Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na podlaskim rynku pracy a problematyka równości szans kobiet i mężczyzn Białowieża, kwiecień 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na podlaskim rynku pracy a problematyka równości szans kobiet i mężczyzn Białowieża, kwiecień 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na podlaskim rynku pracy a problematyka równości szans kobiet i mężczyzn Białowieża, kwiecień 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

2 2 Kobiety i mężczyźni w woj. podlaskim – podstawowe dane demograficzne Ludność województwa ( r.) ogółemkobietymężczyźni W liczbach ogółem1190,7610,9579,8 miasto716,6376,1340,4 wieś474,2234,8239,4 W % ogółem10051,348,7 miasto10052,547,5 wieś10049,550,5 Ludność województwa stanowi 3,1% ludności kraju (14 miejsce w kraju), Podlaskie ma jedną z najniższych gęstości zaludnienia: 59 osób na 1 km2, W woj. podlaskim kobiety stanowią większość – 51,3% ogółu ludności województwa, Na terenach wiejskich obserwuje się przewagę mężczyzn (50,5%) Na 100 mężczyzn w województwie przypada 105 kobiet Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

3 3 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w woj. podlaskim (stan w końcu grudnia 2008r.) Wyszczególnienieogółemkobietymężczyźni w tys. Ludność ogółem 1191,5611,2580,3 Wiek przedprodukcyjny 235,1114,4120,7 Wiek produkcyjny 751,4359,9391,5 Wiek poprodukcyjny 205,0136,868,2 w % Ludność ogółem ,348,7 Wiek przedprodukcyjny 10048,751,3 Wiek produkcyjny 10047,952,1 Wiek poprodukcyjny 10066,733,3 Wskaźnik obciążenia demograficznego 58,669,848,2 Mężczyźni przeważają w grupach ludności w wieku przed- i produkcyjnym, natomiast w wieku poprodukcyjnym przeważają kobiety; Wskaźnik obciążenia demograficznego jest większy w grupie kobiet niż mężczyzn Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

4 4 Zmiany liczby i struktury ludności w woj. podlaskim W latach liczba ludności w woj. podlaskim zmniejszyła się o 32,3 tys. osób, tj. o 2,6%, Populacja mężczyzn maleje w większym stopniu niż populacja kobiet: - liczba mężczyzn zmniejszyła się aż o 21,5 tys., tj. o 3,6%, - a liczba kobiet zmniejszyła się o 10,8 tys., tj. o 1,7%, Przyczyny: wydłużanie się długości życia i wzrost udziału ludności w starszych grupach wiekowych i dotyczy to zwłaszcza kobiet, - większy udział mężczyzn w procesach migracyjnych Prognozy demograficzne przewidują, że w latach ludność woj. zmniejszy się o 117 tys. i to głównie w grupach wiekowych do 50 roku życia, a wzrośnie w starszych, co będzie miało negatywne skutki dla rynku pracy Wyszczególnienie spadek Ludność województwa ogółem1.223,8 tys.1.191,5 tys.-32,3 tys. Kobiety622,0 tys.611,2 tys.-10,8 tys. Mężczyźni601,8 tys.580,3 tys.- 21,5 tys. Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

5 5 Wg danych BAEL kobiety stanowiły w 2009r. jedynie 45% aktywnych zawodowo Ludność bierna zawodowo jest silnie sfeminizowana – 61% to kobiety (główne przyczyny to: prowadzenie domu i obowiązek opieki nad dziećmi i chorymi, starszymi członkami rodziny, rzadziej kontynuacja nauki, niesprawność) Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

6 6 Zmiany aktywności zawodowej ludności w woj. podlaskim w latach (wg BAEL) Wyszczególnienie Wzrost/spadek (przeciętne roczne) w tys. Aktywni zawodowo kobiety mężczyźni Bierni zawodowo kobiety mężczyźni W latach liczba aktywnych zawodowo zwiększyła się o 34 tys. (kobiet – o 17 tys., mężczyzn – o 19 tys.), Liczba pracujących wzrosła o 42 tys. (kobiet – o 20 tys., mężczyzn – o 22 tys.), Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 7 tys. (kobiet – o 3 tys., mężczyzn – o 4 tys.), Przybyło też biernych zawodowo – o 22 tys. (kobiet – o 12 tys., mężczyzn – o 10 tys.), Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

7 7 Zmiany aktywności zawodowej ludności w woj. podlaskim (wg BAEL) cd. Wyszczególnienie (przeciętne roczne)Polska Współczynnik aktywności zawodowej w % ogółem54,554,654,9 kobiety46,947,247,647,3 mężczyźni62,862,662,963,4 Wskaźnik zatrudnienia w % ogółem49,651,551,050,4 kobiety42,744,344,243,2 mężczyźni57,258,758,458,5 Aktywność zawodowa kobiet jest niższa niż mężczyzn: współczynnik aktywności zawodowej kobiet jest o ponad 15 pkt proc. niższy niż mężczyzn, wskaźnik zatrudnienia kobiet – o ponad 14 punktów niższy. Rośnie aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn, wskaźnik aktywności zawodowej kobiet zwiększył się o 0,7 punktu, a mężczyzn – jedynie o 0,1 punktu Analogicznie wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł o 1,5 punktu, a mężczyzn o 1,2 punktu Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

