacje do końca realizacji PO KL przeszkolonych zostanie ponad 30 tys. osób pracujących 48 firm i 1200 osób korzysta ze wsparcia outplacementowego w trakcie realizacji pozostaje ponad 200 projektów na łączną kwotę ponad 221 mln zł.

21 Plan VIII na 2011 2011 8.1.1 Szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw Pula do zakontraktowania – 70 mln zł Termin – III kwartał /konkurs zamknięty/ Preferowane będą projekty: skierowane do firm dotychczas nie realizujących projektów szkoleniowych skierowane wyłącznie do mikro i/lub małych przedsiębiorstw skierowane do osób w wieku 45+ z wykształceniem poniżej średniego komplementarne z inwestycjami finansowanymi w ramach 2.1 MRPO

22 Plan VIII na 2011 2011 8.1.1 Doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Pula do zakontraktowania – 16 mln zł Termin – I kwartał /konkurs zamknięty/ Preferowane będą projekty: zakładające świadczenie usług doradczych na terenie wszystkich subregionów zakładające wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwach Dąbrowski Brzeski Gorlicki Wadowicki Suski Tatrzański Oświęcimski Chrzano wski Olkuski Proszowicki Miechowski Wielicki Bocheński Limanowski Nowotarski Tarnowski Nowosądecki Kraków Nowy Sącz Tarnów Krakowski Myślenicki

23 Plan VIII na 2011 2011 8.1.1 Szkolenia i kursy dla pracowników (z ich własnej inicjatywy) Pula do zakontraktowania – 30 mln zł Termin – III kwartał /konkurs zamknięty/ Projekty muszą uwzględniać wkład własny uczestnika projektu w wysokości min. 10% kosztów, a szkolenia językowe oraz zawodowe mają zostać zakończone egzaminem zewnętrznym oraz uzyskaniem certyfikatu Preferowane będą projekty: zakładające realizację szkoleń w zawodach deficytowych dla danego powiatu lub w min. 50% kierujące ofertę do osób niepełnosprawnych oferujące szkolenia dla osób zatrudnionych poza Krakowem, w tym dla osób w wieku 45+

24 Plan VIII na 2011 2011 8.1.1 Konkurs połączony dla wszystkich typów 1-3 Pula do zakontraktowania – 4 mln zł Termin – I kwartał /konkurs zamknięty/ Projekty kompleksowe skierowane do przedsiębiorstw prowadzących działalność w branżach przemysłu czasu wolnego i obejmujące zasięgiem całą Małopolskę.

25 Projekty systemowe realizowane w Priorytecie VIII Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT (8.1.2) Nowy zawód i nowe umiejętności szansą małopolskich rolników (8.1.2) Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (8.1.4) Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju (8.1.4) Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy (8.2.2) Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów (8.2.2) SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce (innowacyjny) Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski (innowacyjny)

26 26 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX

27

28 Dotychczasowe efekty wzrost wskaźnika upowszechniania edukacji przedszkolnej w Małopolsce z 48,2% (2008 r.) do 52,8% (2010 r.) 103 ośrodki wychowania przedszkolnego już uzyskały wsparcie, powstanie ponad 3000 nowych miejsc w przedszkolach, 669 uczniów już uzyskało stypendia łącznie udzielonych zostanie 3150 stypendiów dla uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w regionie 546 szkół już zrealizowało programy rozwojowe prawie 30 tys. dzieci i młodzieży jest objętych wsparciem edukacyjnym, w tym większość z terenów wiejskich (prawie 17 tys.) docelowo pomoc uzyska ok. 100 tys. uczniów z ponad 750 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie

29 Dotychczasowe efekty Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce ok. 370 szkół zawodowych zrealizuje programy rozwojowe ponad 50 tys. uczniów uczestniczyć będzie w specjalistycznych szkoleniach zawodowych i zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe ok. 1,5 tys. młodzieży podejmie staże i praktyki w przedsiębiorstwach 14 mln zł zostanie przeznaczone na modernizację wyposażenia szkół 5,2 tys. nauczycieli wszystkich typów szkół zostanie przeszkolonych w zakresie IT 3 tys. nauczycieli szkół zawodowych podniesie swoje kwalifikacje realizacja ponad 330 projektów lokalnych w trakcie realizacji pozostaje ponad 420 projektów na łączną kwotę ponad 481 mln zł.

30 Diament – wyjątkowy projekt dla wyjątkowych uczniów Projekt ma na celu wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży z zakresu kompetencji kluczowych W ramach projektu powstają programy wspierania talentów oraz innowacyjny system przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami najzdolniejszymi Efekty realizacji: ok. 35 tys. dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników zostało zdiagnozowanych pod kątem kompetencji kluczowych ok. 6 tys. nauczycieli i kadry kierowniczej systemu oświaty zostało przygotowanych do realizacji regionalnego programu wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży powstały Powiatowe Ośrodki Wspierania Uczniów Zdolnych, w których prowadzone są pozalekcyjne zajęcia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

31 Plan VII na 2011 2011 Pula do zakontraktowania – 20 mln zł Termin – IV kwartał /konkurs zamknięty/ 9.3 Kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, programy formalnego potwierdzania kwalifikacji Projekt zakłada kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i/lub programy formalnego potwierdzania kwalifikacji Preferowane będą projekty: zakładające kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych w wieku 25-64 lat wprowadzające działania wzmacniające uczestnictwo w zajęciach osób o utrudnionym dostępie do edukacji m.in. poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, zapewnienie dojazdów, noclegu i posiłków.

32 Plan VII na 2011 2011 Pula do zakontraktowania – 10 mln zł Okres realizacji projektów – max. 12 m-cy Preferowane będą projekty: 9.5 Wsparcie społeczności lokalnych – rozwój edukacji skierowane do osób w wieku 25-64 lata skierowane w co najmniej 10% do osób niepełnosprawnych promujące postawy proekologiczne

33 Projekty systemowe realizowane w Priorytecie IX "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych (9.1.2) Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych (9.1.3) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (9.2) Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej (9.4) Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce (9.4) DiAMEnT – dostrzec i aktywizować możliwości, energię i talenty (innowacyjny) Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Nowy projekt

34 PD 2011 Nowe projekty systemowe Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Okres realizacji: 2011 - 2013 Budżet: 59,5 mln Beneficjent: Organy prowadzące szkoły podstawowe* Grupa docelowa projektu: uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych Działania projektowe: zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego m.in. zajęcia dla dzieci z trudnościami: w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia: logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, (np. hipoterapia, dogoterapia) zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych (ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych) doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny * aplikować o środki można nie częściej niż 1 raz w roku oraz wyłącznie raz w odniesieniu do danej szkoły

35 Instytucja Pośrednicząca dla Komponentu Regionalnego PO KL Instytucja Zarządzająca MRPO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Wielicka 72, 30 - 552 Kraków e-mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl tel. (012) 29 90 900 Fax. (012) 29 90 926 Instytucja Wdrażająca Komponent Regionalny PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. (012) 424 07 37 fax. (012) 422 97 85 Pełną listę projektów dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce, można znaleźć na stronie internetowej: www.pokl.wup-krakow.pl w zakładce Projekty realizowane.www.pokl.wup-krakow.pl


Pobierz ppt "1 S TAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO P ROGRAMU O PERACYJNEGO K APITAŁ L UDZKI W W OJEWÓDZTWIE M AŁOPOLSKIM ORAZ P LANY D ZIAŁAŃ NA ROK 2011 KONWENT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google