Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00001-6900 FA1900040/09. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Identyfikacja i rejestracja zwierząt Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2 Identyfikacja i rejestracja zwierząt Głównym celem systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) jest poprawa bezpieczeństwa żywności, zdrowotności zwierząt, a dzięki temu - poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego. W celu dokonania rejestracji zwierząt w systemie IRZ należy: uzyskać numer identyfikacyjny producenta rolnego, zwrócić się o nadanie numeru siedziby stada do biura powiatowego ARiMR. 2

3 3 Posiadacz i bydła, świń, owiec kóz prowadzić powinien: księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt w formie papierowej lub elektronicznej, odrębnie dla każdej siedziby stada, regularnie aktualizowany rejestr, zawierający informacje o zwierzętach znajdujących się w jego gospodarstwie. Posiadacz świń jest zobowiązany prowadzić: księgę rejestracji, w której umieszcza numer siedziby stada oraz liczbę posiadanych zwierząt, wpisuje stan początkowy stada oraz zmianę stanu liczebności stada. Identyfikacja i rejestracja zwierząt

4 4 Dane wpisane w księdze rejestracji stada dotyczą m.in.: daty urodzenia, padnięcia, przybycia, ubycia ze stada, numeru identyfikacyjnego matki i ojca zwierzęcia, danych poprzedniego posiadacza zwierzęcia, numeru siedziby stada, z której zwierzę przybyło.

5 5 Identyfikacja i rejestracja zwierząt Obowiązki posiadacza zwierząt: dokonywanie wszystkich wymaganych wpisów do księgi rejestracji w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpi to zdarzenie powodujące obowiązek wpisu w języku polskim, w sposób czytelny i trwały, dokonywanie zmian wszystkich wymaganych wpisów, w sposób umożliwiający odczytanie zmienionego wpisu, przechowywanie danych o zwierzęciu, zawartych w księdze rejestracji lub wydrukach, przez okres 3 lat od dnia ubycia tego zwierzęcia ze stada, dokonywanie przez posiadacza owiec i kóz, co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu jesiennego przeglądu stada, spisu owiec i kóz oraz umieszczenie w księdze rejestracji liczby owiec i kóz ustalonej podczas spisu, przekazywanie kierownikowi biura powiatowego ARiMR liczby i numerów identyfikacyjnych owiec i kóz ustalonej podczas spisu, w terminie 7 dni od jego zakończenia.

6 6 Identyfikacja i rejestracja zwierząt Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest zgłaszać ARiMR informacje o wszystkich zdarzeniach z życia zwierzęcia, np: Przemieszczeniach zwierzęcia gospodarskiego pomiędzy stadami, zbyciu zwierzęcia poza granice państwa (Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec/kóz), Padnięciu albo zabiciu zwierzęcia (Zgłoszenie padnięcia, zabicia bydła, owiec/kóz) Obowiązująca dokumentacja Księga rejestracji stada prowadzona w każdej siedzibie stada odrębnie dla każdego gatunku zwierząt zawierająca wszystkie wpisy dotyczące zwierząt. Wystawienie przez hodowcę owiec/kóz dokumentu przewozowego zmiany ich miejsca pobytu, zgodnie z opublikowanym wzorem i przechowywanie go przez okres nie krótszy niż 3 lata.

7 7 Identyfikacja i rejestracja zwierząt Zasady identyfikacji zwierząt: Zwierzęta muszą być identyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sposób oznakowania zwierząt powinien umożliwiać prześledzenie wszystkich przemieszczeń zwierząt od siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, do miejsca uboju, padnięcia lub zabicia. Sposób identyfikacji zwierząt: BYDŁO założenie w każdym uchu zwierzęcia kolczyka z numerem Identyfikacyjnym, terminie 7 dni od dnia urodzenia lub dnia kontroli granicznej, w przypadku bydła przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem gdy miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 20 dni od czasu przejścia takiej kontroli), jednak nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w którym się urodziły. Zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego zachowuje swoje oryginalne kolczyki.

8 8 Identyfikacja i rejestracja zwierząt Wyposażenie bydła w paszport: po otrzymaniu od posiadacza zwierzęcia zgłoszenia zwierzęcia do rejestru dla każdej sztuki bydła wydawany jest przez ARiMR paszport, bydło przywiezione z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej należy oznakować polskim kolczykiem, dla tych zwierząt wydawany jest polski paszport, zwierzęta zakupione z państw UE zachowują oryginalne oznakowanie, natomiast wydawany jest dla nich polski paszport, po zgłoszeniu ich do rejestru i odnotowaniu zwrotu paszportu wydanego w UE, duplikat paszportu wydawany jest w przypadku uszkodzenia lub utraty paszportu.