8 8 Struktura pracujących w gospodarce narodowej woj. podlaskiego wg płci i sektorów ekonomicznych w 2008r. Sektory ekonomiczne 2008r. Ogółemkobietymężczyźni Ogółem100 45,754,3 Rolnictwo33,210040,659,4 Przemysł i budownictwo 20,310027,972,1 Usługi rynkowe28,710047,752,3 Usługi nierynkowe17,810072,527,5 Spośród 418,8 tys. mężczyźni stanowią 54,3% ogółu pracujących w województwie (227,2 tys.), a kobiety 45,7% (191,6 tys.), W większości sektorów przeważają mężczyźni, najbardziej w przemyśle i budownictwie, Kobiety przeważają jedynie w sektorze usług nierynkowych (administracja publiczna i opieka społeczna, edukacja i ochrona zdrowia), Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

9 9 Bezrobocie rejestrowane kobiet i mężczyzn w woj. podlaskim na tle kraju w latach 2007 – 2009 (stan w końcu roku) Wyszczególnienie Polska Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,4%9,5%11,9% Bezrobotni ogółem, w tym: 1764,1 tys.1473,8 tys.1892,7 tys. kobiety 1017,3 tys.833,4 tys.966,4 tys. % udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 57,7%56,6%51,1% mężczyźni 746,8 tys.640,3 tys.926,3 % udział mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych 42,3%43,4%48,9% Woj. podlaskie Stopa bezrobocia rejestrowanego 10,7%9,7%12,6% Bezrobotni ogółem, w tym: 48,8 tys.45,8 tys.61,2 tys. kobiety 26,1 tys.23,1 tys.28,1 tys. % udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 53,5%50,4%46,0% mężczyźni 22,7 tys. 33,0 tys. % udział mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych 46,5%49,6%54,0% W analizowanych okresie poziom bezrobocia w Polsce zwiększył się o 7,3%, natomiast w woj. podlaskim wzrost ten wyniósł 25,4%, Wzrost bezrobocia dotyczył przede wszystkim mężczyzn - o 45,4% wobec niespełna 8% wzrostu kobiet (w kraju odpowiednio wzrost o: 24% i 5%)

10 10 % udział kobiet w strukturze bezrobotnych w Polsce w 2009r. Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem kobietymężcz. liczba% % POLSKA , ,9 Dolnośląskie , ,2 Kujawsko-Pomorskie , ,2 Lubelskie , ,0 Lubuskie , ,2 Łódzkie , ,5 Małopolskie , ,0 Mazowieckie , ,9 Opolskie , ,6 Podkarpackie , ,9 Podlaskie , ,0 Pomorskie , ,2 Śląskie , ,6 Świętokrzyskie , ,0 Warmińsko-Mazurskie , ,4 Wielkopolskie , ,3 Zachodniopomorskie , ,7

11 11 Bezrobotne kobiety i bezrobotni mężczyźni w szczególnej sytuacji na rynku pracy woj. podlaskiego (2009r.) Bezrobotni, w tym: KobietyMężczyźni liczba % do ogółu bezrobotnych liczba % do ogółu bezrobotnych Ogółem , ,0 Do 25 roku życia , ,7 Powyżej 50 roku życia , ,1 Długotrwale bezrobotni , ,9 Bez kwalifikacji zawodowych , ,6 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka x xx Samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia ,849212,2 Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia , ,1 Niepełnosprawni , ,3 Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy , ,1 Dane: WUP w Białymstoku

12 12 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w PUP woj. podlaskiego wg wieku (wg stanu w końcu 2009r.) wśród bezrobotnych kobiet przeważają osoby młode – prawie 57% z nich nie ukończyło 35 lat (wśród mężczyzn ta grupa stanowi 48%) Wśród bezrobotnych mężczyzn więcej jest osób starszych po 45 roku życia – ponad 36% (wśród kobiet – 26%) Dane: WUP w Białymstoku

13 13 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w PUP woj. podlaskiego wg wykształcenia (wg stanu w końcu 2009r.) Bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni: dwukrotnie więcej kobiet (14,6%) skończyło studia niż mężczyzn (7,8%) 57% kobiet wobec 36% mężczyzn legitymuje się wykształceniem co najmniej średnim Dane: WUP w Białymstoku

