Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na podlaskim rynku pracy a problematyka równości szans kobiet i mężczyzn Białowieża, kwiecień 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na podlaskim rynku pracy a problematyka równości szans kobiet i mężczyzn Białowieża, kwiecień 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na podlaskim rynku pracy a problematyka równości szans kobiet i mężczyzn Białowieża, kwiecień 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

2 2 Kobiety i mężczyźni w woj. podlaskim – podstawowe dane demograficzne Ludność województwa (30.09.2009r.) ogółemkobietymężczyźni W liczbach ogółem1190,7610,9579,8 miasto716,6376,1340,4 wieś474,2234,8239,4 W % ogółem10051,348,7 miasto10052,547,5 wieś10049,550,5 Ludność województwa stanowi 3,1% ludności kraju (14 miejsce w kraju), Podlaskie ma jedną z najniższych gęstości zaludnienia: 59 osób na 1 km2, W woj. podlaskim kobiety stanowią większość – 51,3% ogółu ludności województwa, Na terenach wiejskich obserwuje się przewagę mężczyzn (50,5%) Na 100 mężczyzn w województwie przypada 105 kobiet Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

3 3 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w woj. podlaskim (stan w końcu grudnia 2008r.) Wyszczególnienieogółemkobietymężczyźni w tys. Ludność ogółem 1191,5611,2580,3 Wiek przedprodukcyjny 235,1114,4120,7 Wiek produkcyjny 751,4359,9391,5 Wiek poprodukcyjny 205,0136,868,2 w % Ludność ogółem 100 51,348,7 Wiek przedprodukcyjny 10048,751,3 Wiek produkcyjny 10047,952,1 Wiek poprodukcyjny 10066,733,3 Wskaźnik obciążenia demograficznego 58,669,848,2 Mężczyźni przeważają w grupach ludności w wieku przed- i produkcyjnym, natomiast w wieku poprodukcyjnym przeważają kobiety; Wskaźnik obciążenia demograficznego jest większy w grupie kobiet niż mężczyzn Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

4 4 Zmiany liczby i struktury ludności w woj. podlaskim W latach 1998-2008 liczba ludności w woj. podlaskim zmniejszyła się o 32,3 tys. osób, tj. o 2,6%, Populacja mężczyzn maleje w większym stopniu niż populacja kobiet: - liczba mężczyzn zmniejszyła się aż o 21,5 tys., tj. o 3,6%, - a liczba kobiet zmniejszyła się o 10,8 tys., tj. o 1,7%, Przyczyny: wydłużanie się długości życia i wzrost udziału ludności w starszych grupach wiekowych i dotyczy to zwłaszcza kobiet, - większy udział mężczyzn w procesach migracyjnych Prognozy demograficzne przewidują, że w latach 2008-2035 ludność woj. zmniejszy się o 117 tys. i to głównie w grupach wiekowych do 50 roku życia, a wzrośnie w starszych, co będzie miało negatywne skutki dla rynku pracy Wyszczególnienie19982008spadek Ludność województwa ogółem1.223,8 tys.1.191,5 tys.-32,3 tys. Kobiety622,0 tys.611,2 tys.-10,8 tys. Mężczyźni601,8 tys.580,3 tys.- 21,5 tys. Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

5 5 Wg danych BAEL kobiety stanowiły w 2009r. jedynie 45% aktywnych zawodowo Ludność bierna zawodowo jest silnie sfeminizowana – 61% to kobiety (główne przyczyny to: prowadzenie domu i obowiązek opieki nad dziećmi i chorymi, starszymi członkami rodziny, rzadziej kontynuacja nauki, niesprawność) Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

