Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy otwarty dla wszystkich Konferencja podsumowująca wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim Zdzisław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy otwarty dla wszystkich Konferencja podsumowująca wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim Zdzisław."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Konferencja podsumowująca wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim Zdzisław Szczepkowski-Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Olsztyn, 9 grudnia 2009 r. Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy Źródło: Informacja miesięczna o rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim (wg stanu na dzień 2 listopada 2009 ) Zmiany poziomu bezrobocia w województwie warmińsko – mazurskim

3 3 Sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy Miesiąc2008 rok2009 rokSpadek/wzrost stopy bezrobocia 2009 – 2008 w pkt proc. KrajWojewództwoKrajWojewództwoKrajWojewództwo Styczeń11,519,310,518,1-1,0-1,2 Luty11,318,910,918,9-0,40 Marzec10,918,211,219,1+0,3+0,9 Kwiecień10,517,411,018,60,51,2 Maj9,816,310,818,1+1,0+1,8 Czerwiec9,415,710,717,8+1,3+2,1 Lipiec9,215,410,818,0+1,6+2,6 Sierpień9,115,510,818,1+1,7+2,6 Wrzesień8,915,410,918,4+2,0+3,0 Październik8,815,411,118,8+2,3+3,4 Stopa bezrobocia w latach w województwie warmi ń sko-mazurskim na tle kraju Źródło: Informacja miesięczna o rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim (wg stanu na dzień 2 listopada 2009)

4 4 Sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2009 r - 18,8% Źródło: Informacja miesięczna o rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim (wg stanu na dzień 2 listopada 2009 )

5 5 Sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy Źródło: Informacja miesięczna o rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim (wg stanu na dzień 2 listopada 2009) Współczynnik aktywności zawodowej, stan III kwartał 2009r. Źródło GUS na podstawie BAEL Stopa bezrobocia, stan III kwartał 2009r.

6 6 Sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy kobiety osoby w wieku lata osoby powyżej 50 roku życia osoby bez kwalifikacji zawodowych Źródło: Opracowania własne WUP Olsztyn - Informacje miesięczne o rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim

7 7 Sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie od I–X 2009r. BranżaLiczba zakładów pracyLiczba zwolnionych pracowników Przetwórstwo przemysłowe, w tym m.in.: meblarska i drzewna13609 produkcja artykułów spożywczych7145 produkcja metali5289 produkcja odzieży278 Budownictwo116 Handel hurtowy i detaliczny752 Transport i gospodarka magazynowa4107 Inne13225 Razem571813

8 8 Działania na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy Środki Funduszu Pracy na działania związane z promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Ogółem ,00 zł, w tym: - Środki z algorytmu Funduszu Pracy dla powiatów ,00 zł; - Środki z rezerwy Funduszu Pracy samorządu województwa na prefinansowanie projektów systemowych PUP w ramach EFS ,00 zł; - Środki Funduszu Pracy przeznaczone na programy lokalne PUP– ,00 zł; - Środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów lokalnych PUP ,00 zł.

9 9 Działania na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy W 2009 roku realizowane są następujące programy na łączną kwotę zł : - na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego (w 6 powiatach); - na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku do 30 lat (w 18 powiatach); - na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus (w 9 powiatach); - na realizację programów związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości (w 19 powiatach); - na realizację programów mających na celu udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB" w Łysych oraz ich rodzinom ( w 2 powiatach).

10 10 Działania podejmowane przez WUP w Olsztynie na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy Działania podejmowane w ramach EFS: programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego ukierunkowane na: - rozwój i wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia; - wsparcie osób zatrudnionych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych; - wsparcie osób bezrobotnych; - działania informacyjno-promocyjne na temat możliwości uzyskania wsparcia i zasad współfinansowania projektów ze środków UE.

11 11 Działania podejmowane przez WUP w Olsztynie na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy Działania podejmowane w ramach EFS c.d: Wdrażanie projektów systemowych WUP Poddziałanie Tytuł projektu:,,Przyszłość w Twoich rękach -Okres realizacji projektu: r. Zakończono I etap projektu - szkolenia zawodowe: kelner, pracownik ochrony fizycznej, pracownik robót wykończeniowych. Rozpoczął się II etap projektu – staże w firmach prowadzących działalność w zawodach, w których wykształcili się uczestnicy projektu. Kolejny etap to uzyskanie zatrudnienia w zawodach. Zakładany wskaźnik to 50% uczestników, którzy znajdą zatrudnienie. Poddziałanie Tytuł projektu:,,Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania PO KL -Okres realizacji projektu: r. W ramach Poddziałania zatrudniono 65 i przeszkolono 378 kluczowych pracowników urzędów pracy.

12 12 Działania podejmowane przez WUP w Olsztynie na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy Poddziałanie Tytuł projektu: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego - Okres realizacji projektu: r. Wykonawca badań : Instytut Badan i Analiz Grupa OSB. Projekt zakończony w grudniu 2009 roku. Przyczyną realizacji projektu było niedostateczne rozpoznanie problemów przedsiębiorców z sektora MSP, niedostateczna wiedz pracowników instytucji rynku pracy, władz samorządowych, organizacji pozarządowych. Rezultaty: publikacja; 7 raportów badawczo – analitycznych; portal internetowy: rynku.pl; artykuły prasowe dotyczące sektora MŚP; konferencje. Rezultaty Miękkie: zapoznanie się z potencjałem kadrowym i gospodarczym sektora MŚP; - określenie kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie warmińsko – mazurskim; - uporządkowanie i klasyfikacja informacji na temat gospodarki województwa warmińsko – mazurskiego;www.msp.badania- rynku.pl