14 14 Zawody bezrobotnych kobiet i mężczyzn (2009r.) Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) KobietyMężczyźni liczba% % Ogółem, z tego: , ,0 0. Siły zbrojne ,0 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 3230,27469,8 2. Specjaliści , ,2 3. Technicy i inny średni personel , ,4 4. Pracownicy biurowi ,249031,8 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,798417,3 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 81653,172046,9 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , ,5 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 70125, ,1 9. Pracownicy przy pracach prostych , ,5 Bez zawodu , ,6 Najbardziej sfeminizowane zawody: fryzjer, pracownik domowej opieki osobistej, opiekunka dziecięca pracownik ds finansowo- statystycznych, księgowa, sekretarka, pielęgniarka i położna. Najbardziej zmaskulinizowane zawody: mechanik pojazdów sam, technik mechanik, ślusarz i pokrewni, mechanik i monter maszyn i urządzeń, robotnik w budownictwie, murarz, kierowca samochodów ciężarowych i osobowych Dane: WUP w Białymstoku

15 15 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet i mężczyzn w woj. podlaskim w 2009r. Dane: WUP w Białymstoku

16 16 Bezrobotne kobiety i mężczyźni podejmujący pracę w 2009r. Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem KobietyMężczyźni Liczba % do ogółu bezrobotnych Liczba % do ogółu bezrobotnych Podjęcia pracy , ,3 - niesubsydiowanej , ,5 sezonowej , ,3 - subsydiowanej , ,6 Prace interwencyjne ,673737,4 Roboty publiczne , ,8 Podjęcie działalności gospodarczej , ,9 Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,156763,9 Szkolenia , ,6 Staże , ,8 Prace społecznie użyteczne ,759542,3 Dane: WUP w Białymstoku

17 17 Wnioski W ogólnej liczbie ludności woj. podlaskiego ok.1191 tys. kobiety stanowią 51,3%, Zmniejsza się liczba ludności województwa, tempo spadku liczebności jest dwukrotnie większe w przypadku mężczyzn niż kobiet, Kobiety są w gorszej sytuacji na rynku pracy Są mniej aktywne zawodowo; w grupie ludności aktywnej zawodowo stanowią mniejszość – 45%, przeważają natomiast wśród biernych zawodowo -61%, Na sytuację kobiet znaczący wpływ mają role społeczne: konieczność godzenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi i rodzicielskimi, co obniża ich mobilność zawodową i dyspozycyjność, Różnice w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn są duże: 15 pkt różnicy w wartości współczynnika aktywności zawodowej, 14 pkt – w wartości wskaźnika zatrudnienia na niekorzyść kobiet, Rośnie aktywność zawodowa ludności, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, jednakże kobiet - szybciej, powoli zmniejszają się różnice w poziomie tej aktywności, Dysproporcje płci widoczne są w strukturze pracujących, mężczyźni stanowią 54,3% ogółu pracujących i zdominowali większość sektorów, z wyjątkiem sektora usług nierynkowych, Kobiety przeciętnie 2 miesiące dłużej szukają pracy, częściej są zwalniane w przypadku restrukturyzacji zakładu pracy, Przeciętne wynagrodzenie kobiet jest o ok. 20% niższe niż mężczyzn, dłuższa jest droga awansu, Kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem i samotnością, zwłaszcza w starszych grupach wiekowych,

18 18 Wnioski, cd. Największy wzrost bezrobocia kobiet, który określił ich niekorzystną pozycję na rynku pracy na następne dziesiątki lat, miał miejsce w latach 90-tych XX wieku, kiedy to następowała restrukturyzacja zakładów z branż zatrudniających głównie kobiety (przede wszystkim silnie rozwinięty w woj. podlaskim przemysł włókienniczy) – w 1998r. kobiety stanowiły 56% ogółu bezrobotnych, W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie udziału kobiet wśród zarejestrowanych bezrobotnych zarówno w Podlaskiem, jak i w kraju (odpowiednio do: 46% w woj. i 51,1% w kraju), Wynika to nie tyle z poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy, ile z pogorszenia sytuacji mężczyzn, Nadal % długotrwale bezrobotnych jest wyższy wśród kobiet (48%) niż wśród mężczyzn (39%), W 2009r. nastąpił znaczny wzrost poziomu bezrobocia (o 33,5% w woj.), jednakże bezrobocie wśród mężczyzn wzrosło o ponad 43%, a wśród kobiet – o 21%, Związane jest to z większym napływem mężczyzn do rejestrów urzędów pracy, głównie poprzednio pracujących, Na tę sytuację ma duży wpływ kryzys gospodarczy i związane z nim zwolnienia grupowe z dużych zakładów takich branż, jak naprawy taboru kolejowego, transport kolejowy, produkcja maszyn, przemysł drzewny, a więc zakładów zatrudniających głównie mężczyzn

19 19 Dziękuję za uwagę! Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Pobierz ppt "Sytuacja na podlaskim rynku pracy a problematyka równości szans kobiet i mężczyzn Białowieża, kwiecień 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google