6 6 Zmiany aktywności zawodowej ludności w woj. podlaskim w latach 2007-2009 (wg BAEL) Wyszczególnienie 200720082009 Wzrost/spadek 2009-2007 (przeciętne roczne) w tys. Aktywni zawodowo499531533+34 kobiety225240242+17 mężczyźni273290292+19 Bierni zawodowo417441439+22 kobiety255268267+12 mężczyźni162173172+10 W latach 2007-2009 liczba aktywnych zawodowo zwiększyła się o 34 tys. (kobiet – o 17 tys., mężczyzn – o 19 tys.), Liczba pracujących wzrosła o 42 tys. (kobiet – o 20 tys., mężczyzn – o 22 tys.), Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 7 tys. (kobiet – o 3 tys., mężczyzn – o 4 tys.), Przybyło też biernych zawodowo – o 22 tys. (kobiet – o 12 tys., mężczyzn – o 10 tys.), Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

7 7 Zmiany aktywności zawodowej ludności w woj. podlaskim (wg BAEL) cd. Wyszczególnienie 200720082009 (przeciętne roczne)Polska Współczynnik aktywności zawodowej w % ogółem54,554,654,9 kobiety46,947,247,647,3 mężczyźni62,862,662,963,4 Wskaźnik zatrudnienia w % ogółem49,651,551,050,4 kobiety42,744,344,243,2 mężczyźni57,258,758,458,5 Aktywność zawodowa kobiet jest niższa niż mężczyzn: współczynnik aktywności zawodowej kobiet jest o ponad 15 pkt proc. niższy niż mężczyzn, wskaźnik zatrudnienia kobiet – o ponad 14 punktów niższy. Rośnie aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn, wskaźnik aktywności zawodowej kobiet zwiększył się o 0,7 punktu, a mężczyzn – jedynie o 0,1 punktu Analogicznie wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł o 1,5 punktu, a mężczyzn o 1,2 punktu Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

8 8 Struktura pracujących w gospodarce narodowej woj. podlaskiego wg płci i sektorów ekonomicznych w 2008r. Sektory ekonomiczne 2008r. Ogółemkobietymężczyźni Ogółem100 45,754,3 Rolnictwo33,210040,659,4 Przemysł i budownictwo 20,310027,972,1 Usługi rynkowe28,710047,752,3 Usługi nierynkowe17,810072,527,5 Spośród 418,8 tys. mężczyźni stanowią 54,3% ogółu pracujących w województwie (227,2 tys.), a kobiety 45,7% (191,6 tys.), W większości sektorów przeważają mężczyźni, najbardziej w przemyśle i budownictwie, Kobiety przeważają jedynie w sektorze usług nierynkowych (administracja publiczna i opieka społeczna, edukacja i ochrona zdrowia), Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku

9 9 Bezrobocie rejestrowane kobiet i mężczyzn w woj. podlaskim na tle kraju w latach 2007 – 2009 (stan w końcu roku) Wyszczególnienie200720082009 Polska Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,4%9,5%11,9% Bezrobotni ogółem, w tym: 1764,1 tys.1473,8 tys.1892,7 tys. kobiety 1017,3 tys.833,4 tys.966,4 tys. % udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 57,7%56,6%51,1% mężczyźni 746,8 tys.640,3 tys.926,3 % udział mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych 42,3%43,4%48,9% Woj. podlaskie Stopa bezrobocia rejestrowanego 10,7%9,7%12,6% Bezrobotni ogółem, w tym: 48,8 tys.45,8 tys.61,2 tys. kobiety 26,1 tys.23,1 tys.28,1 tys. % udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 53,5%50,4%46,0% mężczyźni 22,7 tys. 33,0 tys. % udział mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych 46,5%49,6%54,0% W analizowanych okresie poziom bezrobocia w Polsce zwiększył się o 7,3%, natomiast w woj. podlaskim wzrost ten wyniósł 25,4%, Wzrost bezrobocia dotyczył przede wszystkim mężczyzn - o 45,4% wobec niespełna 8% wzrostu kobiet (w kraju odpowiednio wzrost o: 24% i 5%)