9 9 Identyfikacja i rejestracja zwierząt OWCE I KOZY założenie na lewe ucho zwierzęcia kolczyka z numerem identyfikacyjnym a ponadto: w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do handlu założenie na prawą małżowinę uszną kolczyka zawierającego numer identyfikacyjny albo identyfikator elektroniczny (od 31XII 2009 wyłącznie identyfikatory), w przypadku owiec i kóz nie przeznaczonych do handlu – założenie na prawą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia.

10 10 Identyfikacja i rejestracja zwierząt TRZODA CHLEWNA wytatuowanie numeru identyfikacyjnego na grzbiecie lub w obu małżowinach usznych albo założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem Identyfikacyjnym oraz wypełnienie formularza Zgłoszenie świń do rejestru i złożenie go w biurze powiatowym ARiMR. Kolczyki lub duplikaty kolczyków z numerami identyfikacyjnymi można nabywać tylko od dostawców, znajdujących się na prowadzonej przez ARiMR liście. Zamówienie na kolczyki składa się bezpośrednio u dostawcy.

11 11 Lista sprawdzająca w zakresie spełniania wymogów identyfikacji i rejestracji zwierząt Lp. Wymogi zgodności TAKNIE NIE DOTYCZY UWAGI BYDŁO 1.Nadany jest numer siedziby stada bydła. 2. W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła są oznakowane zgodnie z przepisami. 3.W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła posiadają paszport. 4. Rolnik prowadzi aktualną księgę rejestracji bydła. Korekty wpisów umożliwiają odczyt zmienianego wpisu. 5. Wpisy w księdze rejestracji dokonywane są bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później niż w terminie 7 dni. 6. Spełniony jest obowiązek przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji bydła przez okres 3 lat od dnia ubycia zwierzęcia ze stada.

12 12 Lista sprawdzająca w zakresie spełniania wymogów identyfikacji i rejestracji zwierząt Lp. Wymogi zgodności TAKNIE NIE DOTYCZY UWAGI 7. Posiadacze bydła zgłaszają fakt urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia. 8. Rolnik będący posiadaczem bydła obowiązany jest przedstawiać, na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej informacje dotyczące pochodzenia, identyfikacji lub przeznaczenia bydła. OWCE i KOZY 9. Nadany jest numer siedziby stada owiec/kóz 10. W siedzibie stada wszystkie sztuki owiec/kóz są oznakowane zgodnie z przepisami. 11. Rolnik prowadzi księgę rejestracji owiec/kóz. Korekty wpisów umożliwiają odczyt zmienianego wpisu.

13 13 Lista sprawdzająca w zakresie spełniania wymogów identyfikacji i rejestracji zwierząt Lp. Wymogi zgodności TAKNIE NIE DOTYCZY UWAGI 12. Wpisy w księdze rejestracji dokonywane są bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później niż w terminie 7 dni. 13. Spełniony jest obowiązek przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji owiec/kóz przez okres 3 lat od dnia ubycia zwierzęcia ze stada. 14. Posiadacz zwierząt przechowuje dokumenty przewozowe owiec/kóz przez okres 3 lat od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia. 15. Posiadacz zwierząt dokonuje spisu owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy (nie później niż w dniu jesiennego przeglądu stada). 16. Rolnik dostarcza na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej informacje na temat pochodzenia, identyfikacji i miejsca przeznaczenia owiec lub kóz które hodowca posiadał, przechowywał, transportował, sprzedawał lub ubijał w ciągu trzech ostatnich lat.

14 14 Lista sprawdzająca w zakresie spełniania wymogów identyfikacji i rejestracji zwierząt Lp. Wymogi zgodności TAKNIE NIE DOTYCZY UWAGI ŚWINIE 17. Nadany jest numer siedziby stada świń (nie dotyczy posiadacza zwierzęcia utrzymującego nie więcej niż jedną świnię z przeznaczeniem na własne potrzeby). 18. W siedzibie stada wszystkie świnie oznakowane są zgodnie z przepisami. 19. Rolnik prowadzi księgę rejestracji świń. Korekty wpisów umożliwiają odczyt zmienianego wpisu. 20. Wpisy w księdze rejestracji dokonywane są bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później niż w terminie 7 dni. 21. Spełniony jest obowiązek przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji świń przez okres 3 lat od dnia ubycia zwierzęcia ze stada. 22.Rolnik obowiązany jest do udostępniania na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności kontrolnych: pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz okazywania i udostępniania danych informatycznych.

15 Dziękuję za uwagę Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00001-6900 FA1900040/09. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Pobierz ppt "Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google