13 13 Działania podejmowane przez WUP w Olsztynie na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy Poddziałanie Projekty systemowe PUP realizowane w latach Łączna kwota na realizację 20 projektów wynosi ,87 zł. Formy wsparcia: -Szkolenia, -Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, -Subsydiowane zatrudnienie, -Staże, -Prace interwencyjne, -Przygotowanie zawodowe. Z ww. form wsparcia od początku realizacji PO KL w województwie warmińsko-mazurskim w ramach projektów systemowych (Poddziałanie 6.1.3) skorzystało osoby. Projekty systemowe PUP wspierają rozwój przedsiębiorczości w regionie – ok osób podjęło samozatrudnienie*. *Dane ze sprawozdania z realizacji Działania 6.1 PO KL za I półrocze 2009r.

14 14 Przykłady dobrych praktyk w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Poddziałanie Projekt pt. Aktywna mama powraca do pracy realizowany przez Fundację Edukacji i Rozwoju z Iławy. W ramach projektu realizowane były warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe, kurs języka angielskiego, szkolenie z obsługi komputera, zajęcia z przedsiębiorczości, zajęcia z zakresu prawa pracy oraz trening samoobrony. Działanie 6.3 Projekt pt. Cztery warsztaty – cztery możliwości realizowany przez Olecką Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Zakładanymi rezultatami projektu było nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia usług agroturystycznych, praktycznych umiejętności tworzenia pamiątek, umiejętności produkcji serów i jogurtu na bazie podpuszczki, umiejętności obróbki kamienia i wykorzystania go jako materiału budowlanego. Poddziałanie Projekt pt. Mechatronik- zawód stworzony przez nowoczesne technologie realizowany przez Warmińsko – Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości mający na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników z województwa warmińsko-mazurskiego z branży motoryzacyjnej (lub innej związanej z mechaniką) w zakresie mechatroniki.

15 15 Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach PO KL Złożono ponad 1000 wniosków na kwotę ponad 800 mln zł; Podpisano 200 umów; Około 30 tys. osób uzyskało wsparcie; Powstało lub w najbliższym czasie powstanie ponad 3,5 tys. nowych firm dzięki dotacjom; Największa kumulacja środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości i osób bezrobotnych w latach ; Tematyka szkoleń zgodna z zapotrzebowaniem na regionalnym rynku pracy;

16 16 Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach PO KL Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz na regionalnym rynku pracy (projekt badawczy w ramach Poddziałania 6.1.1) i lokalnych rynkach pracy ( 5 projektów w ramach Poddziałania 6.1.2), w tym m.in. w zakresie przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych; Upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy; Szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia (PUP) działających na terenie regionu w celu poprawy skuteczności realizowanych usług i standardów rynku pracy.

17 17 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL

18 18 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL Źródło: Informacja miesięczna z realizacji PO KL (wg stanu na dzień 2 listopada 2009)

19 19 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL Źródło: Informacja miesięczna z realizacji PO KL (wg stanu na dzień 2 listopada 2009)

20 20 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja Procentowy plan kontraktacji do końca 2010 roku , , , ,4780% , , , ,0968% ,320, , ,5283% , , , ,8783% , , , ,7968% , , , ,4548% Priorytet VI , , , ,7178%

21 21 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Działaniu 8.1 Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja Procentowy plan kontraktacji do końca 2010 roku , , , ,4255,96% , , , ,7855,51% , , , ,5158,86% ,590, , ,3071,97% , , , ,8326,42%

22 22 Podstawowe założenia Planów działania na rok 2010 zmierzające do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy Zastosowanie procedury przyspieszonego wyboru projektów tzw. szybka ścieżka; Wprowadzenie jednorazowych dodatków relokacyjnych i motywacyjnych dla osób bezrobotnych i zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawców; Rozszerzenie katalogu osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy o osoby zwolnione z zakładów pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 1 roku poprzedzającego przystąpienie do projektu; Wprowadzenie kryterium określającego próg udziału w projekcie osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w wysokości minimum 10 %; Zwiększenie dostępności środków na rozwój przedsiębiorczości poprzez realizację 7 odrębnych konkursów w ramach Działania 6.2;

23 23 Podstawowe założenia Planów działania na rok 2010 zmierzające do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy Kompleksowość wsparcia; Skierowanie wsparcia w szczególności do osób młodych (15-24 lata) i osób powyżej 50 roku życia; Skierowanie wsparcia do mieszkańców powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa warmińsko-mazurskiego; Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działań; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL;

24 24 Podstawowe założenia Planów działania na rok 2010 zmierzające do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy Objęcie wsparciem pracowników MMŚP; Ukierunkowanie wsparcia na kształcenie kadry kierowniczej w zakresie: technik zarządzania innowacjami, intermentoringu i coachingu. Zwiększenie alokacji na konkursy w ramach komponentu regionalnego PO KL w 2010 roku o ok. 10 % w stosunku do roku 2009; Ograniczenie okresu realizacji projektu do 15 miesięcy (Poddziałanie 6.1.1) i 24 miesięcy (Podziałanie 8.1.1); Określenie wskaźnika zatrudnieniowego na poziomie co najmniej 15% w okresie 3 miesięcy od zakończenia projektu; Komplementarność projektów z inwestycjami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS; Zaplanowano realizację projektu własnego WUP (projekt systemowy) zakładającego m.in. powstanie regionalnego obserwatorium rynku pracy.

25 25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rynek pracy otwarty dla wszystkich Konferencja podsumowująca wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim Zdzisław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google