10 10 % udział kobiet w strukturze bezrobotnych w Polsce w 2009r. Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem kobietymężcz. liczba% % POLSKA1 892 680966 42151,1926 259 48,9 Dolnośląskie146 26074 31950,871 941 49,2 Kujawsko-Pomorskie134 12772 10553,862 022 46,2 Lubelskie117 23757 45949,059 778 51,0 Lubuskie61 06231 61751,829 445 48,2 Łódzkie128 10563 40949,564 696 50,5 Małopolskie130 00767 62052,062 387 48,0 Mazowieckie224 480107 95048,1116 530 51,9 Opolskie47 12924 23551,422 894 48,6 Podkarpackie141 94471 15850,170 786 49,9 Podlaskie61 16928 14946,033 020 54,0 Pomorskie100 26752 93752,847 330 47,2 Śląskie168 42589 90353,478 522 46,6 Świętokrzyskie83 81941 88850,041 931 50,0 Warmińsko-Mazurskie109 18156 33451,652 847 48,4 Wielkopolskie133 56373 03954,760 524 45,3 Zachodniopomorskie105 90554 29951,351 606 48,7 www.psz.praca.gov.pl

11 11 Bezrobotne kobiety i bezrobotni mężczyźni w szczególnej sytuacji na rynku pracy woj. podlaskiego (2009r.) Bezrobotni, w tym: KobietyMężczyźni liczba % do ogółu bezrobotnych liczba % do ogółu bezrobotnych Ogółem 611692814946,03302054,0 Do 25 roku życia 14946722448,3772251,7 Powyżej 50 roku życia 13217461834,9859965,1 Długotrwale bezrobotni 264511350651,11294548,9 Bez kwalifikacji zawodowych 18073893149,4914250,6 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka x5551100xx Samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia 4036354487,849212,2 Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1130332,9109797,1 Niepełnosprawni 3279133340,7194659,3 Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy 178564035,9114564,1 Dane: WUP w Białymstoku

12 12 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w PUP woj. podlaskiego wg wieku (wg stanu w końcu 2009r.) wśród bezrobotnych kobiet przeważają osoby młode – prawie 57% z nich nie ukończyło 35 lat (wśród mężczyzn ta grupa stanowi 48%) Wśród bezrobotnych mężczyzn więcej jest osób starszych po 45 roku życia – ponad 36% (wśród kobiet – 26%) Dane: WUP w Białymstoku

13 13 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w PUP woj. podlaskiego wg wykształcenia (wg stanu w końcu 2009r.) Bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni: dwukrotnie więcej kobiet (14,6%) skończyło studia niż mężczyzn (7,8%) 57% kobiet wobec 36% mężczyzn legitymuje się wykształceniem co najmniej średnim Dane: WUP w Białymstoku

14 14 Zawody bezrobotnych kobiet i mężczyzn (2009r.) Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) KobietyMężczyźni liczba% % Ogółem, z tego: 2814946,03302054,0 0. Siły zbrojne 0-4100,0 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 3230,27469,8 2. Specjaliści 371262,8220337,2 3. Technicy i inny średni personel 491650,6480049,4 4. Pracownicy biurowi 105068,249031,8 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 470982,798417,3 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 81653,172046,9 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 329722,51134077,5 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 70125,9200874,1 9. Pracownicy przy pracach prostych 193939,5296960,5 Bez zawodu 697748,4743251,6 Najbardziej sfeminizowane zawody: fryzjer, pracownik domowej opieki osobistej, opiekunka dziecięca pracownik ds finansowo- statystycznych, księgowa, sekretarka, pielęgniarka i położna. Najbardziej zmaskulinizowane zawody: mechanik pojazdów sam, technik mechanik, ślusarz i pokrewni, mechanik i monter maszyn i urządzeń, robotnik w budownictwie, murarz, kierowca samochodów ciężarowych i osobowych Dane: WUP w Białymstoku

15 15 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet i mężczyzn w woj. podlaskim w 2009r. Dane: WUP w Białymstoku

16 16 Bezrobotne kobiety i mężczyźni podejmujący pracę w 2009r. Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem KobietyMężczyźni Liczba % do ogółu bezrobotnych Liczba % do ogółu bezrobotnych Podjęcia pracy 269061284247,71406452,3 - niesubsydiowanej 20427990248,51052551,5 sezonowej 2330106545,7126554,3 - subsydiowanej 6479294045,4353954,6 Prace interwencyjne 1970123362,673737,4 Roboty publiczne 188181343,2106856,8 Podjęcie działalności gospodarczej 170354732,1115667,9 Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 88832136,156763,9 Szkolenia 4274159937,4352462,6 Staże 9162652671,2263628,8 Prace społecznie użyteczne 140581057,759542,3 Dane: WUP w Białymstoku

17 17 Wnioski W ogólnej liczbie ludności woj. podlaskiego ok.1191 tys. kobiety stanowią 51,3%, Zmniejsza się liczba ludności województwa, tempo spadku liczebności jest dwukrotnie większe w przypadku mężczyzn niż kobiet, Kobiety są w gorszej sytuacji na rynku pracy Są mniej aktywne zawodowo; w grupie ludności aktywnej zawodowo stanowią mniejszość – 45%, przeważają natomiast wśród biernych zawodowo -61%, Na sytuację kobiet znaczący wpływ mają role społeczne: konieczność godzenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi i rodzicielskimi, co obniża ich mobilność zawodową i dyspozycyjność, Różnice w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn są duże: 15 pkt różnicy w wartości współczynnika aktywności zawodowej, 14 pkt – w wartości wskaźnika zatrudnienia na niekorzyść kobiet, Rośnie aktywność zawodowa ludności, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, jednakże kobiet - szybciej, powoli zmniejszają się różnice w poziomie tej aktywności, Dysproporcje płci widoczne są w strukturze pracujących, mężczyźni stanowią 54,3% ogółu pracujących i zdominowali większość sektorów, z wyjątkiem sektora usług nierynkowych, Kobiety przeciętnie 2 miesiące dłużej szukają pracy, częściej są zwalniane w przypadku restrukturyzacji zakładu pracy, Przeciętne wynagrodzenie kobiet jest o ok. 20% niższe niż mężczyzn, dłuższa jest droga awansu, Kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem i samotnością, zwłaszcza w starszych grupach wiekowych,

18 18 Wnioski, cd. Największy wzrost bezrobocia kobiet, który określił ich niekorzystną pozycję na rynku pracy na następne dziesiątki lat, miał miejsce w latach 90-tych XX wieku, kiedy to następowała restrukturyzacja zakładów z branż zatrudniających głównie kobiety (przede wszystkim silnie rozwinięty w woj. podlaskim przemysł włókienniczy) – w 1998r. kobiety stanowiły 56% ogółu bezrobotnych, W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie udziału kobiet wśród zarejestrowanych bezrobotnych zarówno w Podlaskiem, jak i w kraju (odpowiednio do: 46% w woj. i 51,1% w kraju), Wynika to nie tyle z poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy, ile z pogorszenia sytuacji mężczyzn, Nadal % długotrwale bezrobotnych jest wyższy wśród kobiet (48%) niż wśród mężczyzn (39%), W 2009r. nastąpił znaczny wzrost poziomu bezrobocia (o 33,5% w woj.), jednakże bezrobocie wśród mężczyzn wzrosło o ponad 43%, a wśród kobiet – o 21%, Związane jest to z większym napływem mężczyzn do rejestrów urzędów pracy, głównie poprzednio pracujących, Na tę sytuację ma duży wpływ kryzys gospodarczy i związane z nim zwolnienia grupowe z dużych zakładów takich branż, jak naprawy taboru kolejowego, transport kolejowy, produkcja maszyn, przemysł drzewny, a więc zakładów zatrudniających głównie mężczyzn

19 19 Dziękuję za uwagę! Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku www.up.podlasie.pl


Pobierz ppt "Sytuacja na podlaskim rynku pracy a problematyka równości szans kobiet i mężczyzn Białowieża, kwiecień 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google